Şu ýere giraýiñ haýyş

http://expres.click/?r=251065

Şu saýta giräýiñ haýyş . Bir zady synap gorjek bolýan blogy soň pozjak

Dowamy »

166 1
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 3 months ago

Türsükçi diýip zaýbalam etdiňiz, nä sen ARAPMY? ýa türsük geýeňokmy blädiň çagasy.

TrustORG4 minutes agoÖz anketaňdan gelmänehä ýüzüň ýok zetmaçy häkimiň gezen annajemalyndan bolan ogly😂😂😂 ýa hosting den hostinge bökjekläp ýöreniň ýalanmy???Hemmäňize sorag Nowça nirä ýitirim boldy??? Jogap Dostlugyň admini bilen yeketak.ru admininiň bir gandonlygyny bildide ýok boldy....

Dowamy »

442 7
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 3 months ago

E-commerce hyzmatyny birikdirmek üçin resminamalaryň sanawy

Hususy telekeçiler üçin:
• E-commerce hyzmatyny gurnamak barada arza
• Pasportyň nusgasy
• Patentiň nusgasy
• Hususy telekiçiniň bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy
• “Türkmentelekom” EAK tarapyndan web-saýtynyň hasaba alynandygy barada
degişli resminamanyň nusgasy.
• Hyzmat edýän bankynyň rekwi...

Dowamy »

310 5
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 3 months ago

No Way Home

Iñlisçe bilyanler uçin 10845v27500
shu wagt bashlady Spider-man

Dowamy »

416 20
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

Duralga.ru

bu hachan achylday bloklanandy dalmay bu sayt)))

Dowamy »

413 17
Täzelikler, @durdyyevv05 tarapyndan 3 months ago

Internetdaki tanshynyzyn toyuna gidip gordunizmi? N4 Soulja boy

Yyly tocno yadyma dushenok weli Nowruz diyip ertirde shahyr oglan bardy. Shol oylendi. Alan gyzam ertirde agzady. Toy Buzmeyinde Ak yol restoranda bolupdy. Biz kollektiw bolup bardyk. Oglanlardan shahyr Yazmyrat Chorliyew (Bolupbiler) Kezzap Lukmantm Define Gyzlardan Pticka Jujejik Golchonok agza bardy. Toyda bize soz berdiler. Gyzlardan Pticka ogl...

Dowamy »

441 3
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 3 months ago

Meniñ dûnyàm

Ady: Benim dûnyam
Yurdy: Turkiye
Yyly: 25.10.2013y
Gornushi: Drama
Rejissyor: Ugur Yucel
Keshplerde: Beren Saat, Ugur Yucel...

Waka 1950nji yyllarda bolup geçyar. Kor, lal-ker gyzjagazyñ yagdayyna seretmezden, durmushdaky gerek boljak zatlary, ylym-bilim bermek uçin elde baryny edyan Mugallym hakyndaky bu...

Dowamy »

321 10
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

N3 (Splendid agza)

Splendid agza bilen 2014nji yyllaryn bashynda tanshypdym. Lebapda Tmcellda ishleyadi. Onun bir nomerini satyp berdim sheydip tanyshdyk. 2014nji yylda myhmanchylyga chagyrdy. O wagtlar prowodnikdim. Menem Kerka gitdim myhmanchylyga. Ejesi gyz jigisi bar eken gaty gowy adamlar eken. Baran gunum bn 3 gun boldum. Tuweleme jigisi Yusup aga diyip dashymd...

Dowamy »

600 36
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 3 months ago

Koneleri yatlap N3 (Zhirkow85tkm agza)

Zhirkow agzany kopuniz tanayansynyz bir wagtlar HTTUda Altyn Asyrda administrator bolup milli yygyndymyzda hem ishledi. Zhirkow agza bilen ilkinji dushushygymyz 2014nji yylyn aprel aylarynda boldy. O wagtlar Altyn Asyrda ishleyadi ish yeri kone Transportda eken. chaylashdyk esasy gurrunimiz dine futbol hakynda boldy. Futbol goryan bolsanyz futbolch...

Dowamy »

339 3
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 3 months ago

New.Halypa.ru Täzeje täzelik

Salowmaleykum agzalar !

Arañyza gowja täzelik bilen dolanmagy makul bildim. Bu diýjegim göwnüñize ýarar diýen umyt etýãrin.
Biz bu gezekgi size hödürlemekçi bolýan saýtymyz, güçli tizlige baý bolan internet torumyz size dürli görnüšli faillary ugratmana we kabul etmäne we täze tanyş, dost tapmana hullasy size gowy taraplaýyn ý...

Dowamy »

508 29
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 3 months ago

Koneleri yatlap N2 (Dilara agza)

Dilara agza bilen 2011nji yylda mobimitda tanshypdym. Ol wagtlar ol ertire girenokdy. Bir gezek bir tanyshyma 1000 manat karz gerek boldy. Yanymda chykmady ishdedim. Mobimitda sho wagtlar bir tanshym bardy Ruhnama mekdepde mugallymdy. Ikisininem ady "Kynchylyk yok ejizlik bar dunyade" diyip yazylgydy. Yashlaram showagtlar 27di. Men sho tanshyma yaz...

Dowamy »

681 13
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 3 months ago

Hajathana: Soygi hekayasy

Ady: Toilet: Ek Prem Katha
Yurdy: Hindistan
Yyly: 11.08.17y
Gornushi: Gulkuli-drama
Rejissyor: Shri Narayan Singh
Keshplerde: Akshay Kumar, Bhumi Pednekar...


Hakykatda bolan wakalar esasynda surata dushurilen bu filmde - Jaya we Keshaw biri-birini soyyarler, toy tutulyar, toy gununiñ ertesi gelin ba...

Dowamy »

669 20
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

Yagshylary yatlap N1 (Friendship agza)

Hazir kone tanyshlarymyn icinde saytlara giryan yeketak agza bolan Friendship agzadyr. (Hazirki Pegas).

Sapa Hommadow bn 2013nji yyllaryn bashynda showagtlar meshur sayt ertir.comda tanshypdym. Onun bn ilkinji gezek 2013nji yylda may ayynyn bashynda Ertir.com bn Talyplar.comyn arasynda gecirlen Futbol dushushygynda gorupdim. Ol oyuny...

Dowamy »

718 36
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 3 months ago

Aydayozin

Biz inji jübüt däl,
Özüňi hödürleme maňa
sen piwo bilen çigit däl
Menä aljak däl öýlenmeli ýigit däl
Senem çykman öläý sowagdym ýüzük däl
http://web.soyguli.ru/m/music/show/?id=264

Dowamy »

340 7
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 3 months ago

Screenshot #1

Dowletjan Ýagşymuraw barada
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Dowamy »

329 3
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 3 months ago

Arhiw 2017 #2

Arhiw 2017 #2

Dowamy »

491 2
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 3 months ago

****

Eýranly boksçy Muhammad Jawad Wafaýi-Sani ölüm jezasyna höküm edildi.
Ol 2019 ýylky hökümete garşy çykyşlara gatnaşypdy. Ony hökümet binalaryny otlamakda günäkärleýärler. Internet ulanyjylar ony bagyşlamaklaryny, janyny halas etmeklerini soraýarlar. "Твиттер"de #SaveMohammadJavad heştegi peýda boldy.

Mundan başga-da, 2020 ýyly...

Dowamy »

410 9
Täzelikler, Гость tarapyndan 3 months ago

Chaga ya ene ata?

Kyn we oylandyryjy soragy shu gun tanyshlarym bn otyrkam soradym.

"Ene atanmy ya chaganmy? Haysysyny saylardyn?" diyip.

Biri chaga diydi. Biri ene ata diydi. Chaga tapylyan zat ene ata diydi. Onda chagany zynjakmy diydiler. Onda ene atany zynjakmy diydiler. Barde koca zynmak diyip dushundiler. Aslynda koca zynmak dal o...

Dowamy »

485 11
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 3 months ago

Pizdets nahhuý blýät #5

Bu temamda men gudurotly sanlar we simwollar barada gürläýsem diýýän. Has takygy olar çyndanam üstünlük getirýärmi? Ýa ýönekeýje zagowordan ullakan zat dälmi?

Hemmäňiz biziň göle bagşymyzy tanaýan bolmalysyňyz, hat-da birde ýartyňyz aýdymlarynam diňlänsiňiz. Hat-da köpiňiz şony mendir öýtýäňiz. Ýeri bolýa, siziňki dogry LEZZET alyň o...

Dowamy »

509 19
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 3 months ago

Pizdets nahhuý blýät #3

Biraz temadan çykýas we surata seredip LEZZET ALÝAS😁

HOWWA ONSOŇ? TÜRSÜGIME AT DAKDA OTURYBER INDI.

Dowamy »

582 20
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 3 months ago