Men arada dza gurbansoltan ejeden kim bar diyip blok acdym sonnakylara jogap

1 serdarylyc men nurana ziiom
2payhaslydan giryan emir agza ozuniz bn tanys edayin pleas garadaslyn haysy obasyndan

Dowamy »

59 0
Täzelikler, #Yigit tarapyndan 1 week ago

26 ýyl ýaşaşyp bir telefon jañda maşgalañ dargamagy

Nurjemal obada arçynlykda işleýärdi. Onuň 4 gyzy 1 ogly bardy. Uly gyzyny durmuşa çykarypdy, iki sanjak agtygy hem bardy. Onuň gelin bolup düşenden bäri onuň erbetlik tarapdan ady çykmady. Her kim olaryň maşgalasyna guwanýardy. Ýoldaşy Şatlyk bolsa kän beýle däldi. Onuň şäherde bir rus gyzy bilen gatnaşygy bardy. Onuň ýeke däldigini Nurjemal bilýär...

Dowamy »

321 12
Täzelikler, yyldyz. tarapyndan 1 week ago

,,,,,,,,,

Salam hemma sizi taze acylan saytyma cagyryan yorite gurrundeslik chat sayty https://duniya.chatovod.ru/

Dowamy »

34 0
Täzelikler, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 week ago

Konferensiýa gijesine gatnaşanlar... #1

Salam hormatlanyan talyplar. Ählimiziñ bilşimiz ýaly düýn (22:00.26.11.2021) agzalarmyz bilen konfernesiýa aragatnaşykly gepleşik geçirildi. Konferensiýamyzyñ bu sany diýseñ gyzykly,gülküli boldy üýşüp manty iýdik. Goşulan agzalaryñ ahlijesine minnetdarlygymy bildirýän. Hemişe şular ýaly agzybir gatnaşyp duraly. Indi bolsa konferensiýa gatnaşan ag...

Dowamy »

163 10
Täzelikler, Mr_arsen. tarapyndan 1 week ago

****

‌Her birimiz rysgymyzy tapmak üçin zähmet çekýäris. Köpräk pul tapmak üçin dürli maksatnamalar düzýäris.Ýetmezçilik bolsa ynjalykdan gaçyp, "näme etsemkäm? Nirden pul tapsamkam?" diýip oýlanyp başlaýas. Käte bolsa " Ýanymda pylança manat galypdyr. Bu gün bu pula çörek alsam,aýlyga çenli häli on bäş gün bar,maşgalamy nädip bakaryn?" diýip gaýgy edýä...

Dowamy »

325 55
Täzelikler, Гость tarapyndan 1 week ago

22:00da garasyan janlara...

Gyz agzalar sizem aktiv boluñ

Hemma garasyandyryn

Dowamy »

199 32
Täzelikler, Mr_arsen. tarapyndan 1 week ago

.......

Adam haýwanlar bilen 90-95% meňzeş.Bizi haýwanlardan tapawutlandyrýan zat,haýwanlaryňkydan ösen aňymyz.Biziň aňymyz haýwanlaryňky ýaly bolanda, arada hiç hili tapawudam bolmaly däl.Sosial jemgyýetde biz kä halat haýwany psihologiýamyz bilen hereket edýäris.Adamy oňurgaly,süýdemdiriji,ýyrtyjy haýwanlaryň hatarynada goşup bolýar.
Belki,Çarlz...

Dowamy »

283 59
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 1 week ago

Nobatdan daşary konferensiýa.

Salam talyplar.com-yñ hormatlanýan we hormatlanmaýan agzalary,myhmanlary!
Agşamyñyz haýyrly bolsun.
Ýene-de uzak arakesmeden soñ Talyplar-yñ Konferensiýa gijesi. Bu gün teswirleriñ birinde gözüm düşdi,ýagny öñküler ýaly konferensiýa geçirailaýse diýipdir käbir agzalar. Özüm hem pikirlenip ýördim.


Konferensiýanyñ...

Dowamy »

264 26
Täzelikler, Mr_arsen. tarapyndan 1 week ago

****

Ýere düşen her bir däne gögerip çykýar. Näme üçin garynjaň ýeriň teýinde toplan däneleri gögerip çykanok?
Alymlaryň anyklamagyna görä,garynja ýeriň teýinde toplan däne we tohumlary ikä bölüp goýýan eken. Tohumlyk däne ikä bölüp goýulsa,toprak hernäçe hasylly bolsa-da gögerip çykmaýan eken. Ýöne garynja kaşniç dänesini iki däl-de dört bölege...

Dowamy »

288 15
Täzelikler, Гость tarapyndan 1 week ago

Islenen.ru saytyna girip bilmeyän Dostunyz...

Salam.Men islenen.ru saytyna agza bolup bilemok.Biriniz maňa agza bolyp berayiň. PLEASE

Dowamy »

177 19
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 week ago

.......

Biziň jemgyýetimizde bir ynanç bolsa:"Betnyşan gyza öýlenen oglan uly baýlyga we bagta eýe bolar"-diýseler,hemme oglanlar ur-tut betnyşan gyzlaryň gözlegine çykardy.Betnyşan gyzlar üçin,oglanlar biri-biri bilen pyçaklaşmaga-da taýýar bolardylar.Owadan gyzlara köçedäki itlerem seretmän goýardy.Betnyşan gyza öýlenen oglanlaryň 50-60%-i bagtsyz we pul...

Dowamy »

290 23
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 1 week ago

.......

Biziň jemgyýetimizde bir ynanç bolsa:"Betnyşan gyza öýlenen oglan uly baýlyga we bagta eýe bolar"-diýseler,hemme oglanlar ur-tut betnyşan gyzlaryň gözlegine çykardy.Betnyşan gyzlar üçin,oglanlar biri-biri bilen pyçaklaşmaga-da taýýar bolardylar.Owadan gyzlara köçedäki itlerem seretmän goýardy.Betnyşan gyza öýlenen oglanlaryň 50-60%-i bagtsyz we pul...

Dowamy »

163 39
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 1 week ago

.......

Men Hudaýa ynanýan:
Men togalak ýere ynanýan:

Sebäbi,çagalygymdan din,dowzah,jennet baradaky gürrüňlerden gulagym gowy gandy.

Sebäbi,çagalygymdan mugallymlar "ýer togalak" diýip gulagyma guýdular.Bütün dünýäde şeýle diýýär.

Eger-de,men Hytaýda butparazlaryň ýaşaýan jemgyýetinde dogulan bolanym...

Dowamy »

190 21
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 1 week ago

.......

Mekdepde okaýan wagty bir temany ýatlap,robat ýaly gürläp,iki sagatdan ýatdan çykarýan okuwçylar bardy.

Bir temany okap,düşünip,şol düşünjesini mugallyma aýdyp berýän okuwçylar bardy.

Menin özümä şol ikinji topara girýärdim.Okaýan zadymy mümkün boldugyndan düşünmäge synanyşýardym.

Ahmedik,Panturkist,H...

Dowamy »

225 12
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 1 week ago

Батя

Ady: Батя
Yurdy: Russiya
Yyly: 2021
Gornushi: Komediya gornushli mashgala filmi
Onduriji: Good Story Media, ТнТ, ТнТ4
Rejissyory: Dmitriy Yefimowiç
Keshplerde: Wladimir Wdowiçenlow, Stas Starowoytow, Nadejda Mihalkowa...

Mazmuny: 90njy yyllar... sowet soyuzynyñ ene-atalarynyñ çagalaryny terbiyeleshi...

Dowamy »

134 4
Täzelikler, soho tarapyndan 1 week ago

Internetden pul gazanyp bolaýjak saýtlar:

Internetden pul gazanyp bolaýjak saýtlar:

Özüňe bir gowy işjagaz tapýaň.ru

Her gün irden turup,naharlanyp işiňe ugraýaň.net

Günüň bir bölegini işde geçirýäň.com

Ine şu saýtlara her gün girip dursaňyz,reklamasyz zatsyz gününe narmalnyja pul tapyp bilýäňiz!

Duýduryş:Maşenikl...

Dowamy »

338 14
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 2 weeks ago

Payhaslyn suraty şu hem...

Payhaslyn suraty shu hem...

Dowamy »

280 2
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 2 weeks ago

Salowma

Millet gowymysizler?! ;)

Dowamy »

140 4
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

****

Аmerikaly är-aýal biologlar Uintrop we Lýuella Kellog 1931 ýylda gazedlerde tokaýlarda we jeňňellerde haýwanlaryň arasynda ýaşan çagalar hakynda makalany okansoňlar, bir sowaly orta atdylar. Eger maýmyn öý şertlerinde terbiýelense näme bolar, adama öwrülermi?..

Ilki olar özüniň oguljygy Donaldy alyp Sumatra adasyna barmagy meýilleşdi...

Dowamy »

289 11
Täzelikler, Гость tarapyndan 2 weeks ago

.......

Dünýäniň iň baý adamlaryň reýtiňine seretseň,onuň iň ýokarsynda internet arkaly baýap giden adamlaryň atlaryny okamak bolýar.

Pullaryň takmynan 40-50%-i dünýäniň ilatynyň 2-3%-niň elinde jemlenen we jemlenmegini dowam edýär.

15-20 ýyl ozal tiz baýamak häzirki ýaly aňsat däldi.Baýlyk haýallyk bilen amala aşýan progre...

Dowamy »

168 1
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 2 weeks ago