Çagalaryñ geýimleri (H. Gurbanow, A. Gurbangulyýewa)

ÇAGALARYÑ GEÝIMLERI

Geýinmeklik edebinde gyz-gelinleriň ähmiýeti ulydyr. Sebäbi bu olaryň diňe arassaçylygyny däl-de, eýsem olaryň işeňňirligini, tygşytlylygyny hem kesgitleýär. Az zatdan çagalara gelşikli egin-eşikleri tikip geýdirmek çagany bezeýär.
Enelerimiz öz perzentlerini yssydan, sowukdan goramak üçin howa şertlerine g...

Dowamy »

66 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

GÖRMEÝÄNLER HAKDA GÖRMEÝÄNLERIMIZ

Ilkinji resmi Bütindünýä Braýl Güni 2019-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda bellenildi. Häzirki wagtda Braýl elipbiýi körleriň ýazuw ulgamy hökmünde bütin dünýäde kabul edilýär. Ol ähli ýurtda ähli dile diýen ýaly terjime edilen. Braýl alty nokadyň kömegi bilen harplary, sanlary, hatda saz notalaryny, matematiki we ylmy simwollary şekillendirýär we barmakl...

Dowamy »

79 0
Bilim, htkursant tarapyndan 1 month ago

Topraga name üçin “Ene toprak” diýýäris?

Adamzat takmynan 10-12 müň ýyl mundan ozal daýhançylyk bilen meşgullanyp başlady we şeýlelik bilen awçy-ýygnaýyjy gaýbana durmuşdan oturumly ýaşaýyşa geçdi. Mundan soň adam topraga eken ekininiň miwesi bilen iýmitlenip başlady. Topraga tohum berseň miwesini berýärdi, ene ýaly dogurýardy.
Özüniň we töweregindäki janly-jandarlaryň nädip döränd...

Dowamy »

83 0
Bilim, Panturkist tarapyndan 1 month ago

Marynyñ binagärçilik ýadygärlikleri (O. Ekäýew, Ö. Gündogdyýew)

MARYNYÑ BINAGÄRÇILIK ÝADYGÄRLIKLERI

Mary welaýatynda neolit, bürünç, antik we orta asyrlar döwrüne degişli köp sanly ýadygärlikler bar. Biz saklanyp galan binagärçilik ýadygärlikleri barada gürrüñ bermekçi.
ULY GYZGALA (VI-VII asyrlar) Gäwürgalanyñ günbatar tarapynda beýik platformanyñ üstünde ýerleşýär. Onuñ ägirt diwarlary...

Dowamy »

60 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Gadymy germanlar we olaryň Gündogar Rim imperiýasyna çozuşlary (Aýna Annamuhammedowa)

Gadymy germanlar we olaryň Gündogar Rim imperiýasyna çozuşlary

Gеrman taýpalary IV asyryň ahyryndan başlap Günbatar Rim impеriýasynyň üstünе häli-şindi çozup durupdyrlar. Gullaryň wе kolonlaryň gozgalaňlary sеbäpli ysgyndan gaçan gul eýеçilik döwlеti «warwarlaryn» hüjümini saklap bilmändir. Gеrmanlar V asyryn dowamynda impеriýanyň bü...

Dowamy »

80 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Ahemeniler döwleti (Nury Gajarow)

Ahemeniler döwleti.

Persler hakyndaky iň irki maglumatlary biz Urmiýa kölüniň, günorta-günbatarynda ýerleşen Parsna welaýatynyň ýerlerinden tapylan b.e. öň IX asyra degişli assiriýa ýazgylaryndan bilýäris. Soňra parslar bu ýerden günorta tarap süşüpdirler we m. öň VII asyrlarda Elam ýerlerinde basyp alypdyrlar. Bu ýerler soňra Persiý...

Dowamy »

95 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Türkmenler we Gündogar Aziýanyñ halklary (Öwez Gündogdyýew)

Türkmenler we Gündogar Aziýanyñ halklary

''Hatda Hytaýda bolsañyz hem ylmy öwreniñ!''

Muhammet pygamberiñ hadyslaryndan

Ýüpek we kagyz, kitap çap etmek we däri, kompas we farfor ㅡ bu täsin oýlap tapmalar, öz wagtynda, zähmetsöýer hytaýlylar tarapyndan adamzada sowgat edildi. Emma hytaý siwilizasiýasy iz...

Dowamy »

98 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Çarwalaryñ ýaşaýyş jaýlary

Çarwalaryň ýaşaýyş jaýlary

Çarwa ilatyň meýgullanýan kärlerine laýyklykda olar sökülip-düzülýän, göçüp-gonmak düçin amatly bolan jaýlarda ýaşapdyrlar. Şeýle jaýlar bolsa türkmeniň ―gara öý diýip atlandyrýan ak öýleridir. Sowet döwrüniň etnograflary we taryhçylary hem hut şu türkmenleriň gurnama gara öýlerine esaslanyp türkmenler çarw...

Dowamy »

105 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Türkmenleriñ ýaşaýyş jaýlary

Türkmenleriñ ýaşaýyş jaýlary

Oturymly ilatyň ýaşaýyş jaýlary


Türkmen ekerançylary özleriniň daş keşbi we ýaşaýyş jaýlary boýunça Merkezi Aziýa halklary bilen, ýagny özbekler we täjikler bilen köp babatda meňzeş bolupdyr. Emma muňa garamazdan türkmen ekerançylary özboluşly ýaşaýyş hojalygyny ýöredipdirler. Olar...

Dowamy »

88 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Daşary ýurtda okamak isleýäňmi

suraty gorin ilki

imo 61064781
+8618516695901

Dowamy »

283 3
Bilim, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 month ago

Şeýtanyñ ýedi görnüşi

ŞEÝTANYÑ ÝEDI GÖRNÜŞI

Hezreti Aýşanyñ (r.a) şeýle diýendigi rowaýat edilýär: "Sahabalardan bir topary Allanyñ Resulynyñ (s.a.w) ýanyna gelmek üçin üýşüpdirler. Olaryñ arasynda Ebu Bekir, Osman, Aly, Selman, Ammar ibn Ýasir (r.a) dagylar bar eken. Allanyñ Resuly (s.a.w) olary garşylamak üçin daşary çykypdyr. Pygamberiñ gyzgyny bolanso...

Dowamy »

242 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Овощи и фрукты – залог здоровья, источник достатка и изобилья

Повышение культуры земледелия-один из главных факторов дальнейшего динамичного развития аграрного сектора экономики.

Выращивание круглый год овощей отражается на насыщенности продовольственного и «зелёного» отечественного рынка, обеспечении изобилия витаминов на нашем дастархане. В регионе всё больше получает популярность строитель...

Dowamy »

73 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Выступления театрального коллектива

Как известно, сценическое искусство не стоит в стороне от инноваций. Для привлечения зрителя современный театр ищет новые формы воплощения драматургического материала, широко используя передовые технологии, ставя смелые эксперименты. Гармонично сосуществуют на сцене прошлое и настоящее, традиции, инновации.

В течение недели жители и...

Dowamy »

62 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Между Туркменистаном и ООН подписан ряд документов о совместной деятельности на 2020 год

Между Туркменистаном и ООН подписан ряд документов о совместной деятельности на 2020 год

Сегодня, в процессе международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», прошедшей в Ашхабаде при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова, состоялось подписание годовых рабочих планов:...

Dowamy »

96 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Делегаты международного форума в Ашхабаде дали высокую оценку сотрудничеству с Туркменистаном

Делегаты международного форума в Ашхабаде дали высокую оценку сотрудничеству с Туркменистаном
Сегодня на состоявшемся в Ашхабаде при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова международном форуме, посвящённом празднованию 25-летию нейтралитета, выступили главы аккредитованных в Туркменистане представительств международных организаций, со...

Dowamy »

80 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Nuhuñ gämisi nähili işledikä?

NUHUÑ GÄMISI NÄHILI IŞLEDIKÄ?

Gurhanda Nuh pygamberiñ gämisi hakynda: "Şanymyñ haky üçin biz ol gämini aýat (alamat, ybrat) hökmünde goýduk" ("Kamar" süresi, 15) diýen jümle bar. Ibni Katadede "Hezreti Nuhuñ gämisiniñ galyndysy Judi dagynda galdy, hatda bu ymmatyñ ilkinjileri ony gördi" diýen rowaýat bar. Ýerleriñ ot pürküp, suwlaryñ...

Dowamy »

245 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Türkmenler gadymy döwürde

TÜRKMENLER GADYMY DÖWÜRDE

Gadymy döwürlerden Hazar deňiziniň boýundan tä Pamir daglaryna çenli ýaýran taýpalara skif - massaget taýpalary diýip atlandyrypdyrlar. Skif - massaget taýpalaryna pars çeşmelerinde saklar hem diýipdirler. Olar barada gadymy grek-rim, wizantiýa we başga eserlerde ýazypdyrlar. Gerodot, Ptolomeý, Pliniy, Arria...

Dowamy »

154 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Gadymy ylym-matematika

Gadymy Gresiýada adama gerekli bolan ylym-bilime «matema» diýipdirler. Erkin-azat (gul däl) adamlaryň başarmaly matemalary ýedi sany bolup, olar: arifmetika, geometriýa, grammatika, ritorika (suhangöýlük), saz, gimnastika we astronomiýadyr. Soňraky döwürde häzirki manysyndaky «matematika» adalgasy ýüze çykypdyr. Ol grekçe ylym, sungat (usul) diýmek...

Dowamy »

119 0
Bilim, bank tarapyndan 1 month ago

«Buýan» obasenagat toplumynda eksportyň mukdary artýar

«Buýan» obasenagat toplumynda eksportyň mukdary artýar

Täze ýyla şowly gadam goýan kärhanalaryň hatarynda Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky «Buýan» obasenagat toplumynyň zähmetsöýer adamlary hem bar. Olar 2019-njy ýylda 54 müň tonnadan gowrak buýan köküni ýygnadylar. Şeýlelikde ýyllyk meýilnama 102 göterimden gowrak berjaý edildi ―...

Dowamy »

117 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanly karateçiler Türkiýede geçirilen Bosfor kubogynda 14 medal gazandylar

Türkmenistanly karateçiler Türkiýede geçirilen Bosfor kubogynda 14 medal gazandylar
Türkiýede karate boýunça däbe öwrülen halkara ýaryş ― Bosfor kubogy tamamlandy. Onda türkmen türgenleri dürli agram we ýaş derejeleri boýunça medallaryň 14-sine mynasyp boldular.

Türkmen karateçileriniň altyn medallaryny Wadim Rudskiý (kata, 8...

Dowamy »

87 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago