26-27-nji sentýabrda L.N.Gumilýow adyndaky Ýewraziýa milli uniwersitetiniň ylmy kitaphanasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanyp kitaplaryňdyr bezeg we sungat eserleriniň sergisi guraldy. Çäräni Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky ilçihanasy gurady. Ilçihananyň sosial ulgamlarynda berýän habaryna görä, sergä mugallymlar we kitaphananyň işgärleri, şeýle hem uniwersitetde okaýan türkmen talyplary baryp gördüler.

Bilim, Ata Watan tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir