Yylgyralyng

Mollum bilen gai iýip-içip
otyrlor diýýä,gai her gezek tos
aýdanda saglyk bolsun diýip
içýä diýýä,dugtoryñom zyrra
gahary gelip gaýa sögýä
diýýä,saglyk bolsun diýip
ýürege düshdiñaý men saña
radaryñ dögülsin diýemoga.
***
biri renomasýada agyr ýatyr
diýýä aý hemmeler ýagdaýny

Dowamy »

1243 14
Köneler, 7 years ago


Bond syýahatçylary özü­ne çekýär

Jeýms Bond baradaky no­
batdaky film kinoteatrlar­
da görkezilip başlandy. Ki­
no muşdaklarynyň söýgüli
gahrymanyna öwrülen
Bond syýahatçylary özüne
çekýär.
Beýik Britaniýanyň hem-
de Türkiýäniň syýahatçy­
lyk boýunça milli edarala­
ry has köp syýahatçy çek­
mek maksady bi...

Dowamy »

662 2
Köneler, 8 years ago


Yolagçylar üçin ýokary tizlikli internet.

«Utair Aviation» şereketi
2013-nji ýyldan başlap, ýo­
lagçylaryň uçarda ýokary
tizlikli internetden peýda­
lanmagyny üpjün eder.
Bu hyzmat «In-Flight
Broadband Entertainment
Ecosystem” atlandyrylýan
enjam arkaly hödürlener.
Ýolagçylar elektron bukja­
laryna seredip, internet

Dowamy »

876 7
Köneler, 8 years ago


Meni pikirlendiryan soz

Salam hormotly agzalar gowumy yagdaylarñyz,ozingiz yatyp ozingiz turyangyzmy, yekeje sorogum bardy, men koplenc oturup pikirlenyan, myhman meduwan sozune dushunmeyan, myhmana dushunyan welin Meduwan nameka ?

Dowamy »

738 6
Köneler, 8 years ago


Ykdysadyýet25 müň kilometr ýol üçin250 ýewro

Soňky ýyllarda alternatiw
ýangyçlar bilen hereket ed­
ýän ulaglaryň ýüze çykma­
gy bilen olaryň hereket et­
megi has arzan bolup baş­
lady.
Ýokary tehnologiýa ulagla­
ryň ýangyjy tygşytly peý­
dalanmagyny gazanýar.
Bu “gysganç” ulaglar eýele­
riniň pullaryny tygşytlama­
gy...

Dowamy »

679 4
Köneler, 8 years ago


Ilkinji gülküli temam

bir är-aýal suwtda durlor diýýä,äri aýtýa diýýä biziñ basymrak go$umyzy paýlap ber diýipdir,suwdom bolýa diýipdir,hany näme go$uñuz ba diýipdir,jaýyñyz-paýyñyz,mellegñiz-sellegñiz,malyñyz-salyñyz bamy? adamsam hawwo diýipdir, ondo ba$ladyk,jaýa ayalyña payam saña,mellek aýalyña,sellegem saña,mal aýalyña,salam saña, adamsy aýtýa diýýä ondo aýryl$jag...

Dowamy »

1547 18
Köneler, 8 years ago