Апокалипсис

Ady: Апокалипсис
Yyly: 08.12.2006y
Gornushi: Taryhy film
Wagty: 139mint
Rejissyor: Mel Gibson
Keshplerde: Rudi Yangblad, Daliya Ernandez...

Gynançly yeri - bular yaly filmleri ussatlyk bilen dushurip bilyan gaty az bolsa gerek, Mel Gibsonyñ "Mayya siwilizasiyasy"ndan gurruñ beryan we bashlanyndan gutaryanç...

Dowamy »

361 5
Täzelikler, soho tarapyndan 9 months ago

Wekilbazar howa maglumaty...

Şu gün 05.02.2022ý, sagat 16:35.
Howa barada aýdaýjakdym, biziň ýanymyz gaty erbet tozan, gum ýagýar, takmynan, 300-400 metrden aňyrsy görnenok...
Soňky wagt üns berýän welin, tozan gaty köp gelýär. Bu tozan nireden gelýärkä?! GO-GB tarapdan gelýär bize, o taýda-da Eýran bar. Eýranda tebigy betbagtçylyk bolýarmyka ýa?! Arada Türkmenis...

Dowamy »

510 9
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 9 months ago

Konferensiya gijesi #2

Salam Talyplar.com saytynyň gadyrly agzalary. Şu gun saýtda konferensiya gecirmegi meyillesdiryas! Biraz gurruň edeliň degişeliň-guluşeliň virtualdaky dostlugymyzy berkiteliň taze agzalarmyz bilen tanyşalyň!!!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şu günki boljak konferensiýamyza çagyrýaryn! Konferensiýamyzyň öňkije wagty 🕙 22:00
...

Dowamy »

355 2
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 9 months ago

Änew KRISTAL market

Eziz ildeşler howlugyň!
Änew şäh. Azatlyk köç. ugrundaky (16-njy mekdebiň öňi)
KRISTAL MARKETDE
Himiki arassalaýjy serişdeler we pamperslerde (Sleepy), sabynlarda, şampunlarda, sodalarda, gap-gaç arassalaýjy serişdelerde AKSIÝA (arzanlaşyk) geçiriler...

Aksiýa fewralyň 6-syna, diňe 1 gün geçiriler!
Krista...

Dowamy »

249 1
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 9 months ago

Kristal market

Eziz ildeşler howlugyň!
Gämidäki Parahatlyk köç. ugrundaky (öňki köne Gämi Mir köç.)
KRISTAL MARKETDE
Himiki arassalaýjy serişdeler pamperslerde (Sleepy), sabynlarda, şampunlarda, sodalarda, gap-gaç arassalaýjy serişdelerde AKSIÝA (arzanlaşyk) geçiriler...

Aksiýa fewralyň 6-syna, diňe 1 gün geçiriler!
Kri...

Dowamy »

291 8
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 9 months ago

Sorag???

Dostluk.ru açylsa nähili bolarka???

Dowamy »

451 10
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 9 months ago

Jadygoyi soran payhasly

Temany yanyrak okadym. Kimdigini bilemok sho sebapli islenen.ruda shahrukh khan nike shahsy hatda nomerini yazay ozum jan ederin. Eger gizlin bolmasa barde sorap bilersin. Elimden gelse edeyin

Dowamy »

436 4
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 9 months ago

Konferensiýa gijesi

Salam WwW.talyplar.com saytynyň gadyrly agzalary! Şu gun saýtda konferensiya gecirmegi meyillesdiryan biraz gurruň edeliň degişeliň-guluşeliň virtualdaky dostlugymyzy berkiteliň taze agzalarmyz bilen tanyşalyň!!!
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bi...

Dowamy »

284 1
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 9 months ago

Howwa siziñki dogry diýeliñ😄

Birje minut oýlandym we pikir etdim. Meselem men Gray Wolk ekenimdä?! Howwa onsoň näme? Üns beren zadym, Graywolk şu ýerik özi girýän wagty saýt meselesinde dawalaşan adamlaryndan başga adam şoňa meni meňzedenok. Esasanam paýhaslydan girip men hakda köp graywolk şu diýen delilli mowzuklar açyp başlandy, we ÜNS BERIŇ, şol paýhaslyň iýýän pohy, men G...

Dowamy »

422 7
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 10 months ago

Dilimi dagy ýuwudamok men, Häkim kakañ ýuwudandyr dilini...

Abaddon saydyñda maña yazan zadyña jogabym şul. We göt açmaşak oýnajak diýdiñiz, men şunça wagt çydadym, indi men göt açyp başlajak. Asyrweb.com saydynda okap bilersiñiz yakyn wagtlarda Abaddondan başlap Hemrajana çenli, ZetPrо2003 tilsimleri we Anyxiñ hileleri, Nowça perişdäniñ syrlary, hemmesini menem ýazjak😁😁😁

Ol açan boş temaña h...

