Bache yyldan son dolanmak

Salam talyplar. Comyn agzalary menin shu yere gelmedigime 5 yyl bolupdyr. Onki yazan bloklarymy okayan welin gaty gulkunjow. Ustunlik hemmanize!!!

Dowamy »

559 0
Köneler, 3 years ago


Komek gerek gayrat edin

salam dostlar gowmy yagdaylarynyz?! mana komeginiz gerekdi yagny agendin logini bilyan parolyny bilemok shon parolyny dowmeli kimde kim bilyan bolsa komek edin hayysht name bermeli zat bolsa men beryan ¡

Dowamy »

1791 51
Köneler, 7 years ago


Gyzlar yalanmyyy??????!!!

GYZLAR Opsen zentlmen dal opmesenem adam dal.
Owsena yalan diyer owmesenem taslap gider.Hemme islan zadyna bor diysen yaman owrenser yok diysenem dusunjesiz diyer.Yanyna kop gitsen yuregine duser az gitsenem gaty gorer.Gowja geyinsena jalay diyer uns berman geyinsenem wkusam yokla diyer.Gabansana haraketlerin Gowy dal diyer gabanmasanam meni...

Dowamy »

1755 54
Köneler, 7 years ago


Talyba pent!

Talyp! Talyplygyñ chyn bolyan bolsa,
Söÿüp, söýlüp- shoñ ugrunda ýanyp git.
Talyplyk derejañ chuñ bolyan bolsa,
Leksiyalara girde, ylym alyp git.

Hem akyl ber, hem ussatdan akyl al,
Kitapdan dal, taýýar zady kakyp al,
Alan zadyñ ýazgylara chekip al,
Syñaglarda jûbûleriñe salyp git.

Dowamy »

987 8
Köneler, 7 years ago


Ertir.coma agza

Salmam dostlar mana kömek edin, men ertirlere agza boljak bolyan yone bolanok kim bilyan bolsa dushùndirse gowy bolardy!

Dowamy »

1332 16
Köneler, 8 years ago


GARASH MAÑA

Garash mana, men gelerin,
Ýöne garash mana hökman.
Ýagysh gözýash deý ýagsada,
Garash sen hich zada bakman.

Garash mana, ýagdanda gar,
Garash yssy tomusda-da
Garash, ba$ga gara$ýanlar,
Garashmagy unutsada.

Garashgyn sen, eger menden,
Almasan yeke hat.
Garash, bi...

Dowamy »

994 8
Köneler, 8 years ago


Valentina güni !!!

Salam hormatly talyplar, yenede sanalgyja gunden yagny inglislerin ruslaryn hemde kabir musulman halklaryn resmidal bellenilyan bayrmachylygyn birem VALENTINA gùnúdir. Ýöne muna garamazdan bu bayramchylygyn taryhyny bilyan gaty azmyka diyan. Shonun u.n kim sho barada magtlumat taryhyny bilyan bolsa ýazsa gaty hoshal bolardym!

Dowamy »

1531 9
Köneler, 8 years ago


Gyzlaryñ seresi matematik gyzlar )))

MATEMATIK GYZ.
@@@@@@@@@@@
Matematik gyzlary hic hacan sö¥mäñ,
Kök astyna salyp hor eder seni.
Seni sö¥¥än di¥ip,örtemäñ kö¥mäñ Ýalynsyz ot bilen zar eder seni.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Seniñ päk sö¥giñi köpelder böler,
Sö¥giden sö¥gini a¥ryp nul eder.
Öz sö¥gisin sorasañ kwadrata götär,

Dowamy »

1549 17
Köneler, 8 years ago


Söýýänligini nädip ynandyrmaly?

Salam Hormatlyn talyplar, gadyrly dostlar. Ýenede men shol achan temalarymyn dowamy. Ýenede sizin maslahatynyz gerek, haýysh sizden.

Bashdaky temamdada aýdypdym bir gyz barada, indi ol gyzmana shey diydi, "Men sana bir hili ynanamok name u.n bilemok," men bolsa ýùregimde hemme zady aýtdym, indi name aydyp name goyjagymy bilemok, nad...

Dowamy »

2218 39
Köneler, 8 years ago


Kömege mätäch dostlarym . . .

salam dost gowmy yagdaylarynyz, okuwlaram showly bolsun sagaman abray b.n tamamlan. Men bir kichirajik hayysht b.n geldim. Yagny onem bir tema achypdym bir gyzbarada. Dogrymy aýtsam gaty ýadadym sho gyzyn yzynda ylgap, indi name etjegimi bilemok, aýdyp aýdyp özùmde zat galmady. Gepin tûmmek ýeri sizin aranyzda edil meninki yaly ýagdaya dusheniniz b...

Dowamy »

1577 41
Köneler, 8 years ago


Soyguden gorkmak

Gorkar ýaly men name etdim . . . . . . . , sen mana dogry dushun, men dine söýdüm bolany, men seni hich wagt gaytalanmajak duygy b.n söýdüm, ýúregimi berip soýdúm, bashgalarynkydan úýtgeshik bolsun d.p soýdüm. A sen natdin bar zady kúl etdin. Zyýany yok ýashaýysh dowam edyar, sana bolan söýgim shu dúnýäde bir durkyny saklap ewedi galar! Diýip sms u...

Dowamy »

1916 48
Köneler, 8 years ago


Zagajkis agzamyz barada

salam agzalar. Men yende gelmeli boldum aryz etdiler, yagny bu tema zagajkis agzamyz barada. Köpüniz bilýänem dälsiniz onuñ lakamy name many berýänini! Bilesiniz gelse terisligine okaýyn. Indi men sana ýüzlenýän dost senden uly haýysht shul lakamyny aýyrmagyny, tåzeden agza bol, aramyza täzedän gel, shular yaly samsyklyk etmälin. Önem aýtdym sh...

Dowamy »

980 16
Köneler, 8 years ago


Haramzadalary tutmaly

Salam hormatly talyplar, men sizin aranyzda haramzadalaryn sonuna chykmana geldim, meselem anakondaa, ependii yaly gutaranlar bardyr. Nesip bolsa shol yazan hapa sözleriniz u.n hökman ökünmeli bolarsynyz men söz beryan

Dowamy »

1277 36
Köneler, 8 years ago