Kärler hakynda degisme äheñli...

Bu durmushda her bir adam bir karden corek iyer.
Chasawoy durup iyer,boksyor urup iyer.
Komersant satyp iyer, garawul yatyp iyer.
Serhosh surjuni post gai-da milisya tutup iyer.
Doktor ukoldan iyer bagbanam gulden iyer.
Temmakini kule garyp nas satan kulden iyer.
Futbolist depip iyer waratar gapyp iye...

Dowamy »

431 2
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 month ago

Smile :-)

Rus orta mekdepleriniñ birinde rus dili dersinden sözleriñ dürs yazuwy boýunça diktant gidip dur.
Mugalym diktovat edýar:
"Народы мира борятся за свое освобождение"
Maşajyk mugalymdan sorayar: Mariya Iwanowna setire syganok welin "На" bir setirde "роды" bolsa aşaky setire geçirsem bolyamy?
- Howa.
Mugalym yene do...

Dowamy »

523 3
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 month ago

«Pacific Biosciences of California» strategiýasyny işläp düzdi

«Pacific Biosciences of California»
strategiýasyny işläp düzdi


Pacific Bi­osciences of Cali­for­nia Inc.» bio­teh­ni­ki kom­pa­ni­
ýa söw­da­la­ryny gi­ňelt­mek bo­ýun­ça me­ýil­na­ma­sy­ny iş­läp
düz­di. Şo­ňa la­ýyk­lyk­da, «Pacific Bi­osciences of Cali­for­nia
Inc.» di­ňe bir ABŞ-da däl, eý­se...

Dowamy »

98 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

«SPAC» bi­len bi­rik­mek­çi bol­ýar

«SPAC» bi­len bi­rik­mek­çi bol­ýar


Elekt­ro­mo­bil­ler üçin ba­ta­re­ýa­la­ry ön­dür­ýän «Ro­meo Sys-
tems Inc.» «(SPAC) RMG Acqui­si­ti­on Corp.» kom­pa­ni­ýa­sy
bi­len bi­rik­mek ar­ka­ly, iň iri kom­pa­ni­ýa­la­ryň bi­ri­ne öw-
rül­mek­çi bol­ýar. Ge­le­şik «Ro­meo»
kom­pa­ni­ýa­sy­na 384 mi...

Dowamy »

99 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

«For­tive» girdejisini artdyrar

«For­tive»
girdejisini artdyrar
ýer: ABŞ wagt: 17.10.2020

For­tive Cor­po­ra­tion» se­na­gat kom­pa­ni­ýa­sy 2020-nji ýy-
lyň üçün­ji çär­ýe­giniň öňün­den be­r­len netijesi ba­ra­da ha-
bar ber­di. Çär­ýe­giň je­mi bo­ýun­ça «For­tive» ge­çen ýy­lyň şol
döw­ri bi­len de­ňeş­di­re­niň­de, ga...

Dowamy »

83 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

«Twi­lio» ösüşe ga­raş­ýar

«Twi­lio» ösüşe ga­raş­ýar
Ýer: ABŞ wagt: 15.10.2020

Ge­çen hep­de «Twi­lio Inc.» kom­pa­ni­ýa­sy özü­niň ga­zan­jy
bo­ýun­ça gel­jek dört ýy­la çak­la­ma ber­di. Şo­ňa la­ýyk­lyk-
da, üçün­ji çär­ýek­de alyn­ma­ly ga­zanç öň­ki be­r­len çak­la-
ma­dan, ýag­ny 401-406 mil­lion ABŞ
dol­lar...

Dowamy »

82 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Lomaçenkonyň guşaklary Lopesde

Lomaçenkonyň
guşaklary Lopesde

Bi­ziň wag­ty­myz bi­len düýn ir­den ABŞ-nyň Los-An­je­les şä­
he­rin­dä­ki «MGM Grand» are­na­syn­da pro­fes­sio­nal boks­da
«ýy­lyň tut­lu­şy­gy» bol­ma­ga da­laş ed­ýän gap­ma-gar­şy­lyk bo-
lup geç­di. Ýe­ňil ag­ra­myň bir­leş­di­ri­ji çem­pion­lyk sö­we­şin-
de...

Dowamy »

100 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

APL-DA ŞENBE ŞÜWELEŇI

APL-DA ŞENBE ŞÜWELEŇI


«Ewerton» bilen oýunda iki
gola awtorlyk eden Muhamed
Salah «Liwerpul»-yň
lybasyndaky gollarynyň
sanyny 100-e ýetirdi.

Şen­be gü­ni Ang­li­ýa­nyň prem­
ýer-li­ga­sy­nyň 5-nji tap­gy­ry­nyň
çäk­le­rin­de 4 du­şu­şyk bo­lup
geç­di. Du­şu...

Dowamy »

92 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

«Advanced Micro Devices» «Xilinx»-i sa­tyn al­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýär.

«Advanced Micro Devices» «Xilinx»-i
sa­tyn al­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýär.
ýer: ABŞ. wagt: 15.10.2020

«Advanced Micro Devices Inc.» (AMD, NAS­DAQ)» kom-
pa­ni­ýa­sy «Xilinx Inc.» (XLNX, NAS­DAQ)» kom­pa­ni­
ýasy­ny sa­tyn al­mak ba­ra­da gep­le­şik­le­re baş­la­dy.
Ge­le­şi­giň ba­ha­sy 30 m...

Dowamy »

82 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

«Et­han Al­len» oňat ne­ti­je­le­ri ga­zan­dy

«Et­han Al­len» oňat ne­ti­je­le­ri ga­zan­dy
ýer: ABŞ. wagt: 17.10.2020

Ge­çen hep­de me­bel ön­dü­ri­ji «Et­han Al­len In­te­riors
Inc.» kom­pa­ni­ýasy tä­ze ma­li­ýe ýy­ly­nyň bi­rin­ji çär­
ýe­gin­de ýokary gir­de­ji ga­zan­mak­ly­ga umyt bag­la­
ýan­dy­gy we söw­da­la­ry­nyň «Uoll-Strit»-i...

Dowamy »

71 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

«Tes­la» 500 müň aw­tou­lag sa­tar

«Tes­la» 500 müň aw­tou­lag sa­tar

Ýer: ABŞ. wagt: 14.10.2020

«Tes­la Inc.» 2020-nji ýy­lyň ahy­ry­na çen­li müş­de­ri­le­re
500 müň aw­tou­lag sat­mak­ly­gy me­ýil­leş­di­rip­di. Hä­zir-
ki wagtda kom­pa­ni­ýa öz mak­sa­dy­na go­laý­laş­dy di­ýip
aýt­sa bo­lar. «Te­sla» bren­di­niň üýt­g...

Dowamy »

94 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Ba­zar ynam­ly ösü­şini gör­kez­di

Ba­zar ynam­ly ösü­şini gör­kez­di
Ýer: ABŞ wagt: 16.10.2020

Ge­çenhepdede bo­lansöw­da­nyňdo­wa­myn­daABŞ-
nyň gaz­na in­deks­le­ri ösüş­de bol­dy we söw­da­la­ry
0,9-2,5% ösüş bi­len ta­mam­la­dy­lar. Ösü­şiň köp
bö­le­gi­ni iri teh­no­lo­gi­ýa kom­pa­ni­ýa­lar —
«Ama­zon», «App­le» we beý­...

Dowamy »

79 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

TURKMENISTANYÑ DÖWLET WE PAYDARLAR TÄJIRCHILIK BANKLARY TAZE "OWERDRAFT KARTY"ATLY TAZE KARTY ULANYSHA GIRIZER

16-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny işjeň ornaşdyrmagyň, halk...

Dowamy »

273 1
Täzelikler, bank tarapyndan 1 month ago

"COVID-19 pandemiýasynyň ikinji ýaýylma hadysasynyň ýokdugyny nygtadylar"

Koronawirusyň görnüşleri we formasy COVID-19 pandemiýasynyň ikinji ýaýylma hadysasynyň ýokdugyny görkezýär. Bu barada Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça sebit müdiri Dorit Nisan habar berdi. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

“Pandemiýa 2020: çagyryşlar, çözgütler, netijeler” atly maslahatda çykyş eden, N...

Dowamy »

253 1
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

Adam köpçüliginde ynsan gytçylygy...

Adam köpçüliginde ynsan gytçylygy...

Ilki bilen Essalowmaleýkim hormata mynasyp gardaşlar we söze nämynasyp saýtdaşlar. "Sabirowa_M" atly agzañ açan "Häsiýetnama #2" diýen mowzugynyñ aşagyndaky teswirleri okap çykyp şu mowzugy açmasam bolmaz diýen karara geldim. Şol teswirleri okap esasy dawalaşyp oturan Perhat Sabirow bilen Mähri ek...

Dowamy »

567 25
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

Agzalara ýüzlenme!

Talyplar.com saýtynyň agzalary salam! Nähili ýagdaýlaryňyz? Gowymy? Talyplar.comyñ agzalary sizden haýyş, şu haramzada binika dogulan çöpdüýbi @wagt diýen agza aýtsaňyzlaň biziň mowzuklara teswir ýa beýleki ýazmasyn şu! Aýdyň şuny şu nikasyz doglan harama! Men şundanam halys bizar bolupdyryn! Şonsuzam mesele az däl! Şu ýerde men Magtymguly atamyň...

Dowamy »

838 59
Täzelikler, Umman tarapyndan 1 month ago

Google programmasyna “Instagram”-daky ýaly hekaýalar aýratynlygy goşular

Google-niň hünärmenleri, Google programmasyna “Hekaýalar” aýratynlygynyň goşuljakdygyny habar berdi. Aýda 800 milliondan gowrak ulanyjy goşulýan Google programmasy, “Hekaýalar” aýratynlygy bilen has gowy maglumat we tejribe bermegi meýilleşdirýär.

Bu aýratynlyk häzirki wagtda ABŞ-da, Hindistanda we Braziliýada elýeterlidir. Geljekki...

Dowamy »

307 5
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Dünýäde ilkinji “Covid” pasporty

“Covid” pasport arzasy üçin synaglar, şu hepde Londondaky “Heathrow” howa menzilinde karantin töwekgelçiligi bolmazdan halkara syýahatçylyga mümkinçilik berýän tehnologiýany barlamak üçin geçiriler.

“United Airlines” we “Сatay Pacific” ýolagçylary “CommonPass” atly ykjam telefon programmasyny synap başlaýarlar. Programmanyň sanly sag...

Dowamy »

296 3
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Häsiýetnama #2

Salam hemmanize goumysiz?
@Soho agzamyz hakynda
Ady Sohbet internede 2yyldan gowrak wagtdan bari girya yalnysmasam. Degismeleri okamany halayan degisjenrak oglan. Biraz taryhy hem gyzyklanyar. Eserler hem okap durya. Oz govnune yarayan zady etmani halayan ynsan. Hali doly tanamak men bilsimce seylerak.

@Zetpro-2003 agz...

Dowamy »

1051 124
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 1 month ago

Häsiýetnama #1

Salam hemmäňize. Talyplar.com daky agzalarymyzyň häsiýetlerini bilmek üçin bir agzamyz mowzuk açypdyr. Bu ýerde hemmäni tanaýan dogryragy has gowy tanalýan. Ýetişenimi aýdayyn galany ertir ýazjak. Ýalňyş bolsa aýdarsyňyz belki menem gaçyran ýerlerim bardyr. Biraz gysgaçarak aýdýan okuw köp bolansoň bagyslarsyňyzda.
@Wagt agzamyz hakynda

Dowamy »

724 36
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 1 month ago