Talyp — 2023: Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY

2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugur-lary: ykdysadyýet; ykdysadyýet we hukuk; buhgalterçilik hasaba alnyşy, analiz we audit; ykdysady howpsuzlyk;...

Dowamy »

146 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

I. Bilim we pedagogika (mugal lymçylyk) ylym-l...

Dowamy »

181 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hü-närler: binagärlik we gurluşyk işl...

Dowamy »

136 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty

DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERIINSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

I. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):

I. Bi l im we pedagogika (mugal lymçy lyk) ylym l a-ry (taýýarlygyň ugurl ary: pedagogika bilimi...

Dowamy »

136 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Syýasy ylymlar we sebiti öwreniş (...

Dowamy »

138 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

I. Bedenterbiýe we sport (hünär: sport).

II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):

Dowamy »

133 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Türkmen oba hojalyk instituty

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY
2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
I. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: agronomçylyk; agroekologiýa; tehniki hyz-matyň guralyşy we teh...

Dowamy »

136 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp-2023: Türkmen döwlet maliýe instituty

TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY
2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýar-lygyň ugurlary: halkara maliýe; maliýe; maliýe we karz; salgytlar we salgyt salmak; bank işi we pul dolanyşygy; töwekgelçilikleri dolandyrmak we äti-ýaçl...

Dowamy »

132 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp-2023: Türkmen döwlet medeniýet instituty

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY
2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
I. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):
I. Sahna sungatlary we edebi döredijilik (taýýarlygyň ugurlary: aktýorçylyk sungaty (drama we kino aktýory); aktýorçylyk sungaty (gurjak...

Dowamy »

138 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp — 2023: Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY
2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy:
1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünär-ler: awtomobil ýollarynyň, köprüleri...

Dowamy »

150 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp - 2023: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy

TRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY
2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
I. Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler: monumental nakgaşçylygy; stanok nak-gaşçylygy; teatr-bezeg nakgaşçylygy; stanok gr...

Dowamy »

133 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Talyp-2023: Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY
2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy:
1. Elektrik we ýylylyk energetikasy (hünärler: elektroenergetiki ulgamlar we torlar; ýylylyk elektrik stansiýa...

Dowamy »

141 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Tomsuň yssy günlerinde saglygy nädip goramaly?

Häzirki wagtda dowam edýän tomsuň yssy günlerinde saglygyňy durnukly saklamak, kesellerden goranmak esasy wezipe bolup dur­ýar. Hut şonuň üçin tomsuna hökman ýerine ýetirilmeli düzgünler bar.
Tomsuna bedendäki suw deňagramlylygyny saklamak möhümdir. Howanyň aşa gyzmagy bilen, bedenden köp mukdarda suwuklyk der üsti bilen bölünip çykýar. Fizi...

Dowamy »

136 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Döwlet gullugy akademiýasy iki ýyl okuwdan soň, döwlet dolandyryşy hünäri boýunça ilkinji magistrleri çykardy

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda döwlet dolandyryşy hünäri boýunça 2 ýyllap bilim alan ilkinji magistrler okuwlaryny tamamladylar. Bu barada akademiýanyň uly mugallymy Hajymyrat Pirmuhammedow «Нейтральный Туркменистан» gazetiniň sahypalarynda habar berdi.
Iki ýyllyk okuw maksatnamasynyň ahyrynda, magistrle...

Dowamy »

146 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Rumyniýada okamak isleýän türkmen raýatlarynyň resminamalary kabul edilip başlanýar

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini geçirýär.
Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine umumy orta, orta hünär we ýokary hünär bilimli Türkmenistanyň raýatlarynyň resminamalary 2023-nji ýylyň 10-20-nji i...

Dowamy »

154 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Türkmen okuwçylary matematika boýunça halkara olimpiadasynda 6 medal gazandylar

Golaýda Albaniýa Respublikasynyň Tirana şäherinde Ýaşlaryň 27-nji Balkan matematika olimpiadasy geçirildi. Oňa Türkmenistan, Rumyniýa, Täjigistan, Gazagystan, Serbiýa, Bolgariýa, Demirgazyk Makedoniýa, Türkiýe, Fransiýa ýaly, dünýäniň jemi 18 döwletinden 100-den gowrak okuwçy gatnaşyp, ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.
Abraýly halkara bäsleşi...

Dowamy »

145 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Magtymguly adyndaky TDU ilkinji bolup dünýäniň ähli uniwersitetleriniň sanawyna girizildi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti Türkmenistandan ilkinji bolup «All University Info» boýunça dünýäniň ähli uniwersitetleriň sanawyna girizildi. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň resmi saýtynda habar berilýär.
«All University Info» sanawy «QS World University Ranking» reýtingine salgylanyp, dünýäniň öňdebaryjy uniwersitetleri ba...

Dowamy »

193 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Magtymguly adyndaky TDU ilkinji bolup dünýäniň ähli uniwersitetleriniň sanawyna girizildi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti Türkmenistandan ilkinji bolup «All University Info» boýunça dünýäniň ähli uniwersitetleriň sanawyna girizildi. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň resmi saýtynda habar berilýär.
«All University Info» sanawy «QS World University Ranking» reýtingine salgylanyp, dünýäniň öňdebaryjy uniwersitetleri ba...

Dowamy »

170 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Jo JIRARD, «Islän zadyňy islendik birine nädip satmaly»

Sizde-de ähli zat häzirem ýerbe-ýer bolmagy mümkin. Öňi telärli jaýyňyz, tomusky dynç alyş üçin oňaýly daçaňyz, ýahtaňyz ýa-da motorly gaýygyňyz bardyr. Belki-de birnäçe awtoulagam edinensiňiz. Muňa garamazdan siz ýene-de söwda-satuw ugruna dahylly birnäçe kitaplary okamaga meýilli bolsaňyz, diýmek, siz mundanam has köp gazanmak hakda pikir edýäns...

Dowamy »

165 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Türkmenistanda ýokary okuw mekdepleriň arasynda «Ýylyň mugallymy» yglan edildi

14-nji iýunda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda yglan edilen «Ýylyň mugallymy» atly döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi Bu barada Magtymguly adyndaky TDU-nyň saýty habar berýär.
Bäsleşigiň düzgünnamasyna laýyklykda, 4 tapgy...

Dowamy »

165 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago