Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi (3 bölek)

“Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilen şu ýylda geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisi Watanymyzyň ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazylar. Şu forumda ýurdumyzy geljek 30 ýyllyk döwür üçin durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň esasynda, giň gerimli özgertmeleriň täze tapgyryna badalga berler.

Soňra döwlet B...

Dowamy »

130 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi (2 bölek)

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki hem-de Halkara sagaldyş-dikeldiş merkezleriniň gurluşyklaryna badalga berdi.

Welaýatlaryň ählisiniň hassahanalarynyň çagalar bölümlerine täze «Tiz kömek» awtoulaglary berildi.

Milli Liderimiziň tagallalary netijesinde, köpçülikleýin beden...

Dowamy »

149 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi (1-nji bölek)

Şu gün Maslahat köşgünde hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, bu forum biziň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi.

Mejlisiň gün tertibine 2021-nji ýy...

Dowamy »

170 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Web.soyguli.ru

Bäçalar web.soyguli.ru ýenede işläp oturan

Dowamy »

286 3
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 3 months ago

.......

Siziñ men hakda edýän pikirleriňiziň, maňa çigit ýaly gyzygy ýok.Isleňiz maňa samsyk diýiň,däli-diwana diýiň...Siziň meniň kemçiliklerimi sanap ýazan mowzuklaryňyzy okamagada isleg ýok.Ondan,şujagaz okap oturan kitabymyň,soňuna ýetenim gowy.

Siziň ýalňyşyňyz,başgalaryň kemçilikleri barada köp pikir etmegiňizde.Men welin,öz kemçilikl...

Dowamy »

206 2
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 3 months ago

Islenen.ru ýene-de siz bilen

Saýt işe başlady

Dowamy »

235 4
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 3 months ago

Islenen.ru agzalaryna

Puluny tolap bilman yapyldy diyyanler yokardaky surata seredin

Salam hormatly talyplar.com yn agzalary hem-de islenen.ru sayty bilen tanysh we ona giryan agzalar. Shu gun sagat 6:17 de islenen.ru saytynyn duran serwerine ddos hujum bashlandy. Shol sebapdan sayt shu wagt elyeter dal. Hosting kompaniyan bize ugradan hatynda sheyl...

Dowamy »

354 7
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 3 months ago

.......

Dünýäde atdan düşsede eýerden düşmeýän adamlar bar.Bir zady müň gezek düşündirip aýtsaňda,şol başky heňine tutup oturýarlar.Ahyryn özüň zaýbal bolup "Seňki dogry" diýip gaçmak bilen bolýaň.
Yslam,hiristian,ateizim...Bularyň bary diňe bir ynanç.Dünýäde umumy "ýagşy we ýaman adamlar" diýen iki topar bar.Bar bolany şol.Dogabitdi zalym bolup d...

Dowamy »

287 4
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 3 months ago

Чынмыкарай?!...

Тажигистанда -45°С аяз дийя велин, чынмыкарай?!...

Dowamy »

386 4
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 3 months ago

Апокалипсис

Ady: Апокалипсис
Yyly: 08.12.2006y
Gornushi: Taryhy film
Wagty: 139mint
Rejissyor: Mel Gibson
Keshplerde: Rudi Yangblad, Daliya Ernandez...

Gynançly yeri - bular yaly filmleri ussatlyk bilen dushurip bilyan gaty az bolsa gerek, Mel Gibsonyñ "Mayya siwilizasiyasy"ndan gurruñ beryan we bashlanyndan gutaryanç...

Dowamy »

290 5
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

Wekilbazar howa maglumaty...

Şu gün 05.02.2022ý, sagat 16:35.
Howa barada aýdaýjakdym, biziň ýanymyz gaty erbet tozan, gum ýagýar, takmynan, 300-400 metrden aňyrsy görnenok...
Soňky wagt üns berýän welin, tozan gaty köp gelýär. Bu tozan nireden gelýärkä?! GO-GB tarapdan gelýär bize, o taýda-da Eýran bar. Eýranda tebigy betbagtçylyk bolýarmyka ýa?! Arada Türkmenis...

Dowamy »

437 9
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 3 months ago

Konferensiya gijesi #2

Salam Talyplar.com saytynyň gadyrly agzalary. Şu gun saýtda konferensiya gecirmegi meyillesdiryas! Biraz gurruň edeliň degişeliň-guluşeliň virtualdaky dostlugymyzy berkiteliň taze agzalarmyz bilen tanyşalyň!!!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şu günki boljak konferensiýamyza çagyrýaryn! Konferensiýamyzyň öňkije wagty 🕙 22:00
...

Dowamy »

292 2
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 3 months ago

Änew KRISTAL market

Eziz ildeşler howlugyň!
Änew şäh. Azatlyk köç. ugrundaky (16-njy mekdebiň öňi)
KRISTAL MARKETDE
Himiki arassalaýjy serişdeler we pamperslerde (Sleepy), sabynlarda, şampunlarda, sodalarda, gap-gaç arassalaýjy serişdelerde AKSIÝA (arzanlaşyk) geçiriler...

Aksiýa fewralyň 6-syna, diňe 1 gün geçiriler!
Krista...

Dowamy »

196 1
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Kristal market

Eziz ildeşler howlugyň!
Gämidäki Parahatlyk köç. ugrundaky (öňki köne Gämi Mir köç.)
KRISTAL MARKETDE
Himiki arassalaýjy serişdeler pamperslerde (Sleepy), sabynlarda, şampunlarda, sodalarda, gap-gaç arassalaýjy serişdelerde AKSIÝA (arzanlaşyk) geçiriler...

Aksiýa fewralyň 6-syna, diňe 1 gün geçiriler!
Kri...

Dowamy »

232 8
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Sorag???

Dostluk.ru açylsa nähili bolarka???

Dowamy »

391 10
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 3 months ago

Jadygoyi soran payhasly

Temany yanyrak okadym. Kimdigini bilemok sho sebapli islenen.ruda shahrukh khan nike shahsy hatda nomerini yazay ozum jan ederin. Eger gizlin bolmasa barde sorap bilersin. Elimden gelse edeyin

Dowamy »

366 4
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 3 months ago

Konferensiýa gijesi

Salam WwW.talyplar.com saytynyň gadyrly agzalary! Şu gun saýtda konferensiya gecirmegi meyillesdiryan biraz gurruň edeliň degişeliň-guluşeliň virtualdaky dostlugymyzy berkiteliň taze agzalarmyz bilen tanyşalyň!!!
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bi...

Dowamy »

231 1
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 3 months ago

Howwa siziñki dogry diýeliñ😄

Birje minut oýlandym we pikir etdim. Meselem men Gray Wolk ekenimdä?! Howwa onsoň näme? Üns beren zadym, Graywolk şu ýerik özi girýän wagty saýt meselesinde dawalaşan adamlaryndan başga adam şoňa meni meňzedenok. Esasanam paýhaslydan girip men hakda köp graywolk şu diýen delilli mowzuklar açyp başlandy, we ÜNS BERIŇ, şol paýhaslyň iýýän pohy, men G...

Dowamy »

357 7
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 3 months ago

Dilimi dagy ýuwudamok men, Häkim kakañ ýuwudandyr dilini...

Abaddon saydyñda maña yazan zadyña jogabym şul. We göt açmaşak oýnajak diýdiñiz, men şunça wagt çydadym, indi men göt açyp başlajak. Asyrweb.com saydynda okap bilersiñiz yakyn wagtlarda Abaddondan başlap Hemrajana çenli, ZetPrо2003 tilsimleri we Anyxiñ hileleri, Nowça perişdäniñ syrlary, hemmesini menem ýazjak😁😁😁

Ol açan boş temaña h...

Dowamy »

615 14
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 3 months ago

Hany onda sizem goşulyñ aramyza.

Bellik: payhasly maçynyñ yzly yzyna yazyan teswirlerine uns bermañ, onuñ ol edyan herekedine içi yananyñ gulkusi diyilyar, tassyklatjaklar teswir yazyweriñ, hokman okap tassyklayan men, 10000 teswir yazsada nerwa degip bilmeyar, sizem giñ boluñ.

Salam talyplar.com agzalary, men siziñ hemmañizi asuda we parahatja saýdymyza çagyrýan. Ş...

Dowamy »

309 9
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 3 months ago