Onlineler ucin chats

Salam agzalar gowmysynyz
gelin tansalyn dostlasalyn jora bolalyn
by:sazanda gyz ili skripacka 🎻

Dowamy »

305 15
Täzelikler, #Yigit tarapyndan 4 months ago

Konferensiya gijesi #1

Salam hormatly saytdaşlar!!! Ilki bilena hemmejäňize giç ýagşy diyesim gelýä, sebäbi kän wagt galmady gije düşmegine 😁. Şu gun şu saytda konferensiya gecirmegi meyillesdiryan biraz gurruň edeliň degişeliň-guluşeliň virtualdaky dostlugymyzy berkiteliň taze agzalarmyz bilen tanyşalyň!!
Goşulmak un:
+99361414709
+99361883873

Dowamy »

468 21
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 4 months ago

...

oñem biri "9 gezek durmusha çykdym, bir gezegem ikilik edip goremok" diyyamishin...

Dowamy »

468 4
Täzelikler, soho tarapyndan 4 months ago

💐💍

Söhbet Jumaýyewiñ toýyndan...

Dowamy »

841 45
Täzelikler, yyldyz. tarapyndan 4 months ago

****

"Talyplaryň" öňki görnüşi.( Menem galmaýynda sizden☺️)

Dowamy »

313 7
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

@soho agza üçin. (18+)

Heeý nostalgiýa...

Dowamy »

566 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

...

2 sany haker dushushyar:
- senem:a kop bilyañ welin, shu bankamady nahili dowmelidiginem bilyañmi?
- hawa
- maña-da owretsene
- seret, eliñe noutbugyñ bn kuwalda alyp, bankamadyñ yanyna baryañ-da bankamady kuwaldalayañ
- beydip dowjek bolsam noutbuk nama gerek?
- ay senem:ay, noutbuksyz haker bolyamy?

Dowamy »

414 2
Täzelikler, soho tarapyndan 4 months ago

****

1. Osman imperiýasy 600 ýylyň dowamynda gülläp-ösýär. Şu wagtyň dowamynda köp sanly döwletler basylyp alynýar.
2. 16-17 asyrlarda osmanlylaryň basyp alan ýerleriniň möçberi 20 million kwadrat kilometre deň bolan.

3. Imperiýanyň demirgazyk serhedi häzirki Awstriýa,Polşa we Litwa ýerlerine çenli baryp ýetýär.

4. I...

Dowamy »

352 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

.......

Töhmetlere garşy liga we Bnei Brit ýaly guramalar Rotshildler tarapyndan esaslandyrylar we olar ony maliýeleşdirýär.Bnei Brit "Birleşik ogullary" diýen manyny bildirip,bu gurama 1843-nji ýylda Rotshildler tarapyndan razwedka we halal alymlaryň üstünden jansyzlyk etmek maksadynda döredilýär.Bnei Brit hakykaty aýtmaga synanyşýanlaryň karerasyna töhme...

Dowamy »

254 1
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 4 months ago

.......

Ýer sürüldi.Tohum sepildi.Indi oturup hasyla garaşaýmak galdy.

Wagtyň geçmegi bilen,halklaryň milli däp-dessurlary,medeniýeti ýitip ýok bolup gidýär.Ol dessurlary,häzirki wagtda çaltlyk bilen ösüp barýan,ýewropa medeniýeti öz içine ýuwudup goýberýär.

Wagtyň geçmegi bilen,halklar öz dilini unudýarlar.Dünýäniň ähli ada...

Dowamy »

313 6
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 4 months ago

****

Iň täsin uruş!

1975 ýylda Uganda prezidenti Amin ABŞ garşy uruş yglan edýär.

Bir gün geçip, ol öz ýurdunyň ýeňişini yglan edýän metbugat ýygnagyny geçirýär.

Geň ýeri, Amerika resmileri uruş yglan edilenini bildilermikä? Mundan başga-da Birleşen Ştatlar kiçijek Afrika döwletine ýeňilen bolup çykýar...😊

Dowamy »

412 8
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

TrastrodamusORG))

Karoçim ine size kalendar:

2022-de ýene karantin güýçlener we dollor dädemiz ýokaryk galar, bu sapar ol täze rekord ýagny 55 manada çenli göteriler.

2022 gyşda we 2023 ýaza çenli dollar düşer emma koronajan obnowlenýa alar, emma täze obnowlenýasyna hiç kim üns bermez sebäbi uje kak to pohhuý

2022ýa 2023...

Dowamy »

676 10
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 months ago

комек

браузерде ишлеян я пк учин ишлеян впн бар болса,язсаныз миннетдар болардым

Dowamy »

291 2
Täzelikler, the_end tarapyndan 4 months ago

****

ABŞ "Eýran hökümedine hyzmat edýän hakerler"hakynda maglumat berene 10 million dollar wada etdi. Olar ABŞda 2020 ýylda bolup geçen prezident saýlawuna täsir etmekçi boldular,diýip habar berýär döwlet departamenti.
"10 million dollar baýrak belgilendi. Bu hakerler 2020 ýylda ABŞda bolup geçen saýlawa täsir etmek üçin Eýran hökümedine işlän",...

Dowamy »

330 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

****

1. Orta asyrlarda ýuwunmaklyk,suwa düşmeklik diňe bir garyplar üçin däl hatda baý gatlak üçin hem hökmany hasaplanmandyr. Muny Ýewropa haçly ýörüşe gatnaşyjylar getirýär. Olar bolsa ýuwunmagy,suwa düşmegi araplardan öwrenýärler.

2. Orta asyrlarda mergi (чума) adamlar üçin iň uly mesele hasaplanypdyr.

3. Orta asyrlarda...

Dowamy »

611 5
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

****

#ГЕНЕТИКА

1. Intellekt atadan ogula geçmeýär. Ýagny, eger siz geniý bolsaňyz,onda siziň ogluňyza siziň genleriňiz 100% geçmeýär.

2. Idiotizm atadan ogula geçmeýär. Eger siz bütinleý ukypsyz,akmak bolsaňyz, onda ogluňyz siz ýaly ukypsyz,akmak bolmaýar (şeýle adamlar,sizi gutlaýas!).

3. Intellekt diňe atad...

Dowamy »

470 8
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

****

Rim we Karfageniň arasyndaky Üçünji Puni uruşy Karfageniň ýok edilmegi bilen gutardy,emma parahatçylyk şertnamasy baglaşylmady. Muny Rim meri Ugo Vetere 1985 ýylda Tunise baranda amala aşyrdy. Bu uruş resmi ýagdaýda 2131 ýyl dowam etdi.

Dowamy »

292 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

****

Jeyms Bond hakykatdan hem bolan eken.


Suratda Beýik Britaniýanyň MI-6 içalysy hakyky Jeýms Bond Albertiň hasap kagyzy. Ony 1964 ýylda Warşaw:a Beýik Britaniýa ilçihanasynyň harby atteşasyna arhiw kätibi wezipesine işe goýberýärler.

Polşa kontrrazwetkasy derrew Bondyň yzyna düşýär. Agent Polşada bir ýyla golaý w...

Dowamy »

330 1
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

.......

Dünýäde çen-takmyn bilen 10-20 müň musulman bolmagy mümkün.Galan 1,9 milýardy bolsa,özüni musulman hasap edýän adamlar.Musulmançylygy kabul etdiňmi,onuň şertlerini hem doly ýerine ýetirjek bolmaly.Nirede ýazylan ýeri bar?
"Üç gezek kelimäňi gaýtar,soň sen musulman,edesiň geleni zady ediber" diýip.
Baýramçylyk bolsa içip-çekip,adamlar...

Dowamy »

486 17
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 4 months ago

...

Islan filolog-mugallymlaryñyzdan sorañ:
- Pushkiniñ "balykçy we balyjak" ertekisi name hakda?
hemmesi:
- açgoz garry hakyndaky erteki - diyerler.
Bu bir samsyklyk, ol Pushkin ahyryn, haysydyr bir açgoz garry hakynda yazyp, wagtyny gidirermi!? Bu soygi hakdaky erteki. Owadan, eli açyk, akylly ayaly soymek añsat, siz garry, k...

Dowamy »

352 4
Täzelikler, soho tarapyndan 4 months ago