Bir erkek türmeden çykdy. Iki adam öldüreni üçin basylypdy. Indi otlyda öýüne barýar. Kupesine girýär, 3 sany buluç otyr. Ikisi stolda iýip otyr, 3-njisi ýokarky polkada ýatyr. Buluçlar muny görenden çörege çagyrdylar. Aý olam begenip otyrdy, iýdiler içdiler. Iki buluç "biz çilim çekip geläli" diýip çykyp gitdiler. 5 minutdan otly silkendi, ýokarda ýatan buluç aşak gaýtýar, kelleside stola degip ýarylýar. Erkek ýürek urşuny barlaýar, ölüpdir. "Blýat, maňa indi kim ynanar, özüm şu wagt türmeden gelýän" diýip pikir etdide, ýaňky bulujy aýnadan oklap göýberdi. Özide hiç zat bolmadyk ýaly iýip otyr. Giden iki buluç gaýdyp gelip: - Nätanyş adam, hany biziň ýoldaşymyz?
- Ol ýaňy siz çykanda, siziň yzyňyzdan çykdy.
- O nähili çykdy? Ol ýogalypdy, biz ony Ýolötene jaýlamana alyp barýadyk.

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir