Fatyha süresiniñ pazylaty

FATYHA SÜRESINIÑ PAZYLATY

Günlerde bir gün bir sahaba Fatyha (Elham) süresini okandygyny aýdanynda Pygamberimiz Muhammet aleýhissalam şeýle diýipdir: ''Ýemin edýärin kiý, Alla tagala, ne Töwratda, ne Injilde, ne Zeburda, ne-de Furkanda, ol süräniñ meñzeşligini indiren däldir. Ol namazlarda gaýtalanýan ýedi aýat bolup, maña berilen Ku...

Dowamy »

260 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Aýatyl kursi dogasynyñ pazylaty

AÝATYL KURSI DOGASYNYÑ PAZYLATY

Günlerde bir gün: ''Eý Allanyñ Resuly Kurany Kerimiñ haýsy süresi (dereje tarapdan) has uludyr?'' ㅡ diýip soranlarynda Jenabymyz (s.a.w.) ''Yhlas süresi (Kulhualla)'' diýip aýtdy. Soragy beren sahaba (r.a.): ''Kurany Kerimde haýsy aýat: (Pazylat tarapdan) has üstünidir'' diýip soranda, pygamber jenab...

Dowamy »

391 9
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Süreleri Okamaklygyñ Pazylatlary

SÜRELERI OKAMAKLYGYÑ PAZYLATLARY

Mülk (Tebärek) süresi
Resulalla (s.a.w) şeýle diýdi: ''Gurhanda otuz aýatlyk şeýle bir süre bardyr kiý, kyýamat güni bu süräniñ şepagat etmegi bilen şol süräni okan adam, jähennemden çykarylar. Jennete salynar. Ol (Jennete salan süre) Tebäreke süresidir(TIRMIZI)''.
Pygamberimiz Muhammet...

Dowamy »

267 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Jähennem, Ýagny Dowzah barada

Jähennem – çuň, gurruk guýy manysyny berýär. Jähennem ahyretde käfirleriň hemişelik, günäkär mü’minleriň bolsa günälerine görä, jeza çekip ýaşajak azap ýeridir. Jähennemiň ýaradylmagy hakdyr. Allahyň adalatynyň nusgasydyr. Meselem: Bir ülkede zyndan bolmasa, ýöne bir jenaýatkär ençeme jenaýat edip halka, adamlara zor salsa, şol ülkäniň ýolbaşçysy d...

Dowamy »

373 5
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Gyzykly sorag

Her bir janly-jemendäniñ gözleriniñ garasy bar. Dünýäde dört sany tebigatyñ jandarlarynyñ gözleriniñ garasy birmeñzeş. Meselem: Goýundyr geçileriñ gözleriniñ garasy çyzyk (minus) bolýandyr.
Şolar ýaly haýwanlaryñ we janly jandarlaryñ gözleriniñ garasy çyzykly bolýar. Meselem ýene birini aýdaly. Okeanlarda ýaşaýan Osminogyñ hem gözleriniñ gar...

Dowamy »

459 16
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Ýaponiýada bir gezeklik örtükleriň howpy barada duýdurdylar

Kiodo ýapon agentligi bir gezeklik lukmançylyk örtükleriniň planetanyň ekologiýasy üçin howpludygyny habar berdi. Pandemiýa sebäpli bu gorag serişdesi söwdada giň gerime eýe boldy. Hatda yssy tomus döwründe-de tutuş dünýä boýunça ol peýdalanylýar. Ýöne adamlaryň aglabasy şeýle howply galyndyny nähili ulanmalydygyny doly bilmeýärler. Mundan başga-da...

Dowamy »

327 4
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Alymlar koronawirusa garşy has güýçli antibedenjikleriň toplumyny ýüze çykardylar

Alymlar koronawirusa garşy has güýçli antibedenjikleriň toplumyny ýüze çykardylar
Amerikan alymlary täze görnüşli koronawirusa garşy ýokanjyň başlangyç tapgyrlarynda näsagyň ýagdaýyny düýpli gowulandyrmaga, şeýle hem keselleme howpunyň öňüni almaga ukyply bolan antibedenjikleriň toplumyny ýüze çykardylar. Degişli beýannama Nýu-Ýorkdaky Kolum...

Dowamy »

293 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

ABŞ-nyň hökümeti kompaniýalara koronawirusa garşy 100 mln doza sanjym sargyt etdi

ABŞ-nyň hökümeti kompaniýalara koronawirusa garşy 100 mln doza sanjym sargyt etdi
ABŞ-nyň hökümeti BioNTech nemes kompaniýasyndan we Pfizer amerikan kompaniýasyndan koronawirusa garşy 100 mln doza sanjym sargyt etdi. Bu barada BioNTech kompaniýasyna salgylanmak bilen TASS habar berýär.

Nemes kompaniýasy ilkibaşda ABŞ-nyň höküm...

Dowamy »

182 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Ýaponyada bir gezeklik örtiklerin howpy barada duydyrlyar..

Kiodo ýapon agentligi bir gezeklik lukmançylyk örtükleriniň planetanyň ekologiýasy üçin howpludygyny habar berdi. Pandemiýa sebäpli bu gorag serişdesi söwdada giň gerime eýe boldy. Hatda yssy tomus döwründe-de tutuş dünýä boýunça ol peýdalanylýar. Ýöne adamlaryň aglabasy şeýle howply galyndyny nähili ulanmalydygyny doly bilmeýärler. Mundan başga-da...

Dowamy »

179 1
Bilim, ETIKA tarapyndan 1 month ago

4. Pygamberlere iman

PYGAMBERLERE IMANPygamberler Allatagalanyñ wahysyny (habaryny) Ýer ýüzündäki adamlara ýetirýän ilçilerdir. Ylahy kitap berlen pygamberlere ''Resul'' diýilýär. Özüne aýratynlykda kitap berilmän, özünden öñki bir pygamberiñ kitabyna görä dini dowam etdiren pygamberlere bolsa ''Nebi'' diýilýär.
Pygamberlik hezret...

Dowamy »

159 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

KORONA DAÝY

KORONA DAÝY

"Aý, ynha, uruş turaýsa men başga ýurda gaçyp giderin. Ýadro urşy tursa ýerasty gaçybatalgalara girerin. Yklymara bozulmalar artyberse, bol suwly ýurda göçerin. Meniñ pulum kän, men baý. Meniñ ýurdumyñ goşunlary güýçli, şonuñ üçin men özümi arkaýyn duýýaryn. Siziñ goşunlaryñyz ejiz. Siziñ howpsuzlygyñyz pes. Pylan-pysmyda...

Dowamy »

394 4
Bilim, ETIKA tarapyndan 1 month ago

NASA: 2025-nji ýyla galmarys başga planetalylar bilen tanyşarys

NASA: 2025-NJI ÝYLA GALMARYS BAŞGA PLANETALYLAR BILEN TANYŞARYS


Häzirki döwürde Covid-19 koronowirus sebäpli dünýä halklaryñ tolgunşyklary, kiçeñiräk çaknyşyklar, halklaryñ närazylygy, dürli keseller myg berip durka NASA başga planetalylaryñ gözlegine çykandygyny Türkiýanyñ www.halkinhabercisi.com atly internet sahypasy habar...

Dowamy »

340 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Täjigistan pandemiýa ­döwründe Gurban baýra­myny nädip bellejekdigini kesgitledi

Täjigistan pandemiýa ­döwründe Gurban baýra­myny nädip bellejekdigini kesgitledi
Musulmançylykda iň e­sasy baýram hasaplany­lýan Gurban baýramyna­ az wagt galdy. Koron­awirus pandemiýasy dö­wründe ýüzlerçe müň a­damyň gatnaşýan baýramç­ylygyny belläp geçmek diňe bir şatlyk ­däl, eýsem, belli bir ­derejede alada hem dö­redýär. Adaml­ary koron...

Dowamy »

274 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Ýasini Şerif süresiniñ pazylatlary

ÝASINI ŞERIF SÜRESINIÑ PAZYLATLARY

Mälik bin Ýesar (r.a) dan rowaýat edilipdir: Pygamber (s.a.w.): ''Gurhanyñ kalby Ýasini şerifdir. Kim ony Alla razylygyny talap edip we ahyrýet sogaby üçin okasa, Allah onuñ günälerini magfyret eder. Ony ölüleriñiziñ ruhyna okañ'' diýdi.
(Nesei, Ymam-y Ahmet, Beýhaki)
* * *
Ebu...

Dowamy »

194 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Germaniýada janly konsertde “koronawirus tejribesi” geçiriler

Germaniýada janly konsertde “koronawirus tejribesi” geçiriler
Nemes alymlary janly konsertleriň birinde “koronawirus tejribesini” geçirmäge taýýarlanýarlar, onuň maksady uly medeni we sport çärelerini nähili ýagdaýda howpsuz geçirip boljakdygyna düşünmekden ybarat. Bu barada “The Guardian” neşirine salgylanyp, kulturomania.ru ýetirýär.
...

Dowamy »

179 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Koronawirusyň alty görnüşi ýüze çykaryldy

Koronawirusyň alty görnüşi ýüze çykaryldy
Alymlar COVID-19 sebäpli ýüze çykýan keseliň esasy alty görnüşini belläp geçdiler. Bu barada Londonyň Patyşalyk kollejiniň gözlegine salgylanyp «Sky News» habar berýär. Muny Ria Nowosti agentligi ýetirýär.

Barlagçylar ABŞ-da we Angliýada 1600 näsagda ýüze çykan alamatlar (simptomlar) b...

Dowamy »

316 2
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Zehin meselesi (golowolomka)

ZEHIN MESELESI (golowolomka)

Şu ýerdäki synlaýan awtobusyñyz haýsy tarapa barýandygyny bilmeli. Yagny awtobus günbataramy ýa gündogara, ya bolmasa demirgazykdan günorta barýarmy?
Eger haýsy tarapa barýandygyny aýdýan bolsañyz şony hem subut etmeli. Ýagny awtobus meselem günbatardan gündogara barýar diýip hasaplaýan bolsañyz, m...

Dowamy »

380 17
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

BMG-niň Baş sekretary: COVID-19 häzirki zaman jemgyýetiniň ähli kemçilikleriniň üstüni açdy

BMG-niň Baş sekretary: COVID-19 häzirki zaman jemgyýetiniň ähli kemçilikleriniň üstüni açdy
Dünýäde koronawirus bilen kesellänleriň sany 14 million adama ýetdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maglumatlary boýunça, ölüm sanynyň statistikasy hem barha ýokarlanýar, pandemiýanyň netijesinde tas 600 müň adam ýogaldy.
BMG-niň Baş s...

Dowamy »

363 5
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Gamgyn bolma, Bagtly bol!!!

Bagtly bol, ýylgyr, ruhubelent bol, gamgyn bolma, her bir kynçylygyň ýanynda ýeňillik bardyr.
Eý, adam ogly, açlygyň soňunda dokluk, teşneligiň soňunda ganmaklyk, ukusyzlygyň soňunda rahat ýatmaklyk, hassalygyň soňunda saglyk bardyr. Gaýyp (ýiten) adam gaýdyp geler, azaşan ýoluny tapar, kynçylyklar çözüler, tümlük perdesi syrylar. “Belki, A...

Dowamy »

252 3
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Awsrtiýada Gitleriñ gizlin ýerasty geçelgesi

AWSTRIÝADAKY GITLERIÑ GIZLIN ÝERASTY GEÇELGESI

Ikinji jahan urşunda adyny doñýüreklilikde tanadan Faşizm Gitleriñ ýeriñ üstünde abat ýer galdyrmandygy ýetmedik ýaly, ýeriñ aşaklaryndanam hinler gurnap ýerzeminler döredip ýetişipdir.
Bu barada www.ntv.com atly türk internet sahypasy 2014-nji ýylda makala elektron görnüşde çapda...

Dowamy »

285 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago