Halkymyzyñ arasynda palowy müñ ýyl mundan ozal Lukman Hekim oýlap tapypdyr diýen sözler bar. Ol oña "palow aş" diýip at beripdir.Onuñ her bir harpy palowa goşulýan önümleri añladýar.Geliñ...ol harplar bilen gysgaça tanyş bolalyñ
P-"pyýaz" sogan
A-"ayez" käşir
L-"lahm" et
O-"oliýa" ýag
W-"wet" duz

A-"ab" suw
Ş-"şaly" tüwi
Bu sözler şol döwürlerde ulanylan şiwe sözleridir.Ibn Sina palowy derman hökmünde döredip çişip oturan Buhara hökümdaryny bejeripdir,ony aýaga galdyrypdyr.Elbetde,palow köp derdiñ dermany hasaplanyp, ganyñy arassalaýar.Ganyñy arassalamak bilen bir hatarda onuñ düzümine ýokumlulyk,gujurlulyk berýär.Galyberse-de palow ašgazandaky we bedendäki gerekmejek zyýanly suwlary we suwuklyklary özüne siñdirýãr.Il içinde "hepdede bir gezek balyk we palow iýýãn adamyñ ýanyna dert gelmez" diýen aýtgylar bar.

Öýlerinizde gazanlar atarylyp,buglanyp dursun..!

Tayyarlan: Sylapberdi MÄMMEDOW

Köneler, Ero17 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir