Armañda hooww !!!

Täze ýylyñyz bilen gutlaýyn diýdim gijem bolsa😉 öñküje daýyñyz Dogrudawallañ adyndan Täze ýylyñyz gutly bolsun hemmäñiziñ !!! (owadanlap uzyn edip ýazyp oturmaýyn diýdim meñ aýtjaklammy aşakdakylar ýerine ýetiripdirler tüweleme) 🤗

Dowamy »

225 2
Täzelikler, Dogrudawalla tarapyndan 4 months ago

Täze ýyl geldi

Kone yylda goyup aladalary
taze yyla satlyk bn adin siz
Ayazbaba size sowgat paylasa
bagtyn gulki sowgadyndan dadyn siz
baylygynyz saglyk bolup dokulsin
yykylsanyz dusun bagtyn ustune
her ojakda caga sesi kopelsin
taysyzlaram yetsin bagt kosgune
hokum sursun parahatlyk dunyade
gozyas di...

Dowamy »

182 0
Täzelikler, Crazy boy tarapyndan 4 months ago

Täze ýylyňyz düşümli bolsun!

Salam talyplar! Siziň ähliňizi ýetip gelen Täze "BARS" ýyly, ýagny, 2022-nji ýyl bilen tüýs ýurekden gutlaýaryn!
Gutlamak bilen, her biriňize, jan saglyk, agzybirlik, maşgala-ýurt abadançylygyny arzuw edýärin.
Onda näme, nesip bolsa ýene-de 3 sagat, 40 minutdan täze ýylymyza gadam basarys.
Täze ýylda gadamlar batly bolsun, sag...

Dowamy »

208 1
Täzelikler, Mr.WriTer tarapyndan 4 months ago

Täze ýyl gutlagy......

31,12,21ýyl, Bu gün Bütin Dünýä ýurtlarynda hemme ynsanlary Täze ýyl baýramyny sabyrsyzlyk bilen garşylaýarlar.Şonuň bilen birlikde menem Hormatly Asuda watanymyzyň mähriban halkymyzy TÄZE ÝYL baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Gutlamak bilen size berk jan saglyk,uzak ömir, maşgala agzybirligini we siziň ojaklaryňyzda saçaklaryňyzyň bereketini...

Dowamy »

189 2
Täzelikler, LUKMAN_GYZ tarapyndan 4 months ago

Baýramçylyk gutlagy #Perhat Sabirovv

Salam www.talyplar.com-yñ mähriban agzalary. Men hem öz adymdan sizi ýetip gelen 2022 ýagny taze ýyl bayramlaryñyz bilen gutlayaryn. Nesip bolsa geljekde bu 2021-de ýetip bilmedik zatlaryñyza 2022-de ýetiñ. Hemmäñize jan saglyk, işiñizde rowaçlyk dileýärin. Esasan hem @Ahmedik_97, @Pegas, @Panturkist, @wagt, @IDEALLIDER, @Nirvana we beýleki ähli ag...

Dowamy »

345 11
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Gercek.moy.su

Täze yyla täzeje sayt bilen baslalyñ. Täzeje saytyma baha beriñ dostlar.

Goy taze saytymyzyñ ömri uzak, agzalary köööp, peydaly bloglary bol bolsun

Esasanam janyñyz sag , yurdumyz asuda bolsun.

TÄZE YYLYÑYZ GUTLY BOLSUN.

Dowamy »

340 6
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 4 months ago

Darkray

Sen hakda ýazjak däldim aslynda
Ýöne ýatlamalar gezip ýör meň kasdymda
Ýeke-özüm galdym, Ýeke-özüm galdym,
Şo ýatlamalar astynda Seň kastyňda däl
Meň kastymda Yeah Darkray bu
Ýene setire geçirilen ömür
AAH Ýarym gelmez Ýüzüm gülmez
Ömrüm boşar dolmaz
Sensiz asla bolmaz
Ýakan şemim...

Dowamy »

236 3
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 4 months ago

2022

Salam hemmanizin yetip gelen 2022-nji yylynyz gutly bolsun dushumli yyllaryn biri bolsun! !!

Dowamy »

203 3
Täzelikler, Бабаниязов Дж tarapyndan 4 months ago

Hemmäň dykgatyna

Hemmä salam. we-pro-ny ZetPro2003-diyip tanayanlar.
Aslynda Zet-Pro2003 - Lebap Hojambazdan 2003-nji ýyl özem gullukda dogrymy aýtsam Ahalda Tejende gulluk edýär.
We-Pro - Daşoguzdan Ýylyna bilemok . Başga nähili subutnama gerek.

Dowamy »

555 34
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 4 months ago

****

Jorj Stinney ABŞda ölüme höküm edilen iň ýaş ynsandy.

Ol elektrik toguna çatylan oturgyç arkaly öldürilende 14 ýaşynda'dy. Ol sud wagtynda we jeza beriljek gününe çenli özüniň günäsizdigini aýdyp, hemişe eline Injil alyp gezipdir.

Jorj 11 ýaşly Betti we 7 ýaşly Meri atly akýagyz gyzlary öldürmekde aýyplanýar.
...

Dowamy »

393 4
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

Täze ýylyňyz bilen!!!

*
***
**T**
***ä***
****z****
*****e*****
****2022*****
****yylyñyz****
***gutly bolsun***
2021/|\ 2022
Size täze 2022-nji yylda bagtdan payly söygüden serpayly owadan päk durmush,jan saglyk,agzybirlik, mashgal...

Dowamy »

270 3
Täzelikler, Khanture tarapyndan 4 months ago

Mugt

turkmen sputniginde:
10 sany ozbek kanal...
Zee Tv, Киносемья, Кинохит, Индийское Кино, Родное Кино
Sheyle-de - Lebap, Dashoguz we Merkez
kanallary açyk.

Dowamy »

631 22
Täzelikler, soho tarapyndan 4 months ago

Täze ýyl hakynda gyzykly maglumatlar

Dünýädäki ilkinji arça agajy XVII asyryň başynda döräpdir. Elzas şäherinde (şol wagt Germaniýanyň bir bölegi, häzirki wagtda Fransiýanyň bir bölegi) arça we sosna agaçlary reňkli kagyz gülleri, alma, peçeniýa we gant bilen bezelipdir.Arça bezegleri üçin dürli reňkli öwüşgün saçýan çyrajyklar 1895-nji ýylda Amerikada oýlanyp tapyldy.1700-nji ýylyň 1...

Dowamy »

260 1
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 months ago

Ýylyň parlak ýyldyzy-2021 :Begenç Çaryýew bilen söhbetdeşlik

Türkmen estradasynda özboluşly däp emele geldi. Ol hem ýylyň dowamynda öz zehini bilen halkyň söýgüsini gazanan ýaş estrada aýdymçylarymyz «Ýylyň parlak ýyldyzy» diýlip yglan edilýär. Ählimize mälim bolşy ýaly, tamamlanyp barýan 2021-nji ýylda bu hormatly derejä Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň estrada aýdymçysy, Türkme...

Dowamy »

269 0
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 4 months ago

Türkmenistanyň Prezidenti Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Baş arçasynda guralan Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy hem-de “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky meýdançasynda geçirilen baýramçylyk çärelerine gatnaşyjylaryň şatlyklaryna goşuldy. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilýär.

Milli Liderimiz “Älem” medeni-dynç alyş merk...

Dowamy »

152 0
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 4 months ago

****

Hindistanyň Goa ştatynda "Mançester Ýunaýted" hüjümçisi Kriştianu Ronaldunyň heýkeli goýuldy.
Ýerli häkimiýet wekilleri bu heýkel ýaşlary futbola höweslendirer diýip umyt edýärler.

Emma ýerli halk bu wakadan närazy. Bir wagtlar bu ştat Portugaliýaň koloniýasydy we närazy raýatlar Portugaliýadan garaşsyzlygy gazanmaklarynyň 60...

Dowamy »

249 0
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

Kanadadaky sowuk rekord üstüne rekord goýýar

Kanadanyň demirgazyk we günbatar sebitlerinde soňky üç günüň dowamynda täsir eden sowuk howa tolkunynda 42 dürli nokatda temperaturanyň peselmegi hasaba alyndy.

Kanadanyň Meteorologiýa Guramasynyň maglumatlaryna görä, ýumşak howasy bilen tanalýan Britan Kolumbiýa welaýatynyň paýtagty Wankuwerde 26-njy dekabrynda, ýekşenbe güni soňky...

Dowamy »

307 1
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 4 months ago

Dünýä habarlary: gysga setirlerde

James Webb ýola düşdi

James Webb adam däl, ol dünýäniň iň güýçli teleskopy. Bu teleskopuň kömegi bilen NASA-nyň birçak ýitip giden ýyldyzlaryň şuglasyny görmäge çalyşjakdygy barada ozal

habar beripdik.

Birki günlükde James Webb ýyldyz gözlegine sary ýola düşdi. Amerikanyň Howa ýollary we NASA eger ahyrky...

Dowamy »

252 1
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 4 months ago

Doglan gün gutlagy iñ ýakyn jorama

Salam jora saña bir ak gül berýän, ýapragynda iman, ysynda jennet, baldagynda hormat bardyr. Saña jan saglyk, hem-de agzybirlik arzuw edýän. Allajan güler ýüzleriñe ýygyrt düşmesin. С днём рождения милая :)
Моя лучшая подруга Xyivenia doglan günüñ gutly bolsun! Täze ýaşyñ bilen gutlaýan. Uzak ýaşa, armansyz ömür arzuw edýän. Ýüregiñde näme a...

Dowamy »

338 12
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 4 months ago

Çikatilo - ýada «Гражданин - X»

Andreý Romanowiç Çikatilo (1936-njy ýylyň 16-njy oktýabry, Harkow sebiti Ýabloçnoýe - 1994-nji ýylyň 14-nji fewraly, Nowoçerkassk, Rostow sebiti) - Sowet seriýaly ganhor. Jynsy taýdan kanagatlanmak üçin, esasan Rostow sebitinde, RSFSR-iň beýleki sebitlerinde, Özbek SSR we Ukraina SSR-inde azyndan 43 adamy rehimsizlik bilen öldürdi. Birnäçe adamy...

Dowamy »

351 2
Täzelikler, Nol tarapyndan 4 months ago