Sizin başarjaňlygyňyzyň, iş edip bilijiligiňiziň, ähli arzuwlaryň hasyly, siziň ukybyňyzyň çägi, beýniňiziň pikir edip biliş çäginde tamamlanýandyr! Граница ваших способностей и возможностей, в пределах ваших мыслей! Eziz adamlar, men size dünýäniň üýtgeşik jadyly syry hakda aýdyp bermekçi.Mysal hökminde bolsa öz durmuşymy ulanmakçy. Göz öňine getiriň, nirede ähli siziň arzuwyňyz kabul bolýa, onyň ölçegine seretmän kabul bolýa!!! Ähliňiziň soragy “NÄHILI?” Ähliňiziň iň başarýan zadynyz näme? ARZUW etmek! Dünýäde jedelsiz kabul edilen bir kanun bar, olam ýeriň dartyş güýji. Ýene bir alymlaň subut eden zady, biziň pikirlerimiziň tolkundygydyr. Geliň indi bolsa has düşinikliräk!Beýik Allatagalla zemini adam üçin ýaratdy, baýlar üçin däl. Ýöne hakyky durmyş munyň tersini görkezýä. Baýlar baýaýa, garyplar garyplaşýa! Sebäbi? Sebäbi baý näme hakda pikirlenýä elmydama, äz bergidarlary, pullary, we olary nädip mundanam köpeltmegi hakda, garyp adam tersine ol öz bergileri hakda, garyplygy hakda, ertirki güniň mundanam beter boljagy hakda pikir edýä. Şeýdibem ol äleme öz islegini ýaýradýa. Bizi diňläp duran perişde bolsa, biziň kalbymyzdakyy iň wajyp pikirlerimize “OMYN” diýýä!!! Parhy ýok, sen maňa garyplyk gerek däl diýip pikir edýän hem bolsaň. Sen gitdigiçe garyplaşarsyň. Sebäbi sen pikiriň, aladaň diňe garyplyk hakda. Dartyş guýjine tapawudy näme sen gowy adam ya erbet adam jaýdan bökseň hökman gaçarsyň. Geliň baýlyk hakda has takyk bagtly durmuş hakda pikirleneliň. Günde azyndan ýarym sagat pikirleneliň, dünýäde uryş bolmasyn diýip dälde!!! Dünýäde parahatçylyk bolsyn diýip.- dünýäde açlyk bolmasyn diýip dälde diňe dokluk bolsyn diýip. Bir zada garşylyk görkezmek däl, bir gowy zada tarap razy bolyp çykyş edeliň. Syr biziň kellämizde. Biz özimizi nähili görsek şonyň ýaly hem bolar! Iň esasy zat şoňa ynanmak. Meselem: irden ters turyp dyrnagynyzy agyrtdyňyz, hemem bütin güniniz iň nejis günleň hasabyna goşyldy. Näme üçin? Sebäbi sen irdenden diňe erbet zatlara garaşyp kelläňde olary aýlaýaň, sen magnit, hemem beýniň näme pikir etse şony öziňe çekýä. Sen ony kontrollyk edip bilmeýän, eger oz beýniňi kontrollyk edip bilmeseň! Ähli pikiri yzarlap ony kontrollyk etmek mumkin däl, şonyň üçin biz özimizde gowy ýagdaý ýagny gowy keýp (настроение) döretmeli, iň gowy duýgular bilen özimizi gurşap almaly. Nädip bizi gurşap alan ýagdaýy gowy ýagdaýa çalyşmaly? 1)Şükür etmek 2)Minnetdarlyk bildirmek 3)Ähli edilen nejisligi BAGYŞLAMAK 4)Arassalanmak 5)Ylhamyň buýrýan işini ýerine ýetirmek! 1)Eliňize kagyz galam alyp şu wagt nämä şükur edýanligi ýaz. 2)Soňra ýaňky ýazan zatlaryňyza sag bolsyn aýdyň, kim nämä ynanýan bolsa şoňa minnetdarlyk bildirsin. 3)Özinde göterip ýörren ahli nejis pikirleriňi taşla,unyt, bagyşla! Sende diňe gowy pikirler, arzuwlar galsyn. Diňe gowy zat hakda pikirlen, hem gowy zat isle. 4)Arassalanmagyň 2 ýoly bar düşinmek, hem meditasiýa geçmek! Menin edjek işlerim birden bolmasa diýen pikirden gaçyp gitmek! Özinize duzak gurmakdan, ramka ýasamakdan gaçyň. Men tans edip başlamda meniň tans edişimi gören adamlaň hemmesi üstimden gülip tans meniň üçin däl diýerdi, hazir hataýyň iň gymmat clublarynda tans goýýan hem tans edýän, tans meň esasy kärim däl bolsada! Mende bir ynam bardy eger biri başarýan bolsa menem başararyn! Şonyň üçin baş üstine siziň teniňiz siziň aňyňyz üçin iň guýçli hem kämil gural! Ulanyň!5)Ylham maňa tans etmegi buýrdy, men tans etdim hem kämilleşdim. Surat çekmegi, çekdim. Bir zatlar ýazyp görmegi men ýazdym, siziň köpiňizem meň ýazan oýlanmalarymy okap haladyňyz. Men sizden diňe özime ynamym bilen tapawutlanýan! DIŇE! Siz owadan geýnip, aýna seredip öziňize aşyk bolyp köçä çykanyňyzda. Ähli adam size seredip size sulhy gitmek bilen bolýa. Seniň ýüzindäki gülki ahli kişä gülki paýlaýa! Bu zatlar erteki ýaly welin bu hakykatdanam işleýär! Barlap göriň. 3 sany arzuwyňyzy kagyz ýüzine ýazyň! Ýöňe ilki gowja pikirleniň çaga ýaly samsyk arzuwlar däl! Şol arzuwyň netijesinde azyndan 3 adama peýda bardygyna düşiniň. “Meň köp pulym bolsyn!” Iň dereksiz arzuwlaň biri, men saňa 1 manat bersem ynha seniň pulyň köpeldi! Takyk bahanyy ýaz! Takyk bol! Soň ýokardaky aýdylşy ýaly 5 sany zada minnetdarlygyňy ýaz. Aşakdan nämäni islemäýändigiňi ýaz! Arzyňy ýaz. Meselem meň pulym az, meň semiz, men hor, men köp gürleýän! Arzyňy etsem-goýsama öwür! Mende ýeterli pul bar! Men horlanýan, men semreýän! Men akyllanýan! Etsem goýsamlary ýazanymyzdan soň, onyň zyýanly tarabyndan arassalanmak! A birden men baýap bilmesem näme? Baýamak gaty gowy zat däl. Men hiç-haçanam semremeýýän! Diýen pikirlerden arassalanmak! Ylhamyň ýolbaşçylygnda näme öň edip görmedik bolsaň, şony barlap görmek! Günde agşam öz goýan niýetleriňize eýýäm ýeten ýaly begeniň! Göziňizi ýumyp arzuw edilýän ulagyň içinde nähili gezelnç etmegiň ajaýypdygyny duýyň! Maňa ynanyň men ony nädip alaryn diýip oýlanmaň onyň özi geler! Biri karz berer, biri sowgat berer. Ýöne geler Allatagalla oňa bir usul döreder! Esasy sen ynan, hem şoňa begen! Çeşme “the secret” diýen filmi

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir