Haýwanat dünýäsindäki täsinlikler (5)

Piller segsen ýaşdan ýüz ýaşa çenli ýaşaýarlar.Olar ýedi ýaşyna ýetende guzlaýar.Ýabany piller has hem köp ýaşaýarlar.
* * *
Ýolbarslar duşmançylygy üçin ynsana hüjüm etmeýärler.Olar aç bolanlarynda iýmit üçin ynsana topulýarlar.Eger ýolbars dok bolsa,ýanyndan geçseň hem topulmaýar.
* * *
Bars iň köp uklaýan haýwan...

Dowamy »

239 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Müň bir derdiň dermany

Balyň her damjasyda ynsan bedeni üçin iňňän zerur-jana derman jisimleriň ýetmişden gowragy bar.
* * *
Medisinanyň atasy saýylýan Gippokrat:"Özümiň bir ýüz on bir ýaşamagymyň esasy sebäbi,tutuş ömrüme bal iýendigim üçin"-diýip,muny has aýdyň düşündirýär.
* * *
Ibn Sina keselleriň köpüsini bejermekde ary baly bilen m...

Dowamy »

279 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Täze ýyl we däp-dessurlar

PolşadaTäze ýyl saçagy üçin 12 dürli tagam taýýarlaýarlar,olaryň ýekejesi etli tagam bolmaly.Ol hem balykdan taýýarlanylýar.Bu tagam bagtlylygyň hem-de abadançylygyň nyşany hasaplanýan zagara balygyndan taýýarlanylýar.Mundan başga-da kömelek ýa-da kelem çorbasy,garaly kişdesi atylan arpa şülesi,süýjülik üçin bolsa şokolad torty baýramçylyk saçagyny...

Dowamy »

129 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Kömek...

Salam.Sizden soramak isleyän soragym bar.Uniwersitetde okayan hem bolsak öz ugruñdan online okuwlara garnaşyp bilerismi?Online okuwlar haysy yurtlarda barka?Bilyäniñiz bar bolsa kömek edäyiñ...?

Dowamy »

171 1
Bilim, ikicak tarapyndan 1 month ago

Gündogarda Täze ýyl baýramçylygy

Gündogaryň käbir ýurtlarynda täze ýyl baýramçylygy aý kalendarynyň hasaby boýunça bellenilýär.Bu diýildigi Täze ýyl 31-nji dekabrda däl-de,ýanwar aýynyň aýaklarynda ýa-da fewralyň ilkinji günlerinde bellenilýär diýildigidir.Hytaýlarda,Wýetnamlarda,Ýaponlarda we Koreýlerde Täze ýyl baýramçylygy aý kalendary boýunça ilkinji aýyň täze Aýynyň dogmagy b...

Dowamy »

155 2
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Muny bilmek gyzykly (4)

Gyşyna agaçlar ösmeýärler.
* * *
Grafiki multiplikasiýanyň başyny başlaýjy fransiýaly suratçy Emil Kol hasaplanýar.1908-nji ýylyň 17-nji awgustynda Parižiň "Jimnaz"teatrynda ilkinji gezek onuň multfilmi görkezilýär.
* * *
Fransuz alymy Amper heniz on üç ýaşyndaka matematika boýunça özüniň ilkinji işini Lion akademi...

Dowamy »

253 2
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Haýwanat dünýäsindäki täsinlikler (4)

Laçyndyr bürgüt 2 kilometrden-de belentlikden ýerde ýöräp barýan syçanjygy saýgarýar.
* * *
Žiraf düz meýdanda ýörände 2 kilometrlikdäki zady aýyl-saýyl saýgaryp bilýär.
* * *
Dünýäde öý itleriniň 400 görnüşi bar.
* * *
Günorta Afrikada 20 müňden gowrak pil ýaşaýar.
* * *
Dinozawr...

Dowamy »

194 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Ilkini sagatlar

Durmuşda gündeki ulanýan enjamlarymyzyň biri-de sagatdyr.Daşyndan göräýmäge,sadaja bolup görünse-de,onuň işleýşi we döreýşi täsindir.
Günüň dogup ýaşmagy,ýüregiň urmagy,pasyllaryň çalyşmagy...bularyň arasynda näme umumylyk barka?Bu ýönekeý,olaryň döreýiş hereketi yzgiderli.Ýagny şol bir hereket belli bir wagtda gaýtalanyp durýandyr.Irki döwü...

Dowamy »

135 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Dürli ýurtlarda Täze ýylyň garşylanylyşy

Daniýada hojalykçy aýal gijäniň ýarynda baýramçylyk saçagyna şeker garylyp gaýnadylan,düýbünde maňyz gizlenen bir jam tüwüni äberýär.
Maňyz kimiň bagtyndan çyksa,arçadaky bezegleriň iň gymmat bahalysy şoňa berilýär.
* * *
Belgiýanyň köp obalarynda Täze ýyl baýramy bilen gutlamaklygyň biziň günlerimize ýetip gelen üýtgeşik dä...

Dowamy »

201 2
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Astronomiýa älemindäki täsinlikler

Aý bize örän uly,ýyldyzlar bolsa kiçi bolup görünýär.Aslynda ýyldyzlar örän uludyr,ýöne olar biçak uzakda bolandygy üçin bize kiçi ýaly görünýär.Diňe biziň galaktikamyzda 200 milliard töweregi ýyldyz bar.Olaryň Ýer şarymyza iň golaýda bolany bizden 4 ýagtylyk ýyl uzaklygyndadyr.Ýagny,Ýer bilen Aýyň arasyndaky uzaklykdan 100 million esse has uzak.

Dowamy »

196 2
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Ýer planetasy hakda maglumat

Gün ulgamynda esasy,dokuz planeta bar.Şolaryň arasynda ýeke-täk adam ýaşaýany Ýer planetasydyr.Bu planeta ululygy boýunça bäşinji orunda durýar.
Ýer planetasy şar şekilindedir.Onuň tutýan umumy meýdany 510 million inedördül kilometrdir.Planetamyzyň göwrümi 1000 000 000 000 kub(1 trillion kub) inedördül kilometre deňdir.Agramy bolsa 5976 x...

Dowamy »

192 2
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Muny bilmek gyzykly (3)

Ýer togalagynda Ýuwaş, Atlantik, Hindi we Demirgazyk Buzly ummanlary bar.
* * *
Güjüm agajy iň köp ýaşaýan agaçlaryň biridir.Ol iki müň ýyla çenli ýaşaýar.Örän baý kislorody emele getirýän bu agaja Türkmenistanda duş gelmek bolýar.
* * *
Dünýädäki iň çuň köl bolan Baýkal kölünde ýaşaýan jandarlaryň we ösümlikleriň...

Dowamy »

269 1
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Hadys

Allanyñ resuly Muhammet Pygamber aýtdy:
"Benda ýedi zadyñ sogaby ölenden soñ gabyrda wagty hem gelip durar"
1. Kim ylym öwretse
2. Suw çekse
3. Guýy gazsa
4. Bag oturtsa
5. Mesjit gursa
6. Kuran paýlasa
7. Ölenden soñ oña Alladan bagyşlanmagyny dilejek perzent goýup gitse

Dowamy »

303 4
Bilim, Rakuten tarapyndan 1 month ago

Eger saňa gyzykly bolsa okaman geçme

Kuranda "dünýä " sözi 115 gezek geçýä we "ahyryýet " sözem,115 gezek geçýä. Kuranda "Jennet" sözi 77 gezek geçýä we " jähennem" sözi hem 77 gezek geçýä. Kuranda "perişde" sözi 88 gezek geçýä we "şeýtan" sözi hem,88 gezek geçýä. Kuranda "ýewm" ýagny, "gün" sözi 365 gezek, "aý" sözi hem 12 gezek, Günler -manysynda gelýän "eýýam, ýewmeýn" sözleri bols...

Dowamy »

421 11
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

A sen bilýäňmi, onda bilmeseň gel oka, bil!

*Afrikanyň käbir yurtlarynda, afrikan gyzy durmuşa çykanda, yoldaşy onuň öňündäki 2 dişini döwýär ekeni. Sebäbi hem beýlekiler onuň aýalyna göz gyzdyrmaz ýaly.
*Wikipedia aýratyn kitap edip çykarylsa, onuň sahypalary 30 000 000 ýeterdi.
*Dyrnaklardan ortaky barmagyň dyrnagy has çalt ösýär. Näme üçindigi belli däl, Ýöne haýsy barmagyň...

Dowamy »

445 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

NOBEL baýragynyñ döreýiş taryhy

Salam doslar,kop wagtdan bari ish bn tema achmanada wagt yok.Bugun dynch gunden peydalanyp siz uchin gyzykly temalaryn birini paylashayyn diydim.

Nobel baýragy -ajaýyp ylmy gözlegler , oýlap tapyşlary ýa-da medeniýete ýa-da jemgyýete goşan goşantlary üçin her ýyl berilýän iň abraýly halkara baýraklaryndan biridir .

Nob...

Dowamy »

345 6
Bilim, bank tarapyndan 1 month ago

SEO barada gysgaça

SEO näme?
SEO - Search Engine Optimization, türkmençe Gözleg Motorynyň Optimizasiýasy.
Hemmä mälim bolşy ýaly Google kompaniýasy 2012-nji ýyldan bäri, Gözleg motorynda gözlenilýän sözi görkezmän, şol gözlenilýän sözüň Page Rank- ýagny sahypanyň derejesine görä çykaryljagyny mälim etdi. Häzirki döwürde Page Rank-y ähli gözleg motorlary...

Dowamy »

296 0
Bilim, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

Iň köp girdeji gazanan aktrisalar

Iň köp girdeji gazanan aktrisalar
Dünýä belli “Forbes” žurnaly ýylyň iň köp girdeji gazanan aktrisalarynyň sanawyny mälim etdi. Sanawda 1-nji orny meşhur komediýaçylaryň biri Sofiýa Wergara eýeledi. Belli aktrisa soňky 12 aýyň dowamynda 43 million dollarlyk girdeji gazandy. 2-nji orunda oskarly ýyldyz aktrisa Anjelina Joli bolup, ol 35,5 mil...

Dowamy »

769 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Üçlükler

3 adamdan aşyňy gysganma: 1.myhmandan
2.ýetimden
3.çagadan

3 zat duydansyz geler:
1.bagt
2.ölüm
3.söýgi

3 sany howandaryň bar:
1.Tanryň
2.ene-ataň
3.ýanýoldaşyň

3 sany duşmanyň bar:
1.gaharyň
2.ertire goyan ishiň
3.nä...

Dowamy »

482 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Alymlar E witamininiň täsin roly barada gürrüň berdiler

Alymlar E witamininiň täsin roly barada gürrüň berdiler
Oregon ştatyndaky Uniwersitetiň (ABŞ) biologlary E witaminiň düwünçek ösüşiniň başlangyç döwründe beýniniň we nerw ulgamynyň emele gelmeginde möhüm rol oýnaýandygyny subut etdiler. Barlaglaryň netijeleri “Scientific Reports” ylmy žurnalynda neşir edildi diýip, RIA Nowosti habar berýär.<...

Dowamy »

304 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago