Akrap Içýan

AKRAP IÇÝAN
(24-nji oktýabr - 22-nji noýabr)

Häsiýet aýratynlygy. Akrap ýyldyzlar toparynyň astynda doganlar erjel hem tutanýerli bolýarlar. Töweregindäki adamlary ýa-ha gowy görýärler ýa-da ýigrenýärler, olara biparh garamaýarlar. Olarda paýhaslylyk hem yhlaslylyk agdyklyk edýär. Pikir edip, oýlanyp oturmagy, jedelleşmegi, je...

Dowamy »

148 12
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 17

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 17

171. Rossiýanyň Odessa gonamçylygynda aktýor M.N.Mitrofanowyň "maňa köp merhumlaryň roluny oýnamak miýesser etdi, emma hijisinem şeýle ussatlyk bilen oýnamandym" diýen ýazgyly gubur-gabyry bar. Ýöne hiç-bir degişmeler Meksikan gabyr-gazyjylarynyňky bilen deňleşmez:"Bu ýerde Tomas Himedeo jaýlandy....

Dowamy »

161 2
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 week ago

"Ýaralanan" ýüregi bejermegiň usuly tapyldy

Monaş uniwersitetiniň awstraliýaly alymlarynyň geçiren barlagy diňe öňüni almaga däl, eýsem, “ýaralanan ýürek” sindromyna sebäp bolýan miokardyň üýtgemelerini yzyna gaýtarmaga ukyply bolan maddany ýüze çykardy. “Ýaralanan ýürek” sindromynyň ylmy ady Takosubo kardiomiopatiýadyr. Bu barada tdnu.ru habar berýär.

Deslapky barlaglar barla...

Dowamy »

67 0
Bilim, Durmus_Myradow tarapyndan 1 week ago

#IDEALLIDER -iň toplan täsinlikleri 16

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 16

161. "Turritopsis nutricula" ajaýyp meduzalar, mundan başgada olar ölmez-ýitmez meduzalar diýilip hem atlandyrylýar. Bu meduzalar ömürboýy, köpelenlerinden soň beýleki meduzalar ýaly ölenoklarda, ýene meduza bolmak üçin polipwa(nämedigini bilemok) öwrülýärler. Şunluk bilen bu meduzalar hiç-haçan ö...

Dowamy »

126 7
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 weeks ago

Ejizlemäge hakymyz ýok!!!

Ejizlemäge hakymyz ýok!!!

Görýänsiňiz saýdymyzda ala-sarmyklar harmazadalar köp. Emma begenmeli ýeri, halal, arassa-päk adamlar şolardan 100 esse köp. Şeýle biýedepçiligi diňe asly-näbelli wenezzynalar döredip biler. Beýle adamlaryň niýeti näbelli emma çaklap bolar. Men öňler "Bir psihiki taýdan näsag şeýdip adamlara azap görkezeni...

Dowamy »

136 6
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 weeks ago

Iňlis dili bilen bagly täsin maglumatlar

Iňlis dilinde 5 çekimlisi bolan 2 sany söz bardyr: „abstemious„ , „facetious„ (adam, mylaýym).
„Oksford„ sözlügine görä, iňlis dilindäki iň uzyn söz şudur: „pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis„ ( tüsse ýa-da tozan sebäpli döreýän öýken keseliniň ady).
Iňlis dilindäki iň uzyn bir bogunly söz „screeched„ (jygyldawuk) sözüdir.<...

Dowamy »

113 3
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 2 weeks ago

ÜNSLÜLIGI GÜÝÇLENDIRMEK ISLESEÑIZ.

ÜNSLÜLIGI GÜÝÇLENDIRMEK ISLESEÑIZ...

Ene­-atalar köplenç çagasynyň ünsli däldiginden howsalalanýarlar. Ünssüz çaga adatça arkaýyn oturyp bilmeýär. Ol hat­da gysgajyk ertekini hem soňuna çenli diňläp bilmeýär. Üns çaganyň mekdebe çenli, okuw döwürlerindäki ösüşini kesgitleýär. Ol üýtgäp durup bilýär. Meselem, howsalaly ýa­da ýadaw wa...

Dowamy »

81 0
Bilim, Wonderfull tarapyndan 2 weeks ago

Buzgaýmak hakda 14 sany gyzykly fakt (1-nji bölüm)

Taýýarlan:@Agashka (Agajan Annamyradovv)
1. Doňdurma resepti ilkinji gezek 1718-nji ýylda hanym Meri Ealesiň Londonda neşir edilen reseptler ýygyndysynda neşir edildi.

2. Bişen doňdurma adaty bolmadyk nepislikdir. Ony döretmek üçin doňdurma topy doňdurylýar, una togalanýar, soňra çörek böleklerinde we ýumurtgada doňdurylýar....

Dowamy »

170 7
Bilim, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 weeks ago

Synag jogaplary

Salam agzalar Ahli synplaryň synagynyň sowalnamalary we jogaplary bar. Jogaby alana soraglary sowgat beriler. Bahasy 15tmt
+99364423862 imo
ylymlarsasy.20@gmail.com

Dowamy »

101 2
Bilim, biohimik tarapyndan 2 weeks ago

Manyly sözler...Yzy>>>

1.Biz in kop kime arz edyan bolsak, kim bilen kop urysyan bolsak, kime kop gaharlanyan bolsak, sol adamy hakykatdan hem yitirmekden gorkyarys!.
***
2.Hic kime oz etjek maksatlarnyzy aytman, olara netijelernizi gorkezin.
***
3.Eger yanynyzda gowy adam bar bolsa onun gadyrny bilin, gowy adamlar awtobus dal biri gidip biri...

Dowamy »

186 13
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 2 weeks ago

Yaltajyklar ucin maslahat

Salam.Agzalar ahli synplaryn synag(egamzen) jogaplary bar. Bahasy 20 manat kop synpynkyny alana 15m bolar
+99364423862 imo
ylymlarsasy.20@gmail.com

Dowamy »

194 9
Bilim, biohimik tarapyndan 2 weeks ago

Kriptorhizm keseli näme?

KRIPTORHIZM KESELI NÄME?

Žurnalyň geçen ýylky 12-nji sanynda wraç Batyr Batyrowyň ''Erkek adamlaryň önelgesizligi'' atly makalasyny okalym bäri, hiç özüme ýer tapamok. Munuňam sebäbi dört ýaşlyja oglumyň inek boşlugyndaky ýumurtgasy ozal-a birdi, özem kiçijikdi. Dogrusy, biz muňa ilki-ilkiler ünsem bermändiris. Ýaş bolamyzsoň, ol zat...

Dowamy »

218 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Atom bombasyndan aman sypan jandar

Atom bombasyndan aman sypan jandar

1960-njy ýylyň fewral aýynyň 13-ine Alžiriň Reggana zolagynda ýerleşýän Sahara çölüniň ümsümligini gök gümmürdisine çalymdaş, aýylganç bir partlama bozupdy. Sahara çölüniň üstünde bir otly şar peýda bolup, asmany äpet kömelek şekilli duman gaplap alypdy.
Fransiýa şonda atom bombasyny synag...

Dowamy »

143 3
Bilim, Syke Dali tarapyndan 2 weeks ago

Zyna

Şahsyýete, maşgala we jemgyýete saglyk we ruhy taýdan uly zyýan berýän zynany yslam dini haram edip, uly günä saýypdyr. KuranyKerim:
وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءسَبِيلاً
“Zyna golaýlaşmaň, çünki ol aňrybaş bihaýalykdyr, bozuklykdyr, örän ýaman ýoldur.” (Isra sür. aýat 32)aýaty bilen möminleri ägä bolmaklyg...

Dowamy »

178 6
Bilim, Spesnazka tarapyndan 2 weeks ago

Ýaşaýyş üçin göreşiň!

“Ýaşaýyşdan bizar boldym” diýýän adamlar az däl meň özümem käwagt aýdýan ýöne gat ýalňyşýas ýaşaýyş bu bize berilen sowgat biziň köpimiz bolsa onun gadryny bilemizok. Ine gezip ýörüňiz öňüňizde uly planlar, näçe etsem-goýsamlar bar birden agyr kesellediňiz hemem ýaşamaga biraz ömrüňiz galdy. Şonda näme üçindir adamlar özüni ýaşamaga däl-de ölmäge t...

Dowamy »

113 10
Bilim, Spesnazka tarapyndan 2 weeks ago

Adam tenine meňzeş çehol.

Adam tenine meňzeş çehol.

Adatça çehollary, smartfonda(telefonda) bolup biläýjek zeper ýetmeleriň öňüni almak üçin ulanylýar. Ýöne biziň bu etjek gürrüňümizdedäl. Pariždäki "Telecom ParisTec" uniwersitetindäki Fransuz alymy Mark Teýser üýtgeşik çehol oýlap tapdy. Onuň oýlap tapan çeholy, hakykatdanam adamyň endamyna(kožasyna) meňzeýä...

Dowamy »

114 3
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 weeks ago

12-lik SANYÑ SYRY WE MANYSY 

Gündogar we Günbatar medeniýetlerinde sanlar simwollaryñ deregine ulanylýar. Käbir sanlar aýratyn many añladýar. 7-lik we 12-lik sanlar "Gurhan", "Injil" ýaly mukaddes kitaplar bilen birlikde, başga-da birnäçe ýerde ýygy-ýygydan ulanylýar. Dana Magtymgulynyñ we beýleki klassyky şahyrlarymyzyñ tapmaça-matal häsiýetli şygyrlarynda hikmetli sanlar köp...

Dowamy »

177 5
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

GAN AGLAÝAN ADAMLARYÑ SYRY

On üç ýaşly hindistanly gyzjagaz Twinkl Dwiwediniñ keseliniñ garşysynda medisina dünýäsi bialaç ýagdaýda galdy. Gyzjagazyñ endamynda kesik yzlary ýa-da ýara ýoklugyna garamazdan, birden-birden hamyndaky öýjüklerden gan akmaga başlaýar.

■ Gan - göz

Iki mekdep bu ýagdaýy zerarly okuwa kabul etmändigi üçin iki ýyla golaý...

Dowamy »

170 1
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Saparmyrat Türkmenbaşydan täsin 21-lik

Saparmyrat Türkmenbaşydan täsin 21-lik

Saparmyrat Türkmenbaşy 1985-nji ýylyñ 21-nji dekabyrynda Türkmenistan SSR-niñ birinji sekretary wezipesine saýlanyldy.

1992-nji yylyñ 21-nji iyunynda Türkmenistan döwletine gaýtadan 99,5 ses bn prezident saýlanyar.

Prezident bolan ýyllarynda esasy şygary "21-nji asy...

Dowamy »

286 9
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 weeks ago

DANALARDAN DÜRDÄNELER 5

DANALARDAN DÜRDÄNELER 5

41. Oňat dosty bar bolanyň aýna mätäçligi ýokdur. (Hezreti Mowlana Jelaletdin Rumy)

42. Dogrulyk soňsuzlygyň güneşidir. Nähili bolsada dogýar. (Wendel Fillips)

43. Ýeňilmek umytsyzlyga yol açmaly däldir, dine täze bir başlangyç bolmalydyr. (Souz)

44. Wagtyndan öň a...

Dowamy »

118 2
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 weeks ago