Türkmenistan we Hindistan syýasy geňeşmeleri geçirdi #talypçy

13-nji ýanwarda Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeler sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berýär.

Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler m...

Dowamy »

33 1
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 6 days ago

Tazelik

,,Urra - a - a! Busluk, planetamyzdan koronawirus ayrylypdyr! Dünya dowletleri bilen hosniyetli gatnasyklar yola goylupdyr, yollar, bazarlar acylypdyr, toylary, bayramcylyklary gecirmage rugsat berlipdir, maska dakynmak hem gadagan edilipdir!" diyip esitsen mana - da habar etsene!

Dowamy »

140 2
Täzelikler, Generalll l tarapyndan 6 days ago

Akina — Andhoý” demir ýol liniýasy işe girizildi #talypçy

“Akina — Andhoý” demir ýol liniýasy işe girizildi
14-nji ýanwarda Owganystan Yslam Respublikasynyň Akina-Andhoý beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýoly açyldy. Dabara teleköpri arkaly Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň döwlet Baştutanlary gatnaşdy. Muny Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berý...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 6 days ago

!????

Kop aydylya tanamadyk adamlaryn bilen gurlesme diyip yone biz ol duzguni bozyarmysyk😉😈

Dowamy »

64 1
Täzelikler, Paris tarapyndan 6 days ago

Salamlaşyk

Essalowmaleýkim gadyrly talyplar comun agzalary, menem täze agza, şugunler dine tm saýtlara agza bolup geçýän, indem gezek talyplara ýetdi. Gowy saýt eken, işinizde okuwñuzda üstünlik arzuw edýän ! Blok açmakam salamlaşaýyn diýdim, bu nirden çykdaý diýmersiniz ýaly🧒

Dowamy »

112 17
Täzelikler, Dogrudawalla tarapyndan 6 days ago

!😂😂

Bagysla welin sen aşakdaky raýonyñ yokardaky kocanin ortasyndaky binanyn in yokarky etažynyn 21- belgili oydaki Jennet dayzanyn oglunun toyuna gelen sünnetciniñ suratlaryny dusuren suratcynyn komekcisinin klasyndaky Meredin doganynyn uniwersitetindaki mugallymyn gaty yakyn dosty bolan doktorun oyunun onundaki stolba bilen yuzbe- yuz gapdalyndaky gy...

Dowamy »

141 3
Täzelikler, Paris tarapyndan 6 days ago

Size bir sorag.Telefonyn originaldygyny nadip bilip bolyar.Eger bilyanin bar bolsa pikirinizi yazyn.

Salam hemmanr agsamynyz haýyrly bolsun!siz telefonyn originaldygyny bilyanizmi eger bilyan bolsanyz pikirinizi yazaýyñ.

Dowamy »

174 12
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 6 days ago

Almanyñ ynsan saglygyna peýdasy....#talypçy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar.

Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň düzüminde organiki turşulyklar, şeker, glýukoza, fruktoza, efir ýaglary, A, K, C, E, B6 witamini, kletçatka, pektin maddalary, min...

Dowamy »

39 1
Täzelikler, Shatlyk. tarapyndan 6 days ago

Degişmeler....#talypçy

Iki jora imoda ýazyşýar.
-Haýwan.
-Kim?
-Söýgülim.
-Näme etdi?
-Ikilik etdi.
-Goýsana.Haýsy biri?Begençmi,Nurymy,Batyrmy?
-Begenç.
-Haram ölmüş.Bularyň bary şeýle özi.

Bir garryja daýza bazarda oturup käşir satýar.Oňa-da her hepde biri 20 manat puluny berip käşirini alman geçýä...

Dowamy »

258 9
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 6 days ago

Peýdaly Göz maşklary...#talypçy

1.Gözüñizi mäkäm ýumup, uludan demiñizi alyñ.Boýnuñ, ýüzüñ myşsalaryny dartyñ.Demiñizi 2_3 sek saklap, gözüñizi giñden açyp, demiñizi goýberiñ. Maşky 5 gezek gaýtalañ.!
2.Gözüñizi ýumuñ.Aýlawly hereketler bilen gaşyñyzyñ ýokarsyny we göz hanasynyñ aşagyny burundan çekgä tarap owkalañ.
3.Gözüñizi ýumuñ.Gaşlaryñyzy gowşadyñ.Göz almasyn...

Dowamy »

75 5
Täzelikler, Shatlyk. tarapyndan 6 days ago

Sorag.jagaba sps

Mobilni danydan giryan sayt name ucin vi fi den girmeyar?(hayys aydayyn)

S8 paket bolsa aljak 64503558

Jogabam tel edayin hic bolmada imo

Dowamy »

47 0
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 6 days ago

Su Aydymy bilyan su saytda kannn!!!

Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar
Bir gün beni sorarlarsa suscan
Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan
Ne özlemi hasret suçun doğasında varsa
Yoksulun merhameti gasp elinde saz
Hep beklemiş gözlerinde yaş sırtında yas
Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmeleyecek
Biz tanığız keşmekeşe e...

Dowamy »

124 17
Täzelikler, Paris tarapyndan 6 days ago

Täsinlikler

Kiçijik çaga gök kitiň damarlaryndan ýüzüp bilýär.
Ugandada ilatyň 50%-i 15 ýaşdan kiçi.
Iň pes adamlar ýaponlar, iň ýokary adamlar gollandiýalylar.
Adamyň tüýküligi adaty suwdan üç esse ýokary temperaturada gaýnadylýar.
1979-njy ýylda Pensilwaniýa ştatynda iki çaga adaty bolmadyk at dakdy: Pepsi we Cola.
Doňuzl...

Dowamy »

121 2
Täzelikler, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 6 days ago

Täsinlik - Antifrizli jandarlar #talypçy

Awtoulagly adamlar antifriziň nämedigini bilýän bolsalar gerek! Antifiriz spirtiň bir görnüşi bolup, suwa görä doňma nokady has pes bolany üçin gyşyna awtoulaglaryň radiatoryna guýulýar. Her näçe geňem bolsa, bedeni antifrizli jandarlaram bar. Şeýle jandarlar polýuslarda ýaşaýarlar. Munuň üçin balyklary hem-de polýusda ýaşaýan mör-möjekleri mysal g...

Dowamy »

87 3
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 6 days ago

Peýdaly maslahatlar #1 #talypçy

1.Otag güllerini janlandyrmak üçin olary sähelçe süýjedilen suw bilen suwarmak maslahat berilýär.
2.Pyçak, gaýçy ýaly gurallary nahar duzy eredilen suwa ýarym sagat çümdürip goýup, soňra ýiteltseňiz, has kesgir bolar.
3.Ýüz görünýän aýna Gün şöhlesiniň düşýän ýerinde asylsa, ol tiz zaýalanar we ýalryldysyny ýitirer.
4.Tebigy...

Dowamy »

115 6
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 6 days ago

ÝekeTäk.Ru - Ýene Liderligi dowam etýär :)

Essalowmaleýkum hormatly ÝekeTäk saýtynyň ÝekeTäk ulanyjylary! ÝekeTäk saýtymyzda pul gazanmagyňyz mümkin! Gazanan pullarňyz telefon belgiňize oklanylyp berilýär !
Nädip pul gazanmak barada aşakda doly maglumat alyp bilersiňiz!

Nädip pul gazanmaly?! Pul gazanmak üçin siz saýtda aktiw bolmaly! Her sagat 00-da Pikirler bölümine...

Dowamy »

208 7
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Täsinlikler dünýäsinden käbir toplanan maglumatlar #2 #talypçy

11. Aý öz okunuň daşyndan aýlanýan hem bolsa, ol şonda-da Ýere bir tarapyna bakýar. 1-nji gezek ýeriň arka tarapyny 1957-nji ýylda görýärler.
12. Aý diametri boýunça Günden 400 esse kiçidir. Şeýle hem Günden bize 400 esse ýakyndyr.
13. Çagalar baharda, ýagny ýazda tiz ösýärler.
14. Ýaponiýanyň köçeleriniň atlary ýok.
15....

Dowamy »

156 11
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Täsinlikler dünýäsinden käbir toplanan maglumatlar #1 #talypçy

1. Afrikada ýaşaýan pilleriň göwrelilik döwri 22aý dowam edýär.
2. Tarakan kellesiz 9gün ýaşap bilýär.
3. NHL - de iň çalt gol 3sekuntda urulýar.
4. Napaleon minutda 2000 söz okap bilipdir.
5. Bukingam köşgünde 602 sany otag bar.
6. Ýewropalylar Afrikalylardan az gürleýärler.
7. Begemotlar suwuň aşagynda do...

Dowamy »

189 14
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Size sorag!!!

Size sorag!!!talyplara surat goysan google cykyarmyka!eger bilyan cykyan bolsa pikirinizi yazyn we nace wagtdan cykyar!

Dowamy »

40 0
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago

Gyzlary oglana öwrülýän oba.

Ozal gyz bolup dogulan Jonni,oglana öwrülenine şat.

Jonni Domanikan respublikasynyň çetki obalarynyň birinde ýaşaýar.Karib deňizinde islendik adamyň aýagy ýetip bilmejek bu obada "Gyuvedosi" diýen topar bar.Jonni bolsa edil şu Gyuvedosilerden.

Gyuvedosi sözi "12 ýaşynda ujydy çykan"-diýen manyny aňladýar.Sebäbi...

Dowamy »

255 7
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 1 week ago