Bir ,,Ylym" dini

Salam dostlar.
https://www.forbes.com/sites/ericmack/2018/06/14/elon-musk-really-is-god-at-least-in-the-minds-eye-of-christian-believers/?sh=604732a56afd Ynha şu linkde ýazylmagyna görä ylym taňrynyň keşbini açanmyşyn ol hem meşhur biznesmen Elon Maska meňzeýärmiş. Bu bir samsyklykdan başga zat däl. Men ozaldanam aýdýardym ylym diýip ynanyp...

Dowamy »

445 93
Bilim, Khanture tarapyndan 2 weeks ago

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 12

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 12

121. Kolibri diýilýän täsin guşlara birnäçe geň-üýtgeşik rekordlar berilendir. Ylyma belli bolan 330 görnüşli kalibrilaryň içinde, iň kiçisi "Ary-Kolibri"(Lat. Mellesuga helenae) bolup, olar Kuba-da ýaşaýarlar. Uzynlygy 5 sm-danam gysga bolan bu görnüşiň agramy 2 gramdan hem azdyr. Iň uly görnüşdä...

Dowamy »

152 2
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 weeks ago

Kurany Kerim.

BISMILLÄHIR-RAHMÄNIR-RAHYM

Gudraty güýçli Allatagalanyň iň soňky pygamberi Muhammet aleýhissalama iberen kitaby bolan Kurany Kerim bütin adamzada ýol görkeziji keramatly kitapdyr. «Kuran» sözüniň düýp manysy «okamak» diýmegi aňladýar. Adamzadyň hemme zada okap, öwrenip göz ýetirýändigi we ylym, bilim gazanýandygy sebäpli, Kurany Keri...

Dowamy »

117 0
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 3 weeks ago

Kitap barada “Parasatly pikirler”

Kitap seni dünýäniň meşhur adamlary, alymlary, ýazyjylary, hudožnikleri, kompozitorlary bilen islän çagyňda sözleşdirip biler.
B.Kerbabaýew,
şahyr, dramaturg

Ýazyjynyň kitaby onuň ruhy durmuşynyň terjimehalydyr.
W.Ketlinskaýa,
rus ýazyjysy.

Kitapsyz geçiren günüňi ýitgi bil!
A.Markuşe...

Dowamy »

63 0
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 3 weeks ago

BUTIN DUNYA PAYTAGTLARY...AZERBEYANCA

1 Azərbaycan Azərbaycan Bakı
2 Almaniya Almaniya Berlin
3 Albaniya Albaniya Tirana
4 Andorra Andorra Andorra la Vella
5 Avstriya Avstriya Vyana
6 Avstraliya Avstraliya Kanberra
7 Argentina Argentina Buenos Ayres
8 Böyük Britaniya bayrağı Akrotiri və Dekeliya Episkopi
9 Anqola...

Dowamy »

129 2
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 3 weeks ago

Bulary bilmek gyzykly

1.Atlantika dünýäniň iň uly ikinji ummany hasaplanýar. Umman her ýylda ortaça 4 sm ulalmagyny dowam edýär. Şeýlelikde, Ýewropa bilen Amerika biri-birinden uzaklaşýar.

2.Häzire çenli hasaba alnan iň uly tolkun 1971-nji ýylda Ýaponiýanyň Işigaki adasynyň golaýynda ýüze çykypdyr. Onuň beýikligi 85 metre barabar bolupdyr.

...

Dowamy »

140 0
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 3 weeks ago

IN GADYMY ADAMLAR GINISLEYIN

Ilkidurmuş adam toparlary.

1. Adamyň gelip çykyşy.

2. Gadymy adamlaryň zähmet gurallary.

3. Paleolit döwründe tebigy şertleriň özgermegi.

4. Irki adam sürülerinde jemgyýetçilik gatnaşyklary.

1.XIX asyryñ ortasyna çenli adamyñ gelip çykyşy barada dini garaýyş agdyklyk ed...

Dowamy »

105 1
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 3 weeks ago

IN GADYMY ADAMLAR

1.in gadymy adamlar yasaysy.Gadyy adamlar mayyl yssy yurtlarda souklygyn donaklygyn yok yurtlara yasapdyrlar.gadymy adamlaryn manlaylary dar we tunni boludyr.olar bukulip yorapdirler elleri bolsa dyzyndan asak gecip sallanysyp durupdyr.olar yer gazmagy agaja dyrmasmagy basaraypdyrlar in gadymy adamlaryn bu dowry ylymda in irki adamlar diyip atlandy...

Dowamy »

73 0
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 3 weeks ago

Nowça agza!

Nowça barmy bu taýda? Bar bolsa ýürekdeşdede göreli ony. Barsyn.

/Ýolagçy/

Dowamy »

127 3
Bilim, sssss_1 tarapyndan 3 weeks ago

Pişikdäl, güjükdäl, aýy.

Pişikdäl, güjükdäl, aýy.

Bu jandaryň ady "Kiçi panda" ýa-da "Gyzyl panda"(lat.Ailurus fulgens) bolup, bu jandar "Pandalar" maşgalasyna degişli. Ölçegi uly öý-pişigi ýaly. Bu jandary 1821-nji ýylda iňlis-generaly Tomas Hardwik resmileşdirýär. Bu jandary hytaýlylar "Ho-hu", nepallylar bolasa "punýa" diýip atlandyrýarlar. Şol sebäpden h...

Dowamy »

107 4
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 weeks ago

Pifagor barada 20 sany iñ gyzykly faktlar 2-nji bölum

Bellik:@Halima agzanyñ haýysy boýunça.
Taýýarlan:@Agashka
17. Pifagor jemgyýetiň esasy gatlaklaryna asyllylyk goşmaga synanyşdy
18. Şu güne çenli bu akyldaryň ölüminiň takyk ýaşy kesgitlenmedi.
19. Pifagor, öleninden soň adamyň ruhunyň täzeden dogulýandygyny ilkinji bolup aýtdy.
20. Pifagoryň esaslaryna laýyklykda...

Dowamy »

138 3
Bilim, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 3 weeks ago

Juma namazynyň okalyş düzgüni

Anna güni öýle namazynyň wagtynda juma namazynyň birinji azany aýdylýar. Metjide girilende, eger wagt bar bolsa, iki rekagat tahtyýýetül metjit namazy okalýar. Käbir metjitlerde bolsa, agzybirlik bilen wagyz diňlenip, azan aýdylanyndan soňra ähli adamlar bilelikde tahtyýýetül metjit namazyny okaýarlar. Yzyndan juma namazynyň ilkinji dört rekagat sü...

Dowamy »

64 0
Bilim, kwazimoda tarapyndan 3 weeks ago

Gorkudan we aladadan nädip dynmaly

Mesele aşa giden bolsa hünärmenler bilen habarlaşmagy maslahat berýäris. Ine käbir umumy görkezmeler. Dem alşyňyzy sazlaň Hawa, köp eşitdiňiz we çuňňur dem almak hakda köp zat ýazdyk, bu size dynç almaga, we aladany azaltmaga kömek edip biler. Çalt dem almak, alada alamatlaryny döredýän ilkinji hereketlendiriji. Şeýlelik bilen, oňa gözegçilik etmek...

Dowamy »

126 5
Bilim, Wonderfull tarapyndan 3 weeks ago

Gorky psihologiýasy

Gorky, adam görnüşlerine mahsus bolan diri galmak taktikasydyr. Söweş ýa-da uçuş jogaplary, bedeniň howpy ýok etmek üçin mobilizlenýän ýagdaýy bilen tanyş. Onda gorky döreýär. Häzirki zaman dünýäsinde fiziki howplara garanyňda köplenç emosional howplar bilen ýüzbe-ýüz bolýarys, beden we beýin olaryň arasyndaky tapawudy görmeýär. Aladalanýan wagtyňy...

Dowamy »

119 4
Bilim, Wonderfull tarapyndan 3 weeks ago

Dilewarlygyñ ähmiýeti

Dilewarlygyñ ähmiýeti
DILEWARLYGYÑ ÄHMIÝETI

Dilewarlyk sungatyna heniz irki döwürlerde gadymy Gresiýada üns berip başlaýarlar. Ony talap edýän kärdäki adamlar bu adaty bolmadyk ylym bilen gyzyklanman bilmezler. Gepleşikde söhbetdeşiň ünsüni çekmek ýa-da sözleriň dürslügini saklamak maksady bilen filosoflar, syýasatçylar, dipl...

Dowamy »

119 2
Bilim, Wonderfull tarapyndan 3 weeks ago

Adolf Gitler Dünýä uruş açmadyk bolsady ?

Germaniýanyň we Dünýä taryhynyň iň wahşy lideri diýip tanalan Adolf Gitler 1933-nji ýylda häkimýete geldi. Wersal şertnamasyny nemes halkynyň üstünden aýryp, nemes halkyny biraz hem bolsa begendirmäni başardy. Gitler gele-gelmän ykdysadyýet, ýarag, harby deňiz ugurlary, tehnologiýada öňe saýlanmana başlady. Bularam diňe 5 ýylyň içinde etmäni başard...

Dowamy »

277 9
Bilim, Gutulmyş tarapyndan 3 weeks ago

Garaz..

...Elbetde, dünýäde hiç zat öz-özünden ýa-da tötänleýin bolmaýar. Bir suratkeş çekmese, reňkler öz-özünden ylgaşyp gelip ýa şemala gaýyp, birden çyzylyp portret bolaýanok.
Haçanda Seljukly döwletinde Nyzam al Mülk mekdepdir medreseleri guran wagty, bilimiň ösen wagty, ylymly adamlar bolan wagty ýurt hem ösdi. Osmanly döwletinde-de bilime üns...

Dowamy »

219 10
Bilim, Pegas tarapyndan 3 weeks ago

Peýdaly Maglumatlar

Atlar dik durka gowy uklaýarlar. Olar birnäçe aýy ýatmanam geçirip bilýärler.

***

It iki milliona golaý ysy saýgaryp bilýär.

***

Bir kilogram bal ýygnamak üçin bal arysy üç ýüz müň kilomertre golaý aralygy uçup geçmeli hem-de on dokuz million gülüň şiresini sormaly bolýar.

*...

Dowamy »

138 1
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 3 weeks ago

“İmam-ı Gazali ye Dünyanın “KÜRE” ve döndüğünü ispatlamaya çalışan Ömer Hayyam”

Dünya’nın KÜRE ve kendi ekseni etrafında hareket ettiğini savunan Ömer Hayyam bu teorisini ispatlamak için bir dizi tezgah düzenler.
Bir mezarlığın yanında “Yıldız Evi” dediği araştırma evini kurar. Bu teorisini de orada yıldızlara bakarak bulmuştur. O yıllarda bu teorisini açıklamak için. Nişabur medresesinin en bilgili hocası olan aynı zam...

Dowamy »

150 15
Bilim, Khanture tarapyndan 3 weeks ago

Talyplar.com-da nämçün agza bolumak(Registratsiýa) mümkindäl.

Talyplar.com-da nämçün agza bolumak(Registratsiýa) mümkindäl.

Şuwagda çenli talyplar.com-da agza bolmak mümkindäldi. Emma 1 ýyl mundan owal, bir ýerlerden saýtyň admini tapylyp "Agza bolmaklyga" rugsadyny berdi registratsiýa açyldy. Elbetde psihiki-ruhy taýdan näsäg adamlar hemmeýerde bar, olaryň bilineni, agyr jenaýatlar edeni türme...

Dowamy »

274 14
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 weeks ago