Sylag-hormata podhalimlik gözü bn seredýänlere.

mirasymyzyñ dinimize, türkmençilige bolan söýgüsi; adgjmptw-nyñ pikirlenish ukyby; bravo-nyñ adamkärçiligi, kiçigöwünliligi, sadalygy;magnitiñ degishgenligi, dostluga bolan gatnashygy; yegeniñ özbolushly shahandazlygy; turkmenntugyñ millilik buýsanjy; 1 merdanyñ göwnaçyklygy, aktiwligi; idealmanyñ çynlakaýlygy, köptaraplylygy; jasminka91-iñ mylaýym...

Dowamy »

1208 29
Köneler, 8 years ago


Oz-ozümden utanýan.

Dowamy »

1923 42
Köneler, 8 years ago


Haýyš šu tema gyzlar girmesin.!

bu tema gyzlaryň girmezligini islezmezligimiň
sebabi olaryň yureginde
gorky galar oýudyan.indi
bolsa tema gečeýin.bilmedim belki
bu hakykady ičinizde ešidenleriniz baram bolmagyňyz mumkin özümä 2, 3 ýyl
mundan ozal ešidipdim.
sonda gaty bir ynanmadym.yone ýany
bir saytda šol ešidenlerimi subut etjek...

Dowamy »

3071 47
Köneler, 8 years ago


Gadyr bilmezlik.

Bir 30 ýašly yaš oglan 70 yašly ejesine ýylgyryp : eje ýor hany men saňa taze öýiňi gökezeýin..diýýär. ejede name gownünde zat ýok..bolýa oglum ýone bu ýašdan soň maňa taze jaý näme gerek..diýýär.eje..bolýa.. diýse diýýärem welin gownune bolmasa bir zady aňýan ýalydy. šeýlekde ene we ogul yola dušduler,barmaly ýerin bardylar.uly jay,uly howly. .....

Dowamy »

1856 25
Köneler, 8 years ago


Gošgy

Alyp gaçsam Juma Kel-iň
gazyny... (Degişme)

Jean Claude-y bulýona öwürsem,
Mike Tyson-y ýumruklaşyp
ýumursam,
Arnold-y demimizde gowursam,
Arnold gara negr boljagyny
bilýän...
Döwüp bilsem Jackie Chan-yň
dyzyny,
Alyp gaçsam Juma kel-iň gazyny,
Alyp gaçsam George Bu...

Dowamy »

1153 10
Köneler, 8 years ago


Haýsy welaýatdan?

Yene-de men :-) .
talyp comyň hormatly agzalyry size bir haýyšt bar.geliň kim haýsy welaýatdan girýänini ýazsyn.haýsy welaýatdan
köp girýän agza bardygyny biler ýaly.ýöne okaýan we išleýän ýerini ýazmak hökman däl.bular ýaly temany ertir.comda mirasymyz hem ačypdy.
ol ýerde ahal bn marydan girýän köpräk eken.bu ýerde nähilidigi...

Dowamy »

2550 140
Köneler, 8 years ago


150$ merčendeýzer:-)

Salawmaleýkümlar.arada tm saýtlaryna girip mašynlaryň bahalaryny göreýin diýdim.( tm awto ) indi ol ýerde okan zatlarymyň käbirini sizede ýetireýin diýdim. biri ýazypdyr ( samsyk ) ilki düšünmedim. soň ...häää samsyk kemra..diýändirow diýdim. ýene biri ýazypdyr: toýota satýan. eýesi pensioner..diýipdir. indi muny okan adamyň kellesine ilkinji gelme...

Dowamy »

1807 19
Köneler, 8 years ago


Dünýa adamlaryny 100 sany dp alsak.!

Dünya nüfusunu, mevcut halkların nispetlerini muhafaza ederek, 100
kişilik bir köy kadar küçültebilseydik bu
köy söyle olacaktı:
57 Asyalı ,
21 Avrupalı ,
14 Amerikalı (Kuzey, Orta, Güney)
ve 8 Afrikalı
Bunların 52'si kadın ,
48'i erkek olacaktı
30 beyaz ,
70 beyaz olmayan
...

Dowamy »

911 5
Köneler, 8 years ago


Görünmeýan ýaš.


Bir dostumyn blogundan
yazgy.


gyz garašyp dur ičinden ..geljek dp gelmedi..dp gaýtalaýar.garašýar garašýar ahyry oglanyň gelmejegine göz ýetiren soň öýüne gaýydyar.
inter ačýar oglandan hat bar.. bagyšla išim čykdy.menden gaty görýan dälsiňä.?.
gyz : ýoklaý hemme zat gül ýaly. menem išim čykdy.m...

Dowamy »

1031 15
Köneler, 8 years ago


Ýazyjylar we šahyrlar.


Elipbiý tertibinde türkmen ýazyjy we
şahyrlary
TÜRKMEN EDEBIÝATYNYÑ
KLASSYKLARY
Hoja Ahmed Ýasawy (takm.
1100-1166)
Aly Owhadetdin Enweri (takm. 1100-10
– 1191)
Mahmyt Pälwan (1247–1326)
Ýunus Emre (1240-1320)
Seýit Nesimi (1369-1417)
Kazy Ahmed Burhaneddin Siwasly...

Dowamy »

3089 4
Köneler, 8 years ago


Mejnun bn derwiš.


Mejnun leýliniň yšgyna šeýlebir ašyk bolupdyr
welin akyly-hušuny
ýitirip ačyk meýdana nädip čykanyny hem bilmändir.meýdanda bir derwiš namaz okap duran eken.mejnun hem görmän onuň namazynyň öňinden
gečipdir.derwiš derrew
iki egnine salam beripdirde ona ýüzlenipdir :
sen näme meniň namaz
okap dura...

Dowamy »

796 6
Köneler, 8 years ago


Okuwly gyz

Bir diplom alan gyz
kakasyna bahalaryny görkezýär.
- kaka, seret diplomyma? himiýadan, fizikadan,
matematikadan, edebiýatdan, aýdymdan,
suratdan hemmesinden
gowy bahalar aldym.! iň
gowy bahalaram mende bar !
kakasynyň jogaby :
- bäýbä ! gaty begendim gyzym.
İnşallah nahar biširmesin...

Dowamy »

1120 7
Köneler, 8 years ago


Kim kimkä?


Šu hakykatdanam hakyky terroristmi?
šu suraty terrorist dp gözletdim welin čykdy.
diýmek bu terror.adamy
hič zatča görmeýän terror.özi ölmäge taýyn hemde beýleki adamlary
öldirmäge taýyn.iň üns čekýän zadam bu musulman.diýmek musulmanlar terror bolýamyka.telikde-de, interde-de,radioda-da,
gazýetde-de terro...

Dowamy »

1055 20
Köneler, 8 years ago


Kim bilýär ?


Šu suratyň syryny kim bilýär..?

Dowamy »

744 8
Köneler, 8 years ago


Degišmejik.

bir däli gyšda balyk tutjak bolup dašaryk čykypdyr.aýlanyp-
aýlanyp ahyry bir uly buzly ýer tapypdyr.
..ýa allah ..dp buzy dešjek bolupdyr welin birden bir ýerden ses gelipdir.: oglum bu ýerde balykw ýok..dpdir.
bu däli bir azyrak ýöräpdirde ýene-de buzy
dešjek bolupdyr welin ýene ýaňky ses: oglum bu ýerde balyk ýok..dpd...

Dowamy »

996 11
Köneler, 8 years ago


Hoja

t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTexFf6SFcxqarGg3qrS3PdpUhBJl0WizkMRD-ETKclqyYinyjqYQ1B

Bir adam, eli hatli
Hoja ýüzlenýär :
"Hoja, gaýrat edip,
Şu haty maňa okap bersene." dpdir
haty başdan soňyna čenli Arapça eken. hernäče jan etsede okap bilmändir, čäresiz yzyna berip :
: "Başgasyna okat muny...

Dowamy »

822 9
Köneler, 8 years ago


Oturulyšyk - 2.

Salam agzalar.šu temany
indiki oturlyšyk barada ačaýyn diýdim.hormatly
agzalar nesip bolsa 31-ne ýene oturuljakdyr.
soň aýytman oturupsyňyz diýmäň.
biz šu wagt 3 adam.
men,seýran,mirasymyz.
kim gošulasy gelse ýazaýsyn.31-ne bolmagynyň sebäbi orazadan öň bolsun diýdik.oturlušyk ašgabatda gečiriljekdir nesip...

