“Mrs. Universe – 2020”

Moskwa, 22-nji ýanwar.
Sank-Peterburgyň ýaşaýjysy Kseniýa Werbiskaýa şu ýylyň “Mrs. Universe – 2020” (Миссис Вселенная — 2020) ýeňijisi boldy diýip, onuň Instagramdaky sahypasynda aýdylýar.
Bu titulyň eýesi 43 ýaşynda, 4 çagasy bar. Ol argentin tango tansy bilen meşgullanýar we edebiýat bilen gyzyklanýar.
“Dünýäniň ähli ýerinde...

Dowamy »

246 0
Täzelikler, htkursant tarapyndan 5 months ago

Sberbankda moşennikleriň nädip kartyň maglumatlaryny alýandyklaryny aýtdylar.

Dawos, 21-nji ýanwar .
Moşennikler russiýalylaryň bank kartlarynyň elýeterliligini diňe bir internetiň çäginde dälde, eýsem maglumatlary dürli setden, meselem, adamlaryň dürli messenjerlerden biri-birine ugradýan plastiki kartlarynyň suratlary arkaly hem alýarlar.
Bu barada Dawosda geçirilen Bütindünýä ykdysady forumynda Sbe...

Dowamy »

306 0
Täzelikler, htkursant tarapyndan 5 months ago

Iň kiçijik adam Nepalda aradan çykypdyr

18-nji ýanwarda dünýäde iň kiçijik adam diýip hasaba alnan Nepally Khagendra Thapa Magar 27 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, The Straits Times habar berdi.
Magaryň boýy 67,08 santimetra barabar eken. Ol ene-atasy bilen ýaşan ýeri bolan Pokhara şäheriniň hassahanasynda pnewmoniýa keselinden aradan çykypdyr.
Magaryň rekordy Ginnesiň r...

Dowamy »

311 2
Täzelikler, htkursant tarapyndan 5 months ago

G.Amannazarow Goşgylar programmasy

Salam hormatly Talyplar.com saýtynyň agzalary we myhmanlary ! Bu mowzygy edil ýaňyja dostluk .ru saýtynda hem paýlaşdym we siziň bilen hem paýlaşmagy ýüregime düwüp inhä şu mowzygy ýazyp otyryn .Hormatly okaýjylar bu gün meniň üçin juda bagtly günleriň biri boldy .Sebäbi goşgylarym play markede çykdy .Siz ony play markede girip Sloth games studýasy...

Dowamy »

344 4
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 5 months ago

Ruhlaryñ sesini eşidip bolýarmy?

RUHLARYÑ SESINI EŞDIP BOLÝARMY?

Fridrih Ýurgenson 1959-njy ýylda guşlaryñ sesini ýazga geçirmek üçin şwed tokaýlarynda magnitofon goýanynda, alan netijesine haýran galdy. Ol kassetadan birwagt ölüp giden ejesiniñ sesini eşidýärdi: "Fridrih, meniñ eýjejik perişdejigim, sesimi eşidýämi?" Kassetany yzyna sarap, gaýta-gaýta diñlän Ýurgen...

Dowamy »

587 11
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 5 months ago

 BMG bilen bilelikde Türkmenistan  2020-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna gol çekdi

14-nji ýanwarda Aşgabatda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyň çäklerinde birnäçe resminamalara gol çekildi.

Hususan-da, maslahatyň barşynda Türkmenistanyň Mejlisi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda, Türkmenistanyň Saglyg...

Dowamy »

296 2
Täzelikler, 12 tarapyndan 5 months ago

Обращение к Генеральному секретарю ООН участников международного форума в Ашхабаде

Обращение к Генеральному секретарю ООН участников международного форума в Ашхабаде
Мы, участники Международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», посвященной празднованию в 2020 году 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана под девизом «Туркменистан - родина Нейтралитета», со...

Dowamy »

241 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 5 months ago

"CASH BACK" bank hyzmaty barada

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011 — 2030-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna», «Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna» hem-de «Türkmenistanda 2019 — 2025- nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laý...

Dowamy »

373 1
Täzelikler, bank tarapyndan 5 months ago

25-летие нейтралитета — этапный рубеж во внешней политике Туркменистана

Туркменистан не ограничивается выдвижением важных инициатив по международному сотрудничеству, но и принимает конкретные шаги по их практической реализации. Свидетельством тому и нынешняя встреча, сказал глава государства, выступая на открывшейся в Ашхабаде конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развити...

Dowamy »

205 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 5 months ago

Туркменистан выступает за утверждение культуры диалога в международных отношениях

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», сказал, что о значимости нейтралитета в современных условиях свидетельствует факт учреждения ООН по предложению Туркменистана Международного дня нейтралитета, который отмечается 12 декабря.

В...

Dowamy »

194 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 5 months ago

Бердымухамедов: «Нейтралитет Туркменистана стал весомым фактором международных миротворческих усилий»

В декабре 1995 года Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Как показало время, это было мудрым решением. В итоге нейтралитет Туркменистана стал весомым фактором международных миротворческих усилий в Центрально-Азиатском регионе. Об этом заявил туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 14 января на м...

Dowamy »

201 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 5 months ago

В Ашхабаде стартовала конференция "Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития"

Международная конференция с участием Президента Туркменистана открылась в Ашхабаде
Сегодня в Ашхабаде при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова открылась международная конференция «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития».

Форум посвящён празднованию 25-летия постоянного нейтрали...

Dowamy »

199 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 5 months ago

Banklar "Cash back" hyzmatyny müşderilerine hödürleýäŕ

Türkmenistanyň “Halkbank” we “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banklary, şeýle hem “Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky şu ýylyň 2-nji ýanwaryndan başlap, “Cash back” hyzmatyny ýola goýdular.

Bu bank hyzmaty Türkmenistanyň “Halkbank” we “Türkmenistan” banklarynyň ähli müşderileriniň “Altyn Asyr” kartlaryna hem-de “Rysgal” bankynyň “Mae...

Dowamy »

445 1
Täzelikler, bank tarapyndan 5 months ago

Kompyuter hyzmatlary

Web sahypalar taýýarlamak, wizitkartoçkalar, şahsy logotipleri taýýarlamak we islendik operasion sistemalary we programmalary goýmak hyzmaty!!!
Habarlasmak üçin a99363577399@gmail.com ýüz tutup bilersiniz!!!

Dowamy »

207 0
Täzelikler, htkursant tarapyndan 5 months ago

TMCELL "Internet paket-5"

«Altyn asyr» ÝPJ öz internet paketleriniň üstüni olaryň ýene biri bilen ýetirdi. Bu barada kompaniýanyň resmi saýtynda habar berildi. 

«Internet ― 5» diýlip atlandyrylýan bu paket mobil interneti ozalkysyndan arzan ulanmaga mümkinçilik berýär. Bahasy 5 manat bolan paketde 100 megabaýt göwrümdäki internet bar.

Paketiň...

Dowamy »

598 1
Täzelikler, bank tarapyndan 5 months ago

Sorag

Kompyuter gerek 99364503558

Dowamy »

251 1
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 6 months ago

Mugallymlaryň we kompýuter öwrenijileriň dykgatyna!

Hormatly ildeşler!!!
- Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsft Excel, Microsoft Acsess, Microsoft PowerPoint, programmalaryndan, şeýle hem HTML5, CSS3, PHP, Pascal, programmirleme dilllerinden wideo kurslary;
- okuw sapaklary, çykyşlar üçin prezentasiýalary taýýarlap berýärin. Habarlaşmak üçin a99363577399@gmail.com sa...

Dowamy »

270 0
Täzelikler, htkursant tarapyndan 6 months ago

Sorag

Salam su tayyn duydurysy gelyan edip bolyamyka? Imo yaly komentariya yazylsa duyulsa? E pocta sms gelse bilinenok name ucin? Hacker edipmika? Yzarlandan bolyamy?99364503558

Dowamy »

352 3
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 6 months ago

Samyun wan diyen derman nirden tapsa bolyar

Samyun wan diyen derman nirden tapsa bolyar bilyaniniz barmy nace manat dan tapsa bolyar komek edayin
Elektron poctam aalayew9@gmail.com
Telegram @Arslan_alayew

Dowamy »

252 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 6 months ago

Afrika ýurtlarynyñ täze pul birligi

Gün­ba­tar Af­ri­ka­nyň se­kiz ýur­du­nyň yk­dy­sa­dy we pul bi­le­le­şi­gi (UE­MOA) Af­ri­ka­nyň ma­li­ýe jem­gy­ýe­ti­niň fran­ky­ny do­la­ny­şyk­dan aý­ryp, 2020-nji ýyl­dan baş­lap, ýe­ke-täk pu­la geç­mek ha­kyn­da ka­rar ka­bul et­di. Bu ba­ra­da Kot-d’Iwua­ryň Pre­zi­den­ti Alas­san Uat­ta­ra Fran­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Em­ma­nu­el Mak­ron...

Dowamy »

305 2
Täzelikler, bank tarapyndan 6 months ago