ömür ýoldaşy


gör, nähili gözel eken özüňe,
ömür ýoldaş gözläp ýören çaglaryň.
hat ýazarsyň göwün söýen gyzyňa,
duşuşarsyň arasynda baglaryň.
şol mahallar kän bir pikir etmersiň,
öňde uzap ýatan uly durmuşy.
saňa hem işdädir onuň görnüşi,
saňa hem ukudyr onuň durmuşy.

sende ýaranjaňlyk kesel...

Dowamy »

752 2
Köneler, 8 years ago


Ene...

özüne getirilen bir desse güli ysgap, özüni şeýle bagtly saýan ene:
- balamy görüp bilermikäm?- diýip sorady. gundagly bäbegi getirip enäniň gujagyna berdiler. gundagy açyp, bäbeji giň ýüzüne sereden enäniň,  ýüzi çuw-ak boldy. şol mahal otagdaky lukman hem ýü züni sowup, penjireden daşary seredip ugrady.
bäbejigiň ähli agzalary ýerin...

Dowamy »

959 11
Köneler, 8 years ago


Sorag-jogaplar

-haýsy maşyn depede durup bilenok?
-tormozy bozulan maşyn
 
-elek bilen suwy nädip daşap bolar?
-doňduryp
 
-towuklaryň iň gowy görýän şäheri nire?
-mekge
 
-pozguç bilen öçürip bolmaýan ýazgyt näme?
-maňlaý ýazgydy
 
-ogurlamak işliginiň geljek zamany näme?
...

Dowamy »

1555 12
Köneler, 8 years ago


Türkmen palawy


türkmen palawy
palaw hem onuň görnüşleri tüwiden taýynlanýan naharlaryň arasynda palaw iň saýlanýanydyr. ol, umuman, gündogar halklaryň arasynda giň ýaýran nahar bolansoň, ony taýarlamagyň usullary-da dürli-dürli. palawyň datly bolmagy üçin bişiriliş usulynyň talaplaryny doly berjay etmeli; tuwiniň köne-tazeliginiň ähmiyetleri-de ýa...

Dowamy »

811 3
Köneler, 8 years ago


Goshgy!

biwepa

göremde söyüpdim gözel keşbiňi
diyyän diňe şuny hoş ga biwepa
yüregimde yakdyň söygiň yşgyny
diyyän diňe şuny hoş gal biwepa

gije gündiz söyyän söze garaşdym
hemmelerde sen hakyhda sorashdym
güle däl-de dikenine çolaşdym
yazyaryn namany hoş gal biwepa

gara...

Dowamy »

717 2
Köneler, 8 years ago


Sõÿgipäkligiňi saklasaň,
söýgi seni hor etmez.
nämähreme bakmasaň,
söýgi seni zar etmez.

söýgi syrly duýgudyr,
syryn çözmek gaýgydyr,
duýgularyň beýgidir,
peslere duçar etmez.

söýgi hakyň sylagy,
bendesiniň synagy,
duşsa ýüze sylaly,
mydam sezewa...

Dowamy »

540 0
Köneler, 8 years ago


Söhbetdeślik

gurban baÿramynyz mübärek bolsun!

bibisara agzamyz bilen söhbetdeşlik

salam gadyrdan talyplar! men siziñ  arañyza taze gelen, birinji temamy ozuni gowy tarapdan gorkezen agzamyz bibisara bilen sohbetdeshlik gechirmegi pikir etdim.elbetde ozum sorag berip bashlayyn.
1.adyn
2.doglan yylyn
3.okayan ye...

Dowamy »

1762 74
Köneler, 8 years ago