TALYP TÖLEGI

Sanly ykdysadyýete geçmek, raýatlarymyz üçin sanly hyzmatlary hödürlemek, bar bolan hyzmatlary has-da kämilleşdirmek boýunça ýurdumyzyň edaradyr-kärhanalary tarapyndan uly işler alnyp barylýar.

Şeýle hyzmatlaryň biri hem, “Halkbank” döwlet täjirçilik banky tarapyndan ýurdumyzyň raýatlary üçin hödürlenen “Talyp tölegi” atly täze sanly...

Dowamy »

137 0
Täzelikler, bank tarapyndan 2 weeks ago

Gosgy

1)Bir gyz gechdi denimden,
Yza bakmaly boldum.
Men shol gyza baryp,
Yuregim achmaly boldum.
2)Gok yalygny atynan,
Koynegni gok tikinen?
Ozge gorunmeyar ol,
Shu obanyn gyzyndan...>>
>

Dowamy »

98 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 2 weeks ago

Eserler.weebly.com

Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary .Eger siz täsirli goşgylary gyzykly hekaýalary we gündelik bolan wakalary okamak isleýän bolsaňyz onda eserler.weebly.com web saýtyna çagyrýaryn .Ol ýerde siz ýaş şahyrymyz Gerçeknazar Amannazarowyň döredijilik dünýäsine syýahat edersiňiz .Onda näme mähribanlar okamak sizden gyzykly maglumatlary ýetirmek b...

Dowamy »

163 4
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 2 weeks ago

VISA KART

Visa kart almak ucin nameler gerek bilyäniňiz barmy Visa kartyň pul saldyran da pul az tutyanam bar diyarler cynmy sol MASTER KARTA kän pul saldyp bolmaýar diýärler bilýäniňiz barmy bilýän bolsaňyz gysgaça düşündiräýiň !

Dowamy »

104 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Samyun wan diyen derman nirden tapsa bolyar

Samyun wan diyen derman nirden tapsa bolyar bilyaniniz barmy nace manat dan tapsa bolyar komek edayin elektron poctam aalayew9@gmail.com Telegram @Arslan_alayew

Dowamy »

103 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Birzat

Su yere yazgy yerlesdirjek bolyan habarlas +99364503558

Dowamy »

76 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 3 weeks ago

Башганынкы

Doggrysy bu waka seyle boldy menin halasyan gyzymyn ady sahla ol bilen 2016-nji yylyn sentyabr ayynyn 22-sine tanysdym sonra halasyp basladyk elbetde men ony gawanyardym kan gownune degyardim sebabi ozum namazly bolanymdan son ony boyandyrmak islemeyardim uzyn koynek kellesinde mydama yalyk agras bolmagyny islardim emma ol muny haklamayardy ol men...

Dowamy »

198 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 3 weeks ago

Basganyn posty

Awgust aylarynyn baslarydy ozum serhet institutda okayardym okuwdan oye dync almaga gelipdim. Bir gun dostlarym bn oturmana gitdik. Bir dostum mana bir gyzyn nomerni berdi. Agsama cenli dostlarym oturdyk ertesi irden sol dostumyn beren nomerne sms ugratdym yagny gowumy sen gowumy yagday diyip kim sen ol gyz mana jogap yazdy menem jan edeyin eyyam...

Dowamy »

186 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 3 weeks ago

Gorkunç öñden görüji porhanlar 2020-nji ýyl hakda nämeleri habar berýärler!?

Gorkunç öñden görüji porhanlar 2020-nji ýyl hakda nämeleri habar berýärler!?

2020-nji Täze ýyl Syçan ýyly

Täze ýylyñ gelmegine bu gün erte-de sanlyja günler galdy. 2020-nji ýylyñyzy tüýs ýürekden gutlaýaryn. 2020-nji ýyl ýurdumyz, maşgalamyz we hemmämiz üçin bagtly, şatlykly we üstünlikleriñ amala aşýan ýyly bolsun!

Dowamy »

445 7
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Et gerek

Donuz et gerek dz saher bolsyn 99364503558

Dowamy »

195 3
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 3 weeks ago

Aýaz baba we Täze ýyl baýramy kimiñki?

Aýaz baba we Täze ýyl baýramy kimiñki?
Türkmenlerde gadym döwrlerden bäri bellenilýän baýramçylyklaryñ biri bolan Täze ýyl baýramyny sowgatlary bilen garşy alýan Aýaz baba hakynda biz nämeleri bilýäris aslynda?
Dogrudanam Aýaz baba kim? Ýaşap geçipdirmi? Hakykatdanam ol elmydama Hydyr ata ýaly diri, ýön...

Dowamy »

433 4
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 4 weeks ago

Soygi

Soygi diyen zat iki topara bolunyamika diyan mena.Ilki gowy gormek,a sonundan soygi. Indi bulan tapawudy barada.
Gowy goreninde adam gozegine getirin ullakan owadan char bagyn ichine giyrya. Bagyn ichindede owadan achylan bagul bar ol hemme gulden saylanyar. Ol adam ony gowy gorup yolya ysgaya owadanlygyna guwanya hem has gowy goren bolsa o...

Dowamy »

186 0
Täzelikler, hydyr tarapyndan 4 weeks ago

Duralga.Ru

Salam hormatly doganlar size tazeligimiz duralga.ru taze gornusde ishlap bashlady Turkmenistanyn birinji tanyshlyk sayty! Girin baha berin!

Dowamy »

166 0
Täzelikler, ulykazy tarapyndan 1 month ago

°°Yashamagy islesen-gulmegi bashar°°

Yaponlar ogry tutyan robot yasapdyrlar.Ony barlamak un amerika getiripdirler we ol 10 minutda 1000 ogry tutyar.Fransiya getirenlerinde 15 minutda 2200 ogry tutyar.Turkmenistandaky dunya bazara getiryarlerem 5 minutda robotyn ozi ogurlanyar...)))

Dowamy »

350 3
Täzelikler, Güneşa tarapyndan 1 month ago

Komek

Syn. Duzme. Gerek 99364503558 elme cykay

Dowamy »

201 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 1 month ago

Komek

Salam. (Sorag jogap(sohbetdeslik)Sorag jogap internete degisli name zat bar?(sayt programa name bolsam)tm degisli bolsa govy boljak ay basga yurt bolsam bolya)
Dovlet tarapyndan sorag jogap internete degisli zat barmy?
Kim youtube instgram yaly beli yerlerden peydalanyp adama komek edya?(mana bolmasam basga)
Luboy dilde maglu...

Dowamy »

275 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 1 month ago

“Syýahat” kartlaryna her aýda $10,000 geçirilip bilner

Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş banky “Syýahat” kartlaryny 1-nji noýabrdan işe girizdi.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ulanyşa goýberen “VISA Classic Syýahat” we “MasterCard Standard Syýahat” halkara bank kartlaryna bir aýyň dowamynda 10,000 ABŞ dollaryna çenli pul ýüklemäge raýatlara mümkinçilik döredildi. Banky...

Dowamy »

712 5
Täzelikler, bank tarapyndan 1 month ago

E-gov.tm ýeke-täk portaly işe girizildi

“Turkmentel 2019” sergisinde köpçülige tanadylan bu portal arkaly häzirki wagtda internet, telefon, IPTV we öýjükli telefon hyzmatlary üçin tölegleri geçirip bolýar.

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portalyny ulanyşa goýberdi. Aşgabatda dowam edýän “Turkmentel 2019” sergisiniň dowamynda çarşenbe güni köpçü...

Dowamy »

402 3
Täzelikler, bank tarapyndan 1 month ago

Täze penjirelerden täze mümkinçilikler: www.kitapcy.ga saýtyna geliñ!

www.kitapcy.ga edebiýat we taryh saýtynyñ 27.11.2019-njy ýyldaky statistikasy.

www.kitapcy.ga Size täze mümkinçilikleri hödürleýär, dünýäniñ çar künjeginden täze-täze okyjylar gatlagyny wada berýär. Ýaş ýazyjylary we ýaş alymlary mundan peýdalanmaga çagyrýarys!
@Kitapçylar

Dowamy »

357 1
Täzelikler, wagt tarapyndan 1 month ago

Juma Ýazmyradow dünýeden gaýtdy.

Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradow şu güni (27.11.2019ý) bu ýagty jahan bilen baky hoşlaşdy. Ýatan ýeri ýagty bolsun!

Juma Ýazmyradow 1938-nji ýylyň 10-njy fewralynda şu wagtky Büzmeýin etrabynyň Herrikgala obasynda dünýä gelipdi.

Dowamy »

502 6
Täzelikler, mirasymyz tarapyndan 1 month ago