Çatymyzyň android programmasy

salam hemmäňize ine-de saýtymyzyň android programmasy taýýar boldy ýükläp bilersiňiz
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=APK/Taumlze_Imo_Tm.apk

Dowamy »

356 1
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 2 months ago

Baýramlarynyz gutly bolsun oglanlar! :)

Ähliñize salam talyplar.com saýtynyñ agzalary. Saýtda aktiwlik peselipdir men gelmesem :D
Hany onda bu gün 23nji fewral oglanlar baýramyñyz gutly bolsun. Ähliñiziñem janlaryñyz sag bolsun!
23.02.2022 ý 19:01

Dowamy »

350 4
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 2 months ago

Saýt açyp beräýiñ

Salam mañada öňki tasindunya.ru ýaly saýt açyp beräýiñ. 1 aýlyk hosting tölegini öňünden berjek . Domen başda nähili domen bolsada bolýar soñundan üýtgederis.

Habarlaşmak üçin

Tel nom: +993 62 095772

Dowamy »

355 3
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 months ago

Dostlaryñyz bilen paýlaşyñ dostlarym

Link.advear.site - pul gazanmak üçin saýtlar

http://advear.ru/ml/63707

Dowamy »

363 0
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 months ago

Hemmä salam

Aydayozin diien reperi tanayan barmy

Dowamy »

565 8
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 2 months ago

TrustOrg agza

Ilki bilen salam. Bagyslan ulgamda.ogr saytyna girsem seyle zat cykyar

Dowamy »

555 6
Täzelikler, Nätänyş adam tarapyndan 2 months ago

Nesip bolsa Inşallah

Salam Talyplar.com agzalary. Bilşiňiz ýaly men ýakynda asyrweb.com saýdyny satyn aldym we indi ýapylmaz we hemişe elýeterli bolar diýip söz beripdim. Emma gynansakda sözümde durup bilmedim we onuň ýörite sebäpleri bar we maňa dogry düşünersiňiz diýip umyt edýän.

Ilkinji sebäpleriň biri saýdyň ady, ýagny asyrweb.com salgysyny hiç göwn...

Dowamy »

767 10
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 3 months ago

****

Süýji ukyda ýatyrdym weli jaň geldi,alaçsyz turmaly boldum( ýogsa mundan öň öçürip goýýadym ýatamda. Şu gezek ýad'a düşmändir)
Gelen jaňy alaçsyz aldym. Aňyrdan tanyş ses geldi.
- Alo gowmy ýagdaýlaň bratişka,giç ýagşy?
- Gowy,giçden soň aýlamadyk ýagşy. Kim sen?
- Tanamadyňmy,Klopp men,Ýurgen Klopp.
- How ýaşok,e...

Dowamy »

779 1
Täzelikler, Гость tarapyndan 3 months ago

Gämi KRISTAL marketde AKSIÝA geçiriler

Eziz ildeşler, mähriban doganlar!
20.02.2022 ý.

Ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşen Gämi obasyndaky (Köne Gämi, öňki Mir köç.) KRISTAL marketde 20-nji fewral güni Himiki arassalaýjy serişdelerinde (Çaga arlyklary ''Sleepy'', ''Baby Turco'' we sodalar, gap-gaç ýuwujy serişdeler, şampunlar, sabynlar, ýakymly...

Dowamy »

278 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

14.02.2022

Bu gun valantin gunumi?
dimislyk gunumi!!

Dowamy »

494 5
Täzelikler, Crazy boy tarapyndan 3 months ago

Uzaak yasa Darkray

Yasynyz uzyn bolsun, gorjeginiz gowluk bolsun. Bagtyn in gowsy size nesip etsin. Taze yasynyzy Yakymly yatlamalardan doldurmagynyzy arzuw etyan.

Dowamy »

513 7
Täzelikler, Nätänyş adam tarapyndan 3 months ago

Время (2021y)

M.Nayt Shyamalan-yñ filmleri ozuniñ uytgeshikligi bilen bellidir, onuñ dushuryan filmleri kopleriñ tankytlamagyna garamazdan, meñ:a iñ bir garashyp, soyup goryan filmlerimdir. Onuñ ishlerinden yene biri, taze "Время" atly triller, drama, fantastika we psihologiçeski filmidir.
Ar-ayal oz çagalary (ogly 6yash, gyzy 11yash) bilen dynç alysha gid...

Dowamy »

257 0
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

2021-nji ýylda ýurdumyzda iň gowy diýlip yglan edilen Dänew etrabynyň ähli ilatyna

Hormatly dabara gatnaşyjylar!

Hormatly adamlar!

Men şu günki şatlykly waka — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly bolan geçen, 2021-nji ýylyň jemleri boýunça durmuş, ykdysady hem-de medeni taýdan ähli görkezijiler babatda Garaşsyz döwletimizde iň ýokary netijeleri gazanan we bäsleşikde ýeňiji diý...

Dowamy »

288 3
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat

Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly jenap Prezident!

Meniň Italiýa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagym mynasybetli iberen mähirli gutlagyňyz üçin Size hoşallygymy beýan edýärin. Munuň özi Siziň ýurdumyza berýän ünsüňiziň ýene-de bir subutnamasy boldy.

Dowamy »

184 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Dänew etraby 2021-nji ýylda ýurdumyzda iň gowy diýlip yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak, etraplarda we şäherlerde durmuş, ykdysady we medeni ugurlarda gowy netijeleriň gazanylmagyny hem-de...

Dowamy »

141 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 – 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy tassyklanyldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Watanymyzyň ykdysadyýetiniň ýokary depginde ösmegini üpjün etmek we işjeň maýa goýum syýasatyny dowam etdirmek, Türkmenistany senagat taýdan ösen döwlete öwürmek, bilimlere we innowasiýalara daýanýan, ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özünde jemleýän, ykdysadyýetiň pudakl...

Dowamy »

173 1
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasy tassyklanyldy

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, 2022-nji ýylda milli ykdysadyýetimiziň köpugurly we durnukly ösüşini üpjün etmek, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak, pudaklarda sanly ykdysadyýeti we döwrebap tehnologiýalary giňde...

Dowamy »

141 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ýurdumyzy 2022-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy tassyklanyldy

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginli ösüşini üpjün etmek, milli Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň binýadyny has-da berkitmek, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösen döwlete öwürmek, bilimlere we innowasiýalara daýanýan, ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özünde jemleýän ykdysadyýet...

Dowamy »

121 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

G.Ataýewe Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Garaşsyz Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda, ykdysadyýetiň, ylmyň, bilimiň we saglygy goraýşyň ähli pudaklaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde gazanylýan üstünliklerde, ösüp gelýän nesillerimize milli däp-dessurlarymyza laýyklykda terbiýe bermekde ýaşuly nesliň hyzmaty örän uludyr. Gazanylan bu ajaýyp üs...

Dowamy »

177 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi (4-nji bölek)

Halk Maslahatynyň mejlisiniň dowamynda milli Liderimiz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda, ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmakda gazanylýan üstünliklerde, ýaşlary milli däp-dessurlara laýyklykda terbiýelemekde türkmenistanlylaryň ýaşuly nesliniň uly hyzmatlaryny belledi.

...

Dowamy »

144 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago