Fransuz klublaryna 225 million ýewrolyk ýardam

Fransuz klublaryna 225 million ýewrolyk ýardam

2019/2020 futbol möwsümi juda ir tamamlanan Fransiýada federasiýanyň we ýurduň degişli edaralarynyň tagallasy bilen 1-nji we 2-nji ligalardaky klublara kömek berler. Aýratynam teleýaýlymlardan gelýän girdejiniň belli bir böleginiň öwezini dolmak maksady bilen şeýle-de mart–aprel–maý aýla...

Dowamy »

97 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Fransiýa adatdan daşary ýagdaý režimini 24-nji iýula çenli uzaltmakçy bolýar

Fransiýa adatdan daşary ýagdaý režimini 24-nji iýula çenli uzaltmakçy bolýar

Fransiýada saglygy goraýyş pudagynda “adatdan daşary ýagdaý režimi” 24-nji iýula çenli uzaldylar. COVID-19 koronawirusyna garşy göreş üçin girizilen “adatdan daşary ýagdaý režiminiň” iki aý uzaldylýandygy barada Frans-Press agentligi (AFP) Fransiýanyň saglyg...

Dowamy »

102 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

ABŞ koronawirusa garşy sanjymy 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döretmegi meýilleşdirýär

ABŞ koronawirusa garşy sanjymy 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döretmegi meýilleşdirýär
ABŞ-nyň hökümeti koronawirusa garşy sanjymy döretmek işini 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli tamamlamagy meýilleşdirýär. Bu barada gazeta.spb.ru habar berýär.
“Şeýle sanjymyň döredilmegi başa barmajak iş däl, tersine, mümkin bolan işdir” – diýip, alle...

Dowamy »

114 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

«Türkmentelekom» EAK degişli ugurlar boýunça hünärmenleri işe çagyrýar

«Türkmentelekom» EAK degişli ugurlar boýunça hünärmenleri işe çagyrýar

«Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kärhanasy birnäçe boş iş orunlaryny hödürleýär. Hususan-da,
- Ulgam administrator hünärmeni.
Bildirilýän talaplar: bilimi (Ubuntu Server, Centos, Windows 2003/2008/2012 Server) VMware wirtualizasiýa ulgamynda a...

Dowamy »

130 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Russiýada “Renault” Koreýada “Samsung”

Fransuz “Renault” kompaniýasynyň rus bazary üçin öndürýän ulagy Günorta Koreýada “Samsung” ady bilen satuwa hödürlendi. “Renault Arkana” modeliniň aşagy beýik ulagy geçen ýylyň iýul aýynda Russiýada satuwa çykarylypdy. Ulaga müşderileriň gyzyklanmasynyň ýokary bolmagy modeliň beýleki bazarlarda hem hödürlenmegine sebäp boldy. “Samsung XM3” ady bile...

Dowamy »

100 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Germaniýa mekdepleri açmak we sport ýaryşlaryna rugsat bermek kararyna geldi

Germaniýa mekdepleri açmak we sport ýaryşlaryna rugsat bermek kararyna geldi
Germaniýanyň hökümeti ýurtda mekdepleri açmak we sport ýaryşlaryna rugsat bermek kararyna geldi. Bu barada GFR-niň federal kansleri Angela Merkel brifingde habar berdi, muny sovetov.su ýetirýär.
Merkel çykyş etmek bilen “biz zerur şertleri berjaý edip, sport...

Dowamy »

102 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Hytaý BSGG-ni koronawirusyň düýbüni derňemek işine goýbermedi

Hytaý BSGG-ni koronawirusyň düýbüni derňemek işine goýbermedi

Hytaý Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň SARS-COV-2 wirusynyň gelip çykyşyny derňemek işine gatnaşmak islegine garşy boldy. Bu barada BSGG-niň HHR-däki wekili Goden Galea habar berýär, muny iz.ru ýetirýär.
Galeanyň aýtmagyna görä, gurama koronawirusyň täze görn...

Dowamy »

156 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

NanoAvionics we NASA bilelikde Gün ýelkenini synagdan geçirmek üçin hemra döreder

NanoAvionics we NASA bilelikde Gün ýelkenini synagdan geçirmek üçin hemra döreder
NASA Gün ýelkenini synagdan geçirmek üçin hemra platformasyny taýýarlar ýaly NanoAvionics nanohemralary öndüriji bilen bilelikde iş alyp barýar, bu barada NanoAvionics kompaniýasynyň saýtynda habar berilýär, muny rossaprimavera.ru saýty belläp geçýär.
Ý...

Dowamy »

90 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Antoniu Guterriş COVID-19 şertlerinde garrylary goldamaga çagyrýar

Antoniu Guterriş COVID-19 şertlerinde garrylary goldamaga çagyrýar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş COVID-19 pandemiýasynyň dünýä halklaryny howsala salýandygyna garamazdan, ýaşlaryň, gartaşan adamlaryň, umuman her bir adamyň durmuşynyň goraglygynyň möhümdigine üns çekdi. Baş sekretaryň Milletler Bileleşi...

Dowamy »

109 1
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Dünýäniň iň uly dolusy (ýagan Buz bölegi)

Iki ýyl ozal Argentinanyň Wilýa-Karlos-Pas şäherinde güýçli ýagynly howa bolup, uly göwrümli doly ýagdy. Agzalýan tebigy hadysada şähere düşen doly böleginiň häzire çenli ýagan iň uly doludygy mälim edildi. Onuň ululygy 23,7 sm töweregi eken. Bu ululyk onuň häzire çenli hasaba alnan iň uly doly bölegidigini aňladýar. Mundan ozal iň uly doly rekordy...

Dowamy »

103 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Owadanlygy we ýaşlygy saklamak üçin iň gowy önümler anyklanyldy

Owadanlygy we ýaşlygy saklamak üçin iň gowy önümler anyklanyldy

Ýaş görünmek we owadanlygyny uzak ýyllaryň dowamynda saklamak isleýänler öz iýmit rasionyna retinola baý bolan önümleri goşmaly. Meselem, onuň iň gowy çeşmesi süýt önümleri hasaplanylýar.
Cursorinfo saýtynyň MedikForum.ru portalyna salgylanmak bilen habar bermegi...

Dowamy »

153 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Dünýäde iň köp satylýan we iň köp ulanylýan smartfonlar anyklanyldy

Dünýäde iň köp satylýan we iň köp ulanylýan smartfonlar anyklanyldy

“DeviceAtlas” neşiri dünýäde iň köp satylýan we iň köp ulanylýan smartfonlaryň bellenilip geçilen materialyny neşir etdi. Bu barada ferra.ru habar berýär. Köp modelleriň arasyndan amerikan we koreý kärhanalarynyň gajetleri iň gowusy hasaplanylýar.
Şol neşir e...

Dowamy »

108 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Italiýanyň çempionatynyň wagtyndan öň tamamlanmagy mümkin

Italiýanyň çempionatynyň wagtyndan öň tamamlanmagy mümkin

“Football Italia” neşiri klublara oýunlary 14-nji iýuna çenli geçirmäge rugsat berilmedik ýagdaýynda, onda Italiýanyň birinjiliginiň wagtyndan öň tamamlanyljakdygyny habar berýär. Bu barada glas.ru belleýär.
Belli bolşy ýaly, italýan hökümeti ýakynda karantin režimini...

Dowamy »

91 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

2019-njy ýylyň iň girdejili filmleri

2019-njy ýylyň iň girdejili filmleri atlandyryldy
Golliwud bilen bagly täzelikleri şöhlelendirýän “Deadline” amerikan neşiri geçen ýylyň iň girdejili filmleriniň we animasion lentalarynyň sanawyny düzdi. Bu barada rossaprimavera.ru habar berýär.
Birinji orny 900 mln dollar ýygnamagy başaran (ähli tutumlardan soň) kino taryhynda iň bi...

Dowamy »

98 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Beýni üçin howply bolan iýmit atlandyryldy

Beýni üçin howply bolan iýmit atlandyryldy

Alymlar haýsy iýmitiň intellekt üçin ýaramsyz ýagdaýa getirýändigini anykladylar, bu barada Topnews neşirine salgylanmak bilen limon.postimees.ee habar berýär.
Amerikan alymlary iýmit önümleri bilen olaryň demensiýanyň (huşsuzlyk) döremegine täsiri nukdaýnazaryndan geçiren tejribeler...

Dowamy »

153 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Biologlar sowadylan önümleriň süýjüliginiň peselýändigini düşündirdiler

Biologlar sowadylan önümleriň süýjüliginiň peselýändigini düşündirdiler
Süýji tagamlar sowadylan ýagdaýynda olaryň tagamy ýyly wagtyna garanda gaty bir süýji däl ýaly görünýär. Muny erän doňdurmany dadyp gören adamlaryň köpüsi duýýarlar. Alym-biologlar bu üýtgeşik tagamly effektiň näme bilen baglydygyny anyklamak kararyna geldiler.
A...

Dowamy »

78 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

«Türk Howaýollary» howa gatnawlarynyň togtadylmasyny 28-nji maýa çenli uzaltdy

«Türk Howaýollary» howa gatnawlarynyň togtadylmasyny 28-nji maýa çenli uzaltdy

Türkiýäniň esasy howa gatnadyjysy bolan Turkish Airlines kompaniýasy 28-nji maýa çenli halkara howa gatnawlaryny ýerine ýetirmez. Bu barada sişenbe güni kompaniýanyň baş direktory Bilal Ekşi Twitterde habar berdi, diýip Trend agentligi habar berýär.
...

Dowamy »

86 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

W.Putin iş däl günleri 11-nji maýa çenli uzaltdy

W.Putin iş däl günleri 11-nji maýa çenli uzaltdy

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin 6, 7 we 8-nji maýy koronawirus pandemiýasy bilen baglylykda iş güni däl diýip yglan etdi. Umumy iş däl günleri 11-nji maýa çenli dowam eder. Bu barada kommersant.ru habar berýär. Ilkibaşda döwlet ýolbaşçysy 30-njy martdan 5-nji aprele ç...

Dowamy »

79 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

_koronawirus pandemiýasy wagtynda sagdyn durmuş ýörelgelerini nädip dogry berjaý etmeli

BSGG: koronawirus pandemiýasy wagtynda sagdyn durmuş ýörelgelerini nädip dogry berjaý etmeli

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy koronawirus pandemiýasy döwründe sagdyn durmuş ýörelgelerini dogry berjaý etmegiň düzgünlerini düşündirdi. BSGG-niň Ýewropa edarasynyň ýolbaşçysy Žoao Bredanyň aýdyşy ýaly, öýde galyp işlenilýän wagtynda he...

Dowamy »

70 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Limon organizme nähili täsir edýär?

Limon organizme nähili täsir edýär?

Açyk sary reňkli miwe bolan limon özüniň özboluşly häsiýetleri bilen uly orna mynasyp bolýar. Belli bolşy ýaly, bu miwe bölejikli çaşka çaý diňe bir ýylatman, eýsem, organizmiň dürli infeksiýalara garşylyk görkezijilik ukybyny ýokarlandyrýar. Bu hakykatdanam şeýlemikä, şeýle-de bu meşhur miwe özünd...

Dowamy »

86 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago