Shahyrana doglan gunin gutly bolsun.

Ahli suyji arzuwlar sana 00:00 05.04.2021

Dowamy »

213 21
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 2 weeks ago

Duşuşuk, rezultat :)

Salowmaa. Geljek diýenlerem, sokdylar :) gelmediler...

Dowamy »

552 25
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Talyplar.com Ýeketäk.ru Vs. Ýürekdeş.ru Real duşuşyk #1

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Gowumy ýagdaýlaryñyz, jan-saglyk?!
Bilýän bolsañyz 4.04.2021-nji ýylda saýtlarymyzda Real duşuşyk bolmalydy onsoñ şol geçen duşuşyk barada kelam agyz aýdyp geçmekçi.
Şugün Real duşuşygymyza geljek diýip söz beren agzalaryñ ýekejesi hem sözünde tapylmady gynansam hem. Ýöne şol agzalaryñ içind...

Dowamy »

470 31
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Skott dunyade ilkinji gowreli erkek.

Skott, dünýäde ikinji göwreli erkek 

 Geçen ýyl  Beatie bütin dünýäň ünsüni özüne çeken bir gyz dünýä inenden soň, indi Kaliforniýada ýaşaýan Skott-Tomas jübüti öýlenip Skott göwreli boldy.

  Skott, dünýäde ikinji göwreli adam

 ABŞ-nyň Kaliforniýa şäherinde ýaşaýan Skott Mur dünýäde ikinji göwreli adam....

Dowamy »

358 9
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 2 weeks ago

Adamyň içinden çykan täsin zatlar

Has köp suratlar bloglar.ru saýtynda.

Dowamy »

245 5
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 weeks ago

Gorkunç masgalar

Dowamy bloglar.ru saýtynda

Dowamy »

190 4
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 weeks ago

Gyzykly we manysyz sorag

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Agşamyñyz haýyrly bolsun.
Garaz indi şu aşakdakylardan haýsysy size ýakyn we näme sebäpden?
1)Klasdaş
2)Gullukdaş
3)Kursdaş
4)Kärdeş

3.04.2021ý
22:29

Dowamy »

289 22
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

MeeTM.Fun - Tanyşlyklar!

Salam doslar! Biz sizi täzeje açan saýtymyz https://meetm.fun saýtyna çagyrýarys!
Saýta girip surat, wideo, post, gruppa açyp bilýäňiz.
Saýta agza boluň, biz size garaşýas

Hormat bilen, MeeTM Group

Dowamy »

150 5
Täzelikler, Lelia.M tarapyndan 2 weeks ago

Etkileyici bir mesaj

MUSA (A.S) TEVRAT'I ALIRKEN ALLAH'A SORAR:
- EY RABBIM! GÔRÛYORUM KI TEVRAT'TA SHÔYLE YAZILMISH - ILERIDE BIR ÛMMET GELECEK, EGER ONLARIN BOGAZLARINDA BIR LOKMA KALIRSA, SEN ONLARIN GÛNAHLARINI BAGISHLARSIN! ÇÛNKI YEMEKLERINE BISMILLAH DIYEREK BASHLARLAR VE ELHAMDULILLAH DIYEREK BITIRIRLER! ALLAH'IM! O ÛMMET BENIM ÛMMETIM OLSUN!
ALLAH M...

Dowamy »

106 1
Täzelikler, soho tarapyndan 2 weeks ago

Dünýäniň iň täsin adamlary

Giňişleýin maglumat bloglar.ru saýtynda

Dowamy »

296 15
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 weeks ago

Gorkunç suratlar

Ýüregi gowşaklara görmek maslahat berilmeýär.

Dowamy bloglar.ru saýtynda.

Dowamy »

379 7
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 weeks ago

"Tesla" dunyaniñ iñ gymmat awtoulag kompaniyasy boldy.

«Tesla» awtoulag kompaniýasy «Toyota», «Volkswagen», «Daimler» we «General Motors» ýaly bäsdeşlerinden öňe geçip, dünýäniň iň gymmat awtoulag kompaniýasy boldy. Amerikan markasynyň maýasynyň ähli bäsdeş kompaniýalarynyňkydan ýokarydygy bellendi. Bu barada car.ru habar berdi.
Habar berilmegine görä, «Tesla» markasynyň maýasy 605 milliard doll...

Dowamy »

143 4
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 2 weeks ago

"Lexus" geljekki modellerini bir konspekt ulagyn mysalynda tanyshdyrdy.

Konsept-ulag “Lexus L­F-Z Electrified” diýl­ip atlandyryldy. Ol k­ompaniýanyň ýakyn dör­t ýylda çykarjak mode­llerinde durmuşa geçi­rmegi meýilleşdirýän ­esasy tehnologiýa täz­eliklerini özünde bir­leşdirýär. Bu barada auto.mail.ru habar be­rýär.

Geljekde kompaniýanyň­ esasy tehnologik çöz­gütleriň biri akkumulýatory poluň aşagynd­a...

Dowamy »

133 2
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 2 weeks ago

Gorkunç tortlar . Iýip bilermisiňiz?

Dowamy bloglar.ru saýtynda

Dowamy »

457 19
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 weeks ago

Talyplar.com, Ýeketäk we Ýürekdeş.ru saýt agzalarynyñ Real duşuşygy #1

Salam www.talyplar.com-yñ mähriban agzalary. Jan saglyk ýagdaýlaryñyz gowumy?!
Garaz şugün Pälwan dostum bilen maslahatlaşyp Talyplar.com, Ýeketäk.ru we Ýürekdeş.ru saýtlarynyñ agzalary bilen Real duşuşyk geçirmegi maslahat etdik.
Bilýän bolsañyz Real duşuşygymyz 2020-nji ýylyñ 27-nji dekabrnda bolmalydy ýöne şol gün Howa şertleriniñ...

Dowamy »

287 10
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Talyplar.com saýtyna agza bolmak üçin

Hormatly talyplar.com web saýtynyň agzalary we myhmanlary . Nesip bolsa ýene 1-2 günden saýta arkaýyn agza bolar ýaly edilip täze funkusýa goýulýar. Başgada nähili zatlary goýmaly . Teswirde ýazyň .

Dowamy »

337 12
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 weeks ago

Милая малая

Милая малая

Знаю, ты видишь во мне странности
Я не хочу переходить в крайности
Передо мной задача высокой важности
Когда рядом ты

Ты моя милая малая, заманила меня
Ты моя милая малая, все мысли про тебя
Ты моя милая малая, заманила меня
Ты моя милая малая, все мысли про тебя

Dowamy »

94 1
Täzelikler, Döwlet Aşyrovv tarapyndan 2 weeks ago

Söýgüde utulyp, kazyýetde utan alžirli ýigit

Alžirli ýigidiň düşen ýagdaýy çyndanam oňaýsyz. “Güljegiňem bileňok, gynanjagyňam” diýilýän bu ýigit toýdan öň öz öýlenjek gyzyny ýekeje gezek hem makiýažsyz görmändir we söýgülisini diňe şol “owadan” keşbi üçin söýüp gezipdir. Netijede, ýigit şol söýgülisi bilen toý tutýar we toýdan soň öz gelnini tanamaýar.
Çykgynsyz ýagdaýa düşen ýigit nä...

Dowamy »

330 5
Täzelikler, Pegas tarapyndan 2 weeks ago

Hurma(@yyldyz), jigim! Doglan güniñ gutly bolsun! Mydama ýylgyryp ýaşa, ähli gowulyk señ bilen bolsun!

Hurma atly, Yyldyz ýaly, garañkyda ugruny ýitirenlere ugur görkeziji ýyldyz bolup dogan, hoşniýetliligi bilen gamgyn göwinleri şat eden, şadyýan hem hoş gylykly Ýyldyzly Hurma jigim, Salam! Gowmy ýagdaýlaryñ?! Gowydyr Enşallah! Bilýäñmi bu gün nägili gowy gün?! ("Bilýänle, bilmerinmi, gaýtama sen unudypsyñ" - diýmegiñ ahmal) Unutmadym, heýem unu...

Dowamy »

184 11
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 2 weeks ago

@Yyldyz (Hurma) kankam uzak yasha

Mähriň eneň-ataň daşyn gurşasyn,
Hiç kim saňa garşy bolup durmasyn,
Ýüregiň 100 ýyldan hiç az urmasyn,
Kankajygym mydam manyly ýaşa!

Talyp bolmak saňa nesip eýlesin,
Kankajygyň goşgy düzmän neýlesin,
Eneň-ataň ýaly hiç kim söýmesin,
Kankajygym mydam sen uzak ýaşa!

Dowamy »

128 6
Täzelikler, @durdyyevv05 tarapyndan 2 weeks ago