Aşgabatdaky «Ykdysatçy» okuw merkezi diňleýjileri okuwa kabul etmegiň möhletini uzaltdy

Aşgabat şäherindäki «Ykdysatçy» okuw merkezi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin «Buhgalterçilik hasaba alnyşy» we «Bank işi» hünärleri boýunça diňleýjileri okuwa kabul etmegiň möhletini 13-nji sentýabra çenli uzaltdy.
Okuwa Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary söhbetdeşlik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherindäk...

Dowamy »

119 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Alymlar ummany öwrenmek üçin tutuş bir aýlap suwuň aşagynda ýaşarlar

DEEP Research Labs kompaniýasynyň ummany öwrenmek bilen meşgullanýan işgärleri Angliýada suwasty bazany gurmagy meýilleşdirýändiklerini mälim etdiler. Taslamany 2027-nji ýyla çenli Uelsde döretmegi meýilleşdirýärler, şondan soň gözlegçiler bir aý töweregi wagtlaryny 200 metr çuňlukda geçirerler. Bu barada Daily Mail habar berýär.
Alymlar suw...

Dowamy »

132 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

В Лебапе приступят к работе более 500 молодых педагогов

Министерство образования Туркменистана направило 523 молодых специалиста для работы в образовательных и воспитательных учреждениях Лебапского велаята.
Как сообщает издание Jeyhun.news, в эти дни молодые специалисты проходят обучающие курсы, организованные велаятским образовательным отделом.
Среди молодых учителей также выпускники Турк...

Dowamy »

144 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek möwsümi tamamlandy

30-njy iýulda Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek möwsümi tamamlandy. Giriş synaglary 2-nji awgustda ýokary okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýerlerinde başlanar.
Resminamalary kabul ediş möwsümi başlamazdan öň, şu ýylda türkmen ýokary okuw mekdeplerinde bakalawr, hünärmen, magistr maksatnamalary boýu...

Dowamy »

141 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek möwsümi tamamlandy

30-njy iýulda Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek möwsümi tamamlandy. Giriş synaglary 2-nji awgustda ýokary okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýerlerinde başlanar.
Resminamalary kabul ediş möwsümi başlamazdan öň, şu ýylda türkmen ýokary okuw mekdeplerinde bakalawr, hünärmen, magistr maksatnamalary boýu...

Dowamy »

145 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi dalaşgärleri çagyrýar

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Myhmanhana hyzmatlary.
2. Syýahatçylyk hyzmatlary.
3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
4. Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy.
5. Daşky gurşawy goramak we tebigy...

Dowamy »

148 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Türkmenistanlylar ABŞ-da okamaga çagyrylýar

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň uniwersitetlerine we kollejlerine okuwa girmek isleýän ýaş türkmenistanlylar “Prep4Sucess” maksatnamasynyň çäklerinde 18 hepdelik taýýarlyk okuwlaryna çagyrylýar.
Güýz möwsüminde geçiriljek okuwlarda okajaklar ABŞ-da okamak üçin zerur bolan “TOEFL” we “SAT” synaglaryna we akademiki taýdan okamak, ýazmak hem-de...

Dowamy »

155 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Weterinariýa we zootehniýa (hünär: atçylyk; weterinar lukmançylygy).
II. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Weterina...

Dowamy »

151 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher Mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi

Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
Býujet esasynda:
1. Başlangyç synplarda okatmak.
2. Mekdebe çenli bilim we terbiýe.
Mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine Ahal welaýatynda hemişelik ýaşaýan Tür...

Dowamy »

151 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi

Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
Býujet esasynda:
1. Şepagatçylyk işi.
2. Laboratoriýa anyklaýyş işi.
3. Bejeriş işi.
4. Fizioterapiýa we dikeldiş işi.
5. Akuşerçilik işi.
6. Ortope...

Dowamy »

155 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Академия госслужбы при Президенте Туркменистана объявила прием в магистратуру

Академия государственной службы при Президенте Туркменистана объявила приём в число студентов на 2023/2024 учебный год по программе магистра по двум направлениям подготовки:
Экономика и управление (направления подготовки: цифровое управление; государственное управление).
Юриспруденция (направление подготовки: конституционное право).

Dowamy »

151 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Giriş synaglary okuw jaýlarynyň özünde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça okuwa kabul etmegiň meýilnamasy;
2023-nji ýylda Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy.
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär ok...

Dowamy »

148 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

2023-nji ýylda okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümi tassyklandy

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümi tassyklanyldy.
Döwlet toparyna 2023-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmäge guramaçylyk-usulyýet taýdan ýolbaşçyly...

Dowamy »

149 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Matematika we mehanika (hünärler: matematika; amaly mate-mat...

Dowamy »

157 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersiteti

MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa).

2. Saglyk bar...

Dowamy »

154 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy:

1. Amaly geologiýa, dag işi, nebitgaz işi we geodeziýa (hünärler: nebit-gaz...

Dowamy »

157 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

1. Hukuk işi (taýýarlygyň ugurlary: halkara jemagat hukugy; halkara hususy hukugy).

2. Syýasy ylymlar we sebiti öwreniş (taýýarlygyň ugry: ha...

Dowamy »

156 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: ag-ronomçylyk;...

Dowamy »

148 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

1. Matematika we mehanika (taýýarlygyň ugry: amaly matematika we informatika (inženerler üçin matematika).

2. Bio logiýa y...

Dowamy »

146 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Telekommunikasiýalar we informatika instituty

TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy:

1. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünär-ler: maglumat ulgamlar...

Dowamy »

146 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago