Iwan Aýwazowskiniň “Aýly gije” atly kartinasy 1 million dollara satyldy

Meşhur suratkeş Iwan Aýwazowskiniň 1878-nji ýylda çeken “Aýly gije” kartinasy Moskwadaky auksionda 92 million rus rubluna (takmynan, 1 million dollar) satyldy. Bu barada “Auksion Holding”-iň metbugat gullugyna salgylanýan RIA-nyň “Nowosti” gullugy habar berýär.
“Aýly gije” atly kartina Konstantinopol we onuň diňleri görünýän deňiz peýzažydyr...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Eýfel diňi syýahatçylar üçin ýapyldy

Eýfel diňiniň işgärleri bu binagärlik ýadygärligini dolandyrmagyň ykdysady strategiýasynyň üýtgedilmegini talap etmek bilen iş taşlaýyş yglan etdiler. Bu barada Agence France Presse salgylanyp, TASS habar berýär.
Diň işgärleriň “diňi dolandyrmagyň häzirki strategiýasyny ýazgarýandygy” sebäpli baryp görmek üçin ýapykdyr. Işgärleriň pikiriçe,...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

“Napoli” möwsümde ikinji gezek tälimçisini çalyşdy

Slowakiýanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk edýän Françesko Kalsona Italiýanyň “Napoli” toparynyň baş tälimçisi wezipesinde Walter Mazzarriniň ornuny çalyşdy. Bu barada futbol klubunyň prezidenti Aurelio De Laurentise salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
Slowakiýanyň Futbol birleşigi Kalsona şu möwsümiň ahyryna çenli “Napoli” toparyna tälimç...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Asus we Hario emeli aň oturdylan akylly kofe maşynyny hödürlediler

Asus kompaniýasy akylly kofe maşynynyň täze neslini - V60-y döretmek üçin Hario Corporation bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi. ITHome-iň habar bermegine görä, täze önüm içerki emeli aň bilen üpjün ediler.
AI-niň kömegi bilen kofe enjamy ulanyjynyň göwnüne ýarajak içgi reseptlerini maslahat bermek üçin, ulanyjynyň isleglerini seljerip...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Fon der Lýaýen ikinji möhlete dalaş eder

Ýewropa Komissiýasynyň (ÝK) başlygy Ursula fon der Lýaýen bu wezipede ikinji möhlet üçin dalaşgärligini hödürlejekdigini aýtdy. Muny TASS ýetirýär.
Fon der Lýaýen 2019-njy ýylda ÝK-nyň başlygy bolmak mümkinçiligi berlende, intuitiw razy bolandygyny, häzir bolsa doly ýagdaýda aňly we oýlanyşykly karara gelendigini, öz dalaşgärligini ikinji mö...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Spotify bilen adalatsyz bäsdeşlik üçin Ýewropa Apple-e 500 million ýewro jerime salar

Ýewropa komissiýasy Spotify ýaly üçünji tarap aýdym-saz akym programmalarynyň işlemegini kynlaşdyrýandygy üçin Apple-e, takmynan, 500 million ýewro jerime töletmäge taýynlanýar diýip, ITHome habar berýär.
Bu Spotify tarapyndan 2019-njy ýylda berlen şikaýatyň netijesinde Ýewropa Komissiýasy tarapyndan Apple-e berlen ilkinji jerime bolar. Bäsd...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro

smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny bolar. Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, iPhone 16 Pro-da her kamerasynyň öz tegelek göwresi bolan öňki modellerden tapawutlylykda, ähli kameralar üçin bir blok bolar. Bu smartfona Majin Bu-nyň X s...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine salgylanyp, TASS habar berýär.
Resminamada bellenilişi ýaly, Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň gadagan edilýändigi baradaky...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Protezli adamlara ýylylygy we sowugy duýmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi

Italiýaly we şweýsariýaly alymlar el-aýagy amputirlenen adamlara protezleri arkaly galtaşýan zatlarynyň temperaturasyny duýmaga mümkinçilik berýän özboluşly MiniTouch ulgamyny döretdiler. Tehnologiýa amputasiýadan soň ýitirilen ýylylygy we sowugy duýmak duýgusyny dikeldýär diýip, 4PDA habar berýär.
MiniTouch ulgamy proteziň ujunda ýerleşýän...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

ÇL-iň 1/8 finaly: "Inter" "Atletikony" utdy, PSW we "Borussiýa" deňme-deň oýnady

21-nji fewralda Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň Italiýanyň "Inter" topary bilen Madridiň "Atletikosynyň" arasynda ilkinji oýny geçirildi. Toparlar Italiýanyň Milan şäherindäki "San-Siro (Juzeppe Meassa)" stadionynda oýnadylar. Oýun milanlylaryň peýdasyna 1:0 hasabynda tamamlandy.
79-njy minutda ýeke-täk we ýeňiş goluny Marko Arnautowiç gi...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Nike zenan egin-eşikleriniň önümçiligi üçin 1,5 müňden gowrak adamy işden çykarar

Sport egin-eşikleri we aýakgap brendi Nike çykdajylary azaltmak boýunça üçýyllyk meýilnamasyny durmuşa geçirmegi dowam etdirýär. “The Wall Sreet Journal” neşiriniň habar bermegine görä, kompaniýanyň maksady 2 mlrd dollar tygşytlamakdan ybarat diýip, eadaily.com belleýär.
Munuň üçin Nike işgärler ştatyny 2% azaldar. Gürrüň kompaniýanyň dürli...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Kiýewdäki Magtymguly muzeýine türkmen milli gymmatlyklary gowşuryldy

15-nji fewralda Kiýew şäherindäki Magtymguly kitaphanasynda Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasy dabaraly ýagdaýda kitaphananyň çäginde ýerleşýän Magtymguly muzeýine Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan iberilen türkmen milli medeni-mirasynyň gymmatlyklaryny we dürli dillerdäki kitaplaryny gowşurdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Türkiye teleserial satuwynda dünýäde üçünji orunda durýar

Türkiýe ABŞ-dan we Beýik Britaniýadan soň, teleseriallaryň eksportynda üçünji orunda durup, dünýä telewideniýede öňdebaryjylaryň birine öwrüldi. Parrot Analytics analitik kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, 2020-nji we 2023-nji ýyllar aralygynda türk teleseriallaryna ählumumy isleg, Koreýa doramalaryna bolan 73% isleg bilen deňeşdirilende, 184%, ýo...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Samsung Galaxy S24 düýpli kamera täzelenmesini aldy

Samsung suratyň we wideonyň hilini ýokarlandyrýan hem-de täze aýratynlyklary goşýan Galaxy S24 smartfonlary üçin kamera täzelenmesini çykardy diýip, digitaltrends habar berýär.
Kompaniýa has dury, ýalpyldysyz şekilleri almaga mümkinçilik berýän ýagty yşykda surata alnyşyny gowulandyrdy. Ýakynlaşdyrma wagtynda tekst has düşnükli görnüp başla...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Volkswagen kompaniýasy Golf modeliniň ýubileý wersiýasyny çykardy

Volkswagen kompaniýasy sekizinji nesliň täzelenen Golf modeliniň satuwyna başlady we modeliň 50 ýyllygy mynasybetli ýörite wersiýasyny hödürledi. Bu barada nemes awtoöndürijisiniň metbugat gullugyna salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
Germaniýada Golf hetçbeginiň bahasy 27,2 müň ýewrodan başlanýar, uniwersal Variant alyja 28,3 müň ýewro düşe...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Dünýäde ýene bir nebit gazyp alyjy ýurt peýda bolup biler

Somali 2024-nji ýylda öz çäginde taryhynda ilkinji nebiti gazyp almagy göz öňünde tutýar. Bu barada Somaliniň nebit we mineral baýlyklary ministri Abdirizak Omar Mohamede salgylanyp, Garowe portaly habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.
Iş Galmudug, Günorta-Günbatar we Jubalend ştatlaryndaky ýataklarda alnyp barlar. Geoseýsmik gözleglere gör...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Will Smit ençeme wagtlyk arakesmeden soň täze rola eýe boldy

Aktýor Will Smit “Sugar Bandits” (“Şeker talaňçylary”) kriminal filminde baş keşbe eýe boldy. Bu barada “Variety” neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
55 ýaşly aktýor Yrakda Nil Meýwen atly uruş weteranynyň keşbini ýerine ýetirer. Sýužet boýunça Meýwen Bostonyň neşe söwdasyna garşy gönükdirilen beýleki harby weteranlar bilen bileleşi...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Arheologlar Aleksandr Makedonskiniň kakasynyň galyndylaryny ýüze çykardylar

Arheologlar 1977-nji ýylda ýüze çykarylan gadymy grek mazaryndan tapylan galyndylaryň kime degişlidigini anykladylar. Hünärmenleriň pikiriçe, olar Aleksandr Makedonskiniň kakasy Filip II-ä degişlidir.
Ilki bilen, alymlar serkerdäniň kakasynyň, uly öweý doganynyň we oglunyň mazarda jaýlanandygyna ynanýardylar. Arheologlar soňra bu galyndylary...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Arheologlar Aleksandr Makedonskiniň kakasynyň galyndylaryny ýüze çykardylar

Arheologlar 1977-nji ýylda ýüze çykarylan gadymy grek mazaryndan tapylan galyndylaryň kime degişlidigini anykladylar. Hünärmenleriň pikiriçe, olar Aleksandr Makedonskiniň kakasy Filip II-ä degişlidir.
Ilki bilen, alymlar serkerdäniň kakasynyň, uly öweý doganynyň we oglunyň mazarda jaýlanandygyna ynanýardylar. Arheologlar soňra bu galyndylary...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Şakira ýedi ýyldan soň täze albomyny yglan etdi

Kolumbiýaly pop ýyldyzy Şakira «Las Mujeres Ya No Lloran» (ispan dilinde «Zenanlar indi aglamaz») atly 12-nji albomynyň çykjakdygyny habar berdi. Bu albom aýdymçynyň 2017-nji ýyldan bäri ilkinji toplumy bolar.
«Bu eseri döretmek alhimiki prosesdi. Her aýdymy ýazanymda, özümi şoňa görä üýtgedipdim. Olary aýdanymda gözýaşlarym almaz daşlaryna,...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago