Wagty peydaly ulanmak

salam dostlar. Sizin janynyzyn sag bolmagyny arzuw edip, rugsat berseniz soze bashlamakcy. Adamyn maksatlary, planlary, durmushda etjek ishleri bolyar. Olar kop yada belli bir bolekli. Her bir adam durmushynyn gowy, wagtynyn gyzykly gecmegini isleyar. Adamlar wagt hakda aydanlarynda calt gecyandigini , hic zada yetishmeyandiklerini nygtayarlar. Men...

Dowamy »

1206 10
Köneler, 8 years ago


Komek gerek dostlar

dostlar hemmanize salam ullakan. Gayrat edip mana e 6 telefon u.n opera tapyp berayin. Onunden ullakan minnetdar. Onda garashyan esli tapyp bilmeseniz gowunlik bir berin.

Dowamy »

840 3
Köneler, 8 years ago


Ölüleriñ gimni

Biz gadymky- $ol gaýratly oguzlar
Zat gelenok ýatanlaryñ elinden.
Gabrymyzy ýaryp ýaban doñuzlar
Pena ýer edinýär gy$yñ ýelinden.

Bizem janly adamlardyk bir çaklar,
Soñsuz uru$larda gaçdy eñkimiz.
Derimizh iýip gitdi gurçuklar,
Saklanypdyr da$dan gaty süñkümiz.

Ýeñdik göre$lerd...

Dowamy »

1007 4
Köneler, 9 years ago


Duýduru$!...ogrylardan häzir bolmaly! ! !

Adamlar dunyede her hili Hudaysyz adamlar kan ekenai. Dine pul diyip yashap yorenlerem bar galan zady, Hudaýyny, o dunyasini, Jennet Dowzahy unudayanlar bar ekenai... Meninki size duydurmak kim Turkmenistanda bolsa... Menin yanymda shu wagt eger yadynyza dushyan bolsa bilyan bolsanyz Annashka agza otyr... Ay name internetden ony muny alyp otyrdyk....

Dowamy »

1787 29
Köneler, 9 years ago


Gaçgyn!

Haky ýatla tursañ, ýatsañ,
soñun gözle her i$ tutsañ,
peýda bolmaz gulluk etseñ,
ýazlamadyk maldan gaçgyn.

- - -

deñ-du$ bilen oýnap gülseñ,
haýyry köp bolar, bilseñ,
danalaryñ pendin alsañ,
gybat edýän dilden gaçgyn.

- - -

esewan bolmasañ dile,

Dowamy »

1126 16
Köneler, 9 years ago


Çagaly öý - bazarly öý!

Mugallym okuwca ýuzlenyar:
-Ýabany haýwanlardan on sanysynyñ adyny sanap ber maña.
Okuwcy jogap berýär:
-Aýy, tilki, möjek, ýolbars, gaplañ we ýene-de bä$ sany ýylan.
***
Atasy agtygy bilen gezelenç edip ýörkä, öñlerinden haýbatly bir awtomobil geçip gidýär.
-Seret, bala, barýar-diýip, atas...

Dowamy »

1117 17
Köneler, 9 years ago


"Älem içre at gezer"-kitap!

-ADAMLAR, indi biz täze durmusda, täze zamanada ýa$amaly. Özgermek, ösmek gerek. Biz täzeden döremeli. Halk hökmünde täzeden kemala gelmeli. Gaýtalap aýdýaryn \biz häzir aýaga galmasak, soñra häzirki ýitirjek zatlarmyzy tapmaga, öwezini dolmaga mümkinciligimiz bolmaz. Biliñi bükdügiñ, soñra bütin ömrüñe küýkerip geçersiñ. Namysjañ türkmenler muña h...

Dowamy »

12889 4
Köneler, 9 years ago


Gyrat Saña

Bedewin asly behiştden,
Berekella, Gyrat, saňa! Nalyn tylladan, kümüşden,
Berekella, Gyrat saňa!


Haýkyrar sen herýan bakyp,
Dört aýagňy ýere dikip,
Derýaýy-Nillerden böküp,
Berekella, Gyrat, saňa!


Owsun urup, çag bolar
sen, Jeren gaçsa, tiz alar se...

Dowamy »

785 0
Köneler, 9 years ago


Ner gezgin

Köňlüm, saňa nesihat, gezseň serbeser gszgin, Tany dosty-duşmanyň, öýňe bahabar gezgin, Ganym bilen garjaşsaň, daýym muşty-per gezgin,
Gezseň dünýä ýüzünde, dowam täze-ter gezgin, Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin.

Iki adam uruşsa, öter ýaly ýol berme, Birisine gep berip, ol birins al berme, Owwal adamdan gaçma...

Dowamy »

760 0
Köneler, 9 years ago


Musa Jelil

Musa Jelil (Tatar şahyry)
Iň soňký aýdymym
Uzaklara seredýärin:
Dag-düz, asman - giden giňlik,
Meniň weli ýatan ýerim
Hem aňkap dur
Hemem tümlük.
Ak ganatly bir guşjagaz
Pasyrdap ýör al-asmanda.
Men weli elim gandally
Ýatyryn porsy zyndanda.
Gyzylja gül gök meýdanda
...

Dowamy »

875 1
Köneler, 9 years ago


Ýüzlerçe dillere terjime

Doglan günüñ gutly bolsun!

Dowamy »

1286 19
Köneler, 9 years ago


Tomus (yssy howa) hakynda ssenario

Salam adamlar! govymysynyz? Gowusynyz diyip umyt edyan! Size bir hayysh bar! Tomus pasly hakynda (yssy) hakynda ssenariyo gerek. Bilyaningiz ya-da biljek bolyanyngyz bar bolsa hayysh edip yetirmegingizi isleyan! Elingizden gelen komegi gaygyrmarsynyz diyip umyt edyan! Sag bolun!

Dowamy »

962 5
Köneler, 9 years ago


Gys aýynda bedenterbiye bilen mesgullanma!!!


bizin hemmamizin bilsimiz yaly turgenlesikler saglyk ucin peydaly. Sheylelikde, yanwaryn 1-nden baslap biz yygy-yygydan taze yyl bilen bilelikde gowy karara gelyas-hepde-de 3 wagtyna bedenterbiye bilen mesgullanmaly. Emma nameler olur? Birinji hepde 3 wagtyna yerine yetiriler, 2nji hepde 2 wagtyna we 3nji hepde biz bu isi togtatarys. Yene-d...

Dowamy »

1319 12
Köneler, 9 years ago


W.A.SUHOMLINSKIý

1.RUHY taýdan güýçli, berk, çydamly, ýanbermez, gaýratly bol. Adamyñ ruhy güýjüniñ çäkleri ýokdur. Adamyñ ýeñip gecip bilmejek--sessiz-üýnsiz çydam edip, ejirini çekip bilmejek, hut ýeñip geçip, ýeñiji bolup, güýçli çykyp bilmejek kynçylyklary hem-de mahrumçylyklary ýokdur. Kynçylyk saña ýeñdirmejek ýaly bolup görünýän ýaly mahalyndaky, yza çekilme...

Dowamy »

1003 1
Köneler, 9 years ago


Kömelek


kömelekler giñden ýaýrandyr. Häzirki wagtda bularyñ 70 müñden hem gowrak görnü$i bar. Kömelekleriñ köki, baldagy, ýapragy, güli, miwesi we tohumy bolmaýar. Kömelekleriñ bedeninde hlorofil dänejikler emele gelmeýär. $oña görä-de bular taýýar organiki maddalar bilen iýmitlenýärler. Kömelekler sporalar arkaly köpelýär. Bularyñ birnäce görnü$i...

Dowamy »

2119 10
Köneler, 9 years ago


Mikroskop

mikroskop-birnäce ulaldyjy aýnalary bolan çyl$yrymly abzaldyr. Ol ýönekeý göze görünmeýän we lupada seljerip bolmaýan iññän kicijik zatlary has gowy görmäge mümkinçilik berýär.
Mikroskopyñ esasy bölegi, ulaldyjy aýnalary bolan okulýary bilen obýektiwdir. Okulýaryñ iki sany ulaldyjy aýnasy bolup, görü$ turbajyklaryñ ýokarsynda oturdylýar...

Dowamy »

951 4
Köneler, 9 years ago


Learn english language more

Essalawmaleykim agza agalar we myhman iniler hem-de gelneje daýzalar. Nasilsiniz? Meniñ size kömegim degjek bir sowgatjygym bar. Ýok pul berjekdäl. Aýlygymy alamok:-). Meniñ size sowgadym ine. Ilki linkini goýmankam dü$ündirjek bolaýyn. Bu linkde size peýdasy degjek iñlis dilini öwredyan sayt bar. Eger-de siz azajygam bolsa inlis dili bilen gyzykla...

Dowamy »

1957 8
Köneler, 9 years ago


Ezizim men seni $eylebir söýýän!

Ezizim men seni $eylebir söyyän,
Bu duygumy dü$ündirmek kyn maña.
Seniñ gözleriñde söygümi görýän,
Pikirim sen hakda gijeden daña.
***
Öñler söygi ýokdur öýdüp gezerdim,
Emma welin saña du$alym bäri.
Diñe watan hakda go$gy düzerdim,
Indi söygi hakda $ygrymyñ bary.
...

Dowamy »

2048 24
Köneler, 9 years ago


Kitap hakda aýdylanlardan...3

Ynsana nahili hem bolsa bir onat zady öwretmeýän yekeje-de kitap bolup bilmez.
{I.GYOTE}
***
Erbet ýolda$ ýaly, ýaramaz kitabam bizi ýoldan cykaryp biler.
{G.FILDING}
***
Kitaby yureginizden ey goruñ! Ol dine bir onat dost bolman, siziñ baky ynamdar hemrañyzdyr.
...

Dowamy »

1003 8
Köneler, 9 years ago


Kitap hakda aýdylanlardan...2

Maña haýsy kitaplary okaýandygyñy aýt, menem seniñ kimdigiñi aýdaýyn
[N.PIROGOW]
***
Dunyade gowy kitap kandir, yone olar okamagy ba$aryanlar u/n gowudyr
[D.PIGAROW]
***
Eger awtor öz kitabyny ylham ody bilen tuta$dyryp bilmese, onda ol kitap okyjyny hic wagt ýakyp-ýandyryp bilmez

Dowamy »

1038 11
Köneler, 9 years ago


Kitap hakda aýdylanlardan

*Oñat, gyzykly kitap oñat pikirleri oýarýar.
***
Kitaplar saña dogry yol gorkezyan, yalnysmaklygyñ öñuni alyan payhasly hem-de yurekde$ dostdur. Olaryñ bar yerinde sen cagalykda-da, yetginjeklikde-de, garrylykda-da yalnyz dalsiñ.
***
ýazyjynyñ tüys yurekden yazan her bir kitaby, onuñ iñ mukaddes oý-...

Dowamy »

1083 15
Köneler, 9 years ago


Kitap

Turkmenlerde > diyen nakyl bar. Kitap hakda oylananymda su nakyl mydama yada dusyar. Kitap bn dostlasan adamyñ ruhy garyp bolup bilmez. Ol ozuni bagtly hem-de bay adam hasaplamaga haklydyr.
Adamyñ mahal-mahal haly teñ bolyan pursatlary bolyar. Sonda sower dostuñ yanynga gelayse, gownuñ gulleyar. Sol dostuñ roluny akylly kitap hem yerine...

Dowamy »

1410 11
Köneler, 9 years ago


Giç bolar

Salam agzalar we myhmanlar. Size B.Hudaýnazarowyñ "gic bolar" go$gysyny goýmakcy. Belki bu size kömek eder. Eger sizde-de gowja halypalarymyzyñ go$gulary bar bolsa goymagyñyzy haýy$ edýän. Belki go$gy bn gyzyklanýanyñyz bardyr.Gic bolar

Dowamy »

1233 3
Köneler, 9 years ago


Belki siz kömek edersiñiz?

Salam dostlar we joralar:-) sag-amanja otyrsyñyzmy? Meniñ sizden etjek haýy$ym bar. Ýok ýok pul sorajakdäl. Gaýrat edip we ýene-de gaýrat edip maña JAVA görnü$li turkmence kitap tapyp bermegiñizi ýa-da $ol saýty ýazmagyñyzy ap-ak ýüregimden haýy$ edýän. Kimde kim tapyp berse ömri uzak bolsun okuwyny sag-amanja gutaryp cagalaryna guwanyp ýylgyrypjyk...

Dowamy »

1421 16
Köneler, 9 years ago


Halypalary ýatlap...

Turkmenistanyñ halk ýazyjysy Kerim Gurbannepesowyñ ýazgylaryndan

Bahylçylyk köplenç halatda diñe asgyn bilen güýçliniñ arasynda döreýär: asgyn güýclini gabanýar.
Zehinli kärde$leriñ arasynda bahylcylyk bolup bilmez. Bolaýsada, ol wagtlaýyn häsiyetli dusunismezligiñ, özüñe artygrak baha kesmegiñ gecegci $emaljygydyr.
...

Dowamy »

1082 10
Köneler, 9 years ago