TheMug.Ru saýtda POST (Maglumat) ýaz 400+ den gowrak adam 1 Günde okar

Salam mähriban TheMug.Ru nyň okyjylary! Indi siz saýtda Post ýükläp 400+ den gowrak adama öz pikiriňizi paýlaşyp bilersiňiz.
Saýt ýaş saýt bary ýogy 5 aý boldy döredilenine geljekde 1 Günde girýän adamlaryň sany öser.
Saýtda biri-biriňize podpisatsýa edip bolýär.
Saýtda öz Instagramyň URL ny ýa-da FaceBook, twitter, wkontakt, o...

Dowamy »

608 16
Täzelikler, SEO mugallym tarapyndan 7 months ago

BUGUNKI STAWKA FUTBOL

04.04.2019y...FUTBOL OÝUNLARY...⤵⤵⤵
(\____/)
( ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)
\╭☞ \╭☞

04.04.2019. Stawka almak 1 manatdan dowam edyar dostlar...
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽⤵⤵⤵⤵

1)⌚23:30 Leganes↔Valladolid
2)⌚00:00 Atalanta↔Bologna
3)⌚22:30 Brondby↔Alborg
4)⌚00:30 Real Sociedat↔R.Betis
...

Dowamy »

423 0
Täzelikler, añyýok tarapyndan 7 months ago

Täze Türkmen forum TheMug.ru

Salam mähriban talyplar.com'yn agzalary. TheMug.ru saýtda indi registraçiýa edip bolýandygyna duydurýarys.
* Islendik adam registraçiýa edip bilýär.
* Islendik adam post ýa-da blog doredip bilýär.
* Postyna kim kommentariýa ýazan bolsa emailina sms bolup ýa-da admin panelde gorkezýär.
* Hiç hili botlar ýok
* Bilm...

Dowamy »

670 6
Täzelikler, SEO mugallym tarapyndan 7 months ago

Iñ meşhur turkmen saýtlary (programmalary)

Salam hormatly agzalar.
Ynhada bu makalada turkmen saytlaryn in meshurlaryny jemlemek karara geldim, seyle hem programmalary hem gozegne tutup, eger su sanawda men hem yalnysan bolsam siz duzedip bilersiniz.
Basladyk:
1. TMCARS - programmasy
2. Saylanan.com, islenen.com, tmhyzmat.com, turkmenportal.com, vestniktm, naydiz...

Dowamy »

922 12
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 7 months ago

DOLLAR ATLY STAWKA TOPARY IMODA

""" 💲💵💲DOLLAR STAWKA 💲💵💲"""" atly
📣📣📣Täze başlanjak ♡FUTBOL♡stawka oýunlaryna çagyrýarys ...
》》💯 100% prosent HALAL💯》》》》》》》
Başga stawka grupbalary ýaly (6 oýun ) dälde bizde Her gün { 4-OÝUN GOÝULAR} size ýeñillik bolar ýaly.... 4 oýuny dogry jogaplan oýunçylara stawka goýuljak puluñ 80%-y berilýär ! ! ! !

Dowamy »

574 10
Täzelikler, añyýok tarapyndan 7 months ago

" TMCELL11 " Agzamyza.

Doooos galamyñ ujy yiti bolsun. Gosgulanny okap doyamyzok. Tazejelerinden goyupdur yenede. Ustunlikkk!!

Dowamy »

731 61
Täzelikler, Cxase tarapyndan 7 months ago

Türkmenpoçta” kompaniýasy ýurduň içinde pul geçirimler ulgamyny ornaşdyrdy

Türkmenpoçta” kompaniýasy ýurduň içinde pul geçirimler ulgamyny ornaşdyrdy

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşygy kompaniýasy ilata edilýän hyzmatlaryň çägini giňeldýär. Hususan-da, indi aragatnaşyk bölümleriniň ählisinde ýurduň içinde elektron pul geçirimlerini amala aşyryp bolýar. Puly çalt ugratmak...

Dowamy »

645 2
Täzelikler, bank tarapyndan 7 months ago

STAWKA TURKMENISTAN

Ilki bilen hemmäñize salam.Saýty myhman bolup okaýanlar we agzalar!!!!
/ Bu gün size STAWKA OÝUNLARYNA gatnaşasy gelýänlere bildirmekçi ! ! !
Häzirlikçe futbol boýunça stawka ýagny (utuş) oýny:;
Indi bolsa size gysgaça hem-de sada görnüşde düşündirjek ! / !
Gündelik dünýä futbol oýunlary bolýar şulardan her gün 3 OÝU...

Dowamy »

619 3
Täzelikler, añyýok tarapyndan 7 months ago

Ene atalary ünjä goyyan yagday.Hany oglanlar gyzlar hazir bolalyñ shu zatlardan.

Salam baryna.Shu gunlerde kop yetginjeklerin õlumune sebap bolyan momo oyuny barada mowzuk achayayn diydim.
Momo. Turkmenistanda kan esidemok shol oyun oynalya dp yone eshitmeyanimiz gowudyr. Shu gunler tv de gabat gelyan esasy turk kanallaryny goremson shonda kan gabat gelya sho oyuny oynap ozini asyp yoren yetginjekleri. Intek ol oyun bar...

Dowamy »

991 22
Täzelikler, lacos tarapyndan 7 months ago

Dünýäde hyrydarly önümler

Ýurdumyzy 2019 – 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamsyna laýyklykda ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini üpjün etjek kuwwatly önümçilik, durmuş we inženerçilik ulgamlary döredilýär. Innowasiýalar, iň täze ylmy-tehniki işläp taýýarlamalar, menejmentiň, hem-de marketingiň öňdebaryjy usullary önümçilige giňden ornaşdyrylýar. Şo...

Dowamy »

611 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 7 months ago

Telekeçileriň işi ileri

Milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşinde ýurdumyzyň telekeçilerine möjüm orun degişlidir. Häzirki döwürde türkmen işewürleri dürli ulgamlarda amala aşyrylýan giň möçberli maksatnamalary hem-de taslamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýarlar. Olar önümleriň köp görnüşlerini öndürmek bilen, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge saldamly goşant go...

Dowamy »

537 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 7 months ago

Ekologiýa babatynda döwrebap kanun

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanyp taýýarlanan bu döwrebap Kanun ekologiýa auditini geçirmegiň hukuk we guramaçylyk esaslaryny kesgitlemek bilen, ýurdumyzda hojalygy ýörediji subýektleriň işiniň ekologiýa taýdan esaslylygyny we netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Bu Kanunyň 1-nji maddasynda kanunyň mazmunynda ulan...

Dowamy »

502 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 7 months ago

Okuw

salam hormatly agzalar we myhmanlar size ynamly hytaya hanjong shaherine okuwa gitjekler bar bolsa habarlashyp bilersiniz +99364377339 line. ynamly

Dowamy »

489 2
Täzelikler, Yzganttm tarapyndan 7 months ago

Ýaşaýşyň maňzy-manysy

Her ýylyň 1-nji iýuny Çagalary goramagyň halkara güni hökmünde giňden bellenilip geçilýän ajaýyp seneleriň biridir. Bu sene ýurdumyzda hem uly şatlyk-şagalaňa, belent dabaralara beslenýär. Sebäbi göz-guwanjymyz, ýagty ertirlerimiz bolan çagalaryň baýramçylygy her bir türkmen maşgalasy, her bir ata-ene üçin aýratyn şatlykly gündür. Halkymyzda köp ç...

Dowamy »

494 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 7 months ago

M.Miralyýew: "Ilaty doly iş bilen üpjün etmek biziň baş maksadymyzdyr"

Hazarýaka Türkmenbaşy şäherinde ilaty doly derejede iş bilen üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan çäreler barada Türkmenbaşy şäheriniň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak bölüminiň başlygy Muhammetaly Miralyýew okyjylarymyza şu aşakdakylary gürrüň berdi.

Ýurdumyzyň dürli pudaklaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça giň möç...

Dowamy »

514 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 7 months ago

Daşoguz welaýatynda bag ekmek işleri ýokary guramaçylykly geçirildi

21-nji martda Türkmenistan döwletiniň ähli ýerinde ählihalk ýowary geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, şol gün Türkmenistanyň ähli raýatlary ýokary ruhubelentlikde ir sagat 7-de ählihalk ýowaryna gatnaşmak üçin ýörite bellenilen ýerlere ýygnanyşdylar.

Ýurdumyzyň demirgazyk bölegi bolan Daşoguz welaýatynda äh...

Dowamy »

434 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 7 months ago

SARGAMALY.Com - Stikerdan pul baýragy çykdy!

Salam hormatly ulanyjylar. Bu yene men Trikenok we yenede internet caginde bolup gecen tazelikler bilen.

Yakynda SARGAMALY.com atly sargyt boýunca haryt yasamagy bilen tanalyan meşhur internet dukany bahalaryny arzanlatdy hem-de STIKER aksiyany girizip, reklama baryny birnace kop girilyan programmmalar we saytlara yayratdy.

Dowamy »

460 0
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 7 months ago

KÖMEL GEREK!!!

Doganlar arañyzda TDLU gecen yylky soragnamalary yokmy?Bar bolsa ugradayyñ!Hayyst!

Dowamy »

448 10
Täzelikler, Gargamel tarapyndan 7 months ago

Gutlag

Salam, agzalar. Siziñ hemmäñizi ýetip gelen Nowruz baýramy - Täze ýyl baýramy bilen gutlaýaryn. Gutlamak bilen size berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, il-ýurt bähbitli tutýan tutumly işleriñiziñ elmydama rowaç bolmagyny arzuw edýärin.

Dowamy »

419 3
Täzelikler, Janyk tarapyndan 7 months ago

"TM HYZMAT" serwislar we "Nesip etsin" programmasy täze hyzmatdaşlykda

"TM HYZMAT" internet kärhanasy (Tm hyzmat internet services) we Nesip etsin atly mugt bildiriş programmasy täze hyzmatdaşlyk baglaşdylar. Iki taraplayyn mahabat yerlesdirmegin şaýady bolup duryar. Tm hyzmata maglumat boyunca gunun dowamynda 1.000den 2.000 aralyk ulanyjy giryar, Nesip etsin maglumaty belli däl.

Tüweleme, Nesip etsin t...

Dowamy »

465 3
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 8 months ago