Mugallymym!

Ýüregiňi haýsy ataşyň alawynda ýakdyň-da, dost bolduň parlak we nurly ýyldyzlara? Okuwçylaryñ aladasy bilen ukusyz galan gijeleriňde haýsy söwdanyň nagmasy bilen teselli etdiň ýüregiňi? Gözýaşlaryňdymy suwlan ol ýaşajyk söygi nahallaryny? Bulutlaryň hem kämahal husytlyk eden möwsümlerinde, köňül jülgeleriňdäki ab-y haýat çeşmeleri kim biler nähili...

Dowamy »

387 27
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 week ago

Kowus (Keman) (Streles)

Inde Akrap ýyldyzynyň döwri tamamlanyp meniň döwrüm Kowus (Keman) ýyldyzynyň döwri ýetip gelýär. Kowuslar barada ählisi şu blogda.
Kowus (Keman)
23 noýabr - 21 dekabr
Ugurly güni: Penşenbe.
Planetasy: Ýupiter.
Ugurly sanlary: 3, 12, 582, 943.
Daşy: Topaz, ametist.
Reňk: goýy mawy, melewşe.
Gül...

Dowamy »

169 2
Bilim, Khanture tarapyndan 2 weeks ago

ARKADAGYŇ PEŞGEŞI

Eziz Diýarymyzda halkyň saglygyny berkitmek ugrunda zähmet çekýän saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň hünär baýramy giňden bellenilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli lukman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik eseriniň ХIII tomunyň neşir edilmegi halkymyzy has-da buýsandyrdy.
«Türkme...

Dowamy »

145 1
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Mekdeplerimizde hereket edýän bilim ulgamy reforma zerurlyk duýýarmy?

Elbetde, her döwrüň öz mümkinçiliginiň, şertleriniň çägi deň däl. Bilim ulgamynyň bu topraklarda 1917-1920-nji ýyllardan başlap gelip ýeten ýerini nazara alsaň,şertler we mümkinçilikler babatda häzirki nesilleriň aşyklary alçy gopan. Emma muňa garamazdan, bilim ulgamynda göze iler ýaly derejede üstünlik boluberenok. Isle mekdeplerde, isle ýokary ok...

Dowamy »

363 21
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 weeks ago

Boş wagtlaryňyzda näme bilen meşgullanýaňyz?

“Boş wagtlaryňda näme bilen meşgullanýaň?” ýaş nesillerimiz üçin jogaplary standart bolaýjak sorag.

Näme bilen meşgullanýarka görmek mümkin, aý telewizor görmek, gyz bolsa serial görmek, gaty gitse dwordaky çagalar bilen üýşüp, çigit çakyp ,telefonda prikol wideo görmek. Boş wagty nämä sarplap bolýar? Hobbi sözem biziň nesiller üçin entek ýa:t. “H...

Dowamy »

325 17
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 weeks ago

Ýalňyzlyk

Il içinde çekdim ýekelik derdin
(Ýekelik derdini çekenler biler.)
G.Ezizow

Siziňem durmuşda Ezizow bilen pikirdeş bolan wagtlaryňyz köp bolandyr. Töweregiňiz adamdan doly hem bolsa özüňizi ýalňyz duýan wagtlaryňyzy ýadyňyza salyň. Nämäniň kemdigini tapmak başardypmydy? Ýa bolmasa ýüregiňizi aýasyna alyp gysymlap gysymla...

Dowamy »

269 5
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 weeks ago

Agyr boşluk

Fizika ters gelyänini bilyän yöne belkem bu ulanjak terminim ruhlar älemine ters hem däldir. Göräýmäne diňe gan gysymlap oturan ýüregimde agyr, goýy bir boşluk duýýan. Nämçün, nädip, haçan ýaly soraglara jogap berip bilmesemem ýüregimi birahat edip duranyny anyk bilyarin. Hatda kähalatlar kükregimem doldurup duran ýaly.
Her bir yza birzatlar...

Dowamy »

368 24
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 weeks ago

•••

Bilmedim, nireden girdiň dünýäme,
Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk.
Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a,
Bary-ýogy internetde ýazyşdyk.

Soraşdyk, ideşdik, duşuşdyk soňam,
Göwnüň ýaly gözel eken keşbiňem.
Şondan bäri ak kagyza sen hakda
Goşgy bilen çekip ýörün keşde men.

Hat ýazaň...

Dowamy »

225 7
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 weeks ago

Men öldürdim.

Başlarda seniň bilen aramyz nähili gowudy. Birzatlar öwrenmän geçirýän ýekeje sekundymam ýokdy. Güýjümiň iňsoňky damjasyna çenli haýdap öwrenip-öwrenip ýadap ýatyp galýadym. Indi seredip otursam iň süýji günlerimem şol günler eken. O wagtlar gaty günäsizje ekenim. O wagtlar ölümiň, öldürmegiň nämediginem bilemok ekenim.
Belli bir wagtdan soň...

Dowamy »

371 38
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 weeks ago

Juma gününiň doga dilegleri

JUMA GÜNÜNIŇ DOGA-DILEGLERILä ilähä illallah, Jumga gününiň sebäbi bilen, Muhammedur Resulalla, gerek ýüzüň kölegesi bilen, Dünýe we Ahyret myradymy ber, Melekler dogasy bilen, Ýa wedudum, eňtel maksudym.
Kulhu Allahu ahad, Bir müň bir ismiňden medet, Ýetiş dada ýa Muhammet. Kulhu Allahu ahad, müň bir sapar ýa...

Dowamy »

152 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Menin yigit wagtym senin gyz wagtyn (tazece wariant)

ISLENEN
Meniñ yigit wagtyn seniñ gyz wagtyñ.yada tazece wariant
Diyipdirler koneler wremya weter
Meninem bir wagt gezegim yeter
Yene birini soyerin sendenem beter
Indi sen yok diyip gynan wagtyn.

Arzuwlar mydama ederdin letit
Yeke sms-de etmedin hic otwet
Itin sonunda meni edip podwadi...

Dowamy »

139 1
Bilim, biohimik tarapyndan 2 weeks ago

Bildiriş

Kimde kim russki kanal goryan bolsa ertir in gowy gorulyan aydym kanaly bolan "МУЗ ТВ"_25 Yash toyuny belleyar! A bu gun bolsa tutush acylaly bari in halanyp dinlenilen aydymlary goyweryar, goresiniz gelse telewizoryn onune gecin millet!!!.
By:@myhman

Dowamy »

145 7
Bilim, biohimik tarapyndan 2 weeks ago

Mana pohhuy

Nm etseniz seydin mana bildirenok fludlan sayty yapyn sogusiñ urusyn pohuy mana yone sol agza gownume yarady hayys eden son goydum aslynda beyle adam dal ol mana hayys eden juda mylayym onem mana birki gezek gowy tazelikleri yazypdy paylasyp ber diyip.

Dowamy »

190 8
Bilim, biohimik tarapyndan 2 weeks ago

Dowamy

Salam Payhasly nikin anyrsynda gizlenyan dogan sogunme, gaharlanma, dushin, pikirlen onsan belli karara gelip ol kararam pozitiw bolsa agzyndan cykar!Men koplenc Talyplar saytda goh gitse wagt bilen cen tutup kim Payhaslydan girip sogyanine goz yetiryanim ucin duyduryan kimligni belli edesin gelmese akylly bol dogan men Islenen saytyndada bar. Isle...

Dowamy »

258 13
Bilim, biohimik tarapyndan 2 weeks ago

Saytyñ myhmanyndan hayys!!

Salam sayt agzalary! Sheyle gowy yeniljek ishleyan saytda agzybirje bolayyn! TrastOrg dogan akyl beryan diyme welin Ahmedik97"Dz-lylar haramzada bolyada?"-diyen sozde sorag belgisi goylanlygy sebapli tutush Turkmen ilim bilenem suda barsalaram ellerine hic zat gecmez dogan! Eger yuzlenme belgisi goylan bolsa bashga gurrun, sol oglany ozim berjekdim...

Dowamy »

366 21
Bilim, biohimik tarapyndan 2 weeks ago

Oğuz Kağan kimdir

Oğuz Kağan kimdir?

Geleneksel anlatılarda, Oğuzların kurucu atası olarak tanıtılan, Oğuz Kağan ile ilgili pek çok farklı rivayet söz konusudur ve bu rivayetler zaman zaman birbiriyle çelişmektedir. Oğuz Kağan Destanı’nın Uygur versiyonuna 1 göre, Oğuz Kağan, doğduğunda yüzü mavi, ağzı ateş gibi kırmızı, gözleri ela, saçları ve kaşlar...

Dowamy »

54 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Atv kanalda ''Destan'' kinofilmi ýakyn günlerde

Öňem ýatlap geçişim ýaly Türkiýanyň atv telekanalyndaky Destan kinofilminiň mahabatlandyrylmagy tomaşaçylarda uly gyzyklanma döretdi.
Köpbölümli kinofilm 23-nji Noýabr güni agşamlyk görkezilmegine garaşylýar...

Dowamy »

157 8
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Öňki ýaşaýşynda Marsdan gelendigini aýdýan Boriska Kiprýanowiçiň gürrüňleri

ÖŇKI ÝAŞAÝŞYNDA MARSDAN GELENDIGINI AÝDÝAN BORISKA KIPRÝANOWIÇIŇ GÜRRÜŇLERIRussiýanyň Wolgograd şäherinde 1996-njy ýylda eneden dogulan Boriska Kiprýanowiç dünýä inmezinden öň Mars planetasynda dogulandygyny aýdýar.
Kiprýanowiçiň gürrüňleri Älemşynas alymlaryň çözüp bilmeýän syrlarynyň birine öwrüldi. Kiprýan...

Dowamy »

492 16
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Hatyra edebi 1

Hatyra edebi.
Türkmeniñ ýaşaýşyň bir pursaty bolan ölim bilen baglanyşykly edep ulgamyna hatyra edebi diýilýär.Munuň özi dirileriň merhumlary sarpalamak edebidir.
Hernäçe ýaşasaň-da, dünýäniň kanunyna görä, bir gün amanadyňy tabşyrmaly.Őlüm bolmasa, dirilik hem bolmazdy. Ölüp bolmasa, doglup hem bolmazdy.
Diňe başlanmaýan ýol g...

Dowamy »

187 4
Bilim, Xyivenia tarapyndan 4 weeks ago

Fobiýalar

Fobiýalar
Sizde haýsy fobiyalar bar?!
Geliofobiya- bu gulki gorkusy. Gulki, akyl we beden saglygymyz ucin gaty peydaly hereket, yone geliofobiya ducar bolanlara gulmek ya-da gulyan adamlaryn towereginde bolmak, tersine, uly gorky we alada doredyar

Singenesofobiya- Garyndaşlardan gorkmak

Ablutofobiya-Suwa...

Dowamy »

371 12
Bilim, Xyivenia tarapyndan 1 month ago