KRISTALL MARKETLERDE AKSIÝA (UTUŞLY LOTOREÝ)

Mähriban ildeşler!
Änewdäki we Gämidäki Kristall marketlerinde geçiriljek (03.04.2022) Lotoreýli we Aksiýaly, gyzykly hem-de şowly pursatlary siziň dykgatyňyza hödürleýäris!
KRISTALL marketlerde himiki arassalaýjy serişdeler-de şeýle hem ''Sleepy külot'' çaga arlyklarynyň bahalary 55 manat bolar!
Şeýle-de ''Sleepy'' firmanyň...

Dowamy »

358 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

@Black wolf doglan güniň bilen!!!

@Black wolfyn doglan guni.

Ynha, bu gun parasatly, akylly hem dana atadan mertlik alyp, mahirli eneden mahir alyp dunya inen in gowy ynsanlan biri MYRAT jigimin (Black wolfyn)doglan guni.Jigim sen doglan gunini gutlayan Allajan janyn sag, bashyn dik, omrun uzak , guler yuzin hic hacan solmasyn! Yureginde beslan ahli yagshy arzuwlan h...

Dowamy »

516 3
Täzelikler, Khanture tarapyndan 8 months ago

Happy birthday Black_wolf!!!!

Myrat doglan güniñiz bilen gutlaýan. Uzak ýaşyñ Black Wolf. Şu durmuşda õz bagtyñyzy tapmak nesip etsin hemem tapmagyñyzy arzuw edýän we goldaýan, ähli başlan işleriñde size üstünlik arzuw edýän! SIZE uly bagt, uly durmuş, her bir geçen günüñ şatlykly bolmagyny, güler ýüzüñiziñ solmazlygyny, şol güler ýüz bilen ýüregiñ hem ýylgyrmagyny arzuw edýän!...

Dowamy »

326 3
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 8 months ago

****

1. Pýotr l arakhorluga garşy gyzykly göreş usulyny oýlap tapypdyr. Arakhory agramy 7 kg bolan medal bilen "sylaglapdyrlar". Medaly hiç wagt boýnuňdan aýyrmaly däl eken (aragyny goýýança). Aýyranyny bilseler ýa-da eşitseler jeza beripdirler.

2. Taýlandyň gimnini rus kompozitory ýazypdyr.

3. Dünýädäki iň gysga wagt dowa...

Dowamy »

714 0
Täzelikler, Гость tarapyndan 8 months ago

****

Suw daşgyny, tupan,ýer titremeleri ýaly tebigy hadysalar dürli döwürde,dürli ýerlerde ynsan ömrüne zamun bolan esasy apat hasaplanýar. Emma 1952 ýyl Londonda suw daşgyny ýa-da ýer titremesi däl-de ümür (туман) sebäpli 12 müň kişi wepat boldy.

1952 ýyl 5 dekabr güni şemalsyz, sowuk howa wagtynda Londona antisiklon ýapyrylýar,netijede...

Dowamy »

742 5
Täzelikler, Гость tarapyndan 8 months ago

Gutlag

Bütin dünýäniñ siz gözel gyzlary,
Bu gün gutlaýarlar hemme sizleri,
Siziñ ücin döredýäris aýdym sazlary,
Sizler bu dünýäniñ aýdyñ ýazlary.

Crazy boyyn adyndan bar gyzlary gutlaýan,
Bu satlykly baýramda hemmäñizi ýatlaýan,

Dowamy »

345 5
Täzelikler, Crazy boy tarapyndan 8 months ago

🌼🌼🌼🌼

8-nji mart halkara zenanlar guni bilen ahli masgala agzalarynyzy tuys yurekden gutlayaryn.
Ozge gulden nazik siz .In mahirli gozel siz .Bu dunyade yeke tak .In gerekli eje siz . Guller yaly owadan. Caga deyin mahirli. Bahar yaly mylayym Gun nury dey yyly siz .
BAYRAMYNYZ GUTLY BOLSUN🌼🌼🌼🌼🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙌👍

Dowamy »

310 3
Täzelikler, Бабаниязов Дж tarapyndan 8 months ago

****

1960 ýyl 12 oktýabr. Ýaponiýa

Ikinji jahan urşundan soň Ýaponiýada jemgyýet ikä bölündipdi: çepçi güýçler -ABŞ bilen ylalaşyga garşy çykan kommunistler,sagçylar bolsa "Hytaý duşman,ABŞ bolsa dost" diýen pikiri öňe süren kapitalistlerdi.

Inedziro Asanuma (Yaponiya Sosialistik partiya-çepçi güýçleriň öňbaşçysy) çykyşy wa...

Dowamy »

487 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 8 months ago

****

Fidel Kastronyň uzak ýyllyk howpsuzlyk gullugynda işlän Fabian Eskalanteniň aýtmagna görä, Kubaň baştutanyna garşy jemi 638 gezek kast edilşik gurnalan we esasan ABŞnyň Merkezi razwetka gullugy tarapyndan. Kast edilşik usullary örän başgaçady: zäherlemek, sowgat hökmünde berilen partlaýjy sigaret,kastýuma siňdirilen kömelek infeksiýasy.Ýöne her gez...

Dowamy »

585 4
Täzelikler, Гость tarapyndan 8 months ago

****

1. 100 000 (ýüz müň) dollarlyk kagyz pul 1934 nji ýylda çykarylýar.

2. Dollara reklama ýerleşdirmeklige 2004 nji ýyly rugsat berilýär.

3. Häzir 500 ýewrolyk kagyz pul dünýädäki iň meşhur banknot hasaplanýar.

4. 1 mln dollar diňe ýüzlüklerden ybarat bolsa,10 kg agyrlykda bolýar.(Barlap gördüm şuny☺️)

Dowamy »

584 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 8 months ago

Dükanlara ýelmemek üçin dizaýn

😁😁😁

Dowamy »

812 2
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 9 months ago

Çatymyzyň android programmasy

salam hemmäňize ine-de saýtymyzyň android programmasy taýýar boldy ýükläp bilersiňiz
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=APK/Taumlze_Imo_Tm.apk

Dowamy »

423 1
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 9 months ago

Baýramlarynyz gutly bolsun oglanlar! :)

Ähliñize salam talyplar.com saýtynyñ agzalary. Saýtda aktiwlik peselipdir men gelmesem :D
Hany onda bu gün 23nji fewral oglanlar baýramyñyz gutly bolsun. Ähliñiziñem janlaryñyz sag bolsun!
23.02.2022 ý 19:01

Dowamy »

425 4
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 9 months ago

Saýt açyp beräýiñ

Salam mañada öňki tasindunya.ru ýaly saýt açyp beräýiñ. 1 aýlyk hosting tölegini öňünden berjek . Domen başda nähili domen bolsada bolýar soñundan üýtgederis.

Habarlaşmak üçin

Tel nom: +993 62 095772

Dowamy »

437 3
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 9 months ago

Dostlaryñyz bilen paýlaşyñ dostlarym

Link.advear.site - pul gazanmak üçin saýtlar

http://advear.ru/ml/63707

Dowamy »

448 0
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 9 months ago

Hemmä salam

Aydayozin diien reperi tanayan barmy

Dowamy »

651 8
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 9 months ago

TrustOrg agza

Ilki bilen salam. Bagyslan ulgamda.ogr saytyna girsem seyle zat cykyar

Dowamy »

629 6
Täzelikler, Nätänyş adam tarapyndan 9 months ago

Nesip bolsa Inşallah

Salam Talyplar.com agzalary. Bilşiňiz ýaly men ýakynda asyrweb.com saýdyny satyn aldym we indi ýapylmaz we hemişe elýeterli bolar diýip söz beripdim. Emma gynansakda sözümde durup bilmedim we onuň ýörite sebäpleri bar we maňa dogry düşünersiňiz diýip umyt edýän.

Ilkinji sebäpleriň biri saýdyň ady, ýagny asyrweb.com salgysyny hiç göwn...

Dowamy »

849 10
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 9 months ago

****

Süýji ukyda ýatyrdym weli jaň geldi,alaçsyz turmaly boldum( ýogsa mundan öň öçürip goýýadym ýatamda. Şu gezek ýad'a düşmändir)
Gelen jaňy alaçsyz aldym. Aňyrdan tanyş ses geldi.
- Alo gowmy ýagdaýlaň bratişka,giç ýagşy?
- Gowy,giçden soň aýlamadyk ýagşy. Kim sen?
- Tanamadyňmy,Klopp men,Ýurgen Klopp.
- How ýaşok,e...

Dowamy »

919 1
Täzelikler, Гость tarapyndan 9 months ago

Gämi KRISTAL marketde AKSIÝA geçiriler

Eziz ildeşler, mähriban doganlar!
20.02.2022 ý.

Ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşen Gämi obasyndaky (Köne Gämi, öňki Mir köç.) KRISTAL marketde 20-nji fewral güni Himiki arassalaýjy serişdelerinde (Çaga arlyklary ''Sleepy'', ''Baby Turco'' we sodalar, gap-gaç ýuwujy serişdeler, şampunlar, sabynlar, ýakymly...

Dowamy »

341 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 9 months ago