Surat

Dowamy »

694 0
Köneler, 3 years ago


Salam talyplar.com


salam talyplar.com agzalary 9may gutly bolsun köne agazalardan kim bar hem adimen su sayty öñki syaly bolsa gowy bolardy..

Dowamy »

1001 0
Köneler, 3 years ago


Kone agzalardan kim bar


Salam gowymy yagdaylanyz kone agzalardan kim bar taze agzalaram salam sona kim girayn ba bolsa seslenin......

Dowamy »

1176 22
Köneler, 4 years ago


Kone agzalardan kim bar


Salam gowymy yagdaylanyz kone agzalardan kim bar taze agzalaram salam sona kim girayn ba bolsa seslenin......

Dowamy »

735 0
Köneler, 4 years ago


Kim ba.....

Salam talyplar com agzalary bamyzynyz köne agzalardan kim ba kim yok hemmäñiziñ ýetip gelyan garssyzlyk baýramyñyz gutly bolsun.....

Dowamy »

1069 5
Köneler, 5 years ago


Ýürek dil açanda..

Ýürek dil açanda...

Gulak goýgul, saňa aýdýan sözlerme,

Ýürek dil açanda aýdýandyr şuny.

Kalbyň bilen diňle bakyp gözlerme,

Ýürek dil açanda aýdýandyr şuny.Gürleýär ol:’’Allajanym bu name.

Janym bilen ýakyp barýarla meni.

Bu g...

Dowamy »

965 1
Köneler, 6 years ago


Talyplar. comy öñki yaly edip bolmazmy

Talyplar comy onki yaly edip bolmazmy admn.. son yaly bolsa adam kàn girer tema kan acylar hayys dost öñki yaly etsene edip bilsen

Dowamy »

1216 4
Köneler, 6 years ago


Dost ýada hiczat

salam talyp.com agzalary gowymyzyñ hemåñe salam dostlar meñ dostyma maslahat beriñ oñ bolan wakasy seýleråk..
Ol oglanyñ halsýany ba ol iki sany gyz bn dostlsa 2si bn gulsip degisip gune gurlesyaler . Oglan olary öz jigleri yaly gowy gorýå name bolsa aýtýa olaram aýtýa ýöne olar bir gun söwüsýä oglan gyzlañ birine bazara gideli diyä ol yok...

Dowamy »

1849 49
Köneler, 8 years ago


Täze ýylyñyz gutly bolsun 2013ýyl

salam talyplar.com agzalary men makestm Bagtyyar sizi taze yyl bayramynyz gutlyan men talyp.com agzasy bolanyma 1 yyl boldy. Sizin hemmäñiziñ taze ýyl baýramyñ gutlýan tåze ýylyñyz gutly bolsun düsimli ýyl bolsun tåze ýylda hemmäñize bagt arzuw etýän. Durmusda ýetmedik arzuwlaña ýetmegiñizi dilýan. ýende bir sapar doganlar, jigiler ýetip gelýan...

Dowamy »

1414 13
Köneler, 8 years ago


Durmusda bir enäñ wakasy....

Meniň ömrümde şatlykly waka bolup geçdi. Bu waka meniň
maşgala ojagyma uly bagt, döwlet getirdi.
Men ýaşy 70-e golaýlan ene. Ömrümi perzentlerimi adam
etmek, il hataryna goşmaga sarp etdim. Şularyň yzynda
ömrümi ötürdim. Ýoldaşym bu zatlara çydaman, ir
dünýeden ötdi.
Meniň 3 oglum, 1 gyzym bar. Ogullarym ha...

Dowamy »

1283 7
Köneler, 8 years ago


GELIN TANSALYN...

salam talyp.com agzalary gowymy yagdaylanyz gelin tansalyn agent usti bn men makestm kopinizi tanyan hem gordim taze agzalary tanamok. gelin tansalyn! men logynym asakdaky...

Dowamy »

1222 17
Köneler, 8 years ago


Dostlyk

Men okuwcylarym bilen, olaryn ene-atalary bilen
yakyndan tanyshmak ucin ene-atalar yygnagyny
gecirmekligimi yuregime duwdim. Ine-de bu gun
ene-atalar yygnagy.Tejribesiz bolanym ucinmi ya-da
ilkinji gezek ene-atalar bilen dushushyp, yygnagy
ozumin alyp barmalydygym ucinmi namemi birhili
ozumde galagoplulyk,...

Dowamy »

1138 16
Köneler, 8 years ago


Hekaya azjyk

Salam talyp.com agzalary gowymysyñyz menem siz bilen
Oglan(O) b/n gyz(G) motorda 180km/h tizlik b/n gidip
baryarlar.
G:biraz yuwashlay,men gorkyan.
O:yok,yuwashlajak dal.
G:yuwashlay!gaty gorkunch.
O:yok,bu gorkunch dal,hezil.
G:yuwashla hayisht edyan,men gorkyan.
O:sen ayt,sen meni soyyanmi?...

Dowamy »

1295 18
Köneler, 8 years ago


Salam agzalar

Salam talyp.com agzalary gowymy yagdaylynyz taze agzalar sizem gowymy hemmanizin yetip gelyan gurban bayramynyz gutly bolsun, indi menin tanyan agzalardan kim baray hem gelin taze agzalar tansalyn.

Dowamy »

959 9
Köneler, 8 years ago


Mesele

Kim meseleden ba$y cykyan bolsa $uny i$läp beräýiñ.
60 N güýç jisime 0,8 m/s kowdyrat tizlenme berýär. Naçe güýç jisime 2 m/s kowdyrat berer.

Dowamy »

948 5
Köneler, 8 years ago


Kw...

Salam talyp.comyn agzalary sizden uly haýy$ ba 11mk yada gatdalaryndan yada ba$kyrak yerlerden 2 adamlyk kw taplynla sizden gaty uly haýy$ kw 2 adamlyk kw bilyan bolsanaz makestm@mail.ru
dur$ba uradyn habarla$alyñ. A$gabatdan.

Dowamy »

1054 8
Köneler, 8 years ago


Bagt hakda, gyzlar hakda, yigitler hakda...

Bagt hakda, gyzlar hakda, yigitler
hakda…
Gozel gyzlar,
Juwan gyzlar,
Ay gyzlar,
Gozellikden alypsynyz pay gyzlar,
Size bir gosgyjyk aydip bermekci,
Belki bolar yuregnize jay gyzlar.
Bir yigit soyupdir bir gozel gyzy,
Gul yuzli, hosh sozli, bir serwi
nazi,
Bir gun gabat ge...

Dowamy »

3033 30
Köneler, 8 years ago


Eje mahri. 2

Sahabalaryň arasynda ýetişen bir
ýigit wepat edipdi. Sahabalar ony
topraga ýerleşdirmek
islänlerinde, toprak ony kabul
etmänndi. Bu ýagdaý birnäçe
gezek gaýtalanansoň, sahabalar
ýagdaýy pygamberimize
bildirdiler. Pygamberimiz şol
ýigidiň jesedine seredip, ýagdaýa
düşündi we sahabalaryna...

Dowamy »

938 3
Köneler, 8 years ago


Eje mahri.

Kiçijek çagajykdy. Yrakda bir
şäherde ýaşaýardylar. Mekdebe
ýaňy-ýakynda gidip başlapdy.
Onuň ejesi hem maşgalany
dolandyrmak üçin mekdepde
aşçy bolup işleýärdi, sebäbi
ýanýoldaşy söweşde wepat
edipdi. Onuň ýeke gözi bardy.
Çagasy bu ýagdaý sebäpli örän
utanýardy we ejesi bilen bile

Dowamy »

1094 9
Köneler, 8 years ago


Wy£dan adamyñ neti barda

Wyždan bilen ýüzleşmek her
müminiň her gün, her sagat,
ýagşy-ýaman, ýalňyş-dogry, günä-
sogap - eden işlerini gözden
geçirip, haýyrly we gözel amallary
üçin şükür etmegi; ýalňyşlyk­
laryny, günälerini-de birin-birin
toba we istigfar bilen ýuwmaga,
gidermäge çalyşmagy nukdaýna­
zaryndan...

Dowamy »

1212 10
Köneler, 8 years ago


Gahar. 2

Muhammet aleýhyssalam:
- Gahar-gazap adam
ogullarynyň ýüregindäki otly
kesindi ýalydyr. Eýsem-de, siz
adam gaharlanan çagy gözleriniň
gyzarýandygyny,
gabarylýandygyny göreňzokmy?
Gaharly adam dik duran bolsa
otursyn, oturan bolsa, ýassygyna
gyşarsyn ýa-da gahar-gazabyny
köş...

Dowamy »

967 5
Köneler, 8 years ago


Okan Namazy.

Adam ogly senin yüregin dardyr,
Aylanyp, dolanyp oka namazy.
Bu Dünye gurulan bir gury yerdir,
Ol Dünyanem yatlap oka namazy.
Haram nebsin üçin şeytan dost
bolar
Ymmatyn ayirip ters yola salar,
Bu yaşanyn bes diyip Ezrayil
geler,
Ezrayilam yatlap oka namazy.
Gezelin dünyani misli...

Dowamy »

980 4
Köneler, 8 years ago


Dana sözler.

Ibn Mübärekden:
«Adamlaryň hormatlysy
kimdir?» diýip soraldy. Ol:
«Elbetde alymdyr» diýdi.
Oňa: «Hökümdarlaryň
hormatlysy kimdir?» diýip
sowal berildi. Ol: «Elbetde,
olaryň takwasydyr» diýdi.
Ondan ýene: «Kim pes
adamdyr?» diýip soraldy. Ol:
«Dine bürenip, dünýewi
maksat g...

Dowamy »

854 1
Köneler, 8 years ago


Gybat..

Gybat — kimdir biriniň yzyndan
gürrüňini etmek, has takygy,
biriniň ýüzüne aýdylanda
halamajak zadyny yzyndan
aýtmak diýmekdir.
Kimdir biriniň bedeni, ahlagy, işi,
dini, geýimi, öýi... ýene-de
sanardan köp zatlar gybat
etmäge ýeterlik sebäplerdir.
Gözüniň çaşy bolmagy, saçynyň
ke...

Dowamy »

1080 10
Köneler, 8 years ago


Söýgi oýlanma

Wagt öýläne golaýdy. Mawy gűn
hatar-hatar jaýlaryň arkasynda
gizlenip uka gitjek bolup durdy.
Şemalsyz, dymyk tomus aýy
Gunça hoş ýakmaýardy. Uzak gűn
onda birhili, erbet duýgy bardy,
hamana erbet bir zat bolaýjak
ýalydy. Ol bedräni suwdan
dolduryp, bir hili agyr duýgy bilen
ýataga tara...

Dowamy »

1109 7
Köneler, 8 years ago