gaişnik maşyny saklap, sürüjä: - hany üfle! sürüji 10 manat çykaryp, gaişnigiň jübüsine dykýar. gaişnik: - hany ýene-de üfle! sürüji ýene 2 manat çykaryp, gaişnigiň jübüsine dykýar. Gaişnik: birinji gezekkiň ýaly üfle, balban. Tokayda çashy Towshani milise edip belläpdirler. Ine birgün ol tokayda sümsünip yörkä çal Möjege dushya. - Möjek dost, sen agzyñdaky yiti dishleriñi nirden ogurladyñ? Jogap ber! - Towshan jan, janyña döneyin, bu dishler meñ öz dishlem. Ogurlamok. - Yok, bu dishler ogurlyk bolmaly. Düsh öñüme. Shunlukda Möjek türmä düshyä. Bu gezek Towshanyñ öñünden Tilki gelneje çykya. - Yeri how Tilki gelneje, egniñdäki owadan possuny nirden çildiñ? - Towshan jan bey diymäweri! Bu possunym dogabitdi özümiñki! - Senem tutmaly boljak. Ogurluk possun bu - diyip Tilkini hem Möjegiñ kamerasyna dykya. Bir gün kamera Ördegi salyp gidyäler. Möjek bilen tilki ondan soraya: - Wah Ördek pahyrjyk. Biziñkä düshnükli welin seni näme üçin tutdylar? - Bir gün Towshan milisä dushdum welin: Sen kimiñ puluna her yyl dashary yurtlara uçup gidyäñ? - diyip yrsarady...

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir