salam tayplar! bize bu gün filosofiýa dersinden praktika boldy,gowy temalar barada gürrüň etdik.mugallyma sapagyň soňunda "nämeden doýup bilmediňiz" diýip sorag berdi.aý her kim bir zat diýdi biri ukydan diýdi,ýene biri "söýýän gyzymy ogşap doýup bilmedim " diýdi.siz nameden doýup bileňizok. (ýesli çto men russiýada okaýan)

Köneler, prezident tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir