17 milliard dollar ýere tarap uçup gelýär.

Ýere tarap äpet asteroid ýakynlaşyp gelýär. NASA-nyň bu habaryna salgylanyp bu barada RIA Nowosti habar gullugy maglumat berýär. Asteroidiň ululygy 370-den 820 metre çenli, “gymmaty” bolsa 17,4 milliard dollar diýlip çaklanylýar. Onuň düzüminde nikel, demir we kobalt bar. Bu barada maglumat, 600,000 asteroid hakda maglumatlary öz içine alýan Aster...

Dowamy »

291 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 week ago

Hoş söz aýdyň birek-birege

Günüň dowamynda iş ýerimizde, okuwda ýa-da öýde birek-biregimiz bilen gürleşenimizde, hoş sözleri ulanmak adama ruhy goldaw berýär. Bilip ýa-da bilmän, göwne degýän sözleri ulanmaklyk adama erbet täsir edýär. Beýle sözler psihologik tarapdan hem oňyn bolmadyk täsirini ýetirýär. Alymlar ynjydýan sözleri ulanýan adamyň gaharyny saklap bilmeýändigini...

Dowamy »

194 3
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

19.11.1997

:-)

Dowamy »

188 1
Täzelikler, Бабаниязов Дж tarapyndan 1 week ago

Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaýlymy görkezer

Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaýlymy görkezer
REN TW teleýaýlymy professional boksuň ägirtleri bolan ýokary agyr agramda boks boýunça dünýäniň ozalky absolýut çempiony Maýk Taýson bilen bäş agram derejesinde dünýäniň eks-çempiony Roý Jonsuň söweşini göni ýaýlymda görkezer. Bu barada amp.championat.com habar berýär.

Dowamy »

181 1
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Jo Baýden heniz ABŞ-nyň Prezidentiniň ygtyýarlyklaryny alyp bilmez

Jo Baýden heniz ABŞ-nyň Prezidentiniň ygtyýarlyklaryny alyp bilmez
Jo Baýden ABŞ-nyň Umumy hyzmatlar edarasy (GSA) tarapyndan karar kabul edilýänçä, prezident wezipesine resmi taýdan girişip bilmez. Şeýle beýanat bilen ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň (USAID, Döwlet departamentiniň bir bölegi) başlygynyň orunbasary wezipesini ýerine ýetirij...

Dowamy »

169 1
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Alymlar Marsda suwuň bardygyny subut etdiler

2012-nji ýylda Saharada tapylan NWA 7533 meteoritiniň seljermesi Marsyň 4,4 milliard ýyl ozal suwunyň bardygyny görkezdi. Alymlar tarapyndan geçirilen degişli gözlegleriňwe çaklamalaryň seljermeleri “Science Advances” žurnalynda çap edildi.

Agramy 84 gram bolan meteoritiň, Ýeriň atmosferasyna girmek üçin döwülen asman jisiminiň bir b...

Dowamy »

254 2
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 2 weeks ago

Kitaplar dünýäsinden gyzykly maglumatlar

─ ABŞ-nyň paýtagty Waşington şäherindäki Kongressiň Kitaphanasy dünýäde iň uly kitaphana hasaplanýar. Kitaphananyň kitaplaryna diňe bir ýüzleý göz gezdirmek üçin size, takmynan 137 ýyl gerek bolar.
─ Google-yň berýän maglumatlaryna görä, dünýä kitaphanalarynda 130 mln-a golaý, has takygy 129 864 880 sany kitap saklanýar.
─ Kitap okama...

Dowamy »

193 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 2 weeks ago

Täze jaýlar Aşgabada görk berýär

Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynda 16 sany ýaşaýyş jaýy açyldy
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlup, ulanmaga berlen durmuş-medeni maksatly iri desgalar toplumynyň açylyş dabarasy...

Dowamy »

141 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 weeks ago

TÜRKMENISTANYÑ DAŞARY YKDYSADY IŞ BANKY(WNESH EKENOM BANK) Täze sanly "Internet-banking"hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky  edara görnüşli taraplara  we edara görnüşdäki taraplary döretmeýän telekeçiler üçin“Internet-banking” hyzmatyny hödürleýär!

“Internet-banking” islendik wagtda internet üsti bilen müşderlere öz bank hasaplaryny gözegçilik etmek, şeýle hem  müşderiniň hasaplaryndaky galyndy serişdeleri ba...

Dowamy »

168 3
Täzelikler, bank tarapyndan 3 weeks ago

Hemmäňiz goşulyň!

Salam, www.talyplar.com-yň agzalary!
Men sizi Imo akkauntyma çagyrýaryn.
Siz bu akkaunta, Full kartinkalar, Manyly sözler, Söýgi we aýralyk sözlerini, Gyzykly wideorolikleri, Top_10 programmalary we VPN-leriň proski serverini görüp bilersiňiz!
Goşulmak isleseňiz +99364177934
Eger halamasaňyz blok edip bilersiňiz!

Dowamy »

277 4
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

AGZALAR NIRDE

Soñky wagt öñler okap ýetisip bolmaýan teswirler göze görnenok öñler (@wagt)(@jupiter_free)(@yashalym)(@umman)(@perrhat sabirow)(@nowca90)(@Rakuten)(@babaniyaz.dj)(@12)w.s.meñzes gowy agzalar göze görnenok dostlar siz talyplar.com abraysynyz suny unutman teswirinizi okayanlar kan akyl öwretya diyp gaty gorman.
Kesa

Dowamy »

340 17
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 3 weeks ago

....

......

Dowamy »

247 0
Täzelikler, Бабаниязов Дж tarapyndan 4 weeks ago

(+_+)

_________________~~~~~~~~~~~~~

Dowamy »

220 0
Täzelikler, Бабаниязов Дж tarapyndan 4 weeks ago

@Jeksparro, Doglan günüňiz gutly bolsun!

Doglan güniň bilen @Jeksparro dostum! Aslynda doglan günüň 29-y eken, gijä galan bolsam hem. Ýaşyň uzak bolsun, görjegiň diňe gowluk bolsun, iýjegiň hem süýjülik bolsun! Iň agyr ýüküň abraýyň bolsun! Saňa geljekde tapylmaýan, tapylsa-da satylmaýan bagt arzuw edýän! Mydama sylap hemem sylanyp ýaşa! Maşgalada, durmuşda üstünlik, abraý, rowaçlyk, bagt...

Dowamy »

298 3
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

@VPNLARTM Telegram kanaly

Hemmä salam! Telegram üçin Proksi serwerleri, Kompýuter we Telefonlar üçin VPN-lary, OutLine, Intra kodlaryny https://t.me/@vpnlartm kanalyndan tapyp bilersiňiz!
Özüm şu kanaldan alýaryn, gaty gowy, gündä täzeleri çykýar ekeni, sizde maslahat berýärin.
Kömegi der diýip umyt etýärin.. ;)

Dowamy »

228 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 4 weeks ago

Seýrek duş gelýän “mawy dolan aý” hadysasyna garaşylýar

ABŞ-nyň asman jisimlerini öwrenýän guramasy NASA, 31-nji oktýabrda seýrek duş gelinýän “mawy dolan aý” tebigy hadysasynyň boljakdygyny habar berdi.
Her ýyl 12 sany dolan aý ýüze çyksa-da, 2020-nji ýylda 13 sany dolan aý görüner. Şu ýylyň 1-nji we 31-nji oktýabrynda iki sany dolan aý hadysasy amala aşar. 31-nji oktýabryndaky dolan aý “mawy do...

Dowamy »

320 3
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

KESA

Essalowmaleykum talyplar.com agzalary menem oz aranyza kabul edersiniz diyp umyt etyan men kesa

Dowamy »

179 1
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 1 month ago

Öý işlerini etmegiň 10 usuly

Köplenç çaga dünýä inenden, göni uniweritete düşýär. Ol uniwersitet—çaga gundagdaka zehin ösdürip başlaýan ene-atadyr.
Mysal edip Gelan Domanyň bir ýaşly körpejelere okamany öwredýän usulýetini ýatlalyň. Wagty ýeňmekçi bolýan ýaly we durmuşa geçirip bilmedik umytlaryny we arzuwlaryny çagalarynda amal etmekçi bolýan ýaly, ene-atalar çagala...

Dowamy »

232 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Öý işlerini etmegiň 10 usuly

Köplenç çaga dünýä inenden, göni uniweritete düşýär. Ol uniwersitet—çaga gundagdaka zehin ösdürip başlaýan ene-atadyr.
Mysal edip Gelan Domanyň bir ýaşly körpejelere okamany öwredýän usulýetini ýatlalyň. Wagty ýeňmekçi bolýan ýaly we durmuşa geçirip bilmedik umytlaryny we arzuwlaryny çagalarynda amal etmekçi bolýan ýaly, ene-atalar çagala...

Dowamy »

106 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Dünýädäki 7 sany hakykat, Eger bilmeseň gel oka!

1.Gözüñiziñ içine sabyn çalyp bilmersiñiz.
2.Saçyñyzy sanap gutaryp bilmersiñiz.
3.Diliñiz daşyndaka burnuñyzdan dem alyp bilmersiñiz.
4.Edil şu wagt siz 3-nji hakykady edip gördüñiz.
5.Siz munuñ dogrydygyna göz ýetirdiñiz (ýöne şonda-da siz kiçijek güjüjige meñzediñiz )
6.Siz şu wagt gülýäñiz sebäbi oýlandyrd...

Dowamy »

492 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago