- bu meniň elim, elim ber diýdi
Elimdaki eli nädip ýere taşlanym duýman galdym,äpişgämiz şarkyldap açyldy, ýuregim ýerinden süýşdi öýtýan,daşardan gelýän sowuk şemal ýüzüme uransoň az kem özime geldim.Aýyň ýagtysyna otagyň içindäki togalak garpyz ýaly bolyp togalanyp ,ýerde ýatan eli alyp eline dakjak bolýan çaga gözim duşdi. Indi ony gowy saýgaryp bolýardy. Ýuregim ele alyp zordan
- sen kim sen nä işleýäň meniň otagymda
Çaga
- men hiç kim meniň adym yok
- barde name işleýaň, ýa senem ruhmy
- hawa
- ihhhh, çagaň ruhy, böleklenen çagaň ruhy,eli ýok, aýagy ýok çaga, elini aýagyn gözläp ýoren çaga hiç akyla sygjak zat dal
- akyla sygmasada, ynanmasaňyzda hakykaty boýnyňyza alaňyzok
- seniň ejeň barmy
- onyň adyny tutma
- a kakaň barmy
- kakam, onyňda adyn tutma
- onda kimiň bar, heý biri barmy durmyşyňda
- ýok
- ynanar ýaly däl
- meniň elim,aýagym ýerine dakmaga kömek edermiň
— bilemok, olary nirden tapyp bolar
- zibilden,meni zyňan ýerlerinden
- hany dur, sen başdan aýtsana maňa
Başdan aýtsam kömek edermiň
- elbetde
Diňle onda ejem bilen kakam, bular bir toýda tanşypdyrlar. Olar bir birni gowy görup ,ýedi sekiz aý gepleşipdirler bir birni halapdyrlar.Bularyň bir birege bolan söýgusi aşa ýokary geçip,araçakden çykypdyr.Olar gizlin gatnaşykda kop kop bolypdyrlar. Olaryň söýgusiniň netijesinde men dorapdirin
Bir gun soň ejem kakama,özini durmyşa çykarjak bolýandygyny kakama duýdyrypdyr we özine guda ibermegini aýdypdyr.Kakam bolsa onyň bu sözine ör gökden gelip
- entek toý bolmaz şu durşymyza gidibereli,toýada ummasyz pul gerek oda mende ýok diýipdir
Ejem
- guda gelseler bolýar, galyň zat saljak dal, toý edip barsam bolýar, söýgimiz aşa ýokary derejä ýetdi, men senden çaga garaşýan, men ony nadip öýdakilere aýdaýyn
Kakam
- çagany aýyrt, aýyrytmak üçin çykdajylaryny özim töleýändigni,soň sen arkaýyn öýňizdakileriň diýen ýigdine baryber diýipdir
- nameeeeee men satlyk haryt dal ,ýa çaga oýunjagy dal, oýnap konelensoň zyňar ýaly
- menem-ä seni göwreli halyňa alman
- ol çaga senden, başga hiç kimden däl
Men bilemoga seni meniň bilen bile bolyp soň kimiň gujagyňa girýaniň,men duşuşyga çagyrdym ylgap geldiň,gujakladym,ogşadym iteklemediň,öziňede şo hoş ýakan bolmaly, bile boldyk ,garşy çykmadyň,soň menden başgada oglan şeý diýýan bolsa sen ylgap barýan bolmaly
- nejiz bigaýrat, seniň meni oýunjak oýnan ýaly oýnajagyň bilen bolsam seniň bilen söýişmezdim
- söýgi nirden gelda, erkekler gepleşdip başladygy gyzy gorjek diýip synlaýar eger ol bir diýlende ylgap gelýan bolsa ,ol gyzy name edesiň gelse edibermeli, garşylyk gorkezmeýar,wagt geçirdik, seniňem wagtyň hoş geçdi eýsem ýalanmy
- şol hoş wagtyň netijesinde çaga bar ahyr, men çagany name edeýin indi
- aýyrtda, gum et
- nejiz ol senki, edişime seret,seniň çagaňy bölek bölek edip aýyrdyşyma, böleklenen çagaň zeýkala gomerin, it guşa şam bolar nejiz
Ejem kakam bilen söguşip gaýdypdyr. Şol bady bilen hem tanyş jorasynyň daýzasynyň komegi bilen lukmana barypdyr.Men ol wagt bolsam ejemiň göwresinde 7-8 hepdelik ýa bardyryn ýa ýokduryn.
Lukmana ejem gaçyp durmyşa çykdym ýoldaşym köp urýar,urga çydaman gaýynlarym näletläp yzyma gaýtdym, öýe barmaga welin mende ýuz ýok, gowramde galan çagany aýryp beriň.,kömek ediň diýip ýalbarypdyr, maňa bu çaga gerek dal diýip aldapdyr we şo gun meni ömur ýupimi kesipdirler.
Jan girip barýan çagany nahili aýyrýanlaryn welin bilýansiň, meniň elim bir çekip aýyrdylar,aýagym bir çekip aýyrdylar,men eje beýtme, ejejan nenem ýagty jahanh göresim gelýar,meni diňlaýdä ejeeeeee:- diýip naçe gygyrşamda ,ýalbarsamda, ony ne ejem eştdi ne-de kakam ,wagtlaýyn söýgiň astynda döran öziň bolma,diýleni boldy, onyň netijesinde men ýitgi çekdim:— diýdide ol çagajyk ýene aglady
Eýhoo ine söýgi gerek bolsa, ,biz nahili ekenik öz bahbidimize seredip gor nameler edýas ekeni ......

Dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir