Türkmenistan-Özbegistan: täze ylalaşyklara gol çekildi

Şu gün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde gepleşikler geçirdi. Wise-premýer Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň premýer-ministriniň orunbasary, maýa goýum we daşary söwda ministri Sardor Umurzakow bilen duşuşdy. Bu barada Özbegistanyň M...

Dowamy »

285 0
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 10 months ago

Toý dabaralarynda artistleriň hyzmatlarynyň hukuk ýagdaýy

Türkmenistanda toý we beýleki dabaralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda Düzgünnama tasssyklandy we şol Düzgünnama bilen Bu habar-analizimizde bolsa bu barada has anyk maglumatlary Size ýetirýäris.

Düzgünnamanyň esasy maksady toýlarda ýokary hilli medeni hyzmatlaryň edilmegi üçin bu...

Dowamy »

465 1
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 10 months ago

Kem galaýmayyn!!!

Https://funtriviaquiz.com/tr/d20/quiz/83413922

Dowamy »

376 14
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 10 months ago

Habar

Şu gün 2 ball ýer titiräninden habaryňyz barmy?

Dowamy »

523 7
Täzelikler, Men_ve_Sen tarapyndan 10 months ago

Gyzgynjak habarlar 🔥🔥🔥

Soňky wagtda taze açylyan saytlara kan üns hem beremokdym şol bir dizayn şol bir görnuş bir atlary uytgeya diyp. Yöne şu gun ýurekden aýakýalaňaç ýoräp gitýän sayda duşdym. Işleýşi ýeňil mobil internetden gireňde-de amatly mb tygşytly. Içi sada diňe çat şahsy hat mumkinçiligi ba hemme taraplayyn gownume yarady talyplar.comyn agzalaryna hem myhmanla...

Dowamy »

548 7
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 10 months ago

Är-aýalyñ arasyndaky jynsy gatnaşyklar 3. (dowamy)

5). OGŞAŞMAK

Jynsy hyjuwa täsir edýän esasy faktorlardan biri hem ogşaşmakdyr. Diñe ogşaşmak bilenem aýal bilen erkegiñ orgazma (jynsy islegi kanagatlandyrmak) baryp bilýändigini göz önünde tutsak, onda ogşaşmagyñ jynsy hyjuwa edýän täsirine gowy düşünersiñiz.

Pygamberimiz (s.a.w) şeýle diýipdir:

"Siz ha...

Dowamy »

1024 6
Täzelikler, Beyaz gölge tarapyndan 10 months ago

Är-aýalyñ arasyndaky jynsy gatnaşyklar 2. (dowamy).

2). BEDEN ARASSALYGY.

Jynsy hyjuwa täsirini ýetirip bilýän esasy faktorlaryñ biri hem beden we diş arassalygydyr. Dinimiz arassalyga juda ähmiýet berýändir. Munuñ sebäbi bolsa, köpçülik ýerinde ýakymsyz ys döredip adamlary birahat etmezligi we ýassykdaşlaryñ biri-birlerine bolan mähir-muhabbetleriniń berkemegi üçindir. Uýat ýerlerini...

Dowamy »

496 0
Täzelikler, Beyaz gölge tarapyndan 10 months ago

Är-aýalyñ arasyndaky jynsy gatnaşyklar.

"Ýanýoldaşyñyz bilen bolanyñyzda özüñiziñ lezzet alyşyñyz ýaly onuñam jynsy kanagatlanmasyny üpjün etmän ondan aýrylmañ". ("Feýzül-Kadyr", I-nji tom)

JYNSY GATNAŞYKDA BOLMAK HUKUGY

Maşgalada bagtly durmuşyñ we agzybirligiñ iñ möhüm faktorlarynyñ biri hem erkek bilen deñ derejede aýalyñ hem jynsy taýdan lezzet almagydyr...