Dowamy »

2381 118
Köneler, 8 years ago


"Umuduňy kaýbetme"


salam agzalar.arada türkleriň kanalyndan
wil smitiň ( umuduňy kaýbetme ) diýen kinony
gördüm.manyly we
dünýä garaýša täsir ediji kino eken.eger öň görmedik bolsaňyz onda
wagt tapsaňyz hökman görüň.menä görenime ökünemok.šol kinodaky
čaga wil smitiň öz ogly eken.

Dowamy »

915 11
Köneler, 8 years ago


Maslahat berýän.


Salawmaleýküm agzalar.
eger siziň ýašy kiči jigileriňiz bar bolsa onda
trt cocuk kanalyny görkezmegi maslahat berýän.bu kanal čagalar
üčinem bolsa onda menem arasynda göräýýän.bu kanaly gören čagalar turkče gürlemänem öwrener.
bu kanalda pepe,gece bahčesi,kel oglan ýaly
gyzykly multikler bar.
bašgad...

Dowamy »

833 4
Köneler, 8 years ago


Bal süýji,baldanam bala!


Šu temany ýazaýyn dp durkam mirasymyz agzamyzyň temasy ýadyma düšüp gitdi.ol temada yslamyýetden öň
gyz čagalary diriligine gömýändikleri aýdylypdy.indi Allaha šükür yslam dini bar.diýmek hemme zat gülala-güllük bolup gidiberjek ýaly welin.ýöne beýle bolup
baranok.meniň aýytjak bolýan zadym ýaš aýallar
entäk dünýä inmed...

Dowamy »

916 10
Köneler, 9 years ago


Kim bilýä?


Šu suratda näče adam bar?

Dowamy »

969 10
Köneler, 9 years ago


Suwsana suw bermeseň, čölde hydyr neýlesin.


Aýyň 1-ne,gečen 6 gün
mašynly išden öýe gaýdyp barýadym.öňümde 6-njy
mašyn durdy.ikimizem čatrykdan öwrülmek ün
poworotnyý čyrany ýakyp durdyk.6 mašyn öwrülenem šoldy welin
aňyrdan duty camry mašyn gelip ony süsdi.
bu zatlar meniň edil gözümiň öňünde boldy.özüm awariýa bolan ýaly bolup doňup galdym.mašynd...

Dowamy »

916 4
Köneler, 9 years ago


Adyna näme diýjegimi bilmedim.

Salawmaleýkum tal-comyň agzalary.bilišiňiz ýaly 1 hepde bäri känbir öňkiler ýaly temada ačylanok.
ačylan temada jogabam ýazlyp barlanok.agzalaram kän girip baranok.girselerem
girišleri ýaly čykyp gidýär.dogry zady dogry
aýytmak gerek.šu ýerdäki agzalaryň 99%
bašga saýytlarda agza bolup ol ýerde tema ačanlaryny gowy görýä...

Dowamy »

1146 13
Köneler, 9 years ago


Wah käšgä menem....


Bir ir säher bn turda gün
dogmazdan ozal meýdana ýa düze,daga,baýra čykyp ylga.ylganyňda elleriňi učýan gušuň ganaty deý iki ýana aýlap ylga.šeýle bir ylga welin dünýadäki
ähli aladalaryňy goýup ulga.we özüňe: men dünýäde iň bagtly adam
diý.bu sözü ičiňden diýmede,dašyňdan diý.
özüňem ylga,ylgadygyňčada iki eliň...

Dowamy »

1023 17
Köneler, 9 years ago


Wepalylyk


Bir it janawer čagasyna
kičilikden iýdirip-ičirip ulalytsaň ol šol adama
gaty wepaly bolýar.
hasam tm iti.depseňem,
ursaňam,sögseňem bilýan ýaly boýnyny ašak
sallarda gider.ýene ýarym sagatdan adyny tutup čagyrsaň šol öňkülügi ýaly guýrugyny bulap seniň ýanyňa geler.sen urduň-sögdüň dp ýüzüni
bašga...

Dowamy »

1442 38
Köneler, 9 years ago