Gowy gün ýaşypdy. Ýeke özim zeýkanalyň ýandan gonilap öýe baraýyn diýip ,öýe ýakyn ýoldan gaty ýöräp gelýärdim Birden gulagyma aglaýan çagaň sesi eşdildi. Diňşirgenip durdym, ses ýok, ýöräp başladym. Çagaň iňňildäp aglaýan sesi has ýakyndan eşdilip başlady. Adamyň bilesigelijiligi guýçli bolýar ekeni. Gijäň içiňde gorkmanam bilmandirin, goni agy sesi eştdilýan ýere ýoredim . Zeýkanalyň gamyşlygynyň içinden ol ses has dury eştdildi Ol barmana obaň sygyr çopany - gyzym gijäň içinde zeýkanalyň içinde name edýaň, içýan, çirkeý bir ýeriňe zeper ýetiraýmesin Ziňkillap gitdim - Weli aga salam, gulagyma bir çagaň sesi eşdildi, biri çagany zeýkala taşlaýdymyka diýip şony gözledim..... - oda bolmagy mümkin gyzym,ýöne hazir bol - bor Weli aga, :-diýdim-de öýe ýöredim Öýe gelip çaý çöregim iýip öz otagyma geçdim.Işgarleriň iş grafigini ýazdym,oňa muňa guýmenip sagadyň 12 bolyp birden işlänini duýman galypdyryn.Ýerime geçip, uzyn gunuň hyzyrdysy bilen ýadowlygym indi duýup başladym, uky basmarlady Ýaňy irkilipdirin,birden aglaýan çagaň sesine oýandym.Diňşirgendim.Ol ses ýakynjakdan eşidilýärdi. Baý eje bolaýşyny çagasy aglap durka, nädip ýatyp bilýärkä ,diýip içimi gepleitdim Beýlame aganaňdym,eýläňe-beýläňe aganandym, ýatjak boldym, hiç ýatyp bilmedim,ol çagaň sesi goýar ýerde goýmady.Birniň çagasy ýaranok öýtýan, gije ýa gyzyp zat edaýdimikä, ejesi dagy dyndyrjak hem bolanokla,bu zamanyň ejelerni,çagalarynyň üstunde kökenek bolmaly halyna çagasy aglap durka nädip ýatyp bilýärlä!? Ýerimden turdum. Spalnymdan duşup halatymy egnime atanyp hem şoldy welin aýagym bir zada budredi,seretsem el,çagajygyň eli, tisginip gitdim, meniň otagymda gurjagyň eli name işleýarka, bizde çagada ýoga gurjak bolar ýaly, diýip telefonyň ýagtysyna egilip, ol el nämekä diýip elime alanym hem şoldy welin, gabat garşymda duran elsiz,aýaksyz duran çaga gözim kaklyşdy, tas gygyrypdym ,ol barmana ol çaga - bu meniň elim, elim ber diýdi ... Dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir