Gulmek omurden

essalawmaleykim ulular we kiciler, hanymlar we jenaplar, agzalar we myhmanlar, talyplar we okuwcylar galanlar we suna menzesler. Kopden bari temada acamak ay su gun girenime gora sujagaz temany acayyn diydim birazajygam bolsa gownunizden turar diyip. Ay name galanlarynam gorubererisda

Dowamy »

2118 36
Köneler, 8 years ago


Help me

Salam tal. Komcylar. Men arada macromedia dreamweaver atly programma ulanyp gördüm weli bir zadyna düsünmedim yagny men bu programmada html gineltmeli sahypadaky figur'a salgylanma goyup bilemak. Aranyzda bilyäniniz bar bolsa jogap yazmagynyzy hayyst edyän.

Dowamy »

741 2
Köneler, 8 years ago


KOFE PEÝDALYMY ýa-da ZYÝANLY?

KOFE:
Uzak ýyllaryň dowamynda kofäniň saglyk üçin , ylaýta-da ýürege erbet täsir edýändigi baradaky ýalňyş pikirlere eyerilip gelindi.Dogry ulanylanda, bu içginiň zyýan ýetirmek beýlede dursun, hatda oňa içden we daşdan oňyn täsir edip, ähli ulgamlaryň işine itergi berýändigini dürli ýurtlaryň alymlarynyň geçiren ylmy-bar¬lag Işleri görkez...

Dowamy »

1408 20
Köneler, 9 years ago


Alma

Alma:
Adamzadyň taryhynda görnetin yz galdyran, nesilden-nesle geçip gelýän rowaýatlara siňen bu miwäniň ynsan saglygyna peýdaly täsiri sanap gutarardan kän: alma güýç-kuwwat berýär, keýpiňi göterýär, işdäni açýar, keskesellere garşy göreşmäge ýardam edýär...
Içki täsiri:
Düzümindäki fitonutrisewtikler (häsiýeti boýunça antiok-...

Dowamy »

1800 19
Köneler, 9 years ago


Armyt

Il arasynda armyt keramatly, ylahy nazary siňen hem-de köp derde derman jenneti daragt hasaplanylýar. Muňa halk rowaýatlary hem güwä geçýär. Olaryň birinde bir piriň sadaka bermek üçin bagda dowar öldürişi barada gürrüň berilýär. Ol dowaryň damagyny çalyp durka, oglunyň gelýändigini görýär. Elindäki pyçagyny goýmagy ýadyndan çykaryp, ogluna tarap ý...

Dowamy »

1336 36
Köneler, 9 years ago


Üzüm

Gyzyl çakyryň peýdalydygy barada köp aýdylýar. Aşa köp ulanylanda onuň bedene zyýan ýetirýändigi hem mälimdir. Üzümi welin, hiç hili ätiýaçsyz iýibermeli. Bu iýmişin saglygy goramakda iňňän uly ähmiýeti bar.
IÇKI TÄSIRI:
Üzüm ýürek-damar kesellerinden ejir çekýän adamlar üçin birinji orunda durýan önümdir. Köp mukdarda kaliý duzlaryny...

Dowamy »

1594 24
Köneler, 9 years ago


Gawunyň "Sähedi" barmy?

Essalawmaleýkum hormatly ulular we kiçiler daýylar we daýzalar ýeňňeler we gelnejeler siz we şuňa meňzeşler.Ýagdaýlaryňyz gowudyr diýip pikir edýän (içimden). Men şu gün oturyp turyp gawun hakynda bir temajyk açaýyn diýdim:
Muhammet-Hüseýin Ibn Muhammet «Dermanlar hazynasy» atly kitabynda: «Gawuny ajöze iýmek maslahat berilmeýär: endamyň üşü...

Dowamy »

1423 38
Köneler, 9 years ago


3D

Meniñ berjek soragymy hamala 3D görýän ýaly göz öñüne getirseñiz:
Haçanda sen bir owadan, asylly, sada gyzy çyn ýürekden söýseñiz hemde bu duýgy barada gyza aýtsañyz. Ol gyz bolsa sizden ýüz döndürse- $onda siz nähili duýgyny ba$dan geçirersiñiz?

Dowamy »

2047 145
Köneler, 9 years ago


Düwürtiklerden dynmakçymy?

Ýüzdäki düwürtikleri, olaryň sykylandan son galan yzlaryny, deridäki beýleki örgünleri aýyrmak üçin irki wagtlardan bäri halk lukmançylygynda Türkmenistanyň aşakdaky ýabany we medeni ösümlikleri: ömrüzaýa (wetrinisa), ingilije (gryznik), egrije (kupena), sogan, awyternek (moloçaý), dyr- naklyja (nogotki), hyýar, andyz (perestupen), badyýan (petruşk...

Dowamy »

5004 113
Köneler, 9 years ago


Dini sorag

Salam hormatly agzalar. Mümkin bolsa meniň size ýene-de bir soragym bar. Men öň bir ýerde okapdym weli şonda Yslam dini iki akyma - sünni we şaýy ugruna bölünýär. Sany boýunça sünnüler agdyklyk edýär. Şaýylar bolsa, esasan Eýranda, we Yrakda ýaşaýarlar. Eger-de araňyzda bilýäniňiz bar bolsa şaýylar bilen sünnileriň tapawudyny ýazaýyňda. Bu sorag bi...

Dowamy »

1166 23
Köneler, 9 years ago


Ýürek gysma

Maña bir gyz ýok diýenden bäri $eýle bir ýüregim gysýar. Bu dünýäde ýa$asym gelenok. Hiç zada höwesim ýok. Ähli zatdan elim sowa$dy. Hany aýtsañyzlañ men näme etmeli. Muñ dermany ýokmyka.

Dowamy »

1888 46
Köneler, 9 years ago


Dostluk

Salam hormatly agzalar men şu temany dostluk ady bilen açdym. Geliň bu tema her kim öz dostunyň adyny ýazsyn. Başyny özüm başlaýyn:Meň dostum ependi.A siziňki...

Dowamy »

1046 11
Köneler, 9 years ago