Müsür syýahatçylar üçin COVID-çäklendirmeleriň ählisini ýatyrdy

Müsüriň Ministrler Kabineti epidemiologik ýagdaýyň kadalaşmagy we sanjym işleriniň depgininiň ýokarylygy bilen bagly ýurduň öz raýatlary üçin hem-de daşary ýurtly syýahatçylaryň ýurda gelmegi babatda koronawirus çäklendirmeleriniň ählisini ýatyrmak kararyna geldi diýip, Sada El Balad portalyna salgylanyp, interfax.ru habar berýär.
"Ýurd...

Dowamy »

80 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Serdar Berdimuhamedow Maryda haj zyýaratynyň sadakasyny berdi

17-nji iýunda Mary welaýatyna toý saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow welaýatyň “Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda gurlan, köpçülikleýin çäreleri geçirmäge niýetlenen 3 müň orunlyk binanyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.
Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmagynda bu...

Dowamy »

82 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

«Geranda» esasy baýragy 3 awtoulag bolan aksiýa başlaýar

Ýerli brendimiz bolan «Geran» egin-eşikleri «Geran — siziň rahatlygyňyz üçin dörän» diýen şygary göz öňünde tutup, ýene-de siziň rahatlygyňyz üçin uly aksiýa başlamakçy bolýar.
«Geran» dükanlarynda utuşly lotoreýalar beriljekdigini size habar berýär. «Bijeli oglan aglamaz» diýlişi ýaly, bijeli lotoreýamyz hakyky çekilşik bolup, adalatly sowg...

Dowamy »

73 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Ilon Mask we onuň kompaniýalary Dogecoin-piramidasyny döretmekde aýyplandy

Ilon Maska hem-de onuň Tesla, Space Exploration Technologies Gorp (SpaceX) kompaniýalaryna Dogecoin kriptowalýutasyny öňe sürendikleri üçin 258 mlrd dollarlyk kazyýet arzasy bildirildi diýip, Bloomberg agentligi habar berýär.
Arzaçy Kit Jonson Mask bilen onuň kompaniýasynyň Dogecoin-niň bahasyny galdyrmak üçin aldawçy tilsimi döredendiklerin...

Dowamy »

70 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Ýagşymyradow «Kurulyş: Osman» serialynyň 3-nji möwsüminiň ahyrynda peýda bolar

Garyşyk söweşiň türkmen wekili Döwletjan Ýagşymyradow «Kurulyş: Osman» taryhy serialyň üçünji möwsüminiň jemleýji seriýasynda düşdi.
Türkmenistanly pälwanyň surata düşen 98-nji seriýasy ATV teleýaýlymynda 15-nji iýunda görkezilipdi diýip, Turkmenportal habar berýär.
Ýagşymyradow taryhy serialda Konýadan Balabanyň keşbini ýerine ýetir...

Dowamy »

112 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Serdar Berdimuhamedow bilen Ebrahim Raisiniň Bilelikdäki Beýannamasynda nämeler göz öňünde tutulýar?

15-nji iýunda geçirilen Tähran duşuşygynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň Bilelikdäki Beýannamasyna gol çekildi. Onda taraplaryň taryhdan gelip çykýan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, özara hormat goýmak ýörelgelerine daýanýan, strategik häsiýete eýe...

Dowamy »

83 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 5 months ago

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň parlamentiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

15-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Tähranda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň Başlygy Mohammed Bager Galibaf bilen gepleşikleri geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň degişli agzalary hem gatnaşdylar.
Duşuşygyň başynda döwlet Baştutanymyz jenap Mohammed Bager Galibafa Türkmeni...

Dowamy »

50 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 5 months ago

Türkmenistan we Eýran hyzmatdaşlyk hakynda 9 resminama gol çekdiler

15-nji iýunda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Ebrahim Raisi Tähranda geçiren ikitaraplaýyn gepleşikleriniň barşynda hyzmatdaşlyk hakynda 9 sany ikitaraplaýyn resminama gol çekdiler diýip, IRNA agentligi habar berýär.
Iki ýurduň ministrleriniň gatnaşmagynda gol çekilen resminamalar ulag-üstaşyr ulgamy ösdürmäge, ylmy-medeni alyş-çalşyga...

Dowamy »

97 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 5 months ago

Döwletjan Ýagşymyradow meşhur türk serialynda keşp janlandyrdy

MMA-nyň (garyşyk söweş sungaty) söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradow Osman imperiýasynyň döreýşi baradaky meşhur türk serialynda keşp janlandyrypdyr. Türgen surata düşürilen wideoýazgylardan bölekleri we kinonyň öňki bölüminden parçalary öz Instagram sahypasynda ýerleşdiripdir.
Taryhy wakalara baý bu serialy ATV teleýaýlymy 2019-njy ýyldan bä...

Dowamy »

343 1
Täzelikler, watandash tarapyndan 5 months ago

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşigi ýaş zehinleri gözleýär

– Ýaş zehinli suratkeşler Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy bolmaga mümkinçilik alarlar – diýip, şu gün gurama yglan etdi.
Şu maksat bilen 24-nji awgustda agzalyga dalaşgärleriň işleriniň sergisi gurnalar we onuň netijeleri boýunça iň zehinli suratkeşler kesgitlener.
Sergä gatnaşmak isleýänler öz eserlerini 15-nji iýund...

Dowamy »

141 1
Täzelikler, watandash tarapyndan 5 months ago

*****


Sag tarapdaky Li Redmond " iň uzyn dyrnakly " adyna eýe öňki rekortçy we Melwin But - häzirki rekort eýesi. Onuň dyrnaklary 9 metr uzynlykda. Li Redmond bolsa 2010 ýylda awtoulag heläkçiliginde dyrnaklaryny ýitiripdi.

Dowamy »

298 0
Täzelikler, Гость tarapyndan 5 months ago

Merilin Monronyň portreti 195 mln dollara satyldy

Amerikanyň nusgawy pop-arty Endi Uorholyň Merilin Monronyň portreti şekillendirilen Shot Sage Blue Marilyn diýen işi bäsleşikli söwdada satyldy. Bu barada Christie s auksionlar öýüniň saýtynda habar berilýär.
Portret söwdalaşyklaryň dowamynda ýokary bahadan - 195 million dollara satyldy. Ony gelip çykyşy ermeni bolan amerikaly art-diler Larr...

Dowamy »

324 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 6 months ago

*****

«Ajaýyp asyr (Великолепный век)» teleserialyny görenleriňiz bar bolsa bilýänsiňiz, soltan Süleýmanyň Mahydöwrandan bolan ogly Mustapa temasyna aýratyn orun berilen. Serialda şazada batyr, akgöwün, dogry sözli we mähriban ynsan hökmünde suratlandyrylýar. Taryhda bolsa munuň tersi bolupdyr. Mustapa hiç wagtam mähriban ynsan däldi. Sowukgan, rehimsiz,...

Dowamy »

650 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 6 months ago

*****

Ranawaluna Birinji taryhda dünýäniň iň ganhor we zalym hökümdarlaryndan biri hökmünde häzirem ýatlanýar. Eger Gitler,Stalin,Mao onuň ganhorluklaryny gözi bilen gören bolanlarynda öz eden "işleriniň" hiç zatdygyna gaty namys ederdiler. Hawa, zalymlykda,ganhorlukda Ranawalunadan geçjegi ýokdy...

Ranawaluna 1788 ýylda daýhan maşgalasyn...

Dowamy »

747 1
Täzelikler, Гость tarapyndan 7 months ago

*****

Ýokarky suratda Diana Douns we onuň üç sany perzendi. Häzir bolsa diňe ikisi diri.
Emma wakanyň ortasyndan başlamalyň.
Diana dört doganyň iň ulusydy. Ýaşlygyndan kejir we lälik bolup ulaldy. Soňra ata-enesiniň göwnemedik ýigidi Stiwen Dauns bilen duşuşyp başlady. Olaryň gatnaşygy ýygjamlaşypdy. Ahyry durmuşam gurdylar.

Dowamy »

598 1
Täzelikler, Гость tarapyndan 7 months ago

Türkmene ýaran ogul

TÜRKMENE ÝARAN OGUL / Söhbet

Tirkiş Jumageldi, ýazyjy.
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň laureaty.

Kakajan Muhammetberdiýew, taryh ylymlarynyň doktory, professor. Türkmenistanyň taryhyndan birnäçe okuw kitaplarynyň we gollanmalaryň awtory.

ALTY GÜNÜÑ EDERMENLIGI

S...

Dowamy »

894 3
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

Hemmäňize Salam

Salam Hormatly agzalar. Ine-de öňki gadyrly saýtymyz ýene-de öz ishine başlady. Saýtymyzdan doly peýdalanyp bilersiňiz
http://m.soyguli.ru

Dowamy »

534 3
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 7 months ago

Oraza baýramyňyz kabul bolsun...

Bu gün Oraza baýramynyň 5-nji güni. Kabul bolsun baýramlaryňyz!

Dowamy »

539 4
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

Gämi KRISTALL market

03.04.2022.

Aksiýa we Lotoreýa

Dowamy »

445 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Änew KRISTALL market

03.04.2022.

Aksiýa we Lotoreýa

Dowamy »

280 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 8 months ago