Sorag5

On dzdan biri iñlis dili bile ovrenyas ya ovredyan diyipdi dusunizmiezlik boldy karocy habarlasyp goyber
Dz s.nyyazov bolsa nowayy koceden gerek
Gubadag danam gerek
Tel goysan habarlasyan

Dowamy »

128 4
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

@Men we Sen ! GÜLJEMAL JORAM DOGLAN GÜNUŇ GUTLY BOLSUN!

GÖRJEGIŇ GOWLUK ENE -ATAŇA WEPALY JANYN SAG BAGTLY OKUWLY IŞLI GYZLAŇ BIRI BOL!

Dowamy »

99 5
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 1 week ago

Saylanan.Ru - domeni satylýar

salam. saylanan.ru domeni satylýar. bahasy 500rubl.

Dowamy »

171 8
Täzelikler, AkmyradoffSoft tarapyndan 1 week ago

"Türkmen Medeniýeti"

«Türkmen medeniýeti» atly kitap milli Liderimiziň türkmen jemgyýetiniň ösüşinde köpasyrlyk medeni mirasyň orny hem-de medeniýet ulgamynda häzirki zaman döwlet syýasatynyň wezipeleri hakyndaky düşünje almakda ajaýyp çeşme bolup durýar. Döwlet Baştutanymyzyň bu eserinde gadymy döwürlerden — irki ýaşaýyşdan, ekerançylygyň hem-de ösüşleriň ojaklarynyň...

Dowamy »

136 4
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Ahalteke Bedewleriniň Sarpasy.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen halkymyzyň guwanjy hem buýsanjy bolan behişdi bedewlerimiziň tutýan orny hasda belende göterildi, olar barada edilýän aladalar täze mazmuna eýe boldy. Ýurdumyzyň paýtagtynyň hem-de welaýatlarynyň gözel künjeklerinde atçylyk sport toplumlary gurlup, ulanylmaga berild...

Dowamy »

53 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Yurekdesh.Ru - Täze iş

Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com agzalary we myhmanlary!
Biz size Yurekdesh.Ru saýtynda pul gazanmagy teklip etýäris!

Minimal pul gazanjyňyz: 50TMT-dan 100TMT çenli gazanyp bilýäňiz!(7-8 günde ;)
Etmeli işiňiz gaty aňsat :) iş üçin hiçhili wagtyňyz gitmez...

Pul gazanmak şertleri:
Yurekdesh.Ru...

Dowamy »

361 16
Täzelikler, AkmyradoffSoft tarapyndan 1 week ago

Mukaddes Oraza aýy başlaýar

Remezan – Oraza päkize asmanda her ýylda düşýän aýyna görä, dürlüçe dogýar. Her ýyl hem on gün aýyň başyna süýşýär. Şeýlelikde her ýyl gaýtalanyp durmagy netijesinde Oraza dürli-dürli pasyllara düşýär.

Oraza – tutuş musulman ymmaty üçin mukaddes aýlaryň biridir. Oraza aýy ruhy taýdan tämizligiň hem-de haýyr-sahawatyň aýydyr. Oraza –...

Dowamy »

120 3
Täzelikler, kwazimoda tarapyndan 1 week ago

Türkmenabat Real duşuşyk #Sabirovv

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Gowmy ýagdaýlaryñyz?
Hormatly agzalar arañyzda Türkmenabatdan girýän ulanyjy ýada saýt myhmanlarymyz barmy?! Eger bar bolsa şugün Türkmenabat gidip barýadym isleseñiz saýtdaş dost-doganlarymyzy gysga wagt bolsa hem Real-da görerdik.
Saýta myhman bolup girýän ulanyjylarymyz bolsa şu belgä sms...

Dowamy »

216 6
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

@YASHALYM AGZA BILEN SÖHWÖTDÖŞLÜK (BOLMAJAK WAKA)

Salam Gadyrdanlar we gadyrsyzlar we owadanlar we betnyşalar we şöňa meňzeşler. Ine-de gep-den gybat-dan möwç alyp, diňe gepli-gybatly we ýigrençli hem-de hapa-paýyş salgylanmalardyr, akyllydan parasatly akylsatmalardan ybarat bolan Talyplar portalymyzdaky ""Bolmajak waka"" gefleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň to day-ki myhmany elbetde hemmäniň bi...

