HOŞ HABAR.... maradonadan


Dünýäde meşhur Argentinaly futbolçy Diego Armando Maradona birleşen arap emirliklerinde mesjit saldyrmakçy bolýar.
B.A.E.-de el-wasl futbol komandasyna tälimçi bolup ýolbaşçylyk edýän Maradona, 21 ýaşynda awtoawariýada wepat bolan =bani yas= komandosynyň oýunçysy ziýab awanäniň hatyrasyna mesjid saldyrjakdygyny habar berdi.
...

Dowamy »

1297 14
Köneler, 8 years ago


ALLAHA ( j.j.) IMAN

Allaha iman – Allahutagalanyň barlygyna, ýeke-täkligine ynanmak hem-de Ony sypatlary we gözel atlary bilen doly tanamakdyr. Allaha iman ähli dinleriň esasydyr. Allaha ynanmak, Oňa daýanmak we ybadat etmek zerurlygy ynsanyň ýaradylyşynda bardyr. Allahyň barlygynyň delillerinden biri hem şudur. Çünki, ýaradylyş (fytrat) ýalan sözlemeýär. Ynsanyň ýara...

Dowamy »

763 5
Köneler, 8 years ago


HER GAP ÖZ IÇINDÄKINI DAŞYNA ÇYKARAR

ÝÜREK HEM BIR GAPDYR, NÄME SALSAŇ ŞOL DAŞYNA ÇYKAR.

Hawa gabyň içine suw, bal ýa-da süýt näme guýulsa şol çykar. Adam hem kalbyna nämäni salyp we şony söýse şonyň bilen ýaşaýar. Dini her kim öz erk-islegi bilen saýlaýar. Dinleri, kitaplary aýry-aýry bolan iki adamy bir adam etjek bolmak mümkinçiligi ýok, diňe oňuşmazlyk we duşman...

Dowamy »

881 6
Köneler, 8 years ago