Geldi bilen arama sowuklyk düşdi, men oña ýüz bermedim, naçe yüz beresim gelýär ýöne Joramyñ hatyrasy uçün olaryñ arasynda biten tiken ýaly bolyp ýörmayin diyip ayrylmaly boldym
Indi şu Gülşeniñ sözi hem maña yaranokdy
Aradan ep esli wagt geçenden soñ Geldiniñ ejesi syrkow bolansoñ ony tizden tiz öyermeli boldylar
Şeydip Geldi Gülşeni alamaly boldy. Gülşen Geldi diýip ölüp ýatyrdy
Bular toy bilen başagay döwri Geldi jañ etdi
Aýgul toya bir gelgin, sen söýğüñi ýüze çykaryp bilmediñ, iñ bolmanda toyyma bir gel diyip aytdy
Men toya bararyn toy meniñ jan yaljak Joramyñ toyy ahyry diyip zordan aglaman goydym
Men Geldini ýüregim söyenini bilýärdim,yöne nadeýin, joram, oña joram aşyk ahyry. Ahyry garaşylýan pursat hem geldi, bu gün toy nadip bararkam toya, men nadip özumi saklap bilerkam
Toy gör nahili yakymly söz Geldide Gülşende owadan, olar şeylebir owadan we mynasyp bir birlere
Bular el tutyşyp bileje gelyar, meniñ sessiz söygim söyen yigdime guyç beryan yaly
Geldi diñe meni gözleýar, gözi gorensoñ ynjalan yaly etýàrem weli ýöne hiç hili Geldiniñ yuzunde şatlyk ýok
Men bulara seredip özune zordan erk etyan, dunyede iñ ahyr jeza öz soygüliñi başga biri bilen toy toy mekanda görmek bolsa gerek
Toyda gyz aglaýamyka diyyan weli oglan hem aglaýan eken.
Özàm göz ýaş dökman aglaýan eken, göz ýaşyn dökman aglaýan eken.
Bular bir birine gaty mynasyp, yone Geldi hiç gözün ayyrman otyryady,şol giden màràkàniñ içinden diñe meni gözleyan yaly garañjañlap otyrdy.
Birden Gülşen üm bilen meni yanyna çagyrdy we ol toy koynegime nadip degenini bilemok tortyñ yanyndan geçsemde degaýipdir öytyan, köynegimde tegmil bar
Toyda toy koynege tegmil düşse o bagt uzaga gitmezmiş diyip eştdim, men gorkýan nàme etsemkam diyip ýuzlendi
Aýgul birden şonyñ uçun eger maña bir zat bolaysa meni bagyşlagyn Menem bora jora Geldi meni gowy görse górendir, yone ol seni söydi ahyry diydim we toy güniñde şumjaryp otyrma diyip aytdym.
Ol meni bagyşla seniñ soyguñi bilsemde bilmediklige salyp seniñ soyguñi men aldym , men bilyan Geldiniñ seni söyyanin ýöne ony menem söyyàn, sen meniñ bagtym uçün öz söygüden geçdiñ, sen hakyky jora meniñ bagtym uçün öz söygüden geçdiñ. Men näme diyeyin Geldi, Gülşen bagtly bol diyip zordan aytdym, aytmasa aytdym hem weli yone gözumden nireden gelenina bilemok weli payyrdap göz ýaşlar döküldi Söygüm bu gun söygim bilen baky hoşlasdym,öz söygümden aýrylmalymy boldym?!
Goy yaşlar bir bagtly bolsynlarla herna
Men Geldini söydüm ýöne hiç daşa çykaryp bilmedim, daşa çykaryp maña söygüde goldaw berjek joram hem soýdi, soñ men oña aytyanjam ol eyyäm söydi, maña söygümi şu Gülşenden başga gyzyñ bagtly edip bilmejegin bilýardim, we yuwaşjadan ayrylmaly boldym, men nadip ayrylmaly söygümden nadip?!
Wah meniñ sessiz söygim indi men senden aýrylmalymy!!!

Tanyşdyk, halaşdyk, söýşüp başladyk,
Şuna bolandan soň aýrylmalymy?
Bir-birege andy orta taşladyk,
Içen andy bozup aýrylmalymy?

Ýalanmy aýtsana biziň söýgimiz,
Ýalan bolmaly däl, çyn bolsa sözümüz,
Şunça bolandan soň ýumup gözümüz,
Hiç zat bolmadyk deý aýrylmalymy?

Söýüpdüm, söýýärin, indem söýerin,
Gorkamok hiç kimden baryp diýerin,
Sen bolmasaň men ýaşaman ölerin,
Ýogsa gorkup men senden aýrylmalymy?

Gujagyňda bolsam sözleriň diňläp,
Kynçylykda seň bilen ejizläp, iňläp,
Az bolar gujagyňda söz aýtsam müňläp,
Ýyly gujagyňdan aýrylmalymy?

Şahyr gyz aýdar: aýrylmak bolmaz,
Söýgimiz çyn bolsa hiç haçan ölmez,
Peselmez, kiçelmez, ömürlük solmaz,
Aramyzdan söýgi aýrylmalymy?

Dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir