Hamas topary.

Onmüňlerçe palestinaly
HAMAS toparynyň
düýbüniň tutulmagynyň
25-nji ýyl dönümi
mynasybetli ýöriş
geçirmek üçin, Gazada
ýygnandy.
Yslamçy HAMAS toparynyň
lideri Khaled Meşaal Gaza
zolagyna edýän ilkinji
saparynda, köpçüligiň
öňünde çykyş eder.
Meşaalyň saparyndan iki...

Dowamy »

602 1
Köneler, 7 years ago


Ylalashyga gelindi

Gaza Sektorynda Hamas
yslamçy topary bilen
Ysraýylyň arasyndaky bir
hepde bäri dowam edip
gelen atyşygy bes etmek
baradaky ikitaraplaýyn
ylalaşyk durmuşa
geçirilýär.
Penşenbe güni Gazanyň
ilaty atyşygyň ýetiren
weýrançylygynyň yzlaryny
arassalamak işine girişip,
ken...

Dowamy »

705 7
Köneler, 7 years ago


Perdäniň aňyrsyndaky dünýä2012-nji ýylyň 4-nji iýulynda
ylymda üstüniň açylandygy
bildirilen higgs bölejigi
fizikanyň standart modeliniň
çäklerinde düşündirilýän we
biziň fiziki dünýägaraýşymyzyň
esaslandyrylmagy üçin zerur
bolan iň soňky nätanyş bölejik
hasaplanylýar.

Älemdäki beýleki bö...

Dowamy »

1052 13
Köneler, 7 years ago


Gijeki oýun-2

Gawunçylygyñ başlanýan
ýerindäki depäniñ üstünde
Haýytlynyñ gamyş çatmasy
seleñläp otyrdy.
Atajan:
- Sen düşme, oturyber -
diýdi. - Özüm dilärin.
Heniz deñiç Mergeniñ öz-ä
sakçydan terne diläp
görmändi, bererler
öýenokdy. Häzir Atajanyñ
ezberligini görende, onuñ
pik...

Dowamy »

921 5
Köneler, 8 years ago


"Mergenli gaýa" hekaýaty

Nesibämde bar eken,
ýogsam ençeme ýyl bäri
adam aýagy sekmedik bu
ýat ýerlere, heý,
gelermidim, seniň ters
täleýiň hakdaky şu gussaly
kyssany eşidermidim,
mergen ... Seniň sesiň bu
agyr heňňamyň içinden
geçip, ahyrsoňy maňa-da
gelip ýetdi.

Dowamy »

846 10
Köneler, 8 years ago


Gijeki oýun

Mergen açyk gözenekden
içeri seretdi, törde ýorgan-
düşekli ýatan ejesiniñ
solgun ýüzüni gördi. Howa
yssydy, şonda-da ejesiniñ
üstündäki ýorgany
aýranokdylar. Mergen
näsag adam hökman
ýorganda ýatmalydyr
öýdýärdi. Ejesi näsagdy,
gara öýden daş çykmaga-
da ýaraman ýatyrdy.<...

Dowamy »

841 7
Köneler, 8 years ago


Türkiýe bikanun migrantlary nyşana alýar


1-nji fewraldan başlap
“Daşary ýurtlularyň
Türkiýede galmaklary we
ýurda gelmekleri” barada
täze kanun güýje girdi.
5683 nomerli bu kanunda
Türkiýede kanuny statusy
bolmadyk adamlaryň
derhal ýurdy terk
etmekleri talap edilýär.
Bu kanunda Türkiýede
bikanun ýaşaýan a...

Dowamy »

783 1
Köneler, 8 years ago


Bizi Hudaý tutýarmy?!
Taryhdan mälim bolşy
ýaly, altynjy-ýedinji
asyrlarda Orta Aziýa ýöriş
eden araplar öz basyp
alan ýerlerinde yslamy
ornaşdyrdy hem-de öň
başga dinde bolan
adamlara ýokarda ýalňyz
Hudaýyň barlygyny
ündedi. Adamlara jebir-
jepa berýänlere Hudaýyň
özüni...

Dowamy »

984 5
Köneler, 8 years ago


Ilkinji türkmen manadyny çykardan han

Halkyň arasyndaky
gürrüňlere görä, Jüneýit
hanyň ady agzalan ýerde
hemmeler gorkudan
saňňyldaberer eken.
Gijelerine ukusy tutmaýan
garagolrak çagalara
«Hana, Jüneýit han
gelýär» diýlende, ol çaga
gorkusyndan şol bada uka
gider eken.


Jüneýit han ömrüniň

Dowamy »

1480 9
Köneler, 8 years ago


Britaniýanyñ Tährandaky ilçihanasyna guralan hüjüme uly garşylyk görkezilýär

Britaniýanyñ Daşary işler
ministri hüjümiñ netijesiniñ
agyr boljakdygyny aýtdy.Britaniýa Eýranyñ
paýtagty Tähranda
diplomatik
wekilhanalaryna guralan
hüjümden soñ Tährandaky
ilçihanasynyñ ähli
işgärlerini göçürdi.
Günbatarly çeşmeler
Britaniýanyñ T...

Dowamy »

1484 36
Köneler, 8 years ago


Eýranyň Ysfyhan şäherinde näme bolandygy belli däl

Duşenbe güni Eýranyň
Ysfyhan şäherinde
partlamanyň bolandygy
barada biri-birine çapraz
gelýän maglumatlar
peýda boldy.
Ýerli häkimiýetler ol ýerde
hiç bir hili hadysanyň
bolmandygyny aýdýarlar.
Emma ”Fars” habar
agentligi duşenbe güni
irden Ysfyhanda güýçli
partlama...

Dowamy »

1057 23
Köneler, 8 years ago