bagulimi soldyrdylar,gar asdynda galdyrdylar,gam gussadan doldyrdylar,kalbyñ ezizim. saña garshy ejeñ uýañ,olan bolshyndan nalayañ.gitjek dal diyip aglayañ.özgä ezizim ejeñ towlap tutdy goluñ, bagladylar bagt yoluñ, diydiñ bir rehimli boluñ, aglap ezizim. edilen wadalar hakdy, biziñki deý söýgi ýokdy, sholar bagtymyzy ýakdy, meniñ ezizim. ykbalymyz ýaman eken, gül diyenmiz boldy tiken, barmy biz deý hasrat cheken, meniñ ezizim. tutjakdylar ulydan toýuñ, görjekdiler derek boýuñ. habar geldi toýy goýuñ, yok sen ezizim. beren wadalañda durdyñ, näzijek ýüregiñ ýardyñ, sheydip özüñ guma gardyñ, meniñ ezizim. döz gelipsiñ shirin jana, boýalypsyn gyzyl gana. eýjejikdin mähribana, meniñ ezizim. indi sen deý gözel dogmaz, söýen ýürek dünýä sygmaz, barja gyzlar saña degmez, meniñ ezizim. pula gyzyp ejeñ päli, ishler etdi gör nähili, señ yzymda boldym däli meniñ ezizim

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir