hormatly talyplaryň agzalary , bu gün gyzykly futbol güni bolup durka 1 agzaň doglan günidigine gözüm düşdi we derrew tema açaýyn diýip, tema açyşym hany bu agzamyzy doglan güni bilen gutlalyň onda. jemka91 dünýädäki iň süýji, iň gözel azuwlar size ýar bolsun! bu gün seniň doglan güniň süýji arzuw besläp menem gutlaýaryn ýaşyň seniň gutly bolsun doglan güniň! ( ertir 1merdanyňam doglan güniň oňa hem üýtgeşik tema taýýarlap ýörün, öňünden oň temasynam maňa açmaga rugsat ediň ) bu günä jemka91-lere ertirem 1merdanlara hehehhehe

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir