Arapça-türkmençe sözlük

salam gadyrly agzalar! Araňyzda arapça-türkmençe sözlükleriň we arap diliniň grammatikasyny öwredýän kitaplaryň elektron görnüşiniň bar ýerini bilýänleriňiz bar bolsa, sizden haýyş edýärin, gaýrat edip adreslerini ýazaýyň. Öňünden köp sag boluň.

Dowamy »

988 6
Köneler, 8 years ago


Gelinalyjy we gelin toýy bilen bagly käbir ýagdaýlar

Salam gadyrly talyp.comyň agzalary we myhmanlary. Şu ýazgyda siz bilen türkmeniň iň bir esasy toýlarynyň biri bolan gelin toýy we gelinalyjy bilen baglanyşykly käbir ýagdaýlar hakynda pikir alyşmagy özüme makul bildim. Elbetde gelin toýy türkmeniň öňden gelýän dessurlarynyň biri. Ýöne häzirki döwürde bu toý bilen baglanyşykly dörän käbir üýtgeşme...

Dowamy »

11707 54
Köneler, 8 years ago


Batyl yrymlar

Salam talyp comyň agzalary we myhmanlary! Siz bilen käbir yrymlar hakynda pikir alyşalyň diýip temany açdym. Käbir yrymlar bar welin olar şeýle bir gülkünç we olara ynan adamlaryň düşünje taýdan pesligini görkezýär. Araňyzda yrymlara ynanýanlaryňyz bar bolsa göwün edip öýkeläýmäň gadyrdanlar!!! Meselem şeýle yrymlaryň käbirleri:
1) adamyň ö...

Dowamy »

1960 32
Köneler, 8 years ago


Maslahat

Salam gadyrly agzalar! Köpden bäri talyplara giremokdym. Tüweleme köp täzelikler bolup geçipdir. Kyn görmeseňiz araňyzda bilýänleriňiz bar bolsa bir maslahatyňyz gerek. Öňräk bir dost oglanlarymyň biri öýlendi. Soňky wagtlarda onuň birhili keýpi bolmansoň sorap anygyna ýetdim. Sebäbi bolmaly işler kän ugruna bolanok diýýär (düşinensiňizle näme hakd...

Dowamy »

1217 12
Köneler, 8 years ago


Türkmen saýtlary hakynda

Hemmäňize salam! Şu ýazgyda käbir türkmen saýtlary hakynda siziň bilen öz pikirlerimi paýlaşasym geldi. Ýagny "oka, döret, öwren" http/www.tmolympiad.org hem-de http/www.zehin.biz saýtlary hakynda. Bu saýtlar okuw, bilim, ylym bilen baglanyşykly bolup, öz öňünde goýýan maksatlary babatynda türkmen ýaşlary üçin peýdaly saýtlaryň biri bolup bilerdi...

Dowamy »

925 3
Köneler, 8 years ago


Jeýhun07 - ä jogap

Essalawmaleýkim Jeýhun07. Seniň matematika ylmy hakynda aýdan pikrleriň babatynda men hem öz pikirlerimi aýtmagy makul bildim. Ahyrzamana çenli dowam etjek Yslam dininiň Mukaddes kitaby Allah(c.c) kelamy Kurany Kerim'dir. Bu şübhesizdir. Kitaplar içinde iň beýigi Kurany Kerim'dir. Bu hiç hili çekişmä mätäç däldir. Bu kitaby öwrenmek her bir musulm...

Dowamy »

1058 7
Köneler, 8 years ago