Haýwanat dünýäsindäki täsinlikler (1)

Attakus Altas atly gije kebelegi dünýäde iň iri kebelek hasaplanýar.Onuň ganatlarynyň gerimi 30 santimetre ýetensoň,köplenç halatda, bu kebelege guşdur öýdýärler.
* * *
Hindi baýguşlary,malinowkalar (saýraýan kiçijek guş),gara jokjokylar aram-aram öte bişen almalary we miweleri çokalaýarlar hem-de şundan soň gös-göni şahalarda düný...

Dowamy »

190 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Iblisiñ ýalan-ýaşryklardan we töhmetlerden düzülen kyssasy: Ýüzükleriñ hökümdary

"IBLISIÑ ÝALAN-ÝAŞRYKLARDAN WE TÖHMETLERDEN DÜZÜLEN KYSSASY:
▶ "ÝÜZÜKLERIÑ HÖKÜMDARY"

Gurhanda şeýle diýilýär: "Şeýtan siziñ duşmanyñyzdyr. Sizem oña duşman boluñ!". Iblisiñ prodýuserlik edýän kinofilmleriniñ yşaratlary. Iblisiñ ýalan-ýaşryklar we töhmetler kyssasy: "Ýüzükleriñ hökümdary" Biz bu makalamyzda iñlis ýazyjysy prof...

Dowamy »

282 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Başga planetalylar tarapyndan alynyp gidilen adamlar...

BAŞGA PLANETALYLAR TARAPYNDAN ALYNYP GIDILEN ADAMLAR...

Başga planetalylar hakyndaky her dürli ylmy-populýar eserleri, makalalary, geñ-tañsy wakalary ünsden düşürmeýän okyjylarda gyzyklanma döredýär.
Başga planetalylar hakynda eşidilýän geñ-tañsy habarlaryñ biri hem gumanoidleriñ Ýerdäki adamlary alyp gidýändiklerinden ybarat....

Dowamy »

401 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanda ýol hereketleri boýunça düzgün bozulmalara bellenilýän jerimeleriň sanawy

Türkmenistanda ýol hereketleri boýunça düzgün bozulmalara bellenilýän jerimeleriň sanawy
Köçe-ýol hereketleri boýunça sowatlylygynyzy artdyrmak, öz hukuklarynyza we borçlarynyza düsünmek, Türkmenistanyn Içeri isler ministrliginin Polisiýanyn ýol gözegçiligi gullugynyn wekili bilen dususykda ynamlylyk üçin size su maglumatlar peýdaly bolar. B...

Dowamy »

325 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanyň Prezidenti Amangözel Şagulyýewany 80 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Amangözel Şagulyýewany 80 ýaş ýubileýi bilen gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewany 80 ýaşynyň dolmagy bilen gutlady.

«Hormatly Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa! Siziň janyňyzyň sag, öý-ojagyňyzyň abadan, galamyňyzyň hem...

Dowamy »

180 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Kör söygi (bolan waka)

Men o gyz bn 2010 yylyñ noyabr aylary tanysdym,
ol gun men internedim açdyryp agsamky smena ise gitdim,o gyzam so gun smende eken,içim gysyp
Acdym internedim kime Yazjagam bilman oynap otyrdym , birdenem o Gyza salam dp. Yolladym. Ondan salam dp salam hat Geldi,adyn name dp soramda Adym Aynur dp jogap berdi, men Aynurdan kän zat sora...

Dowamy »

383 3
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Gyz-zenanlaryñ atyr sepinip daşary çykmagynyñ Yslam dinindäki hökümi

GYZ-ZENANLARYÑ ATYR SEPINIP DAŞARY ÇYKMAGYNYÑ YSLAM DININDÄKI HÖKÜMI

Dinleriñ iñ kämili we iñ soñkusy dini bolan Yslam maşgala ahlaklylygynda mydama mährem zenanyñ öz ýoldaşynyñ ýanyna özüne serenjam berip, bezenip, müşk sepinip barmalydygyny ündäp gelipdir.
Ýöne her bir gyz-zenanlar döwürlere görä öz isleýişiçe gezmäge, atyr...

Dowamy »

633 18
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Kuranyñ açyklanmadyk syry: ''Men'', ''Biz'', ''O''

KURANYÑ AÇYKLANMADYK SYRY: ''MEN - BIZ - O''

Kurany Kerimi Türkçe okaýanlar bilýändirler. Kuranda her tüýsli ýüzleniş şekilleri bar. Kurandaky aýatlarda iñ köp ''biz'' diýip, birinji köpçülik şahsyñ agzyndan öz-özi açyklanjak bolýar.
''(Ähli) Hamd-(senalar) Älemleriñ Rebbi, merhemetli bolan, merhemet eden we Din Gününiñ eýesi...

Dowamy »

311 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Telefonyň suwa gaçanda näme etmeli?

Telefonyň suwa gaçanda näme etmeli?
“Sanly platformalar” awtonom söwda däl guramasynyň strategik kommunikasiýalar boýunça müdiri Aleksandra Gawrilowa smartfon suwa gaçan ýagdaýynda näme etmelidigini aýtdy. Bu barada Ria Nowosti habar berýär.

Gawrilowanyň aýtmagyna görä, döwrebap telefonlar suwa durnukly bolýar, şonuň üçin smar...

Dowamy »

280 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Taňrylylygyň ýok ýerinde şer gelýändir!

Uniwersitet. Auditoriýada bir professor öz talyplaryna şeýleräk sorag berýär: - «Ähli, bar zatlary, Hudaý ýaratdymyka?», bir talyp oturan ýerinden «Howa, elbetde Hudaý ýaratdy» diýip jogap berýär. «Hudaý ähli zady ýaratdymy?» diýip professor öz soragyny gaýtalady. «Howa, jenap» diýip talyp jogap berdi. Professorýene-de sorag bilen ýüzlendi: «Eger H...

Dowamy »

309 2
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Türkiýede koronawirus ýaýrawy birdenkä ýokarlandy

Türkiýede koronawirus ýaýrawy birdenkä ýokarlandy
Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministrliginiň ýolbaşçysy Fahrettin Koja Twitterde Russiýa bilen serhetler açylandan soň, Türkiýäniň şypahanalarynda kesel sany birden ýokarlandy diýip ýazdy. Bu barada gazeta.ru habar berýär.

“Biz kesel sanynyň düýpli ýokarlanýandygyny uzak wagtyň iç...

Dowamy »

289 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Eýranyň parlamentçileri Türkmenistan bilen gaz dawasyny diplomatik ýol bilen çözmegiň ugruna çykdylar

Eýran Yslam Respublikasynyň Mejlisiniň (Parlamentiniň) energetika komissiýasynyň başlygy Fereýdun Abbasi eýran-türkmen gaz dawasy bilen baglanyşykly ýakyn wagtda Tähranda türkmen ilçisi bilen boljak duşuşygyň parlament diplomatiýasy arkaly iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary öňküsinden-de pugtalandyrjakdygyna we güýçlendirjekdigine ynam bildirdi. Bu...

Dowamy »

253 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Döwlet eýeçiligindäki 50-ä ýakyn desga bäsleşikli söwdada hususyýetçilere satylýar

Döwlet eýeçiligindäki 50-ä ýakyn desga bäsleşikli söwdada hususyýetçilere satylýar
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär ― diýip, «Türkmenistan» gazetind...

Dowamy »

227 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Baýramaly agrosenagat orta hünär okuw mekdebi

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Baýramaly agrosenagat orta hünär okuw mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Weterinariýa.

2. Oba hojalygynyň mehanizasiýasy.

3. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.

4. Oba...

Dowamy »

183 1
Bilim, Talypbashy tarapyndan 1 month ago

«Netflix» Kiýewde Wan Dammly film düşürýär

«Netflix» Kiýewde Wan Dammly film düşürýär
«Netflix» amerikan kompaniýasy Ukrainada meşhur aktýor Žan-Klod Wan Dammyň gatnaşmagynda «The Last Mercenary» komediýa trillerini surata düşürer. Bu barada Ukrainanyň Medeniýet ministri Oleksandr Tkaçenko Facebookda mälim etdi diýip, Liga.net habar berýär.

Tkaçenkonyň pikiriçe, filmiň...

Dowamy »

155 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Microsoft TikTok-y Trampyň öňe süren şertlerinde satyn alyp biler

Microsoft TikTok-y Trampyň öňe süren şertlerinde satyn alyp biler
Microsoft korporasiýasy ByteDance hytaý kompaniýasyndan (TikTok programmasyny işläp düzüji) internet torunyň amerikan bölümçesini satyn almak baradaky gepleşikleri wagtlaýyn togtatdy. Munuň sebäbi — ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň ýurduň çäginde TikTok-y gadagan etmegi meýil...

Dowamy »

160 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Ýewropa ýaşlaryň arasynda COVID-19 bilen keselleme sany artýar

Ýewropa ýaşlaryň arasynda COVID-19 bilen keselleme sany artýar
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň habar bermegine görä, Ýewropa ýurtlarynda karantin çäreleriniň ýuwaş-ýuwaşdan aýrylmagy we gowşadylmagy diňe bir ýokanjyň täze ojaklarynyň ýüze çykmagyna getirmek bilen çäklenmän, eýsem, COVID-19 ýokanjy bilen keselleýänleriň ýaş derejesiniň...

Dowamy »

238 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Koronowirus...Kerim aganyň öňden görüjiligi. 

(Degişme)

Bir zalym kesel bar. 
Adyn tutmaýyn. 
Ýok bolsun dünýäden şol zalym Kesel! 
Ol hakda etmäýin artykmaç gürrüň – 
Gürrüň etsem, müňläp ýaralar erser. 
Onuň garşysyna ne tankyt gerek, 
Ne-de goşgy gerek, ne-de bir gürrüň. 
Diňe derman gerek. Olam tapylar – 
Edil sitromon...

Dowamy »

498 1
Bilim, ETIKA tarapyndan 1 month ago

Bakara süresiniñ pazylaty

BAKARA SÜRESINIÑ PAZYLATY

''Her bir zadyñ iñ üstün ýeri bardyr. Kuranyñ üstün ýeri Bakara süresidir. Her kim ony öýünde gije okasa üç günläp şol öýe şeýtan girmez. Kimde kim ony öýünde gündüzine okasa ol öýe üç gün, şeýtan girmez''

Hadysy Şerif (Suýuti Jamius-Sagir; Ebu Ýälä, Ibn Hibban, Taberany, Beýhaky)

Dowamy »

242 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Wagt maşyny

Hakykata öwrülen fantaziýalar ýada "wagt maşyny" hakda arzuw 

Her birimiz "wagt maşyny" hakdaky fantastiki eserleri okap ýada kinofilmlere tomaşa edip,geçmişe ýa-da geljege syýahat etmegi arzuw eden bolsak gerek.Özüm barada aýtsama şeýle, "wagt maşynyna" münüp geçmişe,taryha syýahat etmek arzuwym bar.Eger sizde-de şeýle arzuw bar bol...

Dowamy »

353 6
Bilim, ETIKA tarapyndan 1 month ago