Köneler, sido tarapyndan 7 years ago
  akylym1989 7 years ago
 • salam gowumysyñyz abadan senem görmek bar ekeni
  makgush 7 years ago
 • Oho akyl senem bärdemi:-) tüweleme şeýdip geliñdä ýogsa ýat bolup barýañyz
  pida 7 years ago
 • ooooouuu..., salam papalamoooov nachalniki!!!!!!!!
  Abadan 7 years ago
 • makgush turkmentugy cala cula tananson owrensikli,tanamadyklar godek gurleyar,sen plan diyip beray diyyaqler.

  salam yzganttm yagdayyn nahilidigni gorubem men tazejemi kona degislimi d.p sorayanmy?
  Salam mahym gorner yaly edenoklar oza
  Yzganttm 7 years ago
 • kyn mesele yzgant dost /b>
  turkmenntug |


  mbahh dogrydyr Nejep aga!
  Friendship 7 years ago
 • bärde nämeler bolýar-a?!
  Wiý, salawmaleýkim, dostlar! Daýawmysyñyz?
  :-)
  makgush 7 years ago
 • Älik salam sapa, sen nähili daýawmy?
  makgush 7 years ago
 • Ohohow mahym daýzada bärde:-)
  Yzganttm 7 years ago
 • Abadan daýza ýooo men señ göwniñe degjek bolamoga dogan ýöne bizärä täze agza köne agza diýi$mäliñ diýjek boldym! Ýogsa täzejeler bu chata gatna$yp bilenoklar dü$üniñ!
  Friendship 7 years ago
 • shükür, bir mydar bar, makgush aga!:-)
  Bayramsoltan 7 years ago
 • hazir chuzhoylang ichini yakjak bir zat aytjak gaty gormang
  Bayramsoltan 7 years ago
 • yzgant taze-kone diyjegay mena. Asylam tazede dal, tanysh-natanysh diyjek. Goshulyp bilmeyanlerem ozlerine taze tema achaysynlar, 'alyshyanlary' bn.
  Yzganttm 7 years ago
 • Diñleýäs melindochka?
  virmenaard 7 years ago
 • adamlar uyshupdir. sadaka bardyr oytdumlay :D
  virmenaard 7 years ago
 • shugun nahili gun bilyanizmi?
  virmenaard 7 years ago
 • hemme kishinin herhili versiyasy bardyr. men versiyam:
  menin hic zat edesim gelmeyan gun.
  makgush 7 years ago
 • Meñkem edere iş ýok diýilýän gün:-)
  Yzganttm 7 years ago
 • yzgant taze-kone diyjegay
  mena. asylam tazede dal,
  tanysh-natanysh diyjek.
  goshulyp bilmeyanlerem
  ozlerine taze tema
  achaysynlar, 'alyshyanlary' bn.
  bayramsoltan |


  ohoooow  hiç neneñsi däl özä

  hakyñ bardyr Mahym
  aýýý men ýöne täze agzalaryñ deregine özümi goýdym welin...

  Aýýýýý menärä bu saýta girjek dälläý tan$yñ bolmasa. Diýerdim özümä  ýekesiretmänem durmazdy! Sebäbi bu saýtda ýeke özüm Nejep agañ aýdy$y ýalak gyra çekilipjik durardym.


  Ýogsa täze agzalaryñ ba$ga etjek alajy ýok!
  Broker 7 years ago
 • hany onda bashladyk kim nirde name ishleyar
  Yzganttm 7 years ago
 • Meñkärä $u gün gaýtam tersine i$li!:-D
  Friendship 7 years ago
 • melindochka, gowy zad-a däl, pikirimçe! Goý, biz täzejelerem könejeler ýaly, ýagny, tanysh ýaly kabul edeliñ! Shoñ üçinem 'täzeje', 'köneje' sözleri ulanmasak, täze gelenlerem tiz öwrenisherler. Özlerini, goý, arkaýyn duýsunlar-da, Mahym!

  :-)
  Bayramsoltan 7 years ago
 • bizem gelemizde yuzumizden sypap garshy almadylar :D. Adat sheyle
  Yzganttm 7 years ago
 • Men gowsy i$den bo$a$yp bir käse çaý içip kellämi dûrsänsoñym gelip ýazaýynla, ýogsa ýazanym ýalñy$ ýalak bolup dur gözüme
  Friendship 7 years ago
 • garash, menem gitjek, myrat!:-)
  Bayramsoltan 7 years ago
 • ing gowy girishen(taze wagty) hazeleye diyip pikir edyan, tanyshraklardan
  Yzganttm 7 years ago
 • Mahym öñ bizem 1941-1945-de türkmenlerimizi sypan bolmandyr!

  A 1991-den soñ gara$syzlyk aldyk gaz togymyz diýip sylap gelýänler köp!

  2007-2008-2009-2010-2011-de täze gelen agzalary sylaman gar$y alan bolsalar dawaý onda biz 2012-de sylap gar$y alalyñ???
  Biz $etmäni ba$arýasa dogrydami???

  Öñ biri $eýtdi diýip bizem $eýdesimiz ýoga  çagakak biri bir zat etse beýlekem $oñ edenini etse, "näme men ölsem senem öljekmi" diýerdik!

  :-D
  Yzganttm 7 years ago
 • sapamyrat ýooo sen dur dost men gideýinle gowsy
  Bayramsoltan 7 years ago
 • ol seng pikring. Kabir adamlara eglishik edeninge degenok. Ay sen dushunmersing, sen men dal sebabi.
  virmenaard 7 years ago
 • telefona zeng geledi :D
  azerilerinem uytgeshik uytgeshik sozleri baray
  Turkmenhanymy 7 years ago
 • hemmelere salam.yagdaylarynyz gowumy.yetip gelyan gurban bayramynyz bilen.bizem shaherimiz bolup bashagay bolup yorus,abadanlayysh bejerish ishleri,uborka gurbanlyga cenli.nesip edeninden duynem yashulular maslahatyny sowdyk sag amanja.
  Turkmenhanymy 7 years ago
 • wii menem tazeraklerden.yone, taze kone diyseler birhilirak bolyang özä.
  nauk 7 years ago
 • essalam aleykum. Menem geldim.
  pida 7 years ago
 • bbbeh..., govy ish bitiripsiniz tuweleme!
  Multik 7 years ago
 • menem taze :D
  turkmenntug 7 years ago
 • multyk,täze bolsaň geç gapdala :D
  magnit 7 years ago
 • o magnitjon bamyñaý senem?
  makgush |


  ba yaly oza, sen gowumy?
  turkmenntug 7 years ago
 • yzgant taze-kone diyjegay mena. Asylam tazede dal, tanysh-natanysh diyjek. Goshulyp bilmeyanlerem ozlerine taze tema achaysynlar, 'alyshyanlary' bn.

  Bayramsoltan | 2012-10-24 02:33:22  :))))))):DDDDD goşuljak bolup jan edip göreli hany ,birden bagt işläp goşulşaýsak aýlygmyz dagy köpeläýmezmikä :DDD
  Multik 7 years ago
 • turkmenntug gapdalynamy :D:D
  Yegen 7 years ago
 • Ay, mena taze-kone tapawudy yok, sawremennylay
  Yegen 7 years ago
 • multik

  Multfilm, senema kate gorinyan oza, tanamadymay
  turkmenntug 7 years ago
 • hawa multik,
  ýegen gowja dämi ?
  Jemka91 7 years ago
 • Gelenime 1ýyla doldy, menem köneje agzamykam=)
  Multik 7 years ago
 • yegenmammet menem seni tanamadymay senem tazemi.
  Yegen 7 years ago
 • hawa multik,
  ýegen gowja dämi ?
  turkmenntug |

  Gowluk Nejep dost, sizem gowumy hemme

  gelenime 1ýyla doldy, menem köneje agzamykam
  jemka91 |

  Jemka eyyam 1 ýyl gecayipdirow, yany yalydy
  Yegen 7 years ago
 • yegenmammet menem seni tanamadymay senem tazemi.
  multik |

  Multik sen takal okamada agsham oye aylan caylashmaga
  virmenaard 7 years ago
 • NEJESIN WIRMENAARD
  turkmenntug | 2012-10-24 04:30:53

  yaxşi nejep, sen nejesen :D ?
  Yegen 7 years ago
 • Virmenaard, men sizi oglan agzamykanyz oydip yordim onler
  Broker 7 years ago
 • nemelaynhany bir oyun gurnalyn kone taze ushsiz
  virmenaard 7 years ago
 • Virmenaard, men sizi oglan agzamykanyz oydip yordim onler
  Yegen | 2012-10-24 06:07:31

  bagyşla welin mena hazirem ozume oglandyryn oydup yorun :-)
  oglanow men :D
  virmenaard 7 years ago
 • ayyuzli senem mana gyzdyr oydup yorsunmi?
  Yegen 7 years ago
 • Allama Virmenaard, bir temada okadyma, aytdynyz
  Yegen 7 years ago
 • Yogsada Missisdependent diyen agzamyz son gornenokla, gowja yazgylary bardy! Bashda sayta gelende lakamyna dilim owrenishman "misependi" diyardim. Kate gaty gorjek bolardy, yone gowy agzady
  virmenaard 7 years ago
 • Allama Virmenaard, bir temada okadyma, aytdynyz
  Yegen | 2012-10-24 06:17:53

  nahili dokazat etjegemi bilemok yegen. hic mun yaly problemam bolmandy :-)
  maria 7 years ago
 • virmenaard agza men bilyan nadip dokazat etmeli, adynyzy aytyanyz i vse ana subutnama :)
  phenomen2 7 years ago
 • virmenaard, men sizi oglan
  agzamykanyz oydip yordim onler
  yegen | 2012-10-24 06:07:31 okap yatyp guldumay
  phenomen2 7 years ago
 • virmenaard, men sizi oglan
  agzamykanyz oydip yordim onler
  yegen | 2012-10-24 06:07:31 okap yatyp guldumay
  phenomen2 7 years ago
 • hahaha maria gaty bilesin geldi oytyan :-D aytdyma arada
  maria 7 years ago
 • oglanlar sizi ( virmenäärd we fenö) gorsem keypim +10000000000000000000000 yetyar, minnetdar, sizlerin janynyz sag bolsun alla jan :)
  maria 7 years ago
 • fenö dogan myratgül gyz at dami? ozundenem eshidesim gelyarda ....
  virmenaard 7 years ago
 • virmenaard agza men bilyan nadip dokazat etmeli, adynyzy aytyanyz i vse ana subutnama

  ine meselem maria gyz agza. ozem mendenem akylly :-)
  fenö gülüp bolanson aylan :-)
  maria 7 years ago
 • ozem mendenem akylly
  kakdyrmashakmy yene??? :) armanly gitmeli etmanjik aydayyn
  virmenaard 7 years ago
 • sizlerin janynyz sag bolsun alla jan
  maria | 2012-10-24 06:34:42

  ooooomyn :D
  virmenaard 7 years ago
 • kakdyrmashakmy yene??? armanly gitmeli etmanjik aydayyn
  maria | 2012-10-24 06:39:37

  fenöden soramagy maslahat beremok :-)
  maria 7 years ago
 • ooooomyn
  gyyyyyyyyw biraz yuwashyn, kiçi diliniz gorunip gitdile :)))
  phenomen2 7 years ago
 • aylanjak dal indi virmenäärd
  maria 7 years ago
 • men tersine ulanyan, fenöööööö dogan shun çyn adyny aydayyn, yalan atlaryny dalde
  phenomen2 7 years ago
 • aytsam gyz yaly gaty gorera,sen logini yaz aydayaryn
  virmenaard 7 years ago
 • aylanjak dal indi virmenäärd
  phenomen2 | 2012-10-24 06:42:36

  gaty gormeshek yok fenö :-)
  virmenaard 7 years ago
 • aytsam gyz yaly gaty gorera,sen logini yaz aydayaryn
  phenomen2 | 2012-10-24 06:45:11

  :-)
  phenomen2 7 years ago
 • gaty goremmok men VIRMENÄÄRD
  maria 7 years ago
 • men agent, mobimeet, gmail, twitter, faсebook...... ulanamok. shu yerde aydayynsana
  maria 7 years ago
 • virmenäärd gozunizi yumun, fenööö aydayber senem :)
  phenomen2 7 years ago
 • bayyybow onda name ulanyan
  maria 7 years ago
 • dine google-dayydan kabir zatlary gozlan bolyas, okuwdan yana elem degenok :)
  phenomen2 7 years ago
 • borlay koseman aydayyn
  phenomen2 7 years ago
 • hakyky ady selbimyrat
  virmenaard 7 years ago
 • men agent, mobimeet, gmail, twitter, faсebook...... ulanamok. shu yerde aydayynsana
  maria | 2012-10-24 06:51:07

  gmail bilen Twitterä ulanyan :-)
  virmenaard 7 years ago
 • hakyky ady selbimyrat
  phenomen2 | 2012-10-24 06:56:41

  sana passportymy gorkezmeli daldim :-)
  phenomen2 7 years ago
 • gangnam aytyan psy sho virmenäärd
  virmenaard 7 years ago
 • gangnam aytyan psy sho virmenäärd
  phenomen2 | 2012-10-24 06:59:47

  Shol aydymy 1nji gezek dinlamde 1 gunlap guldumow
  maria 7 years ago
 • atdashrak ekenik selbimyrat dogan :)
  maria 7 years ago
 • gmail bilen twitterä ulanyan
  virmenaard | 2012-10-24 06:57:34
  aldamaaaaaasana beydip selbimyrat aga ili dayza yakyn bir zat
  virmenaard 7 years ago
 • atdashrak ekenik selbimyrat dogan
  maria | 2012-10-24 07:03:05

  adymyň icine depdiniz 2 bolup :-)
  maria 7 years ago
 • logiçnyy pikirlensena .......myrat diyip gutaryan bolaymsa ili myrat..... diyip bashlayan at yada prosto myrat( denelen isimler: ...kmyrat, myratgul, selbimyrat)
  maria 7 years ago
 • konejelerin temasyna bulashdyryas, ozumize degishlije edip bir tema açalyn yada onki bulan temalarymyzyn yzyna geçelinle....
  phenomen2 7 years ago
 • ay gyrasyndan bardyn oza
  virmenaard 7 years ago
 • konejelerin temasyna bulashdyryas, ozumize degishlije edip bir tema açalyn yada onki bulan temalarymyzyn yzyna geçelinle....
  maria | 2012-10-24 07:07:53

  kone bolsada, taze bolsada hemmesem talyplar.com saytyn agzasy. mana ha bildirenok kone taze.
  phenomen2 7 years ago
 • shol aydymy 1nji gezek dinlamde 1
  gunlap guldumow
  virmenaard | 2012-10-24 07:02:23

  oppa gangnam :-D.
  P.s:gatam gulme ichin agyrar
  virmenaard 7 years ago
 • barsi chat tema daldimi :-)
  maria 7 years ago
 • agamyrat, atamyrat, babamyrat, kakamyrat, hajymyrat,(selbimyrat :))bayrammyrat, allamyrat, annamyrat, rejepmyrat, amanmyrat,durdymyrat...... bular sanardan kana
  myratnyyaz.......
  maria 7 years ago
 • ay bizem chatlashyasda
  maria 7 years ago
 • aytmanlar gecınsene, hokmanam dalle :(
  virmenaard 7 years ago
 • aytmanlar gecınsene, hokmanam dalle
  maria | 2012-10-24 07:21:26

  gynanma mariamyrat :-)
  virmenaard 7 years ago
 • agamyrat, atamyrat, babamyrat, kakamyrat, hajymyrat,(selbimyrat bayrammyrat, allamyrat, annamyrat, rejepmyrat, amanmyrat,durdymyrat...... bular sanardan kana
  myratnyyaz.......
  maria | 2012-10-24 07:17:19

  shularyn arasynda yok :-)
  phenomen2 7 years ago
 • selbi selbi selbi in gowy adymda
  phenomen2 7 years ago
 • selbi selbi selbi in gowy goryan adymda
  balajyk12 7 years ago
 • Bayramsoltan.jora.senden.beyle.sozlere.garashamokdymda.yzganttm.malades.sheydip.arkamyzda.duranam.tapylsynda.
  virmenaard 7 years ago
 • fenö senem kone agzamy? :-)
  phenomen2 7 years ago
 • 1yyla boldy yone onki lakamymy yatdan chykardym munym taze lakam
  Seyrandos 7 years ago
 • virmenaard welmyratmy ondo :D
  maria 7 years ago
 • biderejik zatlar ucin uzulmamiz yok virmenaard, hany phenomen agza akyllyja bolalyn :)
  virmenaard 7 years ago
 • virmenaard welmyratmy ondo
  Seyrandos | 2012-10-24 07:53:38

  dost, menzetmane soz yok :-)
  uzulmamiz

  bu name diymek maria?
  phenomen2 7 years ago
 • maria sen adyn selbi bolmandaada gowy goryan sho ady,begenip durma :->
  maria 7 years ago
 • gynanyp oturamok diydigim
  virmenaard 7 years ago
 • fenö, maria bn sohbetdeshlik tema acmaga nahili garayaň?
  maria 7 years ago
 • men goldamok
  virmenaard 7 years ago
 • men goldamok
  maria | 2012-10-24 08:02:23