Dowamy »

266 11
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 1 week ago

Pikiriñizi bulam-bujar etjek mowzuk #Talyplar.com

Men 24 ýaşymda we 44 ýaşyndaky bir aýala öýlendim. Onuñ hem 24 ýaşynda bir gyzy bar. Meñ kakam bolsa aýalymyñ 24 yaşly gyzyna öýlendi. Şeýlelik bilen kakam aýalymyñ gyzyna öýleneni üçin kakam meniñ giýewim boldy. Munuñ üstesinede gyzym hem meniñ öweý ejem boldy. Ýagny kakamyñ aýalyda garaz. Ayalymyñ we meniñ oglumyz boldy. Oglum hem indi aýalymyñ g...

Dowamy »

301 10
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Şöhrada beslenýän ýyllar

Geçmişine buýsanjy, nurana geljegine beýik ynamy bolan halk bagtlydyr. Biz şeýle bagtdan paýly halk. Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz bar. Agzybir halkymyz asuda, abadan durmuşda eşretli ýaşaýşyň hözirini görüp ýaşaýar. Halkymyzyň bagtyýarlygyna gönükdirilen ähli amatlyklar döwletimiz tarapyndan üpjün edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň baştutanl...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Bedewler buýsanjymyz

Türkmeni älem içre tanadýan milli şaý-seplerimiz, halylarymyz, milli saz guralymyz bolan dutarymyz bilen bir hatarda, behişdi bedewlerimiz hem özüniň ýyndamlygy, owadanlygy, wepadarlygy, çeýeligi, çydamlylygy bilen dünýä bellidir. Lälezar sähramyza ajaýyp görk berýän, şan-şöhraty rowaýata öwrülen bedewlerimize halkymyz uly ähmiýet berýär.
Tü...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

2021-NJI YYLYN Agyz acylyan we yapylyan wagytlary.

Dasoguz-Balkan

Dowamy »

181 3
Täzelikler, kwazimoda tarapyndan 1 week ago

2021-NJI YYLYN Agyz acylyan we yapylyan wagytlary.

Mary-Lebap

Dowamy »

136 3
Täzelikler, kwazimoda tarapyndan 1 week ago

2021-NJI YYLYN Agyz acylyan we yapylyan wagytlary.

Asgabat-Ahal

Dowamy »

98 0
Täzelikler, kwazimoda tarapyndan 1 week ago

Degişeliň gülişeliň

- Toýda gelin getirmek üçin bezelen maşynynyň ýokarsyndaky iki sany halka nämäni aňladýar?
- Başlangyç hasabyň O:O -dygyny aňladýar.


Bir obada arak köp içýänleri zerarly obaň başlygy her hili çäre görüp çykypdyr. Bolmandyr arak içýänleriň sany gün-günden köpelipdir. Bir günem oň ýanyna samsygrak alkaşlaň biri gelip:

Dowamy »

247 2
Täzelikler, loveee_@ tarapyndan 1 week ago

Bloglar.ru (köp soralýan soraglar)

1. Saýtyň maksady näme ?

Bloglar.ru saýtyny açmagymyň esasy maksady öz bilýän zatlarymy beýlekilere öwretmek hem-de başardygymdan internet äleminde adamlara kömek bermek . Türkmenistanyň sanly ulgamyna azajygam bolsa öz şahsy goşandymy goşmak.

2. Şu saýtyň admini kim?

Bloglar.ru saýtynyň admini 19.07.19...

Dowamy »

150 4
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago

Täsinlik

Ilkinji gezek öz-özüni operasiýa eden doktar Leonid Rogozow

Dowamy »

226 7
Täzelikler, Nätänyş adam tarapyndan 1 week ago

Gutlaýan

BIZE BIR NESIP ETMÄWERSIN ENŞALLA :-D

Dowamy »

220 3
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 1 week ago

Täze mowzuklaryma çenli bu mowzugymy okada güýmen

*Äri Türkmenabada komandirowka gidip barýar. Çagalaryna diýýär, kim "Türkmenabat" diýen söze kapýa düzüp islän zadyny aýtsa, şoňa şol zady getirjek.
Gyzy:
- "Kakam gitýär Türkmenabat, getirer maňa şekolat".
Berekella gyzym, saňa şekolat getirerin.
Ogly hem:
- "Kakam gitýär Türkmenabat, kakam getirer popugaý gu...

Dowamy »

201 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago