Çynar oňa doly düşunse düşunmese ,örän gahary geldi.
Onyň ýüzini it dyrnan ýaly dyrnajaklasy geldi.Ýöne diňe gözine ýaş aýlap yzyna it salyp kowdy. Ol aýal onyň eline telefon nomer tutdyrdyda
- eger gerek bolsa pul şuňa jaň edaýgin, men şertimi aýtdym: - diýdi
Çynar sesin çykarman yuzin elin tutyp aglady.Bir gapdaldan pulsuzlyk, bir gapdaldan kakasy demin sanap ýatyr, bir gapdaldan bu günlerde hiç kimiň komek etmeýşi, goldaw bermeýşi, ony otdan alyp suwa, suwdan alyp oda oklaýardy
Ol onyň aýdan zadyna kaýyl bolyp biljek daldi
Ýerinden turyp kakasynyň ýanyna baryp ,onyň elinden tutyp aglady, özini bileni bari hem eje, hem kaka bolan kakasy elden gidip barýan ýaly berk tutyp aglady, nä aglanyň bilen biri pul getirip berýärmi diýsene ,ol hereket etmelidi, ýone nädip?:-, bu gysga we gyssag arada nadip onça puly tapjak
Gapy açyldy, şepegat uýany yzyna tirkäp gelen lukman
- jigim, aglaba bu keselden üstin çykyp bilmeris,hereket etmeli, sen gitde nirden hem bolsa bir alajyn et, bolmasa da ejeňizi çagyryň: - diýdi
Çynar sesin çykarman, hassahanadan çykyp gaýtdy, ýolda şol berlen telefon nomera jaň etdi
- salam, siz maňa şu nomeri beripdiňiz, men pikirlendim, we siziň ähli şertiňize kaýyl, ýone puly nagt gerek maňa, men ony hokman hassahana tabşyraýmaly: - diýdi
- bolýa pul barada gurruň yok, erte barlaghana gelýaň, başdan aýak barlagdan geçirýas, egerde sende hiç hili kesel ýok bolsa, sagdyn çaga dogurmaga ukubyň bar bolsa edil şo ýerde emeli göwrelige seni taýynlaýas we saňa gerek bolan ähli kakaň keseli üçun çykdajylary artygy bilen eliňe berýas
- bor onda göruşýançäk,
Çynar hoşlaşyp telefony goýdy
Ol o gije iki ýana urnyp ýatyp bilmedi, boýyn bolan işiniň ýoly gaty howplydy,ol şonda-da çydady, sebabi kakasy elden gidip barýardy
Ertesi irden bar aýdylan zatlardan geçdi we olaryň diýen zadyn etdi,kakasyna gerek bolan puly alyp hassahana eltip gaýtdy
Näçe agyr hem bolsa indi bu işniň soňyna çenli gitmelidi
Wagt geçip durdy, kakasynyň ýagdaýy gün geldigije gowlaşýardy,oňa gunde durli dumen zatlardan iýdirip durýardy, ony uzak saklaman hassahanadan çykardylar.
Çynar kakasynyň.öýe gelen gününiň ertesi öýine uzak ýere iş ustunden işe gitmelidigin aýtýar we ol öýden çykyp gaýtýar
Her name bolsada ol kakasy bilen gunde gunaşa jaňlaşyp durýar, olaryň ýagdaýy gowy bolar ýaly ejeligine pul ugradyp durýar
Aý gun bolsa tirkeş gurnap hä diýmänkaň geçip dyrdy.
Çynar indi gowy gabardy. Ol öýiň içinde öýiň işi bolaýmasa hiç zat ellemezdi, oňa ýorute işlerin eder ýaly hyzmatkär tutyp beripdiler.
Ol tutjar baýy welin Çynar bir gezek hem gormedi.
Wagt ýakynladygyja ol darykdy.Indi ol dogjak çagany beresi gelmedi
,şertnamany pozasy geldi, ýone , eger şertnamany pozsam ol aýaldan,ol baýlardan her zat çykar ,:- diýip pikir etdi

Dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir