Durmuş sözleri

1.Durmuş şübhe bilen doldurylan romana meňzeýär, näme boljagyny bilemzok. Sahypalary öwrüp, durmuşdan lezzet alyň.
2.Durmuşda elmydama ýylgyryň. Hiç bir mesele gözýaş we dartgynlylyk bilen çözülmeýär, ýöne ýüzüňizdäki ýylgyryş we garaýşyňyzdaky oňynlyk bilen köp kynçylyklary ýeňip bilersiňiz.
3.Ýitiren zadyňyza seredip wagt ýitirmäň....

Dowamy »

121 12
Edebiýat, 1 day ago


USB maglumat göterijisi barada

USB maglumat göterijileri işlerimizde köp peýdalanýarys. Bary-ýogy onlarça ýyl taryhynyň bardygyna garamazdan, olaryň kompýuterlerden başlap, köp tehniki enjamlarda ýeri bar.

USB maglumat göterijisine başgaça fleşka hem diýilýär. (USB maglumat göterijisini) 1984-nji ýylda häzir meşhur bolan “Toşiba” kompaniýasynda zähmet çekýän Fudzi...

Dowamy »

87 3
Tehnologiýa, 2 days ago


MANYLY SOZLER

1. Her kim ölüp biler; ýöne her kim hakykatdanam ýaşap bilmez.
***
2. Durmuşda üstünlik gazanmak üçin akmak görünmeli; ýöne akylly bolmaly.
***
3. Durmuş hazyna gözlemek däl, durmuşyň özi hazyna.
***
4. Başgalaryň göwnünden turmak üçin ömrüňizi ýitirmäň.
***
5.Eger ýakyn adamyňyz sizi terk ede...

Dowamy »

168 4
Bilim, 2 days ago


Beýik Biribaryň jomartlygy..

78 ýaşly bir adam näsaglap hassahana eltilýär.
Hassanyň ýagdaýyny gowulaşdyrmak üçin gerekli lukmançylyk ýardamlary edilýär we netijede ýaşuly adam 24 sagat kislorod berlip ýatanyndan soň özüni has gowy duýup başlaýar.

Ýagdaýynyň gowulaşandygyny gören lukmanlar, ýaşuly adama 2 günläp kislorodda ýatandygy üçin 2000 TL töweregi...

Dowamy »

173 5
Bilim, 3 days ago


MANYLY SETIRLER

1.Gowy zatlar ynananyňyzda gelýär, has gowy zatlar sabyrly we iň gowy zatlar hiç haçan ýüz öwürmeýän wagtyňyz gelýär.
***
2.Durmuş gaty rehimsiz mugallym. Ilki ekzamen berýär, soň bolsa sapak berýär.
***
3.Söýgi ýele meňzeýär, görüp bilmeýärsiňiz, ýöne duýup bilersiňiz.
***
4.Şu günüň gowy günleri ertiriň g...

Dowamy »

115 0
Bilim, 3 days ago


GYZYKLY MAGLUMATLAR

1.Häzirki wagtda alymlaryň aýtmagyna görä, Ýer ýüzünde garynjalaryň 22000 görnüşi bar diýip çaklanylýar we olaryň 12500 görnüşi anyklanyldy. Iň uly garynja Merkezi Afrikada ýaşaýan “Dorylus” garynjalary bolup, olaryň bedeniniň uzynlygy 3 santimetre ýetýär. Iň kiçi garynja Braziliýada ýaşaýan “Mycetophylax” garynjasy bolup onuň uzynlygy 1 mm-den geç...

Dowamy »

195 8
Bilim, 3 days ago


BU SÖZLERIN HEMMESI DÜNÝÄDE YLYM TARYH GALDYRAN BEÝIK ADAMLARA DEGIŞLI.

“Ynam, görüp biljek iň ürkek guşyňyzdyr. Bir uçaýsa gaýtadan tutup bilmersiňiz.” Ahmet Şerif Izgören


“Begenen wagtyň hiç kime söz berme, gaharly wagtyň hiç kime jogap berme.” Hytaý Nakyly


“Ullakan beýinler pikirleri, ortaça beýinler wakalary, kiçijik beýinler bolsa adamlar hakynda gürleşer.” Hyman Ricko...

Dowamy »

145 1
Bilim, 4 days ago


Mukaddes Oraza aýy başlaýar

Remezan – Oraza päkize asmanda her ýylda düşýän aýyna görä, dürlüçe dogýar. Her ýyl hem on gün aýyň başyna süýşýär. Şeýlelikde her ýyl gaýtalanyp durmagy netijesinde Oraza dürli-dürli pasyllara düşýär.

Oraza – tutuş musulman ymmaty üçin mukaddes aýlaryň biridir. Oraza aýy ruhy taýdan tämizligiň hem-de haýyr-sahawatyň aýydyr. Oraza –...

Dowamy »

105 3
Täzelikler, 4 days ago


Söýgi setirleri

*Söýginiň baky juwanlygy bilen ýaşaýyş dowam edýär.

*Söýgi hem-de ýaşaýyş bir-biri bilen aýrylmaz baglanyşykly bitewilikdir.

*Söýgi – ýaşaýşyň ýüregi, durmuşyň özeni.

*Söýgi özüni ýaşaýşa bagyş edenligi üçin beýikdir, mukaddesdir.

*Söýmek – durmuşyňda täze bir dünýäni açmakdyr.

Dowamy »

83 5
Edebiýat, 4 days ago


2021-NJI YYLYN Agyz acylyan we yapylyan wagytlary.

Dasoguz-Balkan

Dowamy »

164 3
Täzelikler, 5 days ago


2021-NJI YYLYN Agyz acylyan we yapylyan wagytlary.

Mary-Lebap

Dowamy »

119 3
Täzelikler, 5 days ago


2021-NJI YYLYN Agyz acylyan we yapylyan wagytlary.

Asgabat-Ahal

Dowamy »

87 0
Täzelikler, 5 days ago