Taryhda ilkinji gezek bütindünýäde Covid-19 zerarly okuwçylaryň we talyplaryň okuwlary ýatyryldy

Koronawirus adamzat taryhynda ilkinji gezek bütin dünýäniň mekdeplerinde we uniwersitetlerinde bilim beriş işini bozdy diýip, çagalaryň hukuklaryny goramak bilen meşgullanýan Save the Children halkara guramasy aýtdy. Bu barada guramanyň hasabatyna esaslanýan BBC News-a salgylanyp, interfax.ru habar berýär.

ÝUNESKO-nyň maglumatlaryna...

Dowamy »

391 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

К вопросу о COVID-19 в Туркменистане: ВОЗ озвучит свою оценку

Миссия Всемирной организации здравоохранения, находящаяся в Туркменистане по запросу правительства страны, посетила медучреждения Лебапского региона и Ашхабада.

Группа экспертов в области общественного здравоохранения и эпидемиологии в сотрудничестве с национальными органами здравоохранения, принимают участие в оценке рисков и разраб...

Dowamy »

344 1
Täzelikler, Botan99 tarapyndan 3 months ago

BSGG-niň Türkmenistanda COVID-19 boýunça netijenamasyny 15-nji iýulda yglan etmegine garaşylýar

Ýurdumyzyň hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistana gelen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň wekiliýeti Lebap sebitindäki we Aşgabatdaky saglygy goraýyş edaralaryna baryp gördi.

Ýurdumyzyň milli saglygy goraýyş edaralary bilen hyzmatdaşlykda, jemgyýetçilik sagdynlygy we epidemiologiýa boýunça hünärmenler topary COVID-19 bilen bag...

Dowamy »

507 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Hepdäniň jemi #3

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 12-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
6-12-nji iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @sari agzamyzyň „Ýumup oturber, uzyn ak mermerden jaýlar bir götü...

Dowamy »

488 12
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

DIM-de BSGG bilen duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 10-njy iýulynda Türkmenistanyň DIM-de Daşary işler ministri R.Meredowyň Türkmenistana iş sapary bilen gelen BSGG-nyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň konsultatiw-tehniki missiýasynyň bilermenleri bilen duşuşygy geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, BSGG-nyň ÝSE-nyň wekiliýeti COVID-19 garşy taýýarlygy we dessin çäreleriň görülmegi...

Dowamy »

356 0
Täzelikler, Botan99 tarapyndan 3 months ago

Deñizden damjalar.

~> Gijràk gelen pikirler, adatça payhaslydyr.

~> Erkin sohbetdeslik - akyl uçin iñ uly mekdepdir.

~> Islendik zady yat tutmak uçin ony yatdan çykarjak bolmak yeterlikdir.

~> Eger sen durmushyñy yùregiñde doràn arassa ideyalara tabyn etseñ, olar saña oz beyik mùmkinçiliklerini açarlar.

~> Gysga...

Dowamy »

391 2
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 months ago

Güleliň....

- Satyjy dayza duyn siz maňa ýalňyş gaytargy beripsiňizä
- Düýn beren bolsam senem düýn gelmeli ekeniňda bugun gija galypsyn köşek
- Aý bolyada Onda duynki artykmaç beren 50 manadyň mende galya.
......
Moskwa gezmage gelen Amerikan Ors dostuna jañ etya:
- Salam Iwan häzir köcede minus 40 gradus, men hazir astanowk...

Dowamy »

632 6
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 3 months ago

Ар-аял дегишмежик.

- Гелниме бриллиант гашлы юзук алып бердим, 1 хепде бари гурлешенок инди мен бн
- о наме учин?
- шейле дийип гурлешипдик алып бермакам... (иннирдисиз, хезиллик)

Гаванжан хелей аринин инстаграмда отыраныны горуп, оны сач бн говы едип Like-лады...

Хер гезек гелним бн гыгыршамыздан сон сесими чыкарман отыркам, бир...

Dowamy »

572 2
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

Gaharyňy nädip ýatyrmaly?

Siz öz duýgularyňyza erk edip bilmän, ujypsyzja zada hem gaharlanýan bolsaňyz, näme etmeli?


1. Gaharyňyzy daşyňyza çykarmaga howlukmaň. Biraz säginip, on gezek uludan dem alyň. Bu size biraz köşeşmäge, gaharyňyzy getiren adama bolsa pikirini jemlemäge, artykmaç gynandyrjak sözleri aýtmakdan saklanmaga kömek eder. Mümkin bolan...

Dowamy »

363 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Бирден мен ОЛАЙСЕМ!?

Гелним:
- А бирден мен дуйдансыз олайсем, сен ене ойленерсинми?
- Ёк
- О наме учин ёк, сен наме я машгалалы болмагы халанокмы?
- Булар ялы сораглар нирден келлане геля?
- Нирден гелянини бн гызыкланмада сорагма жогап бер
- Ери боля ойленердим.
Гелним (гамгын горнушде):
- Ехх ойленердим дийсене
-...

Dowamy »

714 7
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

Näme üçin 2 minut işden ünsümizi sowmak bilen, biz 25 minut wagtymyzy ýitirýäris

Hany ýadyňyza salyň, iş günüň dowamynda näçe gezek ünsüňizi sowduňyz? Indi bolsa şol sany 25-e köpeldiň. Gördüňizmi, bir günde näçe peýdaly wagt ýitirýärsiňiz. Irwaýndaky Kaliforniýa uniwersitetiniň professory Gloriýa Markyň ylymy barlamalarynyň netijesinde adam, arakesmeden öňki eden işine täzeden girişmekçi bolsa 25 minut wagtyny sarp edýär, has...

Dowamy »

334 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Soyenim soygulim gelnejem boldy mp3

Dostlarym aydayyn arza halymy
Aytsam size dostlar oz ykbalymy
Soydum bir perin o aldy janymy
Soyenim soygulim gelnejem boldy
Soydum bir perin o aldy janymy
Soyenim soygulim gelnejem boldy
18 yasadym gaytdym gulluga
Yzymdan zar aglap hat yazdyn mana
Diydim oglan adagly boldym agana
Soyen...

Dowamy »

516 4
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 months ago

Iňlis gazedi koronawirus 2013-de çykdy diýýä.

Bu wagt Willereal bilen Barselonaň oýnuna seredip otyryn. 1-nji taým gutaransoň habarlara seredeýin diýdim welin iňlisleň Sunday Times gazedi Hytaýyň bir magdandan 2013-nji ýylda bu keseliň tapylandygyny we ony barlamak üçin dünýäň iň güýçli laboratoriýa merkezi bolan Wuhana ugradandygy, ony hem gizläp saklandyklaryny aýdýar. Magdana giren 6 adamda...

Dowamy »

524 3
Täzelikler, messibet tarapyndan 3 months ago

Gyzykly maglumatlar

Iň agyr almanyň agramy 1 kilogram 849 gram (1.849 kg). Ony ýaponiýaly Hisato Iwasaki öz melleginde ösdürip ýetişdirýär.
2. Bambuk 24 sagadyň dowamynda 3 metre çenli ösüp bilýär.
3. Limonyň düzüminde klubnika görä has köp şeker bar.
4. «Gülki gülleri» diýlip atlandyrylýan güller bar. Ol gülleriň ýanynda hiç hili sebäpsiz ýarym s...

Dowamy »

406 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Admin ýekeje haýyş!

@shahyr arasynda aýlanyp gidýän bolsaň, şu ýazgynam okasaň, edibem bolýan bolsa iň soňky jogaplanan temalary goşup bolarmyka? Käbir ýagdaýlarda köne ýazgylar bu ýyllardaky wakalar bilenem gabat geläýýä. Biri arhiwi jogaplasa-da hiç kim görüp bilenok. Diňeje şony goşup bolmazmyka? Köne wersiýasynda sag gapdaldan "soňky jogaplananlar" aşaklygyna seti...

Dowamy »

449 19
Täzelikler, messibet tarapyndan 3 months ago

Hepdäniň jemi #2

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 5-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
29-5-nji iýun/iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň „Ruhly öý"diýen mowzugy.
350geze...

Dowamy »

367 10
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

.....

@soho, @wagt, @12 gorunenok niredekaler bilyan yokmy?

Dowamy »

472 22
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 months ago

Gyzlar hakynda 10 geň hakykat

Salam dostlar. gelin temany azajyk uytgedeliň. Gyzykly temajyk siz bilen paylashayyn diydim.
Aslynda gyzlar bilen oglanlaryň gurluşy we fiziki aýratynlyklary köp. Arassaçylykdan başlap beýleki häsiýetlere çenli arada uly tapawut bar. Olar oglanlara garanyňda has inçe ruhly we duýgyr bolýarlar. Geliň onda gyzlara degişli bolan 10 hakykaty bi...

Dowamy »

869 6
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 3 months ago

Reptilian başga planetalylar...

REPTILIAN BAŞGA PLANETALYLAR...

''Geñ dünýe, giñ dünýe'' diýilýän döwrümizde Reptilian atly başga planetalylaryñ bardygy hakynda ýene kitapcy.com internet sabypasynda giñişleýin maglumat berilýär.
''Reptilian''atly ýylan hem zemzem keşpli başga planetaly gelmişekleriñ bardygyny, özem aramyzda ýaşap ýörendigini, oña duş gelen a...

Dowamy »

390 2
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Ruhly öý

Ruhly öý


Her ýurtda özboluşly paranormal wakalaryñ, ruhy we metafiziki hadysalaryñ bolup geçýän ýerleri bar. Şeýle gorkunç ruhlar şolar ýaly belli çäklendirilen ýerlerde gapan gurup adamyny heläkläp bilýärler.
Aşgabat şäheriniñ Hitrowka raýonunda ýerleşen şeýle öýleriñ birinde hem elhenç ruh ýaşaýar. Ençeme ýaşaýjylary...

Dowamy »

667 12
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 3 months ago