Täze mowzuklaryma çenli bu mowzugymy okada güýmen

*Äri Türkmenabada komandirowka gidip barýar. Çagalaryna diýýär, kim "Türkmenabat" diýen söze kapýa düzüp islän zadyny aýtsa, şoňa şol zady getirjek.
Gyzy:
- "Kakam gitýär Türkmenabat, getirer maňa şekolat".
Berekella gyzym, saňa şekolat getirerin.
Ogly hem:
- "Kakam gitýär Türkmenabat, kakam getirer popugaý gu...

Dowamy »

201 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Gutlayan

Gutlayan hay menem tansym doglan guni. Yylgyn sena janycka diyan menem seyle diyeyin onda))) ay korycy ozi hazir gorip tel ederlay

Dowamy »

89 3
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Ring my bells 2021

Buda bet aýdym we bet aýdymçy ekeni! Aýdym hem full bolan, diňläp görüňler: http://islenen.com.tm/aydym/selbi-ylyasowa-ring-my-bells-2021

Dowamy »

74 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

DJ ALJYRAÝA

gaty gowy aýdym ekeni :) ýükläp diňläp görüňler: http://islenen.com.tm/aydym/alishka-dj-aljyrayar-2021-mp3

Dowamy »

120 6
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Men gitýän

Men samsykdyryn. Mal, dünýädäki iň nejis adamdyryn. Siz üçin!
Meniň şu soňky mowzugym.!

Ýöne bir zady berk belläň. Men özüm ýaşdyryn, ýöne men däki kelle siziňkiden 100- hatda 1000000000 esse güýçli we ugr tapyjylygna gözüm ýetýär we bu gara çynlygy üçin, ölüp bilmän ýörsüňizler!
Hemme kimiň hem ilkinji işi, bilen soňky...

Dowamy »

279 18
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Talantlar biziň geljegimiz. "ZETPRO2003" we talantlarymyzyň döredijiligi

Salam hormatly agzalar. Köp wagtdan bäri saýda giremokdym. Ýöne tankydyň gerek ýerinde arada bolmasaň düzgün bozulýar eken.
Umuman diýjek bolýanym "ZETRO2003" nikli agza görýän welin her ýerde şo bir ugur ulanýan eken. Men bu ýerde ony günäkärlämok. Diňe ýalňyş ýerlerini düşündirjek bolýan.
Bilşimiz ýaly ösüp gelýän her hili talantla...

Dowamy »

265 10
Täzelikler, Gutulmyş tarapyndan 1 week ago

Bagtly bolmak hakda...

1. Öz ýakynlaryňyzy söýüň. Öz söýýäniňize wagtyňyzyň köpüsini sarp ediň hem-de ýygy-ýygydan özüňizi bagtly saýyň!

2. Öz söýýän käriňize kän güýç sarp ediň. Eger-de siz öz işinizi söýýän bolsaňyz, mümkin bolsa köpräk işläň. Eger-de söýmeýän bolsaňyz, ony üýtgetmäge çalşyň, şeýle etseňiz, ahyrky netijede bu siziň uçinem, jemgyyet uçine...

Dowamy »

108 1
Täzelikler, loveee_@ tarapyndan 1 week ago

Talyplar.com Türkmenistanyň otvet.ru-sy

Otvet.ru saýtyny köpümiz bilýän bolsak gerek. Dünýäde esasanam ruslaryň iň köp girýän pikirlerini paýlaşyp bilmeýän zatlaryny sorap kömek soraýan saýty.
Meniň pikirimçe talyplar.com hem şolar ýaly hatda ondanam gowy saýt. Sebäpleri
1. Bu saýtda agzalar bilmeýän zatlaryny soraýarlar elbetde bilýänlerem derrew jogap bermäne howlugýarl...

Dowamy »

129 6
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago

👉 Ýakynda bäsleşik!!!

Essalowmaleýkum hormatly agzalar!
Ýakynda aktiwlik boýunça Yurekdesh.ru -da bäsleşik geçiriler!
Siziň etmeli işiňiz, saýta agza we täze-täze ulanyjylary toplamak we olara saýt barada maglumat bermekdir.!
Aktiwlik boýunça iň adam köp toplan, ýaşlary saýta getirip bilen 3 sany agza sowgatlar berilýär!

TOP 1 agza: t...

Dowamy »

161 4
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Täze mowzuk döredýänçäm bu mowzuk seniñ üçin #2

*Ynjyk gyz äre barmaz,
Gezegen gyzdan gelin bolmaz,
Gezmedigem arzanjyk alyp bolmaz.

*Yssyda bir merhumy jaýlamaly bolupdyr. Onsoñ hemme kölegeli ýer gözläp, zordan ýañky bendäni jaýlapdyrlarda, tabydy ýatdan çykaryp gaýdypdyrlar. Onsoñ uzak ýol ýöräp adamlaryñ içinden bir ýaşuly:
- Tabydy bir alyp gaýdyñlara h...

Dowamy »

237 3
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Sabirovv-yñ toplan degişmeleri #1 #Talyplar.com

Bir adam bir aýaly gowy görýär diýýär. Ol adamyñam 5 çagasy, gowy görýän ayalynyñam 5 çagasy bar eken. Soñ biri-birine öýlenýärler. Indi jemi 10 çaga bar. Soñ öýleneninden soñ uzak wagt geçip olaryñ 5 çagalary bolýa. Indi şeýdip olaryñ jemi 15 çagasy bolýar. Indi olar öýünde otyrkalar daşardan goh galmagal gelýä. Soñ adamsy aýalyna bar görüp gaýt n...

Dowamy »

258 8
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Akhanym - Aşgabat

Akhanym - Aşgabat
Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, häzirki wagtda halkymyzyň milli gymmatlygy bolan ahalteke bedewleriniň dünýä derejesindäki ähmiýetini ýokarlandyrmak üçin olary ÝUNESKO-nyň Umumadamzat mirasynyň sanawyna girizmek bilen bagly hödürnamany taýýarlamak işleri alnyp barylýar.
Halkymyzda her täze günüň, täze ýylyň...

Dowamy »

48 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Ahalteke bedewleri buýsanjymyz

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda ata-baba buýsanjymyz bolup gelýän ajaýyp ahalteke bedewlerini seýislemek, olaryň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak babatda uly işler alnyp barylýar. Gahryman Arkadagymyz: «Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny almagy bilen, bedewlerimiziň hem alnyndan ak gün dogdy. Indi olar halkymyzy...

Dowamy »

43 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

10 sany peýdaly maglumatlar

1. Sport bilen meşgullananyzdan soňra wişni suwuny içmek maşsalary rahatlandyryp , ýadowlygyňyzy azaldar.

2. Çilimiň ysyny aýyrmak üçin şem ýakyň.

3. Sapakda ýazgylarňyzy çalt ýat tutmak üçin gök galam (ruçka) ulanyň.

4. Parlaryň arkasyna alýumin demir goýsaňyz ýylylygyň daşyna dälde öýüň içine ýaýramagy...

Dowamy »

224 1
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 weeks ago

Peýdaly maglumatlar

13 sany peýdaly maglumatlar.

1. Şkafyň içini boşaltman arassalamak isleseňiz tozan soryjynyň (plasosyň) ujuna jorap geýdiriň. Şu usul bilen ýere gaçan ownuk zatlary hem tapyp bilersiňiz.

2. Öýüňiziň käbir ýerlerinde ýorunja asyp siňekleri öýüňizden uzaklaşdyryp bilersiňiz .

3. Kalbasalary salkyn ýerde sa...

Dowamy »

244 2
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 weeks ago

Täsin adamlar

Siz hem öz täsin suratlaryňyzy blogla.ru saýtynda paýlaşyp bilersiňiz

Dowamy »

273 15
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 weeks ago

Gyzykly suratlar

Dowamy bloglar.ru saýtynda

Dowamy »

168 3
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 weeks ago

Täze mowzuk döredýänçäm bu mowzuk #2

*Bu gün ýagyşyň aşagynda gowy ezildim welin maňlaýyma kimem ýazylan bolsa pozuldy öýdýän.

*Ezizim men häzir suwa böksem soň sen meni halas edermiň?!
- A Men häzir howwa diýsem bökermiň?

 *Oglan bilen gyz duşuşykda.
Gyz:
- Ezizim saña köriçege bolan ýerimi görkezeýinmi?
Oglan tolgunyp, ýür...

Dowamy »

299 7
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Ýaş är aýalyñ biri-biriniñ göwnüni alyşy

Oglan:
- Sen - jan!
Gyz:
- Sen ýüregme han!
Oglan:
- Sen ýüregme derman!
Gyz:
- Kalbyma soltan!
Oglan:
- Janym, ýaman küýsedim Seni!
Gyz:
- Menem Seni küýsedim, Janym
Oglan:
- Seň elleriňden tutsam, hiç goýbermesem, bir gujaklasam, saçlaryňy ysga...

Dowamy »

296 9
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Shahyrana doglan gunin gutly bolsun.

Ahli suyji arzuwlar sana 00:00 05.04.2021

Dowamy »

213 21
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 2 weeks ago