Dowamy »

693 14
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 10 months ago

Hany onda sizem goşulyñ aramyza.

Bellik: payhasly maçynyñ yzly yzyna yazyan teswirlerine uns bermañ, onuñ ol edyan herekedine içi yananyñ gulkusi diyilyar, tassyklatjaklar teswir yazyweriñ, hokman okap tassyklayan men, 10000 teswir yazsada nerwa degip bilmeyar, sizem giñ boluñ.

Salam talyplar.com agzalary, men siziñ hemmañizi asuda we parahatja saýdymyza çagyrýan. Ş...

Dowamy »

369 9
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 10 months ago

Şu ýere giraýiñ haýyş

http://expres.click/?r=251065

Şu saýta giräýiñ haýyş . Bir zady synap gorjek bolýan blogy soň pozjak

Dowamy »

214 1
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 10 months ago

Türsükçi diýip zaýbalam etdiňiz, nä sen ARAPMY? ýa türsük geýeňokmy blädiň çagasy.

TrustORG4 minutes agoÖz anketaňdan gelmänehä ýüzüň ýok zetmaçy häkimiň gezen annajemalyndan bolan ogly😂😂😂 ýa hosting den hostinge bökjekläp ýöreniň ýalanmy???Hemmäňize sorag Nowça nirä ýitirim boldy??? Jogap Dostlugyň admini bilen yeketak.ru admininiň bir gandonlygyny bildide ýok boldy....

Dowamy »

499 7
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 10 months ago

E-commerce hyzmatyny birikdirmek üçin resminamalaryň sanawy

Hususy telekeçiler üçin:
• E-commerce hyzmatyny gurnamak barada arza
• Pasportyň nusgasy
• Patentiň nusgasy
• Hususy telekiçiniň bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy
• “Türkmentelekom” EAK tarapyndan web-saýtynyň hasaba alynandygy barada
degişli resminamanyň nusgasy.
• Hyzmat edýän bankynyň rekwi...

Dowamy »

369 5
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 10 months ago

No Way Home

Iñlisçe bilyanler uçin 10845v27500
shu wagt bashlady Spider-man

Dowamy »

473 20
Täzelikler, soho tarapyndan 10 months ago

Duralga.ru

bu hachan achylday bloklanandy dalmay bu sayt)))

Dowamy »

464 17
Täzelikler, @durdyyevv05 tarapyndan 10 months ago

Internetdaki tanshynyzyn toyuna gidip gordunizmi? N4 Soulja boy

Yyly tocno yadyma dushenok weli Nowruz diyip ertirde shahyr oglan bardy. Shol oylendi. Alan gyzam ertirde agzady. Toy Buzmeyinde Ak yol restoranda bolupdy. Biz kollektiw bolup bardyk. Oglanlardan shahyr Yazmyrat Chorliyew (Bolupbiler) Kezzap Lukmantm Define Gyzlardan Pticka Jujejik Golchonok agza bardy. Toyda bize soz berdiler. Gyzlardan Pticka ogl...

Dowamy »

504 3
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 10 months ago

Meniñ dûnyàm

Ady: Benim dûnyam
Yurdy: Turkiye
Yyly: 25.10.2013y
Gornushi: Drama
Rejissyor: Ugur Yucel
Keshplerde: Beren Saat, Ugur Yucel...

Waka 1950nji yyllarda bolup geçyar. Kor, lal-ker gyzjagazyñ yagdayyna seretmezden, durmushdaky gerek boljak zatlary, ylym-bilim bermek uçin elde baryny edyan Mugallym hakyndaky bu...

Dowamy »

376 10
Täzelikler, soho tarapyndan 10 months ago

N3 (Splendid agza)

Splendid agza bilen 2014nji yyllaryn bashynda tanshypdym. Lebapda Tmcellda ishleyadi. Onun bir nomerini satyp berdim sheydip tanyshdyk. 2014nji yylda myhmanchylyga chagyrdy. O wagtlar prowodnikdim. Menem Kerka gitdim myhmanchylyga. Ejesi gyz jigisi bar eken gaty gowy adamlar eken. Baran gunum bn 3 gun boldum. Tuweleme jigisi Yusup aga diyip dashymd...

Dowamy »

662 36
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 10 months ago

Koneleri yatlap N3 (Zhirkow85tkm agza)

Zhirkow agzany kopuniz tanayansynyz bir wagtlar HTTUda Altyn Asyrda administrator bolup milli yygyndymyzda hem ishledi. Zhirkow agza bilen ilkinji dushushygymyz 2014nji yylyn aprel aylarynda boldy. O wagtlar Altyn Asyrda ishleyadi ish yeri kone Transportda eken. chaylashdyk esasy gurrunimiz dine futbol hakynda boldy. Futbol goryan bolsanyz futbolch...

Dowamy »

392 3
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 10 months ago