  sebabi sen fenö dal :-)
  maria 7 years ago
 • shondada goldamokda
  virmenaard 7 years ago
 • fenö, mariany razy edip acyber. menem baryan :-)
  virmenaard 7 years ago
 • basss interwyu alaly
  phenomen2 | 2012-10-24 08:09:03

  goshulyan :-)
  Bayramsoltan 7 years ago
 • bala hali birine gahar edip yazdymday. Umuman halamasama gurleshjegem bolup durmayan, gechip gidyan. Halasam goldayan, pikir alyshyan(menem 'konelerden' dalle yogsama)
  menbet 7 years ago
 • naman chady?
  turkmeningozeli 7 years ago
 • Hemmanize salam gurban bayramlarynyzam kabul bolsun.
  Yzganttm 7 years ago
 • Bääääää men ýokgam virmenaardjon, döwranjon, maria hanym bular hezil edäýipdiräý tüweleme
  Yzganttm 7 years ago
 • Bääääää men ýokgam virmenaardjon, döwranjon, maria hanym bular hezil edäýipdiräý tüweleme
  Yzganttm 7 years ago
 • [/b][/b] hemmäñiz gara hatda ýazýañyzlaý
  balajyk12 7 years ago
 • Wayey Bayramsoltan.hanym.elini.mahat.edip.gurlemesene.(sen.gurleshin.***.menzeyalaý)yada.men.gownumemika.?.by.taze.o.kone.diyip.agzalalyk.doretmek.mana.gerekka.kim.senden.soray.oytyan.musal.uchin.men.islan.temama.jogap.yazaryn.meni.saklap.biljekmi.?
  menbet 7 years ago
 • surat stilinde yazyanlaram barow aramyzda
  menbet 7 years ago
 • bolmasa bolmayan ekendey
  Bayramsoltan 7 years ago
 • yyldyzjyklangy ayryp yazsana, nama gorkyang:D
  balajyk12 7 years ago
 • Samsyk.syramasana.:-)
  balajyk12 7 years ago
 • Samsyk.syramasana.:-)
  balajyk12 7 years ago
 • Yzganttm.iki.nokadyn.arasyndaky.harplary.goshup.okasanyz.has.gowy.dushinersiniz.yada.boguna.bolup.yazayynmy.?.harplary.goshup.okap.bilmeyan.bolsan.
  pida 7 years ago
 • ey hov.
  Bayramsoltan 7 years ago
 • sylanyshygyngy bil ilki chaga. Onsongam yazan sozlemleng yzy gornenok.
  Bayramsoltan 7 years ago
 • akylly sen bolsang ayt, name soz bar o tayda?
  balajyk12 7 years ago
 • Name.gornenok?.wiy.onda.bagyshla.yzganttm.yene.2.je.gun.gayrat.etsem.komp.alynyanla.:-)
  virmenaard 7 years ago
 • gelen dowlet diyipdirler :-)
  Name.gornenok?.wiy.onda.bagyshla.yzganttm.yene.2.je....

  yenede 2 gun baroww :-)
  balajyk12 7 years ago
 • Wayey.yatanokmy.virmenaard.:-).(iki.gunem.derrewjek.gecherda.)
  virmenaard 7 years ago
 • Wayey.yatanokmy.virmenaard..(iki.gunem.derrewjek.gecherda.)

  gije yatyan :-)
  balajyk12 7 years ago
 • Sen.name.bashga.planetadadamy.?.:-)
  virmenaard 7 years ago
 • Sen.name.bashga.planetadadamy.?.
  balajyk12 | 2012-10-24 14:44:30

  ayda.yashayana.men.:-).
  phenomen2 7 years ago
 • ohhhow virmenäärd bn balajyk eyyam lak atyshyp durlaray
  phenomen2 7 years ago
 • ohhhow virmenäärd bn balajyk eyyam lak atyshyp durlaray
  virmenaard 7 years ago
 • ohhhow virmenäärd bn balajyk eyyam lak atyshyp durlaray
  phenomen2 | 2012-10-24 19:15:12

  ýalňyş pikir edemizok dälmi? :D
  phenomen2 7 years ago
 • gaty dogry virmenäärd
  phenomen2 7 years ago
 • hany maria gorunenokla interwyu alayjakdym
  maria 7 years ago
 • fenö virmenäärd dønuklik edyar :-)
  Ayyuzli 7 years ago
 • edil beytmelem dal ekenininiz )) irden ishe gelip ukudan oyanyp bilman otyrkam, shu yerik aylanayyan ))) bu gun gelenime pushman etdim gulup-gulup, ofisdakilerem geng goryar. ertir agzalarynyz kopelse geng gorman )))
  Virmenaard, men sizi oglan agzamykanyz oydip yordim onler
  Yegen bagyşla welin mena hazirem ozume oglandyryn oydup yorun


  name diyip name goyjak bulara )))))
  phenomen2 7 years ago
 • möria name donukluk etya virmenäärd
  phenomen2 7 years ago
 • Ayyuzli dogan!!! gulmek omurden :-D
  Ayyuzli 7 years ago
 • ayyuzli senem mana gyzdyr oydup yorsunmi?
  virmenaard


  poka-ra pylandyrsyn oydemok, virmenaardmy virmenaard ))))))
  Yogsada Missisdependent diyen agzamyz son gornenokla, gowja yazgylary bardy! Bashda sayta gelende lakamyna dilim owrenishman "misependi" diyardim. Kate gaty gorjek bolardy, yone gowy agzady


  yegen aga, missindependent, dashary yurda gitdi aspirantura. eli degyan daldir, yogsam aylanardy. meninem goresim gelyar shony (((

  feno, virmenaard we maria agzalar sizin yazgylarynyzy jogaplap anyrsyna cykar yaly dal )))
  Ayyuzli 7 years ago
 • möria


  behh, fantaziyanyza soz yok ))))
  maria 7 years ago
 • men adyma bir degmanda :)
  phenomen2 7 years ago
 • möria onda sölbi diyelimi
  maria 7 years ago
 • døwrööön diyerìn menem :) hany interwyu aljakdynyzla :-)
  virmenaard 7 years ago
 • fenö virmenäärd dønuklik edyar
  maria | 2012-10-24 21:29:33

  o nähili?
  virmenaard 7 years ago
 • men adyma bir degmanda
  maria | 2012-10-24 22:20:39

  gazana ýanaşsaň garasy ýokar diýleni, özüňden gör :D
  virmenaard 7 years ago
 • hany interwyu aljakdynyzla

  fenö, tema açyp soraglara başlaber :D
  Bayramsoltan 7 years ago
 • hany bu bala gormankishi bolup gidiberiple. Aydan sozungizing durup biljek bolsangyz yazyngow
  phenomen2 7 years ago
 • ahow gyz bolup bala diyme
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Bira nick edinip girende gelshikli, adyn tutyanada gelshiksizmi indi?! Aslynda-ha bala diyip chagalara aydylyar dowranjan
  balajyk12 7 years ago
 • Bayramsoltan ilki bilena sen ayt name uchin taze agzalar islan temasyna teswirlap bilmeya ????????????!!!!!
  phenomen2 7 years ago
 • wah mahymjan dushunyan yone arada adyny aytda
  phenomen2 7 years ago
 • Balajyk hachan bayramsoltan bey diyday men bilemmok.yalnysh dushunen bolayma
  Bayramsoltan 7 years ago
 • wayey
  bayramsoltan.hanym.elini.mahat.edip.gurlemese
  (sen.gurleshin.***.menzeyalaý)yada.men.gownum
  balajyk12 | 2012-10-24 13:07:31

  shu yerde yalngyshmasam tmcha yazyan mena. Yyldyzjyklang yerine name goymalydygyny ayt hany, 'akyllysyramada'
  balajyk12 7 years ago
 • phenomen gyzlaryn arasyna goshulmasan gowy boljak yalyla
  balajyk12 7 years ago
 • Yyldyzjyk goylan yeri bilesin gelyami ?
  phenomen2 7 years ago
 • hakykaty aytsan janyna yakyan daldir.guna ozunde onam boynuna alay
  virmenaard 7 years ago
 • fenö, barden goterilyas ikimizem :-)
  Kuraldyshy 7 years ago
 • bayy boww, chat diyibem suna aydaysan
  menbet 7 years ago
 • e-lemeyt
  Bayramsoltan | 2012-10-24 13:59:01
  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ey
  menbet 7 years ago
 • nadip yazyan bolupdyray by
  virmenaard 7 years ago
 • fenö, gowy tema tapdym yor gityas barden :-)
  phenomen2 7 years ago
 • yor onda hany o teman
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri