Bir gyzy ýatdan çykarmak barada aýdylanda bolsa, islendik gyz hem perisde däl. Islendik gyz bilen bir aý habarlasmasanyz ýatdan çykýar, ynanaýyn. Näçe ýatdan çykmajak ýaly bolsa-da, anyry gitse 2-3 aý. Son onson özünize diýersiniz: “Dogurdanam men samsyk mana seýle eden gyzyn yzyndan näme üçin ylgadym???” diýip. Bu wagt köp gyzlar (elbetde oglanlaram) ýenil kelleräk, biri bir zat diýse özlerine soduryn öýdýäler. 18-25 ýas aralygyndaky gyzlaryn 58%-i Sizofreniýa keselini basdan geçirýärler (Harvard research). Obýektiw pikirlenmek mümkinçiliginden mahrum. Köpüsinin içinde sexual duýgular bolýar we bir oglany görüp garmony özüne çekenson söýýändirin öýdýäler. Ol oglan bilen bagtly bolarmy? Ol oglan akyllymy? Ol oglan hemise ýoldas bolarmy? Ol oglan aktiwmi? Ol oglan mertmi? Ol oglan batyrmy? Ol oglan isennirmi? – bu soraglary jogapsyz goýýarlar. Dine oglan bilen özlerini postelde göz önlerine getirýärler, seýdip hem söýýändirin öýdýäler Hindi kinolardaky ýaly. Eger söýýän gyzynyz sizden köp zady gizleýän bolsa…sypdyr kürräni gitsin… Eger söýýän gyzynyz “oglanparaz” bolsa… sypdyr kürräni gitsin… Eger söýýän gyzynyz arkaýyn sizin ýüzünizi alyp bilýän bolsa… sypdyr esegi saklama… Eger söýýän gyzynyz ýanynyzda öz dost oglany bilen duýguly gürlesip bilýän bolsa… sypdyr. Eger söýýän gyzynyz puly gowy görýän bolsa, sypdyr kürräni eseginin ýanyna… Eger söýýän gyzynyz telefonundaky kontaktlarynyn hemmesini görkezmeýän bolsa, sen kürre.. Eger söýýän gyzynyz sizi arkaýyn allap bilýän bolsa, sypdyrsanaý bu gezegem esegi…sonam allar. Eger söýýän gyzynyz sizi gabanmaýan bolsa, onda söýenok. Goýber kürräni… Eger söýýän gyzynyz size juda kän ýalbardýan bolsa, sizi samsyk hasaplaýar…Samsyk kürräni sypdyr. Eger söýýän gyzynyz bilden asakdaky sözleri köp ulanýan bolsa, kürränin ýüpüni gowsadyber. Eger söýýän gyzynyz oglanlar bilen ýeke gyz bolup bir ýerde oturyp bilýän bolsa, goýber agyla, kürredir.. Eger söýýän gyzynyz hat ýazanynyzda 1 hepde son jogap berse, goýber kürräni… Eger skype ýa-da Agentinde oglandan kän zat ýok bolsa, onda senem sol kürrelerin biri. UMUMAN, TO SUM UP: Söýýän gyz yzyndan kän ylgatmaýar (gaty utanjan bolaýmasa). Onson söýmeýän gyz bilen durmus gurmak üçin azara galyp ýörmek IN ULY SAMSYKLYK. Gysga wagtlyk söýgi üçin tutus ömri kül edäýmek ondanam beter samsyklyk. Bu durmus BAGTLY ýasanynyza degýär. Bardyr her kimin öz güli! Gülünizi gözläberin, ysyny göni alarsynyz dussa. Aýyplasmawerin doganlar we jigiler. Men de facto ajy hakykatlary ýazdym. Ýanymda gelnim hem menin üstümden gülýär sulary ýazýanym üçin su wagt. Ýöne ol meni söýýär. Menem ony…) Allajan bizi biri-birimizden aýyrmasyn. alnyp yazylan , pa ylaşayin diydim okajaklara…

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir