Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti (HYY we ÖU) Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldaw bermeginde türkmen talyplary üçin ders olimpiadalarynyň adaty güýzki marafonyny geçirýär. Bu ýyl intellektual bäsleşik 20 – 25-nji noýabrda alty ugur – ykdysadyýet, filosofiýa, häzirkizaman türkmen jemgyýeti, ýöriteleşdirilen iňlis dili, hytaý we italýan dili boýunça geçiriler. HYY we ÖU-da bir ýa-da birnäçe olimpiada gatnaşmak üçin arza tabşyryp biljek talyplar hasaba alnyp başlandy. Her bir ýokary okuw mekdebinden dalaşgärleriň sany çäklendirilmedikdir. Ýokary okuw mekdebiniň resmi saýtynyň akademiýa/ýaryş bölüminde hem hasaba alynmak bolýar. Olimpiadalar alty günüň dowamynda nobatlaýyn onlaýn görnüşde geçiriler. Her ders ýaryşy 1 tapgyrdan ybarat bolar. Bäsleşigiň resmi dilleri türkmen we iňlis dilleridir. Goşmaça maglumatlary şu elektron poçta salgysy boýunça alyp bilersiňiz: iuhdolympiads@gmail.com.

Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir