New.Halypa.ru Täzeje täzelik

Salowmaleykum agzalar !

Arañyza gowja täzelik bilen dolanmagy makul bildim. Bu diýjegim göwnüñize ýarar diýen umyt etýãrin.
Biz bu gezekgi size hödürlemekçi bolýan saýtymyz, güçli tizlige baý bolan internet torumyz size dürli görnüšli faillary ugratmana we kabul etmäne we täze tanyş, dost tapmana hullasy size gowy taraplaýyn ý...

Dowamy »

579 29
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 10 months ago

Koneleri yatlap N2 (Dilara agza)

Dilara agza bilen 2011nji yylda mobimitda tanshypdym. Ol wagtlar ol ertire girenokdy. Bir gezek bir tanyshyma 1000 manat karz gerek boldy. Yanymda chykmady ishdedim. Mobimitda sho wagtlar bir tanshym bardy Ruhnama mekdepde mugallymdy. Ikisininem ady "Kynchylyk yok ejizlik bar dunyade" diyip yazylgydy. Yashlaram showagtlar 27di. Men sho tanshyma yaz...

Dowamy »

742 13
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 10 months ago

Hajathana: Soygi hekayasy

Ady: Toilet: Ek Prem Katha
Yurdy: Hindistan
Yyly: 11.08.17y
Gornushi: Gulkuli-drama
Rejissyor: Shri Narayan Singh
Keshplerde: Akshay Kumar, Bhumi Pednekar...


Hakykatda bolan wakalar esasynda surata dushurilen bu filmde - Jaya we Keshaw biri-birini soyyarler, toy tutulyar, toy gununiñ ertesi gelin ba...

Dowamy »

750 20
Täzelikler, soho tarapyndan 10 months ago

Yagshylary yatlap N1 (Friendship agza)

Hazir kone tanyshlarymyn icinde saytlara giryan yeketak agza bolan Friendship agzadyr. (Hazirki Pegas).

Sapa Hommadow bn 2013nji yyllaryn bashynda showagtlar meshur sayt ertir.comda tanshypdym. Onun bn ilkinji gezek 2013nji yylda may ayynyn bashynda Ertir.com bn Talyplar.comyn arasynda gecirlen Futbol dushushygynda gorupdim. Ol oyuny...

Dowamy »

777 36
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 10 months ago

Aydayozin

Biz inji jübüt däl,
Özüňi hödürleme maňa
sen piwo bilen çigit däl
Menä aljak däl öýlenmeli ýigit däl
Senem çykman öläý sowagdym ýüzük däl
http://web.soyguli.ru/m/music/show/?id=264

Dowamy »

407 7
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 10 months ago

Screenshot #1

Dowletjan Ýagşymuraw barada
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Dowamy »

382 3
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 10 months ago

Arhiw 2017 #2

Arhiw 2017 #2

Dowamy »

548 2
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 10 months ago

****

Eýranly boksçy Muhammad Jawad Wafaýi-Sani ölüm jezasyna höküm edildi.
Ol 2019 ýylky hökümete garşy çykyşlara gatnaşypdy. Ony hökümet binalaryny otlamakda günäkärleýärler. Internet ulanyjylar ony bagyşlamaklaryny, janyny halas etmeklerini soraýarlar. "Твиттер"de #SaveMohammadJavad heştegi peýda boldy.

Mundan başga-da, 2020 ýyly...

Dowamy »

485 9
Täzelikler, Гость tarapyndan 10 months ago

Chaga ya ene ata?

Kyn we oylandyryjy soragy shu gun tanyshlarym bn otyrkam soradym.

"Ene atanmy ya chaganmy? Haysysyny saylardyn?" diyip.

Biri chaga diydi. Biri ene ata diydi. Chaga tapylyan zat ene ata diydi. Onda chagany zynjakmy diydiler. Onda ene atany zynjakmy diydiler. Barde koca zynmak diyip dushundiler. Aslynda koca zynmak dal o...

Dowamy »

542 11
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 10 months ago

Pizdets nahhuý blýät #5

Bu temamda men gudurotly sanlar we simwollar barada gürläýsem diýýän. Has takygy olar çyndanam üstünlük getirýärmi? Ýa ýönekeýje zagowordan ullakan zat dälmi?

Hemmäňiz biziň göle bagşymyzy tanaýan bolmalysyňyz, hat-da birde ýartyňyz aýdymlarynam diňlänsiňiz. Hat-da köpiňiz şony mendir öýtýäňiz. Ýeri bolýa, siziňki dogry LEZZET alyň o...

Dowamy »

571 19
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 10 months ago

Pizdets nahhuý blýät #3

Biraz temadan çykýas we surata seredip LEZZET ALÝAS😁

HOWWA ONSOŇ? TÜRSÜGIME AT DAKDA OTURYBER INDI.

Dowamy »

634 20
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 10 months ago

****

Hytaýyň Sohu portalynyň alypbaryjysy Gara deňizden Amerikanyň soňky F-35 bombardirleriniň köpçülikleýin howa hüjümine Moskwanyň "jogabyny" çaklady.

Awtoryň bellemegine görä, hüjüm hereketleri bolan ýagdaýynda Nato "ullakan sýurprize" duçar bolar - Krymda ýerleşdirilen S-300PM-2 howa hüjümlerinden goranyş ulgamlary.

200...

Dowamy »

418 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 10 months ago

****

1. Putin Leningrad Döwlet uniwersitetiniň talyby bolanda,onuň maşgalasyndakylar lotoreýa oýnap «Запорожец» ulagyny utýarlar. Ulagy Putine sowgat edýärler. Wladimir ulagy öran gaty sürýärdi. Emma bir gezegem ulag heläkçiligine (awariýa) uçramaýar. Dogry, günleň birinde kimdir biri duýdansyz «Запорожец»iň teýine özüni oklaýar. Putin durup, ulagdan dü...

Dowamy »

603 4
Täzelikler, Гость tarapyndan 10 months ago

XB Mawzer - Damakda EP

XB Mawzer'iň "Damakda" atly EP'i örän gowy eken, durmuş hakda 💔. Düýn alypdym. 5 aýdym bar eken. Başga-da diňlän barmy? Diňlemegi maslahat berýän.

Dowamy »

324 2
Täzelikler, Gurbanaly tarapyndan 10 months ago

.......

Eger-de,biziň internede logatip goýmaly bolsa "Altyn pyşbaga" logatipi tüýs ýerine düşerdi.
Manysy:Pyşbaga ýaly haýal-altyn ýaly gymmat.

Internetden kino skaçat edip alandan,şol kinonyň telewizorda bererine garaşmak, has amatly.

Tehnologiýa älemi çaltlyk bilen ösýär,geljekde iň ýakyn adamyňyza açmadyk syrlaryň...

Dowamy »

431 6
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 10 months ago

.....

Ozune rowa gormedik zadyny ilede rowa gormegin. Bir adam yagdayy yetenok diyip geymeyan eshiklerini berjek diymeklik yalnyshlykdyr. Sebabi ozune mynasyp gormedik eshigini birine nadip berjek:). Sadaka in gowy zat berilmeli. 10 goynun bar bolsa shonun icinde in gowsuny sadaka berilmelidir Ayagy dowlen oljek bolup yatany sadaka berilmez. Sadakanyn ma...

Dowamy »

507 7
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 10 months ago

Hosh gorduk :)

Gic yagshy agzalar. Ahyry bir tanshymyn komegi bn nik tapdym. Sagbolsun kop kop omri uzak bolsun. Men sho onki ertirdaki kone talyplardaky hazirki islenendaki dostlukdaky shahrukh khan agza. Ozumi tanatmak ucin @shahrukh khan diymerin. Dine shu nikden girerin poctama aktiwasiya kod gelincha :)

Dowamy »

408 11
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 10 months ago

.......

Bizde gybat,internetdenem çalt ýaýraýan zat."Amaliya ölenmişin" diýip,internede ýazyp goýuň,birnäçe sekuntdan Wes Türkmenistan habar tapýar.Iň täsin ýeri,bu habary eşiden Amaliyaň özem:"Men ölenmişim"-diýip,gynanyp aglap oturýar.

Dowamy »

533 7
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 10 months ago

.......

Okuwçy bilen mugallymyň arasyndaky dialog.


-Mugallym,bäşilige ozalky ýaly,Soltan Sanjarly temamy?

-Näme,keloglan göterilip gitdi,zat gymmatlady,bu Soltan Sanjarly bilimiňe,saňa bazarda arabada sürdürmeýärler.Ine,Görogly beg dessanyny başdan-aýak aýdanlara,ikiden ýokary baha goýmadym.Bäş baha geregiň çyn bolsa,O...

Dowamy »

541 7
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 10 months ago

Iň ýokary internet rekordy: sekuntda 319 terabit

Iň ýokary internet rekordy goýuldy. Ýapon inženerleri sekuntda 319 terabit tizlige ýetdi. Maglumat geçirilýän 2 nokadyň arasyndaky aralyk 3000 kilometre deňeçer boldy. Şol iki nokadyň arasynda ýokary çaltlykda maglumat geçirmek mümkinçiligi döredildi.

Dünýä döwletleri internetiň iň ýokary tizligini gazanmak üçin özara bäsleşýärler.<...

Dowamy »

408 15
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 10 months ago