Sowuk we gyzgyn duşuň peýdasy. Siziň, öňüni alyp biljek 10 sany ýarawsyzlygyňyz

Sowuk we gyzgyn duşuň peýdasy. Siziň, öňüni alyp biljek 10 sany
ýarawsyzlygyňyz

Köpiňiz gidroterapiýanyň peýdasy barada eşidensiňiz. Ýöne her dürli gyzgynlyk adam organizmine nä derejede täsir edýärkä? Gyzgyn ýa-da sowuk düşüň kömegi bilen sizi her dürli ýarawsuzlykdan saplap biljek maslahatlaryň bir näçesini siziň ünsüňize h...

Dowamy »

350 4
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Koronawirus vs Allah

Allah Gurhanda musulmanlara Käbä gitmegi buýurýar. Bakara, Ankebur we Kasas ýaly sürelerde Käbäni goraýandygyny, howpsuz ýerdigini aýdýar. Ýöne Koronawirus howpy sebäpli Käbä barmak gadagan edildi. Araplar Gurhanda aýdylanlara ynanmaýan ýaly, koronawirus sebäpli Käbäniň howpsyz däldigini ýagny Allahyň gorap bilmejegini aýdýan ýaly boldy. "Ynanmak w...

Dowamy »

877 26
Täzelikler, Panturkist tarapyndan 2 months ago

Halkara zenanlar güni mynasybetli “Doodle”

8-nji mart Halkara zenanlar güni hökmünde dünýäniň dürli ýurtlarynda giňden bellenilip geçilýär. Internetde iň köp peýdalanylýan saýtlaryň biri bolan “Google” hem birnäçe ýyldan bäri bu baýramçylyk mynasybetli ýörite “Doodle” taýýarlaýar. Gözleg saýty belli günlerde şol gün mynasybetli öz nyşanyny üýtgedýär. Şol nyşana “Doodle” diýilýär. Saýt käwag...

Dowamy »

205 0
Täzelikler, bank tarapyndan 2 months ago

Gyz gelinler 8-nji mart baýramyňyz gutly bolsun

Gyzlar we gelinler hemde gelnejeler mn sizi 8 nji mart baýramyňyz bn çyn ýüregimden gutlaýan,hemişe güler ýüzleriňiz hiç haçanam solmasyn,baharyň gülleri ýaly hemişe owadan bolup geziň, baýramyňyz gutly bolsun🌷🌷🌷🌷

Dowamy »

204 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Halkara Zenanlar Güni

Gözel baharyň gelmegi näzenin gelin-gyzlarymyzyň güni bolan 8 Mart baýramçylygy bilen utgaşyp, bu baýramçylyga aýratyn bir öwüşgin we syrlylyk berýär. Biziň ejelerimiz, söýgülilerimiz we uýalarymyz bu gün has hem näzenin we mähirli bolup görünýär. Şeýle günde olara ýüregiňden çykýan gutlag sözlerini, arzuwlary beýan edesiň gelýär.

HO...

Dowamy »

332 3
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Sanly oñegidishlikler

“Ant Finans”, sanly gapjyk we töleg çözgüdi Alipaýy durmuş ýörelgesi hökmünde aýdanda, bu ne gözegçilik, ne-de aşa baha bermek. Ulanyjylar taksileri gutlap, myhmanhanalary bron edip, film biletlerini satyn alyp, kommunal tölegleri töläp, lukmanlar bilen duşuşyp we baýlygy dolandyrmak önümlerini göni programmadan satyn alyp bilerler. Alipaýyň sanl...

Dowamy »

197 0
Täzelikler, bank tarapyndan 2 months ago

Türkmenistanda Koronawirusy görülen däldir

Türkmenistanda Koronawirusy görülen däldir

Türkmenistanda Koronawirusy görülen däldir
Türkmenistanyň saglygy goraýyş ministrligi şu mahala çenli bu ýurtda Koronawirusynyň görülmändigini habar berdi.

Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Türkmenistanyň saglygy goraýyş ministrligi bu ýurtda Koronawirusynyň...

Dowamy »

558 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Türkmen saýtlarynda ösüşleriň bardygy duýulýarmy?

Soňky wagtda özümä 2 sany saýta girýän esasy. Talyplar.com bilen Alemjahan.net saýtyna. Ikisinde hem biri-birinden gowy temalar barada gürrüňdeşlikler edilýär. Eşdişime görä pudak edaralarynyň hem hemmesiniň öz saýtlary bolmaklygy buýrulypdyr diýýäler, dogrumyka şol

Dowamy »

324 6
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 months ago

Komek

Salam yhk ansat programmany sonky versiyasy dusmeyar? 4 versiya tel. 64503558

Dowamy »

174 1
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 2 months ago

Abdy dayy ft godek ft aragon - Serenada (aydymyn sozleri)

Abdy dayy ft godek ft aragon - Serenada (aydymyn sozleri)

Abdy dayy;
Eyy bir gysum gum bn aylan gawrymdan
Sen ucin oldim chykar meni inni aklyndan
Jahennem gapysynda sonky serennada sana
Öli ys gidenok mana goyup giden yaralandan
Wagtam gich sen yaly menem bosha itern
Lifeem gich meni sana...

Dowamy »

262 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul

Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul

Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul
Biziň her birimiziň nerwlerimizi rahatlandyrmak we “bugymyzy çykarmak” üçin ýönekeý we elýeterli usullar bar.

Iýiň

Adam aç bolan ýagdaýynda has-da stresse duçar bolýar. Adam dok bolanda durmuşyň ähli kynçylyklary gaty...

Dowamy »

334 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Nädip dişagyrydan dermansyz dynyp bolar?

Nädip dişagyrydan dermansyz dynyp bolar?

Nädip dişagyrydan dermansyz dynyp bolar?
Bimahal çagy çüýrän dişiň agyrysy azar berýär. Öýde agyryny aýyrýan derman hem ýok. Diş lukmanynyň ýanyna gitmegi bolsa irdene çenli goýmasaň, başga alaç ýok. Näme etmeli?

Şeýle bolanda, dürli otlardan gaýnadylyp taýýarlanan suwa...

Dowamy »

323 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Wanga we onuň aýdanlary 2018- 5079-njy ýyllar aralygy

Wanga we onuň aýdanlary
2018- 5079-njy ýyllar aralygy

Wanga – dünýä belli bilgiç, öňden görüji

Wangeliýa (Wanga) Pandewa Guçherowa 1911-nji ýylda Makedoniýanyň Strumiçha şäherçesinde dünýä inýär. Gyzjagazyň üç ýaşy dolanda ejesi aradan çykýar. 12 ýaşly Wanga oz ýašaýan şäherçesiniň töweregindäki meý...

Dowamy »

709 12
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Daşary ýurt dilinden kömejik gerek.

"Gawun" sözüniň arapçasy we parsçasy nämeka?

Iki dilde-de "gawun" sözüniň terjimesi gerek. Bilýänler mümkin bolsa ýazsynlar. Öňünden minnetdar!


#Ýolagçy

Dowamy »

258 4
Täzelikler, Umman tarapyndan 2 months ago

Hytaý biologik ýaragy synagdan geçirýärmi?

HYTAÝ BIOLOGIK ÝARAGY SYNAGDAN GEÇIRÝÄRMI? 

2009-njy ýylyñ aprel aýynda Oktaý Sinanoglynyñ taýýarlan "Ölüm tohumlary. Genetika ylmynyñ añyrsyndaky pyssy-pyjurlykly oýunlar" atly kitabynyñ birinji neşiri çykdy. Sinanogly kitaba ýazan sözbaşysynda şeýle diýýär: 
“Molekulýar biologiýanyñ düýbi ilkinji gezek 1960-njy ýyllarda tutu...

Dowamy »

369 2
Täzelikler, wagt tarapyndan 2 months ago

Yzgantda tutulan toý

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde 2019-njy ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň iň gowy etraby diýlip yglan edilmegi bilen baglanyşykly, Gökdepe etrabyna 1 million amerikan dollary möçberindäki pul baýragyny gowşurmak mynasybetli egsilmez joşguna beslenen dabara geçirildi. Dabara diýseň köp adamly boldy. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň B...

Dowamy »

265 2
Täzelikler, 12 tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasy

I. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen, 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Konstitusion kanuny bilen rejelenen görnüşde tassyklanan Türkmenistanyň Konstitusiýasyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý. № 3, 131-nji madda; 2017 ý., № 4, 130-njy madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

1) 61-njy...

Dowamy »

269 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 months ago

Ir turmagyň 4 sany sebäbi

Köp adamlar ir bilen turmagy kyn görýärler, özüni ir turmaga öwrenişdirmekde kynçylyk çekýärler. Şeýle hem bolsa, ir turmagyň köp amatly taraplary bar: bedeniňiz üçin peýdaly bolmagyndan başlap, işleriňiziň ählisini wagtynda ýerine ýetirmäge ýetişmeklik.

Internetdäki maglumatlara görä, hünärmenler iň peýdaly uky 2 sagadyň dowamyndaky...

Dowamy »

399 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...

Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...

Bi­ziň kö­pimiz be­jer­gi­de ulan­ýan der­man­la­ry­my­zy süýt bi­len içip, onuň be­je­riş tä­si­rini azald­ýan­dy­gy­myz ha­kyn­da pi­kir eden däl­di­ris. Bu ugur­da bar­lag ge­çi­ren alym­lar der­man ka­bul edi­len­de, se­re­sap­ly­ly­gy el­den ber­me­li däl­di­gi­ni nyg­ta­ ýar­lar. Ola­ryň ýa­z...

Dowamy »

330 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

18 февраля – День дипломатических работников

В Туркменистане 18 февраля традиционно отмечают День дипломатических работников.
Этот год в Туркменистане объявление: «2020 год – Туркменистан – Родина нейтралитета». Поэтому огромна роль дипломатической службы нейтрального Туркменистана в неуклонном претворении в жизнь внешнеполитической стратегии страны, основанной на принципах миролюбия...

Dowamy »

164 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 3 months ago