salawmaleýkum!hormatly turkmen talyplary!meni bir sorag gyzklandyrýar:mysal üçin aýdaly siz Hormatly prezidentimiz bilen gowy dostlukly aragatnaşyk saklaýarsyňyz, siz oňa jaň edip öz islegiňizi aýdyp bilýäniz diýeli.ol hem size öz dosty hökmünde,ýurdyň graždany hökmünde siziň 3 sany islegiňizi ýerine ýetirmäne razy bolsa.siz name(3 sany) haýyşt ederdiňiz? >>ýöne ol haýyştlar köp adama peýdaly bolmaly.hany türkmen talyplary!,türkmenistanyň geljekleri! pikirleriňizi ýazyň.(artykmaç zat ýazmaň!!!)

Köneler, prezident tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir