USSAT TERJIMEÇILER Hemra Şir, ýazyjy «Türkmen dili» gazeti, 2011-nji ýylyň 19-njy ýanwary Dürli milletlerden, dürli halkyýetden bolan adamlaryň biri-biri bilen düşünişmek meselesi ähli döwürlerde-de adamzat gatnaşyklarynyň esasy meseleleriniň biri bolupdyr. Şonuň üçin hem dilmaçlyk, terjimeçilik sungaty dünýä ýüzünde giňden ýaýbaňlanypdyr. Bu ynjyk meseläniň oňyn çözgütlerini gözlemek gadymy döwürlerden bäri elmydama üns merkezinde durupdyr. 1887-nji ýylda döredilen emeli halkara dil «esperanto» hem şeýle gözlegleriň biridir. Esasy sözlük düzümi ýewropa dilleriniň aglabasynda diýen ýaly kybapdaş terzde gabat gelýän sözlere esaslanyp düzülen, ýazuwy latyn elipbiýindäki bu dil näme üçindir giň meşhurlyk gazanmandyr. Häzirki zaman tehnologiýasynyň ösmegi «ýakyn gelejekde dürli milletlerden bolan adamlary biri-biri bilen jübi tiline oturdylan «terjimeçiler» düşündirip biler» diýlen pikir hem orta atylýar. Emma «jübi tili Ýer ýüzüniň uly tilleri bolan iňlis, arap, ispan, rus, hytaý, hindi, fransuz, portugal, nemes, dillerini şeýle hyzmat bilen üpjün edip bilse-de zor boldugy» diýlen garşylyklaýyn pikir-de bar. Kiçi halkyýetler bu babatda näme etmeli? Örän ýerlikli sowal. Sebäbi Ýer ýüzünde iki ýarym müňden gowrak dilde gürleşilýär. Olaryň bolsa aglabasy kiçi halkyýetleriň gürleşýän dilleri.

Köneler, sawyer tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir