Kömek gerekdi, haýyshda??!...

Salam dostlar! Arañyzda Mary welaýatynda ýashaýan agzalar barmyka, mende opera mini ishlänok?! Mary welaýatynda haýsy operañ wersiýasy ishleýärka, aýdaýyñ haýysh. Ishleýär diýän operalaram Ashgabatda ishleýär, bärde ishlänok! Haýsy saýtda bilýän bolsañyz mailym warsaky@mail.ru hat ýazaýyñda dostlar. Ýöne bärde linkini goýmañ, okap bilýalerde onam b...

Dowamy »

718 3
Köneler, 9 years ago


Internet!

Urrraaaaaa! Ýurdumyzda tmcell internet hyzmaty gowy ishläp ugrady! Indi bir aýdyr gaty kösenipdim swýazdan, sebäbi ýönekeýje mysal:
ine "talyplar.com-da" bir temadan, beýleki tema geçmegem görgülikdi, saçyñ düshüp gidýärdi, birki minut garashdyryp açylýardy! Käwagt gaty gaharymam gelerdi, swýaza sögünerdim, shol sögünçlerimi yzyma gaýdyp alý...

Dowamy »

876 6
Köneler, 9 years ago


Güleliñlaý!

Towshan her gün irden derýañ gyrasyndaky oýünden çykyp derýañ o çetindäki möjege gygyrýar.
-Möjeeeeeeek!
-Näme?
-Sen däli!!!
Möjek halys bizar bolupdyr, edil shol
wagt derýada altyn balyjagy gorýarde ýalbaryp bashlayar:
-Altyn balyjak, meni bäsh minutjyk balyga öwürsene, añryk ýüzüp geçeyinle, sho towshanyñ...

Dowamy »

2305 70
Köneler, 9 years ago


Güller hakynda!

Gül barada geň zatlar
Bahar paslynyň gelmegi bilen
daş-töweregimiz al-elwan güller
bilen bezeldi. Tebigatda ähli janly-
janda ryň örän uly orny bar. Ähli
zat adama berlen ullakan nygmat­
dyr. Ynha, şol beýik nygmatlaryň
biri hem güldür.
Gül diňe bir tebigatymyzy beze­
mek bilen çäklenmä...

Dowamy »

6513 36
Köneler, 9 years ago


Talyplara arzuw!

Salam hormatly talyplar! Ilki bilen, men siziñ ýene-de ýetip gelýän, tomusky kanikulyñyzy gyzgynjak gutlaýan! Bu ýyl ýokary okuwy gutarýanlaryñyz bardyr, tomus dynç alysha çykýanlaryñyz bardyr, sag-aman ekzamenleriñizi showly tabshyryp, ýurdumyza wepaly ýashlar bolup ýetishmegiñiñizi, ýüregimden arzuw edýärin! Siziñ öñüñizde besläp goýan, myrat-mak...

Dowamy »

3033 70
Köneler, 9 years ago


Nuryshka hormat!

Essalawmaleykum agzalar! Gezip yorsunizmi sag-aman! Gulkin koroly Nuryshkany tanamaynynyza yokdur. Shon degishmejiklerinden birki sanjagny size dadyrayyn diydim. Ozunizem bilyaninizden yazyp durun!

***
Bir korun manlayyna zol dash degya diya, ozem shol bir degen yerne degya diya. "Shtank" edip gidya. Onson kor pahyr çydaman:...

Dowamy »

1959 65
Köneler, 9 years ago