Nolix.SU indi turkmen dilinde!

Saydyn icini turkmenca terjime edip basladyk we birnace yerini eyyam turkmen diline gecirdil! Ahlisi siz ucin! Tiz wagtda dizaynyny hem uytgetmekci we beyleki ulgamda.ru hazyna.ru beloo.ru yaly bolmaz. Sizi hem gorsem hosal bolardym. Ahlinize garasyan.
Biz bilen bile bol.
Nolix.SU

Dowamy »

204 11
Täzelikler, Unknown777 tarapyndan 3 weeks ago

Tebigatyñ ýalñyşlyklary indi IMO-da

Salam hormatly agzalar, bu mowzugy goldaýan ýada goldamok däl. Ýöne öz pikirimi beýan edýän.
Ine bu gun biri meni imoda db etdide shu yazgyny ugratdy.

- Götüme sikdirýän we agzyma alýan, imo jañ ediñ 864626901.

Elbetde blok etdim. Men geýleri siz gey diyip kemsitmek islämok. Emma samsyk yaly beydim oz nomeriñizi...

Dowamy »

598 17
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 3 weeks ago

Atsyz mowzugyñ soñy #10

*Her bir erkek oglan öz gyz jigisini hemmäñ sylamagyny isleýä. Her bir erkek oglan öz Ejesini hemmäñ sylamagyny isleÿä. Hemme gyz maşgala käbiriniñ gyz jigisidir ÿada Käbiriniñ Ejesidir. Gyz maşgalany hökmän sylamany başarmaly oglanlar!

*Täze tanyşdym diýip begenme. Olam biriniñ könesidir.

*Türkmen aýdymçylarynyň aýdym...

Dowamy »

300 9
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Öýlenseñ (Degişme äheñinde goşgy) #Okaman geçme

Ýedi arkaňy bozarsyň,
Başga milletden öýlenseň.
Eneň-ataň ýat bolar,
Daş ýerlerden öýlenseň.

Çagalaryň gözi gök bolar,
Buruny süýnmek bolar.
Işiň ýuwunmak bolar,
Ors gyzyna öýlenseň.

Şyňňyrdar gulak halka,
Tans eder böke-böke,
Bolarsyň eke-üke,
Ö...

Dowamy »

207 6
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Sanly tehnologiýalara giñ ýol

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ylym-bilim kuwwatyny artdyrmaga, eziz Diýarymyzda hem-de bütin dünýäde ylmyň gazananlaryny iş ýüzünde giňden ulanmaga, olary önümçilige we bilim ulgamyna giňden ornaşdyrmaga, innowasion teklipleriň binýadyny döretmäge aýratyn üns berýär. Şondan ugur alnyp, ýurdumyzda ylymly-bilimli sagdyn nesilleri kemala getirmek,...

Dowamy »

78 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Sagdyn iýmitlenmek ýörelgesi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ilatyň durmuş we ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak, keselleriň öňüni almak, ynsan saglygyny goramak babatda giň möçberli, il-ýurt bähbitli alnyp barylýan işler raýatlarymyzda çuňňur buýsanç döredýär. Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça ýörite maksatnamalar kabul edilip, üs...

Dowamy »

68 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Doglan gün

Salam hormatly agzalar!
Kyn görmeseňiz bir-birimiz bilen has içgin tanyşmak üçin her kim öz doglan gününi ýazaýsa, hemmämiz üçin gyzykly bolardy. Başyny özüm başlaýyn: Men, 12.12.2001ý

Dowamy »

406 44
Täzelikler, Ylmytalyp tarapyndan 3 weeks ago

Hazyna.ru -Tazeje Universal Portalynyn Administrasiyasy yene siz bilen

Hemmäňize ullakan salam gowmysyňyz ine biz ýene siz bilen .Tiz wagtdan ýaryşyň düzgünleri we nähili ýaryşdygy barada ýene 4 sany sponsor tapamyzsoň ýazarys.Hormat bilen Hazyna.ru Administrasiýasy.Pully bayraklar size garashyar

Dowamy »

103 1
Täzelikler, @durdyyevv05 tarapyndan 3 weeks ago

Установка и настройка антен и подписка тюнер

Установка и настройка антен и подписка тюнер
1ayyna - 15manat
3ayyna - 30 manat
6 ayyna - 60manat
1yylyna - 110manat
Anten sazlayarys amatly bahadan tolegli kanallary hem amatly bahadan acyp beryaris
TEL +99362409830

Dowamy »

103 3
Täzelikler, vipcas5555 tarapyndan 3 weeks ago

Kakalar hakda hem goşgy

Eje hakda ýazylypdy kän goşgy,
Ýazylyp ýör, ýene-de kän ýazylar.
Ýöne Kaka hakda ýazylanok kän,
Nädip beýle pese gaçdy kakalar.

Hawa, Ýok diýjek däl, Ene mukaddes,
Sylamaly, Ejeleri söýmeli.
Ýöne diñe ejeleri däl, eýsem
Kakalarmyzada "sag bol" diymeli.

Eje ak süýt berdi...

Dowamy »

128 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Garaşsyzlyk Parahatlyk ak bagtym

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Watanymyzda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyñ bellenjek " Türkmenistan- parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" ýylynda bir-biri bilen utgaşyp gelýän taryhy wakalar türkmen halkynyň bagtyýarlygyny berkarar döwletimiziň ösüşleriniň aýdyň alamaty bolup ýüreklere ornaýar. Garaşsyzlyk...

Dowamy »

73 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Atsyz mowzugyñ dowamy #9

*Pişigime seredip "mýau" diýdim. Uzak wagtlap dalbaýoba sereden ýaly seredip durdy. Olaryň dilinde bolgusyz bir zat samradym öýtýän.

*Gaty erbet ýagday seni gowy görýän adamy ogşap bilmeseñ hatda ýañagyndanam ogşap bilmeseñ gaty erbet, sebäbi ol seniñ özüñ.

*Gyzlar! Öyde oturan ýeriñizden dieta saklaman, zanimatsiya et...

Dowamy »

333 10
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Öwrenmek, okamak baradaky dürdäne setirler

Bilimli adam äleme rehmetdir.
Möwlana Jelaleddin Rumy.
***
Öwrenmeseň sungata-da, paýhasa-da ýetip bolmaýar.
Demokrit.
***
Bilmeýän zatlaryňyzyň üstüni dolmak, şeýle-de bilýänleriňizi unutmazlyk üçin hemişe ürç edip öwreniň!
Konfusiý.
***
Öwrenmekde çäk ýok, şonuň üçin hem okamagyňyzy b...

Dowamy »

101 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Trading bilen...

Ilki hemmä salam. Men size trading bilen meşgullanmak üçin "ExpertOption" programmany maslahat berip biljek! Sebäbi näme? Ynamly depozit etme mümkinçiligi bar, WebMoney-den depozit edip bolýa... Gaznada duran puly aňsatlyk bilen çekip bolýa we 3 günden 1 aksiýa! Gündeki täzelikler wideo görnüşünde halk köpçiligine ýetirilip aňsatlyk bilen ulanyp b...

Dowamy »

180 9
Täzelikler, #BegCon tarapyndan 3 weeks ago

@Kalbynur

Happy birthday to u Kalbynur!Wish you joy and happiness and more blessings than you can count on yuor birthday and for the year to come.
Пусть тебе улыбнётся вес мир!Счастья и добра!
uzak yasha joram guler yuzun solmasyn mydam bagt sana gulup baksyn:)

Dowamy »

149 10
Täzelikler, Arslanova.L_05 tarapyndan 3 weeks ago

Для Калбинура

С днём рождения. Я желаю тебе здоровья счастья успехов удачи и любви.
Doglan gunun gutly bolsun uzak yasa hemise bagtly bolup yasa gorjegin dineje gowylyk bolsun gozlerinden yas akmasyn durmusyn bahar gulleri yaly owadan bolsun!🎂🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎉

Dowamy »

117 8
Täzelikler, Spesnazka tarapyndan 3 weeks ago

Beloo.ru Saýta Howlugyň!

Salam hormatly saýtdaşlar! Men sizi beloo.ru saýtyma çagyrýaryn! Her gelen täze agzalara sowgatlar beriler we ýaryşlar bar. Şol ýaryşlar arkaly utuş gazanyp bilersiňiz Howlugyň! Üstünlik Hemmä!

Dowamy »

95 0
Täzelikler, ™Serdar™ tarapyndan 3 weeks ago

🎂🎂🎂🎂

с днем рождения меня)

Dowamy »

181 21
Täzelikler, umitkhann tarapyndan 3 weeks ago

Öldüriji oýnuň hakykaty ayan boldy.(Momo)!!!

Bütin dünyäde krizis döreden we yaşlary öz janyna kast eden oýun Momonyň aňyrsynda yatan hakykat yüze çykdy.
Meksikada döredilen wirtual gahryman Momo.WhatsApp habarlaşma programmasy arkaly ýeten adamlaryny öz janyna kast edip biler.
Mawy kitden soň täze howp hökmünde görlen we dünyäde wirus yaly yayran Momo baradaky hakykat hem ýüze...

Dowamy »

525 18
Täzelikler, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 3 weeks ago

BegCon

BegCon papañ doglan guni gutly bolsun. Uzak yashasyn senin bagtyna doganlaryny bagtyna sagaman gezsin. Islerinde ustunlikler rowac bolsun! Men adymdan gutlap goy!🎂 Gorjegi dineje gowylyk bolsun. Ahli arzuwlaryna yetgey!
27.03 guni. Irrak gutladym uklap galmagym mumkin.

Dowamy »

111 4
Täzelikler, Spesnazka tarapyndan 3 weeks ago