Sowet limuzini 26 million rubla satyldy

RIA Nowostiniň habar bermegine görä, 1950-nji ýyllaryň Sowet ZIS-110 limuzini auto.ru portalynda 26 million rubla satyldy.
Eýesiniň sözlerine görä, ZIS-110 1945-nji ýyldan 1958-nji ýyla çenli söweşden soň öndürilen ilkinji sowet awtoulagydyr. Limuzin 140 at güýji bolan alty litrlik hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.
Awtoulagy...

Dowamy »

104 1
Täzelikler, Ýolagçy. tarapyndan 1 week ago

Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki epidemiologikýagdaýy göz öňünde tutup, ýurduň bilimedaralarynda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär.

Bu barada Türkmenistanyň bilim edaralarynda bilim işiniguramagyň wagtlaýyn tertibini düzgünleşdirýän resminamada beýan edilýär, diýipORIENT habar berýär.

Hususan-da, bilim edaralarynyň birnäçe girelgeleriwe çykyşlary bolmaly, arakesme wagtynda okuwçylaryň, talyplaryň wemugallymlaryň okuw edarasynyň çäginden daşary çykmaklary, okuw ze...

Dowamy »

216 10
Täzelikler, umitkhann tarapyndan 1 week ago

Unis berin!

Bu yyl oraza ayy aprel aynyn 12 den baslayar. Kimde kim oraza ayynyn baslanyandygny birek-birege habar berse Pygamberimiz(S.A.V) seyle diyar kim birinji bolup oraza ayy hakda basgalara yatlatsa dowzah ol adama haramdyr!

Unis bereniniz ucin sagbolun! :-)

Dowamy »

125 4
Täzelikler, #Bandit tarapyndan 1 week ago

Salam hemma!

Salam gadyrly agzalar menem taze agzadyryn!

Dowamy »

184 16
Täzelikler, #Bandit tarapyndan 1 week ago

Jigimjan (bolgusyzja tema boldy,meni bagyslan agzalar)

Bu gun menin ucin yene bir yatdan cykmajak gunlerin biri boldy.Gunumi aglap gecirdim diyen yaly.Bir zada gynanyp hem aglayan,begenip hem.Gynanyan yerim oyumden ejem,kakam,doganlarymdan,gelnejemlerden uzakda yashayan.Olary gorup,bagtyna guwanyp bilemok.Oye gelip icim-icime sygman aglayan.A begenyan yerim bu gun oglan doganymyn in uluja gelnejemin og...

Dowamy »

266 21
Täzelikler, yekejam. tarapyndan 1 week ago

Elon Mask dünýäniň iň baý adamy boldy.

Elon Mask 185 milliard dollardan gowrak baýlygy bilen "Dünýäniň iň baý adamy" diýen hormatly ada eýe boldy.
"CNBC"-iň hasabatyna görä, "Tesla" şereketiniň paýnamalarynyň bahasynyň ýokarlanmagyndan soň, kompaniýanyň baş direktory Elon Mask 185 milliard dollardan gowrak baýlygy bilen dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynyň başyndan ýer almagy b...

Dowamy »

146 3
Täzelikler, Ýolagçy. tarapyndan 1 week ago

Eşege sögenim bärden gaýdypdyr!

Sapa hommadow, sen ýaly eşekler bilen men nädip çemeleşmeli? Sen ýaly eşekler meň açýan bloglarymda görünmese ýagşy! Haramzada!
Men o haramzadanyň-a g****i gyssardym! A sen hem şonuň deňi-da ikiňiz bir suw siziň! Howwa... Sapa eşek, sen indi meniň bloglaryma gelme haramzada. Mugallym bolupsyň, edebiýatçy bolupsyň, şahyr bolupsyň. Ýöne...

Dowamy »

406 18
Täzelikler, Ýolagçy. tarapyndan 1 week ago

Arzuwlar, Arzuwlar gözel Hyýallar

Salam www.talyplar.com-yň sadaja we gazaply agzalary:)))
Gowmy ýagdaýlaryňyz?
Bilşiňiz ýaly guş ganatsyz adam arzuwsyz bolmaz diýýäler. Siziň durmuşyňyzdaky iň uly 3 arzuw näme? Eger şol arzuwlar amala aşsady gowy taraplary erbet taraplary nämeler bolardy? Eýsem size çagajyk wagtyňyz ulalaňda näme boljak diýenlerinde näme diýip jogap...

Dowamy »

117 12
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Sorag.jagaba sps

Inlis dili 0dan online ovrenmane nirani maslahat beryaniz?

Онлайн окувларда тел памятына сохранит етями?

Оффлайн овренманем хайсы говы?

Оффлайн овренжек болсан паямта сохранит едип башлаяр шона онлайн овренжек...

Хазир окув меркезлерин инлис дили овредян онлайн курслары барада наме дийани...

Dowamy »

78 1
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Gelin sohbet edelin.

Salam dostlar.

Dowamy »

59 1
Täzelikler, aynura tarapyndan 2 weeks ago

Gelin sohbet edelin.

Salam dostlar.

Dowamy »

81 2
Täzelikler, aynura tarapyndan 2 weeks ago

AhmedShad

AhmedShad ady bilen tanalyan - Atajanow Ahmet Shatlykowich 1993nji yylyn mart ayynyn 8ne Turkmenistanyn Mary welayatynda dunya inyar. Ahmet - pop aydymchysy, bit-meyker sheylede aydymlarynyn awtorydyr.
Aydymlaryndan kabirleri: Страдаю без Тебя(2014), Дорога в никуда(2014), Я Помню(2019), Тоннами(2020), Зомби(2020)...

Dowamy »

266 12
Täzelikler, soho tarapyndan 2 weeks ago

Degismeler yygyndysy #3

- Vova seniñ gitarañ bar gerek?
- Howa
- Onda näm ucin çalañok?
- Aý sebabi gitarañ 6 sany tary bar meñ barmaklarym 5 sany. Ol çalmaga amatly dal
- Baý bou onda gitara şey diyan bolsan pianinony nähili gigant çalýarka?

****

- Ayaly goşlaryny yygnap ýören ärinden soraýar- Ezizim nirä barýañ

Dowamy »

234 4
Täzelikler, FanB... tarapyndan 2 weeks ago

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuwçylary üçin bu gezekki gyşky dynç alyş möwsümi ozalkylaryndan uzak dowam eder.

Öňümizdäki hepdäniň duşenbe gününden ― 28-nji dekabrdan bolsa ýurduň orta mekdeplerinde gyşky dynç alyş möwsümi başlar. Okuwçylar mekdebe 2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda dolanyp bararlar.


Alnan cesme:Turkmenportal.com
Paylasan:Guljemal Ahmedowa!
Unis berip okanynyz ucin minetdar!

Dowamy »

175 12
Täzelikler, Men_ve_Sen tarapyndan 2 weeks ago

2020nji yylyn gowur tuzuran top-5 serialy.

Mazmuny, aktyorlaryn oyny, sheylede dashynda birnache gopgun tuzuran 2020nji yyldaky in gowy seriallaryn top-5ligi.
1. Disney we LucasFilm studiyalarnyn sonky taslamalarynyn in ustunliklilerinin biri hem "Мандалорец" serialydyr.
2. Antisupergeroy serialy bolan "Пацаны" 2nji sezon bilen tomashachylary has hem ozune chekdi.
3. 15 yy...

Dowamy »

118 3
Täzelikler, soho tarapyndan 2 weeks ago

Sizi Jähennem belasyndan alyp galjak 7sany şert

Salam, Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Gadyrdan ildeşler durmuşuňyzyň her ädiminde şu günäleri etmän ýaşamazlyga berk öwrenşiň.
Jähennem-den alyp galjak 7 zat:
1. Diňe Allatagala gulluk et.
2. Ene-ataňa hormat goý.
3. Hiç Kimi öldürme.
4. Zyna etme.
5. Iliň malyna göz dikme ýagny ogurlyk etme.
6. Ýa...

Dowamy »

205 9
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Sorag

Hunarin bolsa yokary okuvda komegi degyami

Primer. oglanlan parehmaheri

Dowamy »

188 8
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Sorag

Dz saherde kim haysy parehmahere barya? Ili salon esasy oglanla

Nirdaki

Kim diyen

Ady delehanany

Dowamy »

112 3
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Täsinlikler Dünýäsi!Part-1

1.Daşary ýurtda hemmeler Çeburaşkanyň SHE bolandygyna ynanýarlar
2.Ak kitiň ýüregi “Volkswagen Beetle” -iň ululydyr
3.Metrodaky eskalatoryň rezin goltugy, ýolagçy eskalatorda uklamazlygy üçin başga tizlikde hereket edýär.
4.Akulalar dünýä inmänkä howply bolup biler. Şeýlelik bilen, alym Stýuart Springer göwreli akulanyň içini b...

Dowamy »

200 11
Täzelikler, Agashka. tarapyndan 2 weeks ago

MAN YUN MAN CITI 01:00 JUVE MILAN 00:45

FUTBOL FANATLARY GELIN PIKIR ALSALYN.

Dowamy »

202 46
Täzelikler, ODINOKIY tarapyndan 2 weeks ago