человек паук

khanture bu chelovek pauk hem ilyuminat'laryn ysharatyny etyar, bu'da olary reklama etyemi!? rok'chylaryn ysharatyny etye..

Dowamy »

426 13
Bilim, zumerchi tarapyndan 11 months ago

Dr Ali Nesin ,,Kim ýer güniň daşyndan aýlanýar diýýän bolsa ýalňyşýar"

Meşhur türk ýazyjysy Eziz Nesiniň ogly matematik professor Ali Nesin Bloomberg TV ýutub kanalynda geçirlen gepleşikde planetalaryň güniň daşyndan aýlanmaýandygyny tersine ähli asman jisimleri ýeriň daşyndan aýlanýandygny aýtdy...

Dowamy »

487 10
Bilim, Khanture tarapyndan 11 months ago

Tekiz ýerde sagat guşaklyklary

Sagat guşaklyklary

Dowamy »

329 0
Bilim, Khanture tarapyndan 11 months ago

Tekiz yerin subudy

ASHAKDAKY BLOGA TEKIZ YER KARTASYNDAN JOGAP

Dowamy »

482 13
Bilim, Khanture tarapyndan 11 months ago

Internediň Gerkulesleri

Internet dorani bari iki simin ya bolmasa hatyn anyrsynda chishyanleri kop gorensiniz. Bu zatlar onden bari bar yagday. Her kimin ozune gowni yetya. Herkim ozunden hosh. Yone bir zady unutmalyn hemmetaraplayyn ozune gowni yetyanler sylashykly sypayy adamyn gownuni tapmagy basharyan adamlardyr. Eje gyz dogan yaly nacarlary diline alyp sowmez. Size a...

Dowamy »

504 7
Bilim, Jeksparro tarapyndan 11 months ago

Siz nahili yatlanmak isleyarsiniz?

Takmynan, 100 ýyl mundan öň bir adam gazet okap oturan wagty örän geň galýar we onuň içinde gorky döreýär. Çünki gazetde özüniň ölendigi barada ýalan maglumat ýazylypdyr. Soňra okyjy özüni dürsäp, özi barada adamlaryň başga nähili zatlar ýazandygyny bilmek üçin ol makalany dolulygyna okap görýär we ol ýerde özüne «Dinamit Karoly öldi» diýip ýazylan...

Dowamy »

525 4
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 11 months ago

Faraon Aý

Faraon Aý

Faraon Tutanhamondan soňra faraonlyga Aý geçýär we ol uly ähtimallykda Thuýuň(1) ogly Akenatonyň ejesi bolan şa aýaly Tiýeniň(2) erkek dogany hem-de Töwratda, Kurany Kerimde Ýusup pygamber ady hökmünde görülen Ýuýanyň ogly bolandyr diýlip hasap edilýär(3).
Onuň beýleki lakamlary ''Amun (ýa-da Akhmin taňrysy) Miniň...

Dowamy »

309 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 11 months ago

Tutanhamon

TUTANHAMONHakyky ady Tutanhaton bolan Müsüriň meşhur hökümdarlarynyň biri hem Tutanhamondyr. Ol b.e.öňki (b.e.öň 1342-b.e.öň 1325 ý.ý.) 1332-b.e.öňki 1323-nji ýyllar aralygynda 18-nji patyşalygyň faraony bolýar.
Ol Müsürde ilkinji gezek ýeketäk Taňryly Aten dinini guran Amenotep IV ogludyr. Soňra kakasy düný...

Dowamy »

263 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 11 months ago

BmW

Bir gyz oglana aytyar sende M4(BMW) barmy mende ikisi bar diyip ussunden gulyar.
Oglanam a u tebya est pocki a mende ikisi bar waaaaa

Dusunen dusundi

Dowamy »

421 1
Bilim, biohimik tarapyndan 11 months ago

Gullukda bolan waka

Gullukda bolan waka(hokman oka)
Bir yigit sowet dowurleri gulluga gityar ol wagtlar russiya alyp gidilyan eken aziya yurtlaryndan cykan soldatlary. Ozem namazhon bolanson ka bukulyp ka bukulman okap yoren eken namazyny. Bir gun komandir hemmesini hatara duzup yanky namazhona bar warotanyñ yanynda duran masyny garaźa sal diyyar. Yanky yigit b...

Dowamy »

624 3
Bilim, biohimik tarapyndan 11 months ago

Onuň atasy başga planetadan

ONUŇ ATASY BAŞGA PLANETADAN

ABŞ-da çykýan ''San'' hepdeliginiň habar bermegine görä, 14-18 ýaş aralygyndaky gyzlaryň 11-si başga planetadan gelen gelmişeklerden betgörk çaga dogurdy. Gyzlaryň bary Günbatar Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýar. Olaryň biri barada aşakdaky maglumatlar aýan.
Bolgariýaly 15 ýaşly Tanýa bir gün gije gorkup...

Dowamy »

582 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 11 months ago

Adam ýaly adam bolmak umydy bilen…

Biz bir çyg süýt emen barlyklar. Görenlerimizden kän, eşidenlerimize ynanýas. Gybat etmegi gowy görýäris.
Gadyr bilemzok, köplenç söýmeli ýerimizde göwne degýäris, ýürekleri döwýäris. Elimizdäki bilen kaýyl bolmagy bilmän, elimizdäkiň gadyryny ýitirenimizde bilýäris. Ilkinji pursatda has berk düwün etmegiň ýerine, hemme zady has inçe ýerinde...

Dowamy »

463 2
Bilim, Nirvana tarapyndan 11 months ago

TMRAP ARHIWINDEN

Bu dõwür gecer gider
Soňunda Türkmen rap gõge yeter
(Abdy dayy)
Türkmen bagşylary rep aytmana õrän gič başladylar.Ilkinji rep türkmenlerde 2001nji yylda Daşagozly Mc party_boy
lakamynda şu wagtky Dzeed yagmyrlar atly repi aytyar.Emma halk arasynda Azat Orazow ilkinji r...

Dowamy »

518 6
Bilim, Paris tarapyndan 11 months ago

Pişikler hakda

Pişikleri erbet görýän adam ýok bolsa gerek. Olar süýt emdiriji bolup, öý haýwanlarynyñ yoparyna girýär. Bilýäñizmi bir pişigiñ çagasy 2aý öz enesiniñ ýanynda galmaly we süýdünden içmeli. gözi açylmanka enesinden aýyrmak bolanok. Çaga pişikler şeýle owadan, gowja, kiçijek, tüýlije bolýalar. Çaga pişilleriñ tüýleri ulaldygy saýy galyñlaşýa we gatyla...

Dowamy »

514 9
Bilim, yyldyz. tarapyndan 11 months ago

Meň deňze gidesim gelýär...

Meň deňze gidesim gelýär
Şatlansam ýa ynjadygym.
Kenarynda dyzym epip,
Duýasym gelýär özümiň
Deňizden bir damjadygym.

Meň deňze gidesim gelýär
Duýmak üçin deňizleriň
Bu durmuşa meňzeşligni...
Tolkunlaň ötegçiligne
Kenarlaryň werzişligni.

Meň deňze gidesim gelýär...

Dowamy »

421 13
Bilim, Nirvana tarapyndan 11 months ago

Tuweleme hemmeler bu sayta gocdi

. Pursatdan peydalanyp bir degismejik yazayyn

poyezdda 3 sany adam kupede otyrkalar tanyshyarlar:
-men Iwan Kuzbassdan!
-men Wasiliy Donbassdan!
-men Joraguly Hojambassdan

Dowamy »

567 2
Bilim, biohimik tarapyndan 11 months ago

Töhmet atmak—öz üstüňdäki hapany, üstü tämiz adama bulaşdyrmaga synanyşmakdyr.

Diýeli siz sosýal bir gurşawda. Ýanyňyza ýüzüni görmägede çydamaýan, halamaýan adamyňyz gelýär. Size salam berýär. Siz şonda näme ederdiňiz? 
Belki bir sowuk bir şekilde Salam berersiňiz… 
Belki, ýüzünede bakmarsyňyz…
Gürleşmek islemän bilersiňiz.
 Ýa-da rol oýnarsyňyz. Gysga jogaplar bilen başyňyzdan aýlajak bolarsyňyz. Emma ol ýerdedigini bilip k...

Dowamy »

938 13
Bilim, Nirvana tarapyndan 11 months ago

Başgalaryna käýinşiň ýaly özüňe käýin, özüňi bagyşlaýşyň ýaly başgalary bagyşla.

Professor içi doly stakany elinde tutup sapaga başlady. Hemmeleriň göräýjegi ýaly tutýardy we soňra sorag berdi:
“Bu stakanyň agramy näçe siziň pikiriňizçe?”
Talyplaryň biri 50 gram, biri 100 gram, ýene biri 125 gram diýip jogap berdi.
Professor “stakanyň agyrlygyny ölçäp görmesem, menem bilemok” diýdi. “Emma meniň soragym şu,...

Dowamy »

548 3
Bilim, Nirvana tarapyndan 11 months ago

Bir helakcilikde bar zadyn, kule owrulmegi(bolan waka)

Suleyman bir masgalanyn yeke ogludy, ozleri gowy masgala bolanson garyndaslary oz gyzlaryny Suleymana berjek bolup ogluny oyerenokmy Gulbahar diyip ejesinden dine sorayardylar.Ejesi Gulbahar bolsa olara name diyjegini hem bilman,yokla intak oglum yas. Nesip bolsa okuwa saljak sagamanja okuwyny dynyp gelse onson toy aladasyna hem
baslars diy...

Dowamy »

452 0
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 11 months ago

Birahat ruh.(mistiki hekaýa)

Gyşyň gelmegi bilen meniň gatnaýan sport mekdebi ýapyp,ony etrap merkeziniň çetindäki mekdebe geçirdiler.Täze geçen mekdebimiz öňkä seredende giňdi we ýylydy.Ýöne çetiräkdä bolansoň,agşamky türgenleşiklerden soň oba gaýtmak kynrak boljakdy.

Türgenleşik tamamlanansoň,bile gatnaýan oglanlar bilen öýli öýimize gaýtdyk.Beýleki oglanlaryň...

Dowamy »

360 5
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 11 months ago