"Просто Помиловать"

Ady: Просто Помиловать.

Yyly: 25.12.2019y.

Wagty: 2sag 17min.

Keshplerde: Maykl Bakari Jordan, Jeymi Foks, Bri Larson, Tim Bleyk Nelson...

Mazmuny: Film bolan waka esasynda.
Biguna tussaglykda otyranlara komek etmek isleyan garatenli aklawjy Brayan Stiwenson "Jonni D" lakamly tussa...

Dowamy »

403 5
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

Geplesik chat

Bu yerde cat yok sol sebapli su mowzugy acdym halamadyklar aytsyn pozjak halasanyz su yerde gepleseli kim kime soragy bolsa umuman chat edeli bolmazmy?

Dowamy »

456 7
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 months ago

„Hepdäniň Jemi” atly ilkinji gepleşigimiz

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bü gün 28-nji iýun hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
21-28-nji iýun aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @12-lik agzamyzyň„ Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan bo...

Dowamy »

404 9
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Turkmenistan " Milli VISA karty" atly täze bank kartyny ulanyşa girizer

Döwlet daşary ykdysady iş banky häzirki döwürde nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek maksady bilen, “Milli VISA karty” atly täze bank kartyny ulanyşa girizmäge taýýarlanýar.

Bu barada Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde wise-premýer Gadyrgeldi Müşşikow Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hasa...

Dowamy »

449 0
Täzelikler, bank tarapyndan 3 months ago

Komek gerek hayyst

Gelnejem boldy mp3 kimde bar we sol gosgynyn sozleri?gaty gou aydym Serdar Seisow aydya sozleri bolsa paylasan talyplarda. Arslan Alyyew sizde yokmy?

Dowamy »

375 3
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 months ago

Ayryldym senden ezizim

Bu gun ayrylanyma senden ezizim
Enceme wagt gecayipdir sensiz gecmejek gunler.
Yadyma dusyar sen bn geciren gunlerem.
Soygi arzuw dine sen bir yurege sygdyryp bolmajak umyt.

Bilyanmi ezizim yany tansan wagtlarmyz
Sen meni seyle gowy goryadin welin
Menden akan yekeje goz yas un
Dozman dan atar...

Dowamy »

357 5
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 months ago

Gülmek ömürden 18+++

Bir ayal, impotnet arinden bizar bolup jorasyna agyz mana derman getirip ber, shul ishini bitirer yaly diyip jorasyndan derman satyn alya. adamsy, oyine, gelende ,ayaly makaron bishirip makarona sepip berya adamsy ayalyna ,gygyrya keywany makarona derman sepdinmi diyya ayaly nadip bildika diyip howwa diyya, adamsy ayytyanla, bulan hemmesi dikligne...

Dowamy »

801 5
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Gülesiňiz gelse bu ýerik...

Ayy,möjek, at ücüsi bir cukura gacypdyrlar,bir näce wagtdan son ayy bilen möjek ajygyp ata gyýa seredip baslayalar,muny aňan at bolya siz meni iyäyin yöne men bir haýysdym bar,atam kicikäm toynugymyn aşagyna bir zatlar yazyp in sonky demimde okamagymy wesyet edipdi şony okap beräyiň,ayy bilen möjek ylgasyp atyn yzyna baryarlar,at şeyle bir depyä we...

Dowamy »

558 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i

Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, 2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web-saýtynda Türkmenistanda koronawirus infeksiýasynyň garşysyna alnyp barylýan çäreler barada...

Dowamy »

550 1
Täzelikler, 12 tarapyndan 4 months ago

Soygi we ayralyk

Söýgi we aýralyk. Günlerde bir gün söýgi bilen aýralyk bir ýaş maşgalanyň öýünde gürleşip oturan ekenler

Şonda aýralyk söýgä garap:
- Jedel edelimi, men şolary aýrylyşdyraryn – diýipdir, söýgi bolsa:
- Dur intäk, sen barmankaň men olaryň ýanyna baryp bir ýüreklerini diňläp gaýdaýyn, soňundan sen näçe isleseň baryber. Gö...

Dowamy »

469 1
Täzelikler, yashalym tarapyndan 4 months ago

Türkmen Lideri Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidentine hat ýollady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewe hat ýollady. Döwlet Baştutanymyz öz hatynda onuň koronawirus ýokanjy bilen keselländigi baradaky habary uly gynanç bilen kabul edendigini belleýär.

«Gujur-gaýratyňyz we güýçli erkiňiz bilen Siziň bu keseli...

Dowamy »

403 0
Täzelikler, bank tarapyndan 4 months ago

Jeren halnazarowa Söýmeli dälmi aýdymyň sözleri

Seni indi söýmeli dälmi.
Küsemeli dälmi sensiz men däli söýgiň men dälmi.
söýmeli dälmi.
Küsemeli dälmi sensiz men däli söýgiň men dälmi.

Bilemok düşnüp men saňa 
Bilemok goşlup men saňa 
Seň sözleriňe gaharyňa oýnuňa.

Gelenok düşnesiň maňa
Nämeler bolýa saňa
Seni tapamo...

Dowamy »

407 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 4 months ago

Arzuwlar, Arzuwlar gözel Arzuwlar

Salam agzalar. Bilşiňiz ýaly guş ganatsyz adam arzuwsyz bolmaz diýýäler. Siziň durmuşyňyzdaky iň uly 3 arzuw näme? Eger şol arzuwlar amala aşsady gowy taraplary erbet taraplary nämeler bolardy? Eýsem size çagajyk wagtyňyz ulalaňda näme boljak diýenlerinde näme diýip jogap berýädiňiz? Siziň talyplar.com-yň agzalaryna näme arzuwlaryňyz bar?

Dowamy »

273 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Onunden goruji "Заражение" filmi.

2011nji yylda tanymal aktyorlaryn gatnashmagynda ekrana chykan "Заражение" filmi kan bir ustunlik gazanyp bilmedik hem bolsa, dogrumy aytsam onunden gorujiligi bilen meni hayran galdyrdy. 2-3 gunlukde goren bu filmim shu wagtky dunyani gurshap alan "Koronawirus" hadysasyny achyk gorkezyar. Gonk Kong:da doran wirus chaltlyk bn dunyani gurshap alyar....

Dowamy »

566 5
Täzelikler, soho tarapyndan 4 months ago

Içimdäki derdim

Bilmediñmi señ mähriñe zardygymy,
Sensizlikde şat bolmady gül ýüzüm,
Wah bilsediñ ýesirligiñ kyndygyny,
Ýetmedi dünýäde ýekeje sözüm.

Har boldum, zar boldum men şol söze,
Çagalykdan hasrat çekdim şol dertden,
Beýle ykbaly senem islänem dälsiñ,
Ýöne bu kanun höküm edilýä belentden.

Dowamy »

353 3
Täzelikler, yashalym tarapyndan 4 months ago

Ayralyk soygi

Oglan gyzy ýüreginden arzylap söýýärdi, onuñ her minudynyñ manysyny diñe shol mährem gyz tutýardy! Gyz hem oglany ýüreginden söýýärdi. Durmushynyñ ýekeje gününem öz ýaryndan aýra geçirip bilenokdy... ...Bir gün bolsa oglan gyzyñ garyndashlaryndan öz mähreminiñ agyr derde uçranyny bilýär! Gyzyñ ýüreginde kemçilik bar eken, oña ýashamaga üç aýa golaý...

Dowamy »

446 1
Täzelikler, yashalym tarapyndan 4 months ago

Gunasiz caga

Oyden cykdym gije diyip gidip baryan yol alyp
Yol gyrada bir cagajyk otyr yuzuni salyp,
Gozlerinde ajy goz yas aglayar ol cagajyk
Bar eken on elinde gatap giden corejik
Yurek bagrym paralanyp bardym onun yanyna
Gorup cagan yagdayyny gyyldym on halyna
Name boldy ayt jigim name beyle halyn senin
Belki...

Dowamy »

492 3
Täzelikler, yashalym tarapyndan 4 months ago

Programma Saýt

Salam gowymy dostlar HALYPA.RU Indi forum saýta öwrüldi Rep aýdymlar hem programma hem mowzuk goşup bilersiňiz

Ýene de täze programmam: Hekaýalar
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Arsen-Hekayacutealar_Yacuteagyndysy.apk

Bu programma Tehnologi maglumatlar
http://halypa.ru/download/loa...

Dowamy »

465 4
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 4 months ago

INTERNETDE TIZLIK REKORD GOYDY

Awstraliýaly hünärmenler internet baglanyşygy tizliginde dünýäde rekord goýdular – sekuntda 44,2 terabaýt. “Monash”, “Swinburne” we RMIT uniwersitetleriniň bilelikde alyp barýan taslamasynyň çäklerinde häzire çenli ýetilen iň ýokary tizlik hasaba alyndy. Bu tizlik 1000 sany ýokary durulykdaky filmi bir sekuntda kompýutere göçürip almaga mümkinçilik...

Dowamy »

504 4
Täzelikler, bank tarapyndan 4 months ago

INTERNET BANK HYZMATYNY BANKA BARMASYZ BIRIKDIR!

Häzirki wagtda Türkmenistanyň bank ulgamy öz müşderilerine online hyzmatlaryny hödürlemegi dowam edýär.Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň bank ulgamy müşderileriň bank kartlaryna birikdirilýän “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryny banka barmasyz her bankyň öz internet sahypasynda birikdirmäge mümkinçilik döretdi.Bu hyzmaty her bir bank kartynyň eýe...

Dowamy »

562 2
Täzelikler, bank tarapyndan 4 months ago