Essalam Aleykum!!!

Beyleki barlyklaryn hemmesi ynsan bolmak isleyar. Sebabi ynsan in beyik yaradylan barlyk. Ynsanyn derejesi has beyge galyp bilyar, hem in pes dereja dushup bilya. Ybat etman ynsandan haywanyn derejesi has pesdedir. Bu hakykatdyr, sebabi kurany kerim aytya. Ybadat etyan adam owulya derejeler yetip bilyandir. adam=alem=kuran shular bir zatdyr. alemi...

Dowamy »

845 2
Köneler, 8 years ago


Hz.Muhammet saw diýýär

Essalam Aleykum agzalar!!!

@Hz.Muhammet saw: «Kim-de kim irden Allatagala zikr etse, ýatjak wagty magfyret dilese, Allatagala ol adamyň ertirden agşama çenli eden günä işlerini bagyşlaýar» diýýär.

@Hz.Muhammet saw: «Agşamdan daň atýança Allany ýatlan adam ertirden agşama çenli Allatagalanyň penasynda aman bolar» diýýär...

Dowamy »

1190 7
Köneler, 8 years ago


Dogry yola her zat sebap bolup biler!

Essalam Aleykum talyp dogan-dostlar! Armanda!

Men siz blen sheylerak waka paylashayyn diydim. Men her dync guni mecitde Kuran sapak gecyan. Dine men dal kop oglanlar her milletden. Dun sapaga baryp, sapaklarmyzy tagshyryp oylani okajak bolup durkak, mecite bir ors gyz girdide. men yslamy kabul etmane geldim. kim mana yslamy dogry he...

Dowamy »

875 7
Köneler, 8 years ago


IMANA HYZMAT YŞGY

Hak wagyzçysy özüniň haky düşündirmek işini höwes bilen ýerine ýetirmelidir. Haky wagyz etmek – onuň üçin iň uly küýseg bolmalydyr. Ine şu duýgy hak wagyzçysynda hökman oýarylmalydyr. Emma, şu duýguny oýarmak ýeňil-ýelpaý iş däldir.

Eger-de Pygamber Serwerimiz (sallallahu aleýhi wesellem) öz jemagatynda owaly bilen şu duýgyny oýarma...

Dowamy »

719 1
Köneler, 9 years ago


Akyl akyldan kesgir

Bir uniwersitetin professorlaryndan birine kabul etman bolmajak teklip gelipdir: daşary yurtda ylmy gözleg işlerini dowam etdirmek üçin gerek bolna maddy goldawy bir gazna öz eline alypdy. Professor bu pursaty elden gidermek islemeyardi. Emma ilki bilen çözülmeli bir mesele bardy: bu iş okuw döwrüne gabat gelyardi.
Dolanyp gelyança, wagtlay...

Dowamy »

639 1
Köneler, 9 years ago


Men näme üçin günäkär?

Men hiçzat edemog-a.. Näme üçin günäkär bolýan?

-Allah Tagalla meni ýaradypdyr. Oña şükür edýärin. Yöne meni näme üçin jähenneme taşlaýar.. Meniñ Allah Tagalla näme ýamanlygym bar, men hiçzat edemog-a..
- Hiçzat etmeýänligiñ üçin seni jezalandyrýar..
-Nädip?
-Sen sürüjimi? Ulag sürüp bilýärmiñ?
-Hawa,...

Dowamy »

946 9
Köneler, 9 years ago


Yslam dinine görä az içmek harammy?!

Yslam dininde arak içmek bilen baglanşykly käbir hadyslar:

- "içgi, bütin erbetlikleriň başydyr"(i. nejjar)
- "Allahtagala we ahyrýete ynanan içgi içmesin, içgi içilen saçaga-da oturmasyn!"(taberani)
- "içgiden uzak duruň! agajyň pyntyklap şahalaşyşy ýaly, içgi hem, erbetlik getirer."(ibn mäje)
- "içgi her ýa...

Dowamy »

2008 37
Köneler, 9 years ago


Ýüregim arassalyk ýetýärmi?

“Meñ ýüregim arassa” diýýänlere nädip jogap bermeli?

-Men namaz okamok, oraza-da tutamok.. Aý, garaz diniñ kada-kanunlaryna kän uýup baramok. Yöne meniñ ýüregim arassa.. Hiç kime ýamanlygym ýok.
-Yüregiñ arassa bolmagy , elbetde, gowy zat. Töwerekde onça bedasyl adamlar barka, päk ýürekli adamlar , elbetde, olardan müñ esse...

Dowamy »

892 4
Köneler, 9 years ago


Öwliýalary zenanlar hem zyýarat edip bilerlermi?

Zenanlaryň öwliýä zyýaratynyň gadaganlygy aýdylýar. Dinimize görä bu nädogry. Zenanlaram, erkeklerem, çagalaram öwliýä baryp, ölüleri zyýarat edip bilerler. Bu babatda sagadat asryndan bir mysal bereli: Ilki bada Pygamberimiz (SAW) hem zenanlaryň öwliýä barmagyny gadagan edýär, soňra täzeden rugsat berýär, sebäbi bolsa, zenanlar baran wagtlary iki...

Dowamy »

3610 80
Köneler, 9 years ago


Yslam dinine görä zenanlar nähili geýinmeli?!

Yslamda “tesettür” diyip bir düşünje bar. Örtünmek, yapynmak manysynda gelyar. Gurhanda Nur süresinin 31-nji ayaty “tesettür” ayaty hasaplanyar. Edil sheyle hem Nur süresinin 60-njy ayatynda-da tesettür meselesi “aydylyp” gecilyar.

Nur 31: "Mü`min zenanlara ayt, gözlerini haramdan gorasynlar we namyslaryny gorasynlar, zynatlaryny aç...

Dowamy »

1813 30
Köneler, 9 years ago


Görmeýän zadyma ynanamok

Görmeýän zadyma nädip ynanaýyn?

-Men görmeýän zadyma ynanamok. Mysal üçin şu galam bar, ol elimde, ony gorýärin sebäbi.. Şonuñ üçinem oña ynanýaryn. Allahy bolsa görüp bolanok.. Diýmek, ol ýok-da..
-Bäh.. Şeý diýsene..
-Hawa..
-Señ aklyñ bir barmy?
-Bar..
-Hany? Görkez-dä?!
- ...
...

Dowamy »

1291 11
Köneler, 9 years ago


Allany näme üçin görüp bilemzok?

Myratjyk kakasyndan:

- Biz näme üçin Allany görüp bilemzok? – diýip sorady.

Kakasy:

- Biziň gözümiz Allany görüp biljek şekilde ýaradylmandygy üçin Ony görüp bilemzok – diýip, oglunyň başyny sypady.

- Näme üçin görüp bilenok, kaka?

- Sen fotoapparatyň bilen ähli zadyň s...

Dowamy »

1113 0
Köneler, 9 years ago