•••

Geçmişe syýahat etmek üçin ýekeje bilediňiz bar bolsa, nämäni üýtgetmek islärdiňiz?
Ýa-da
Geljege syýahat etmek üçin ýekeje bilediňiz bar bolsa, näme etmek islärdiňiz?
Jenap, "edip" bilýänlere guramamyzdan sowgat: häzirki pursatda ýaşamak hukugy!
Şeýle hem, islän wagtyňyz ulanmaga mümkinçilik berýäris. Ony ulanmak islem...

Dowamy »

582 46
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 month ago

“Karnasiýa rewolýusiýasy”

Ispaniýanyň diktatory Frankonyň 1930-njy ýyllardan bäri alyp barýan faşistik syýasatlarynyň täsiri bilen Portugaliýa şondan bäri Estado Nowo (Täze ştat) atly faşistik hökümet tarapyndan dolandyrylýardy. Bu Ýewropada iň uzak dowam eden diktatorlykdy. Şeýle-de bolsa bu diktatorlyk, bir aýdymyň aýdylmagy we tutaşan Karnasiýa ynkylaby bilen agdaryldy w...

Dowamy »

200 1
Bilim, Jаdygöý tarapyndan 1 month ago

Жизнь после смерти. Ученые объяснили, что происходит в загробном мире

Каждый десятый, находившийся на грани смерти, рассказывает о необычных ощущениях и уверяет, что побывал в потустороннем мире. Чаще всего вспоминают о замедленном течении времени, выходе из тела и ярком свете в конце тоннеля. Однако ученые не считают эти свидетельства доказательством жизни после смерти. Пережитый околосмертный опыт скорее говорит о...

Dowamy »

200 7
Bilim, AndroidHacker tarapyndan 1 month ago

Kellesiz adampisint mahluklar ýa-da Blemmi

Siz Blemmi, Akefal atly mahluklar, ýa-da Depegözli Sikloplar, Ýeke aýakly elhenç hem-de mähnet, iki kelleli adamlar, Möjek kelleli adamlar hakynda heý eşidip gördüňizmi? Bularyň arasynda Depegözli, Sikloplar hakynda eşitseňiz eşidensiňiz welin galanlary hakynda kän eşiden dälsiňiz!
Bu hakda ilkinji bolup grek taryhçysy Gerodot özüniň ''Taryh...

Dowamy »

318 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Hz. Ademin annesi kimdi? (türkçe)

HZ. ADEMiN ANNESi KiMDi?Dini kaynaklara, daha doğrusu İbrahimi Dinler adı verilen Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ı anlatan kutsal kitaplara ve bu kitapları esas alan diğer kaynaklara bakılırsa, yaratılan ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’dir. İslam uleması, genelde, Adem isminin Hz. Adem’e has “özel isim” olduğu...

Dowamy »

177 2
Bilim, yyldyz. tarapyndan 1 month ago

Pul gazanmagyň ýönekeý kanunlaryny bilýän adamlaryň puly hiç haçan tükenmeýär

Jorj Kleýson
Pul gazanmagyň ýönekeý kanunlaryny bilýän adamlaryň puly hiç haçan tükenmeýär

1. Gapjygyňyzy dolduryp başlaň.
2. Çykdajylaryňyzy hasaplaň.
3. Altynyňyzy köpelmäge mejbur ediň.
4. Tygşytlanyňyzy ýitgilerden goraň.
5. Serişdäňizi jaýa goýuň.
6. Geljekdäki girdejileriňizi ýola goýuň...

Dowamy »

353 6
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

KWAZIMODA

Kellä geýgin köpçüligiň ulanýan ýerini! Atasyndan terbiýe, enesinden edep görmedik, samsyk blýat! Iliň gargyşyny alyp, baý, baýnarsyň-a sen, binamys ýebannyý!..

Dowamy »

663 49
Bilim, Pegas tarapyndan 2 months ago

Piri Reisiň kartasyndaky elhenç mahluklar we jandarlar

Dünýäde ençeme syrly zatlaryň ýomagy çöşlendigiçe üsti-üstüne döreýän täze soraglar peýda bolýar we olara jogap bermek juda kyn...
Şol soraglar Piri Reisiň kartasyndaky geň-taňsy mahluklaryň we jandarlaryň üstünde ör boýuna galýar.
Alymlaryň takyklamagyna görä kartanyň merkezi Müsürdäki Kair şäheri bolmaly.
Piri Reisiň çyzan D...

Dowamy »

236 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Her enäniň gyzyna öwretmeli zady

Ene bilen gyzyň arasyndaky baglanyşyk gaty berkdir. Gyzlar ejelerinden köp zat öwrenýärler, şonuň üçin ulalansoň olara dogry maglumat we habar bermek gaty möhümdir. Ýadyñyzdan çykarmaň, çaga size seredýär we sizden görelde alýar. Şonuň üçin eneler gyzlary üçin amatly şert döretmeli. Ine, her bir enäniň gyzyna öwretmeli zady:

● Içki g...

Dowamy »

232 0
Bilim, Mister X tarapyndan 2 months ago

Döwletleriň ösüşi üçin gerekli şertler

Bir döwletiň ýada halkyň beýlekisinden öňe geçmesi ýada ylmy, ykdysady, harby we şm taýdan parhlanmasy näme sebäpli bolýarka. Has dogrysy näme gurallar bilen bolýarka.

10 asyrlardan soňraky Türkmen (hakyky tassyklanan çeşmelerden) halkynyň ýada taýpalarynyň eden işleri çäksiz. Bir ujy ýewropa, beýlekisi hindi ýarym adasy we afrika, a...

Dowamy »

248 23
Bilim, .Leyla tarapyndan 2 months ago

Aýallar bilen erkekleriň arasyndaky jyns gatnaşygyna bolan islegler

AÝAL WE ERKEK SEKSUALLYGYNYŇ AÝRATYNLYKLARY

Erkek we aýal seksuallygynyň meňzeşliklerini we tapawutlaryny öwrenmek seksologiýanyň çylşyrymly soraglarynyň biridir. Bu soragy çözmek dürli faktorlary – anatomiýa we fiziologiýa aýratynlyklaryny, seksual häsiýetlilik, ahlak gymmatlyklary we jemgyýetdäki ahlak düzgünlerini öwrenme...

Dowamy »

636 11
Bilim, TMCELL11 tarapyndan 2 months ago

JYNS GATNAŞYGYŇ GÖRNÜŞLERI WE ADATDAN DAŞARY USULLARY...

JYNS GATNAŞYKLARYŇ,  DÜRLÜÇE GÖRNÜŞLERI TAHYRHY GELIP ÇYKYŞY:

Hemmämize mälim boluşy ýaly her döwlet bir aýratynlygy bilen tapawutlanýar taryha girýär,

   GADYMY DÖWÜRDEN GELIP ÇYKYŞY:

Lut pygamberiň kowmyndan galan we häzirki wagtda dünýäniň ähli künjeklerinde giňden ýaýran, "BEÇEBAZLYK" (Iki erkegiň jy...

Dowamy »

909 18
Bilim, TMCELL11 tarapyndan 2 months ago

ILKINJI GIJE WE ONUŇ DÜRLI ÝURTLARDA DÜRLÜÇE ..

ILKINJI GIJEDE GYZLYK PERDESINIŇ ALYNYŞY, TAHYRHY DÖWÜRLERDE DÜRLI BOLUPDYR:


I. El degmedik gyzyň gyzlygynyň (gyzlyk perdesi) alynmagyna "deflorasiýa" diýilýär. Bu söz latynçadan terjime edilende, "de" - aýyrma, "floris" - gül, ýaşlyk, gyzlyk manyny aňladýandyr.

II. Adamzadyň taryhynyň dürli döwürlerinde, dürli...

Dowamy »

756 16
Bilim, TMCELL11 tarapyndan 2 months ago

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar
Bambuk agajy her gije-gündizde ençeme santimetr ösýär.

Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4 litre çenli süýt alyp bolýar. Ony suwa garyp, otda gaýnadyp içýärler.

Polineziýada ysmanak agajy ösýär. Onuň ýapraklar...

Dowamy »

213 1
Bilim, #_YLHAM™ tarapyndan 2 months ago

KYNÇYLYGYŇ HÖZIRI

Bir patyşa gögele hyzmatkäri bilen gämä münüpdir. Ýöne ol hyzmatkär ömründe deňiz garasy görmän eken. Gämide ýolagçylyk etmegiň hupbatlaryndan bihabar bolansoň, gämä münen badyna gorkudan ýüregi ýarylypdyr-da birden aglap-eňräp başlapdyr. Ýanyndakylar ony köşeşdirjek bolup näçe jan etselerem bary bir köpükmüş.
Bu ýagdaý padyşahyň keýpini gaç...

Dowamy »

276 1
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Näme üçin 1 sagat 60 minutka?

Bir gün – dünýäniň öz okunyň daşyndan bir gezek aýlananda geçýän wagtydyr. Muny hemmeler bilýän bolsa gerek. Emma bu takyk derejede dogry däl hasaplanýar. Çünki dünýä öz okunyň daşyndan aýlanan wagty, günüň hem daşyndan aýlanýar. Günden sereden wagtymyz aýlanma wagtynyň üýtgändigi görülýär.

Astranomiki adalgalara girmezden näme üçin...

Dowamy »

280 5
Bilim, Mister X tarapyndan 2 months ago

Endamyň tikenekleýän bolsa...

Endamyň tikenekleyan bolsa.
Kate endamyn jumsuldap gitmegi, derinin tikenek-tikenek bolmagy kop adama tanys duygudyr. Bu hadysa maydaja duwunjiklerin doreyandigi ucin halk arasynda "gaz derisi" diylip atlandyrylyar. Lukmancylykda seyle alamat "paresteziya" diyen at bilen bellidir. Ol seyle bolup gecyar: sac kökjagazlarynyn myşsalary periferi...

Dowamy »

200 2
Bilim, Xyivenia tarapyndan 2 months ago

Alymlar gan, der, gözýaş we mars topargyny garyp beton ýasajakmyş.

Giňişleýin ,,Sputnik" saýtynda.

Dowamy »

459 42
Bilim, Khanture tarapyndan 2 months ago

Giňdir dünýä- geñdir dünýä

Köp aýal almaga rugsat edilýän ýurtlarda bir atanyň gaty köp çagasy bolmagy mümkin. Marakkonyñ soltany Milal Ismail 1672-1727-nji ýyllarda ýaşap, özüniñ 55 ýaşynyñ içinde 525 ogluñ, 342 gyzyñ atasy bolupdyr. 1721-nji ýylda - 700nji ogly doglupdyr. Soltanyñ jemi 1100 çagasy bolupdyr.
Resmi maglumatlara görä, iñ köp çaga dogran enäniñ 69 çagas...

Dowamy »

379 18
Bilim, Manikarnika tarapyndan 2 months ago

Bilyardinizmi~3

Musulman bolan birine kapyr ýada dinsiz ýaly sözlerini aýtsak dinden çykma mümkinçiligimiz bar we şol wagta çenli eden ähli sogaplarymyz pozulyp biler
Armyt we käşir gelmişekler tarapyndan getirilenene ynanylýar
Ezraýylyn her gün bir adamyň ýüzüne 7 gezek seretýandigini bilýardinizmi?
Adamlaryň %97-i çagaka aýyň özlerini yza...

Dowamy »

489 39
Bilim, broken heart tarapyndan 2 months ago