14.02.2022

Bu gun valantin gunumi?
dimislyk gunumi!!

Dowamy »

555 5
Täzelikler, Crazy boy tarapyndan 9 months ago

Uzaak yasa Darkray

Yasynyz uzyn bolsun, gorjeginiz gowluk bolsun. Bagtyn in gowsy size nesip etsin. Taze yasynyzy Yakymly yatlamalardan doldurmagynyzy arzuw etyan.

Dowamy »

593 7
Täzelikler, Nätänyş adam tarapyndan 9 months ago

Время (2021y)

M.Nayt Shyamalan-yñ filmleri ozuniñ uytgeshikligi bilen bellidir, onuñ dushuryan filmleri kopleriñ tankytlamagyna garamazdan, meñ:a iñ bir garashyp, soyup goryan filmlerimdir. Onuñ ishlerinden yene biri, taze "Время" atly triller, drama, fantastika we psihologiçeski filmidir.
Ar-ayal oz çagalary (ogly 6yash, gyzy 11yash) bilen dynç alysha gid...

Dowamy »

320 0
Täzelikler, soho tarapyndan 9 months ago

2021-nji ýylda ýurdumyzda iň gowy diýlip yglan edilen Dänew etrabynyň ähli ilatyna

Hormatly dabara gatnaşyjylar!

Hormatly adamlar!

Men şu günki şatlykly waka — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly bolan geçen, 2021-nji ýylyň jemleri boýunça durmuş, ykdysady hem-de medeni taýdan ähli görkezijiler babatda Garaşsyz döwletimizde iň ýokary netijeleri gazanan we bäsleşikde ýeňiji diý...

Dowamy »

352 3
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat

Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly jenap Prezident!

Meniň Italiýa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagym mynasybetli iberen mähirli gutlagyňyz üçin Size hoşallygymy beýan edýärin. Munuň özi Siziň ýurdumyza berýän ünsüňiziň ýene-de bir subutnamasy boldy.

Dowamy »

239 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Dänew etraby 2021-nji ýylda ýurdumyzda iň gowy diýlip yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak, etraplarda we şäherlerde durmuş, ykdysady we medeni ugurlarda gowy netijeleriň gazanylmagyny hem-de...

Dowamy »

196 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 – 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy tassyklanyldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Watanymyzyň ykdysadyýetiniň ýokary depginde ösmegini üpjün etmek we işjeň maýa goýum syýasatyny dowam etdirmek, Türkmenistany senagat taýdan ösen döwlete öwürmek, bilimlere we innowasiýalara daýanýan, ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özünde jemleýän, ykdysadyýetiň pudakl...

Dowamy »

225 1
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasy tassyklanyldy

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, 2022-nji ýylda milli ykdysadyýetimiziň köpugurly we durnukly ösüşini üpjün etmek, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak, pudaklarda sanly ykdysadyýeti we döwrebap tehnologiýalary giňde...

Dowamy »

191 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Ýurdumyzy 2022-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy tassyklanyldy

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginli ösüşini üpjün etmek, milli Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň binýadyny has-da berkitmek, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösen döwlete öwürmek, bilimlere we innowasiýalara daýanýan, ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özünde jemleýän ykdysadyýet...

Dowamy »

175 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

G.Ataýewe Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Garaşsyz Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda, ykdysadyýetiň, ylmyň, bilimiň we saglygy goraýşyň ähli pudaklaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde gazanylýan üstünliklerde, ösüp gelýän nesillerimize milli däp-dessurlarymyza laýyklykda terbiýe bermekde ýaşuly nesliň hyzmaty örän uludyr. Gazanylan bu ajaýyp üs...

Dowamy »

231 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi (4-nji bölek)

Halk Maslahatynyň mejlisiniň dowamynda milli Liderimiz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda, ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmakda gazanylýan üstünliklerde, ýaşlary milli däp-dessurlara laýyklykda terbiýelemekde türkmenistanlylaryň ýaşuly nesliniň uly hyzmatlaryny belledi.

...

Dowamy »

219 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi (3 bölek)

“Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilen şu ýylda geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisi Watanymyzyň ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazylar. Şu forumda ýurdumyzy geljek 30 ýyllyk döwür üçin durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň esasynda, giň gerimli özgertmeleriň täze tapgyryna badalga berler.

Soňra döwlet B...

Dowamy »

191 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi (2 bölek)

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki hem-de Halkara sagaldyş-dikeldiş merkezleriniň gurluşyklaryna badalga berdi.

Welaýatlaryň ählisiniň hassahanalarynyň çagalar bölümlerine täze «Tiz kömek» awtoulaglary berildi.

Milli Liderimiziň tagallalary netijesinde, köpçülikleýin beden...

Dowamy »

208 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi (1-nji bölek)

Şu gün Maslahat köşgünde hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, bu forum biziň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi.

Mejlisiň gün tertibine 2021-nji ýy...

Dowamy »

221 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Web.soyguli.ru

Bäçalar web.soyguli.ru ýenede işläp oturan

Dowamy »

348 3
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 9 months ago

.......

Siziñ men hakda edýän pikirleriňiziň, maňa çigit ýaly gyzygy ýok.Isleňiz maňa samsyk diýiň,däli-diwana diýiň...Siziň meniň kemçiliklerimi sanap ýazan mowzuklaryňyzy okamagada isleg ýok.Ondan,şujagaz okap oturan kitabymyň,soňuna ýetenim gowy.

Siziň ýalňyşyňyz,başgalaryň kemçilikleri barada köp pikir etmegiňizde.Men welin,öz kemçilikl...

Dowamy »

273 2
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 9 months ago

Islenen.ru ýene-de siz bilen

Saýt işe başlady

Dowamy »

299 4
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 9 months ago

Islenen.ru agzalaryna

Puluny tolap bilman yapyldy diyyanler yokardaky surata seredin

Salam hormatly talyplar.com yn agzalary hem-de islenen.ru sayty bilen tanysh we ona giryan agzalar. Shu gun sagat 6:17 de islenen.ru saytynyn duran serwerine ddos hujum bashlandy. Shol sebapdan sayt shu wagt elyeter dal. Hosting kompaniyan bize ugradan hatynda sheyl...

Dowamy »

463 7
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 9 months ago

.......

Dünýäde atdan düşsede eýerden düşmeýän adamlar bar.Bir zady müň gezek düşündirip aýtsaňda,şol başky heňine tutup oturýarlar.Ahyryn özüň zaýbal bolup "Seňki dogry" diýip gaçmak bilen bolýaň.
Yslam,hiristian,ateizim...Bularyň bary diňe bir ynanç.Dünýäde umumy "ýagşy we ýaman adamlar" diýen iki topar bar.Bar bolany şol.Dogabitdi zalym bolup d...

Dowamy »

352 4
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 9 months ago

Чынмыкарай?!...

Тажигистанда -45°С аяз дийя велин, чынмыкарай?!...

Dowamy »

445 4
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 9 months ago