Owadan gelniň syry (Rowaýat)

Köpüň üşen ýerinde her hili gyzykly gürrüňler,rowaýatlar eşdýärsiň.Bu gezekki gürüňçilik ýylanlar barada boldy.Biri: “Ýylan nirede gömülen hazyna bolsa,şony saklaýarmyş” diýse,beýlekisi: “Ýetişen ýylan her hili zada öwrülip bilýärmişin” diýdi.Şonda Akmyrat baba ýylanlar barada eşdenlerinden gürrüň bermäge başlady.
Gadym wagtlarda güýçli aw...

Dowamy »

1861 17
Köneler, 9 years ago


Ýartygulak (erteki)

Biri barmyş, biri ýokmyş. Öñde bir daýhan adam barmyş. Onyñ aýaly göwrelimiş.

Günlerde bir gün ol daýhan degirmene uwn üwetdirmäge gidende, yzyndan ogly bolupdyr. Ýañy bolan oglanyñ ululygy edil ýarty gulak ýaly diýär. Şoña görä oña Ýartygulak diýip ad beripdirler.

Ýartygulak, bolan badyna dil açyp:

Dowamy »

1133 7
Köneler, 9 years ago


Magnit1 agzanyň Ýubileý Ýyl Dogulan Güni

Salam Hormatly myhmanlar we agzalar.Bu günki gün hem biziň arazmyzada Magnit1 lakamy bilen tanalýan agzamyzyň dogulan güni.Ol talyplar.com saýdyň köneräk agzasy ertir.сom saýdyň bolsa täzeräk agzasy.Magnit sizi bu günki 20 ýaş ýubileý ýylyň bilen gyzgyn gutlaýaryn.Gutlamak bilen okuwuňda işiňde uly sepgitlere ýetmegiňi arzuw etýän,geljekde ulakan b...

Dowamy »

1975 33
Köneler, 9 years ago


2011-de Google-da Iň Köp Gözledilenler / Türkmenistandan


Google, 2011-nji ýylda iň köp gözledilen sözleri ýüze çykardy.
Her ýyl köp gözledilenleri mälim etýän Google Insight-da görkezilen Türkmenistaň netijelerini siz üçin topladyk. Ýylyň dowamynda iň köp gozledilen söz “скачать”. Gün günden artan gözlegler bolsa: “mobimeet.ru”, ” wap.ka4ka.r”, “wap.mobimeet.ru”…

TÜRKMENIST...

Dowamy »

1283 11
Köneler, 9 years ago


Bagyşla eje...Eje! Munuň özi bary-ýogy üçje harp. Muňa garamazdan, “Eje” sözünde soňuna ýetip bolmajak umman deý many ýatyr. Türkmenlerde eje käbä deňelýär. Käbe bolsa, gudraty güýçli Ýaradanyň öýüdir.


Diýmek, enelerimiz keramatly hasaplanylýar. Enelerimiz gynanamyzda gynanýan, şadyýan günümizde begenýän mähribanlarymyzdy...

Dowamy »

1456 12
Köneler, 9 years ago


Erteki

Gadym gadym eýýamda,
Uzak uzak diýarda,
Siňekler garakçy,
Çybynlar orakçy,
Sygyrlar gezýäkä,
Öküzler guzlaýaka,

Ýaşanmyş,ýedi depäň arkasynda,
Şaglap akýan bir derýanyň boýunda,
Şadyýan,mylaýym,mahriban,enaýy,
Ekabyr,düşbüje,arzuwçyl bir şagyzy,
Oýanarmyş günüň ilkinji ş...

Dowamy »

1200 7
Köneler, 9 years ago


Ýat tutaýmaly goşky eken :)

Dikildim garşyňyza-gelşiksiz,
Derdim agyr geldim-alaçsyz,
Aşyk boldum gyzyňyza-söýýän,
Ony maňa beriň-ýalbarýan!

Bilýän gyzyňa,seretdiň,idetdiň,
Goradyň,ýetişdirdiň,ulaltdyň,
Söz berýän menem ony siz deý goraryn!
Ýaşuly maňa gyzyňy ber!

Oňa süýt berdiň,dem berdiň,ýaşatdyň,

Dowamy »

1093 6
Köneler, 9 years ago


Bagyşla eje


Men kelebiň ujyny ýitirdim eje,sen indi maňa akja
balam diýme eje!Meň dünýäme garalyk aralaşypdyr,men indi seň akja balaň bolup
bilmerin,men beýle sözlere mynasyp
däl.Maňa näme bolýanyny özümem bilemok,ýöne meň öňküligimiň ýoklugy weli anyk.Diýjek
bolýanym men ynamdan gaçaýdym öýtýän,maňa indi ynanma,men ýolymy<...

Dowamy »

3914 36
Köneler, 9 years ago


2011-nji ýylda edilen iñ uly ylmy açy$lar.

Dekabr aýynyň başlarynda NASA-nyň
alymlaryň ilkinji gezek "ýaşamaga
ýaramly zonada" ýerleşýän bir
planetany tapandyklaryny bildirdiler.
Çap et E-mail Paýlaş:
TweetTweet 0 Like
HALKARA
2011-nji ýylda edilen iň uly ylmy
açyşlar
21.12.2011
Riçard Solaş
2011-nji ýylda ylym dün...

Dowamy »

929 2
Köneler, 9 years ago


Täze gymmatly piliň kelle süňki


Türkmenistanyň Baş milli muzeýinde durky täzelemek we abatlamak ussahanalarynda 200 müň ýyl mundan öň ýurduň çäklerinde pilleriň ýaşanlygyny tassyklaýan täze tapyndyny abatlamak boýunça işler tamamlandy.

Ýurduň çäklerinde gadymy wagtlarda pilleriň ýaşanlygy baradaky çaklamalar 1943-nji ýylda Gumdag şäherinden 7 kilometr uzakl...

Dowamy »

685 0
Köneler, 9 years ago


Sözleşeýinn diýip barsam ýar bilen

Sözleşeýin diýip barsam ýar bilen,
Diýdi:”Oglan,bar git,söz wagty däldir.
Hatda yşarat-da etseň duýular,
Oýnatma gaşyň,göz wagty däldir”

“jadyly garaýşyň jana ýagtydyr,
Ýel öwsüp,zülpüňi ýüze dagydar,
Şondan soňra öpüp,guçmak çagydyr.
Diýsem,diýer:”Entäk öz wagty däldir”.

Wagyf...

Dowamy »

724 0
Köneler, 9 years ago


Maslahat soran adam hakynda hekaýat

Bir adam goñshusynyñ ýanyna geldi,
Möhüm ish barada maslahat saldy.

Olam içgin synlap sada goñshusyn,
Diýdi: "Özgä maslahat sal gowsy sen.

Men seni halamok,ýadyñda sakla,
Shoñ üçinem,beýle möhüm ish hakda

Degerli maslahat isleseñ eger,
Sen bashga birine sala salyp gör.
...

Dowamy »

1204 10
Köneler, 9 years ago


Ýeterlik söýgi

Ýeterlik söýgi


Bir azajyk mähir

ýeterlik goşga

dolandurup bersin eneler şoni

bir azajik gujur

ýeterlik goşga

dolandurup bersin atalar şoni

bir azajik ynam

ýeterlik goşga

dolndurup bersin bir sadyk oglan

Dowamy »

1121 5
Köneler, 9 years ago


ÝEKE SÖZÜŇ YZASY

– Şol ýeke jümläni, diýmedik bolsam bolmaýarmy!

Berdi galan ömrüni puşmanda geçirmeli boljak. Tyg ýarasyndanam bitmesi kyn söz ýarasyny ol öz ýüregine salypdy. Ýogsa, söz bolsun, jümle bolsun, gör näçesini diýip-aýdyp ýörendiris. Bir söz bilen biriniň göwnüne degsegem, başga bir söz bilen ötünç soraýas, razylaşýas.

Ber...

Dowamy »

1048 16
Köneler, 9 years ago


ENELER

Eneler jomartdyr,giňdir eneler,
Olar kyn pursadyň kömege geler.
Ömürboýy oňa beren jebriňi
Ahyry bir söz üçin bagyshlap biler.

Bagyshlar-da,baky ýumar gözüni.
Agaç ata müner,zemin gider.
Diňe özi gitmez,beren jebiriň,
Sütemiňi ýany bilen äkider.

Sen onsoň aglarsyň,tutarsyň içiň...

Dowamy »

1015 7
Köneler, 9 years ago


Gelin toýunyň gutlagy

Çary gardash,saýlap alan dildaryň,
Gollary hünärli,kuwwatly bolsun.
Bar arzuwy bolsun-seniň didaryň
Didaryň görende ganatly bolsun.

Hat sowady az bolmasyn dokuzdan
Hamy kümüsh,eti bolsun dykyzdan
Perzentler döresin ekiz-ekizden,
Hemmesi egsilmesin döwletli bolsun

Puluň dargatma...

Dowamy »

1139 10
Köneler, 9 years ago


Adamyñ agzalarnyñ aýdyl$y

Aýak:
-Ir säherden ba$lap ag$ama çenli
Eýäm egnime edýärin hopba.
Azajyk dynç alýan aralygynda,
Üýtge$ik gep tapsa,
Delräu zat tapsa.
Ol bolmasa elmydama ýolma men,
Günüm kynrak...$eýleräjik halda men.

2.Gulak:
-Eýämiñ kellesi uçar gu$ bolsa,
Mendirin ol gu$uñ go$a ganaty...

Dowamy »

1024 5
Köneler, 9 years ago


Bir sekunt


Bolýada,onda bary ýogy birje sekuntluk zeminiñ üstünde hereket galsyn,onañ goýaýyn men seni söýmämi,onsañ men hiç haçan seni söýmäýin.Goý bir sekunt hool bulutlar ýüzmesin,howada süý$mesin,aýlanmasyn ýer,goý bir sekunt öýkellerimiz süzmesin,goý bir sekunt munda aýlanmasyn ýel,bikarar $emala asla bolmasyn,getirmesin kebelegin gülleriñ,meniñ...

Dowamy »

875 3
Köneler, 9 years ago


Www.turkmencafe.com saýdy acyldy.

Salam dostlar we agzalar.www.turkmencafe.com saýtdy açyldy.basym täze wersiýasynam acdygyny admini aýtdypdy dünki söhbetde$lik

Dowamy »

1574 15
Köneler, 9 years ago


Yangyn

Omaryng halyflyk eden dowurunde
Yangyn tutshypdyr illeng birinde.

Ony hich sondurip bolmayarmyshyn,
Ot bar zady gowuryp-yalmayarmyshyn.

Yangyn haybat berip gyzyl diline,
Gabsapdyr bar zady oda-yylyna.

Hayygypdyr onung badyny goren,
Daragytlaram,gushlang howurtgelerem
<...

Dowamy »

828 4
Köneler, 9 years ago


Garynjany men näme üçin halaýan?
Pikir berseñ,

Halap halamaz ýaly,

Garynja bir göze ilýän zadam däl.

Emma halaýan men ol jäneweri.

Ýogsam ol dil bilýän, añly adam däl.Goşgada garynja gelşip duranok.

Ýöne men şonda-da şony halaýan.

...

Dowamy »

878 7
Köneler, 9 years ago


Täzelik

Ýaragly hüjüme sezewar bolandygy sebäpli birnäçe wagtdan bäri bejeriş alýan aýdymçy İbrahim Tatlyses Aýşegül Ýyldyz bilen keselhanada durmuş gurdy.

İbrahim Tatlyses saglygyny bejerdýän ýeri bolan Stambuldaky Maltepe keselhanasynda Aýşegül Ýyldyz bilen durmuş gurdy.
Shu ýerde okap bilersiñ we suratyny görersiñiz.bas shu ýerik!

Dowamy »

834 3
Köneler, 9 years ago


Ulygyz (hökman okañ)

Ýa$lyk ölse,yzgarly
Ýalñyzlykdan ölýändir.
Ýa$y ýeten gyzlaryñ
Ýar bolasy gelýändir.

Ýa$lyk çagyñ-ýel güni
$uwlaýan bir gök tokaý.
Ýar ýeten ol güni
Perzent ýoluna bakar!

Eger ýörülse diri,
Arzuw-arzuwa ýazar.
Bu arnzuwlañ hiç biri
Hasyl bolman dur häzir.

Dowamy »

925 6
Köneler, 9 years ago


Ashyk magshugyñ özara söhbetiniñ hekaýaty

Magshuk gyz günleriñ birinde,ine,
Ýüzlendi ashygna-söýýän ýigidine:

''Sen kän ýurdy gezdiñ,köp ýeri gördündñ,
Niräni iñ gowy hasap ederdiñ?''

''Eý,ýüregmiñ örki,näzenin gözel,
Sen nirede bolsañ,iñ gowy ýer-shol.

Goý,haraba bolsun ýa mazarystan,
Sen bolsañ,shol ýerem bag bilen...

Dowamy »

1024 6
Köneler, 9 years ago


Jübüt hem täk

JÜBÜT HEM TÄK1 "Ýeke dogýar eneden

Ýeke de ölýär ynsan"

Diýen pelsepäñ bilen

Asla ylalaşmaýan.2 Ekiz taýy hasap däl,

...

Dowamy »

837 6
Köneler, 9 years ago