Dowamy »

1063 0
Täzelikler, Beyaz gölge tarapyndan 10 months ago

Azat DONMEZ (biografiya)

Mahribanlarym! Sizin her biriniz bilen ayratynlykda yazyshmak men uchin Oran bagt.. Yone welin Her biriniz bilen ayratynlykda yazyshmak mana gaty agyr gelya yalanym yok. Shonun uchinem shul yerde kop berilyan soroglara jogap bermekchi:
1.nireli diyen soroga kop dushyan: aslym Tejenli yone paytagtda kop yyl bari yashamson paytagtlydyr oydyale...

Dowamy »

569 0
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 10 months ago

Hany meniňem testimi jogaplaň (kyn görmeseňiz)

Kim nä dereje-de meni tanaýarka)) daže özüme gyzykly boldy.

https://funtriviaquiz.com/ru/d20/quiz/83377030

Dowamy »

507 24
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 10 months ago

Essalawmaleykum!!!

Essalawmaleýkum millet! Ýene siz bilen wirtual älemde görüşýänimä örännn şat.

Dowamy »

417 22
Täzelikler, AlyIlamanow tarapyndan 10 months ago

Onlineler ucin chats

Salam agzalar gowmysynyz
gelin tansalyn dostlasalyn jora bolalyn
by:sazanda gyz ili skripacka 🎻

Dowamy »

360 15
Täzelikler, #Yigit tarapyndan 10 months ago

Konferensiya gijesi #1

Salam hormatly saytdaşlar!!! Ilki bilena hemmejäňize giç ýagşy diyesim gelýä, sebäbi kän wagt galmady gije düşmegine 😁. Şu gun şu saytda konferensiya gecirmegi meyillesdiryan biraz gurruň edeliň degişeliň-guluşeliň virtualdaky dostlugymyzy berkiteliň taze agzalarmyz bilen tanyşalyň!!
Goşulmak un:
+99361414709
+99361883873

Dowamy »

519 21
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 10 months ago

...

oñem biri "9 gezek durmusha çykdym, bir gezegem ikilik edip goremok" diyyamishin...

Dowamy »

583 4
Täzelikler, soho tarapyndan 10 months ago

💐💍

Söhbet Jumaýyewiñ toýyndan...

Dowamy »

925 45
Täzelikler, yyldyz. tarapyndan 10 months ago

****

"Talyplaryň" öňki görnüşi.( Menem galmaýynda sizden☺️)

Dowamy »

374 7
Täzelikler, Гость tarapyndan 10 months ago

@soho agza üçin. (18+)

Heeý nostalgiýa...

Dowamy »

647 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 10 months ago

...

2 sany haker dushushyar:
- senem:a kop bilyañ welin, shu bankamady nahili dowmelidiginem bilyañmi?
- hawa
- maña-da owretsene
- seret, eliñe noutbugyñ bn kuwalda alyp, bankamadyñ yanyna baryañ-da bankamady kuwaldalayañ
- beydip dowjek bolsam noutbuk nama gerek?
- ay senem:ay, noutbuksyz haker bolyamy?

Dowamy »

474 2
Täzelikler, soho tarapyndan 10 months ago

****

1. Osman imperiýasy 600 ýylyň dowamynda gülläp-ösýär. Şu wagtyň dowamynda köp sanly döwletler basylyp alynýar.
2. 16-17 asyrlarda osmanlylaryň basyp alan ýerleriniň möçberi 20 million kwadrat kilometre deň bolan.

3. Imperiýanyň demirgazyk serhedi häzirki Awstriýa,Polşa we Litwa ýerlerine çenli baryp ýetýär.

4. I...

Dowamy »

414 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 10 months ago

.......

Töhmetlere garşy liga we Bnei Brit ýaly guramalar Rotshildler tarapyndan esaslandyrylar we olar ony maliýeleşdirýär.Bnei Brit "Birleşik ogullary" diýen manyny bildirip,bu gurama 1843-nji ýylda Rotshildler tarapyndan razwedka we halal alymlaryň üstünden jansyzlyk etmek maksadynda döredilýär.Bnei Brit hakykaty aýtmaga synanyşýanlaryň karerasyna töhme...

Dowamy »

303 1
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 10 months ago