Ozbolushlyja mowzukjagaz :)

oglanlar, gyzlar, agalam, ayal doganlam!
*kim haysy mekdebi gutardy?
*haysy yokary okuw jayyny tamamlady yada okmagy dowam edya?
*Dashary yurtda okayanlar biz nadip gidip bileris
*Yylyna umumy chykdayjysy nache?

Dowamy »

725 6
Köneler, 8 years ago


Reklama yagdaylary

suratlara seredip gulmegi gowy goryan oglanlar uchin taze sayt hodurlemekchi.. www.wakyr.com we sowda edyanler uchin eyesinden.com yada tehnologiya satyn aljak bolsanyz..peydasy deger diyip umyt edyan!!

Dowamy »

617 4
Köneler, 8 years ago


"Oguz Han" International Airport

Salam agzalar! Kop agzalan habary bardyr taze Airport gurulmakchy diyip..Adyny bilyan („Oguz Han”) weli shon prezentaciyasy yagny videosyny goresim gelya..bilyaniniz ba bolsa link (almaly yolyny) gorkezayin?? (Youtube.com-a girip bolmayshy yaly ol hokman dal)

Dowamy »

650 3
Köneler, 8 years ago


"Oguz Han" International Airport

Salam agzalar! Kop agzalan habary bardyr taze Airport gurulmakchy diyip..Adyny bilyan („Oguz Han”) weli shon prezentaciyasy yagny videosyny goresim gelya..bilyaniniz ba bolsa link (almaly yolyny) gorkezayin?? (Youtube.com-a girip bolmayshy yaly ol hokman dal)

Dowamy »

464 0
Köneler, 8 years ago


Sizin pikirniz we maslahatynyz.jogaplarnyza garasyan.

Sizin pikirinizi we näme maslahat bererdiniz so gyza Ol gyz 1 oglany cyn yurekden soyar.oglan okuwa gitjegni aydyar ol gyz alar oydup gorkyar.ol gyz on ona ynanyady gymamtly zady bolsa gecmane tayndy yone oglan 1gyz bn aylananyny aytya gizlin zat bolmasyn dp gyza gaty kyn bolyar nadip yasajagny bilmeyar.onada gyz ony bagyslayar.ol gyz ozune seyle s...

Dowamy »

935 4
Köneler, 8 years ago


ABŞ bilen Russiyan syýasaty barada pikirleriniz

ABŞ bilen Russiyañ alyp baryan garşylykly syyasaty daşary yurtlarda okayan turkmen talyplaryna nahili tasiri bolar??

Dowamy »

1347 11
Köneler, 8 years ago


Gyzyklyja,bilyanje wakalarnyzy yazayn hormatly agzalar!Mena yazdym indi gezek size..

Bir adam tebibin yanyna gelip,icinin agyryandygyny aydypdyr.
tebip ondan:
-näme iydin?-dp sorapdyr.
ol adam:
-Yanan cörekden basga iyen zadym yok-dpdir.
Tebip ona göz dermanyny berende,ol adam:-Menin gözüm däl-de,icim agyryar ahyryn-dpdir.
Tebip seyle jogap beripdir:-Bu dermany indikide näme iyyänini görme...

Dowamy »

796 6
Köneler, 8 years ago


Kim haysy bayramcylygy halayar. Agzalar hany onda yazyp bashlalyn!=]

Menin ücin-ä,in gowy bayramcylyklan biri 23fewral,täze yyl i men doglan gunum. ay name sowgat berilyan prazdniklar kimin gownune yaranogay licna menä gowy göryän. =))))
A SIZ???:]

Dowamy »

1668 42
Köneler, 8 years ago


Elementler Dünyäsine syyahat.

Gün hem Wodorod
Eger wodorod atomy
Yitirse bir elektron,
Ine,sonda wodoroddan
Emele gelyär proton.
Bu diysen kici zerrece,
Bar onun gosmak zaryady,
Zaryady yok,zerrece bar,
Bilyäniz,neytron ady.
Ine,solar gosulyar-da,
Cykyar inert gazy geliy. Seydip Gün nury döreyär,
Bü...

Dowamy »

495 0
Köneler, 8 years ago


Payhaslar Düwüncegi

1)In kyn zat:özüni tanamak,in ansady:basgalara maslahat bermek.
2)Yalnyslygy tapmak hakykaty tapanyndan has ansatdyr.Hic mahal yalnysmayan adamlaram bar,olar is etmek islemeyanlerdir.
3)Satlanmagyn in gowy yoly,beylekileri satlandyrmakdyr.
4)Ilki bn arzuw etmeli.Arzuw etmesen,sen ony nädip hakykata öwürjek?Geljek-öz arzuwlaryn...

Dowamy »

615 3
Köneler, 8 years ago


Shu goshga kyn görmeseniz Talyp.comyn agzalary Pikiriniz boyunca nähili at goyup bolar. JOGAPLARNYZA GARASHYAN=)

Men gara gözünde öz shatlygymy,
Öz baky bagtymy göresim gelyär,
Ukymy ogurlan duygy hakynda,
Utansam-da,aydyp beresim gelyär.
Yok,
Ozal yokdun sen jümle-jahanda,
Diymek,menem dünyä yap-yany geldim.
Özümi gözünde göremson senin,
Özümin dünyäde barlygymy bildim.
2)Indi men önki däl,
...

Dowamy »

1032 13
Köneler, 8 years ago