...

2021nji yylyñ statistikasy boyunça yer yuzunde:
Hristian dini - 2,4 mlrd adam
Yslam dini - 1,9 mlrd adam
Ateistler/Agnostik - 1,2 mlrd adam


çeshme: google

Dowamy »

355 16
Täzelikler, soho tarapyndan 4 months ago

Kimiň sözleri kim bilýär?

Bir kitap okapdym, iňlis dilinde bolmaly. Kitabyň başy

- Alla meni terk etdi, indi menem sizi terk etjek... diýen sözler bilen başlaýan bolmaly. Gaty gyzykly dramma eserdi. Ýeňil okalýan. Ady we awtory ýadyma düşenok, bilýän bar bolsa, aýtsaňyz ýada kitabyny bilseňiz paýlaşsaňyz, gaty minnetdar bolardym.

Original sözba...

Dowamy »

284 4
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 months ago

Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ sekizinjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ SEKIZINJISI

Sekizinjisi - "Pygamber ejir çekdirdi, adamlaryñ gözüne mil çekdirdi" diýilýär.
Bular hadys kitaplarynda geçýär. Toslama rowaýatda aýdylmagyna görä: "Medineli bir topar gelip, duran goýun sürüsini alyp gidýär, çopanymam öldürýär. Pygamberimiz şol topary sakladyp, yzy...

Dowamy »

291 2
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 months ago

Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ ýedinjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ ÝEDINJISI

Ýedinjisi - Pygamberimiziñ (s.a.w) 9 ýaşlyja gyzjagaza öýlenendigi baradaky orta atylýan pikir...
Bulam ýalñyş! Äşe durmuşa çykanda 19 ýa-da 21 ýaşyndady. Birnäçe ýoldan şeýle netijä gelip bilýäris. Äşäniñ özünden uly dogany Esma bar. Esmanyñ ýaşy çeşmelerde takyk ýazy...

Dowamy »

327 4
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 months ago

Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ altynjysy

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDUR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ ALTYNJYSY

Altynjysy - Pygamberimiziñ (s.a.w) fetih (ýer eýelemek häsiýetli, basybalyjylykly -t.b.) hereketlerini amala amala aşyrandygy baradaky pikir...
Şundaky "fetih" sözüniñ özi ýalñyş, pygamberiñ bular ýaly herekete girişendigini öñe sürmegem ýalñyş. Pygamberimiz (s.a.w) hi...

Dowamy »

169 0
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 months ago

Hormatly Arkadagymyz Pekinde geçiriljek gyşky olimpiada oýunlaryna çakylyk aldy...

6-njy ýanwarda Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçirilen duşuşykda türkmen döwletiniň Baştutanyna şu ýylyň 4-20-nji fewraly aralygynda Pekinde geçiriljek XXIV gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga resmi diplomatik çakylyk hatyny gowşur...

Dowamy »

155 0
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 months ago

Grammy dabarasy yza süýşürildi

31-nji ýanwarda Kaliforniýanyň Los-Anjeles şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilen Grammy amerikan aýdym-saz baýragynyň gowşurylyş dabarasy  koronawirusyň ýaýramagy sebäpli näbelli möhlete yza süýşürildi. Bu barada Milli sungat we ses ýazgysy ylymlarynyň akademiýasynyň saýtynda ýerleşdirilen metbugat relizinde aýdylýar diýip, TASS habar berýär.
...

Dowamy »

129 0
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 months ago

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdebi, dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň sanawyna girdi...

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň The World University Rankings sanawyna girmegi başardy. Bu barada «MIR 24» habar berýär. Türkmen ýokary okuw mekdebi bu ýokary netijäni hereket edip başlanyndan soň, bary-ýogy üç ýylyň dowamynda gazandy.

Uniwersitetleriň ählumum...

Dowamy »

255 0
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 months ago

****

Adam üçin iň erbedi birnäçe sekuntdan öz öldürüljegiňi bilmek bolsa gerek.

Dowamy »

402 11
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

Täze Söýgüli çatymyz

Salam hormatly agzalar ine-de hemmäňizi täze açylan
WAP.SOYGULI.RU

çatymyza çagyrýas. Çatymyzyň size kömegi deger diýip umyt edýäs.
Hormat bilen Soyguli.Ru adminstrasiýasy Ezbereller Web Developer group

Dowamy »

350 3
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 4 months ago

Ilon Mask 2022nji ýylyň ahyryna çenli Adampisint robotlary döreder

Milliarder Ilon Mask 2022-nji ýylyň ahyryna çenli adampisint robot döretmegi maksat edinýär. Bu barada electrek.co neşirine salgylanyp, mir24.tv habar berýär.

Täze robotlaryň modelleriniň "Ýyldyz söweşleri" (“Star Wars”) filmindäki C3PO we R2D2 robotlaryna meňzeş boljakdygy aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde, her bir robotyň öz eýesiniň...

Dowamy »

344 1
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 months ago

Türkmen gazy Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana iberilip başlandy

Türkmenistanyň tebigy gazynyň Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana iberilmegi göz öňünde tutulan tebigy gaz (swap) şertnamasy güýje girizildi. Eýranyň “Shana” saýtynyň habaryna görä, bu şertnama 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi.

Geçen ýyl Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň çäklerinde gol çekilen üçtara...

Dowamy »

227 1
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 4 months ago

“YouTuber”-ler aýda näçe pul gazanýar? “YouTube” -da özüne çekiji mazmun nädip öndürmeli?

Üýtgeýän tehnologiýalaryň we täze media platformalarynyň kömegi bilen indi her kim öz mazmunyny öndürip we paýlaşyp biler. Bu platformalaryň biri bolan “YouTube” -da mazmun öndürijileriniň gazanan mukdary 100 müň dollara ýetip biler. Iň girdejili wideolary “Bitcoin” ýaly kriptowalýuta maýa goýumlary, sanly oýunlar we durmuş ýörelgelerini görkezýänl...

Dowamy »

273 2
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 4 months ago

...

Sen yylgyrañda, yañaklaryñda "çukur" emele gelyar, men olemde ana shol çukura gomsunler...

#SHABAN

Dowamy »

313 5
Täzelikler, soho tarapyndan 4 months ago

****

Kanadaly seriýaly ganhor Piter Vudkok 17 ýaşynda Torontada üç sany ýaş çagany öldürüpdi.

Ol ruhy hassalyk sebäpli aklanýar,emma psihiatriýa edarasyna ýerleşdirilýär. Bejergi programmasyny gutarandan soň, ol düzelýär we orta derejedäki howpsuzlyk hassahanasyna geçirilýär. Ol ýerde Piter,psihiatr Dennis Kerrni söýüp galýar,ýöne aýal on...

Dowamy »

398 5
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 months ago

.......

Magtymguly Pyragynyň goşgularynda we käbir rowaýatlarda ady geçýän Kap dagy barada gyzyklanýardym."Bu dag hakykatdanam barmy ýa-da mifden başga bir zat dälmi,bu dag hakykatda bar bolsa,ol nirede ýerleşen?!"- diýen ýaly soraglary özüme berýärdim.

Geliň,biz Kap dagyna akyl ýetirmek üçin "Togalak dünýä" modelinden ýüz öwürüp, "Tekiz ý...

Dowamy »

479 24
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 4 months ago

Su yere basayyñ hayys

Asakdaky salga giräyiñ hayys

https://adloops.ru/?ref=H0uVtkhQc

Dowamy »

308 1
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 4 months ago

Türkmenistanyň Prezidenti Täze ýyly maşgala agzalary bilen garşylady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze – 2022-nji ýyly maşgala agzalary bilen agzybirlikde, uly ruhubelentlik bilen garşylady.

Milletiň Lideriniň agtyklary özleriniň şatlygy, täze döredijilik işleri we ýakymly pursatlar bilen mähriban atasyny begendirdiler. Munuň özi agzybirligiň beýik nusgasyny görkezýän bagtyýar m...

Dowamy »

377 2
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 months ago

Путин поздравил Бердымухамедова и граждан Туркменистана с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и отметил динамичное развитие отношений двух стран.

«Примите самые искренние новогодние поздравления.

Несмотря на непростую эпидемическую обстановку в мире, уходящий год был ознаменован динамичным развитием отнош...

Dowamy »

165 0
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 months ago

Arzuwlar

Taze yyl gelipdir gapydan ätläp, Size arzuw etjek men ony gutlap 1sebet sokolad 1sebet gulki Iñ uly sebetde bagt bolsun ilki 1sebet jan saglyk 1sebedem gul Zyyan etmez bolsa 1sebedem pul, sanasam sebetlen yzy gutarmaz Olar kop bolsada hickim götermez Sen olañ icinden geregini alay, gerekdal diyeniñi indikä goyay TAZE YYLNYZ GUTLY BOLSUN!!...

Dowamy »

188 0
Täzelikler, Crazy boy tarapyndan 4 months ago