😞😞😰

Siz taraplardada şemal bolyamaý.
Bizde irdenden şemal daş towerek ala-tozan
😯😯😯😯

Dowamy »

177 14
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 week ago

Sizlerin oba seherlerinizdede polisia aylanyarmy.

Ertir oba çykypdym bir synpdaşymka polisia aylanyp yor ekeni sizlerdede şeylemi maskasyzlary tutup yor ekeni dogry yzyma aylandym

Dowamy »

180 14
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago

Size sorag!!!Okaman geçmañ

Salam hemmanize size bir sorag bar yone bilseniz.Karantin hacan acylyaray we mekdepler.Soñam korona virusynyn tazesi çykan diyyarler sol dogrumyka.

Dowamy »

239 27
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago

Üns beriň bäsleşik! #talypçy #bäsleşik #täze

Hemmä salam! 11.01.2021 seneden, 17.01.2021 sene aralygynda, Talypçylar bäsleşigi geçirilýär!
Bäsleşikde iň aktiw bolan mowzuklar, teswir ýazmak boýunça, mowzuk açmak boýunça, görülmeler, teswirler boýunça awtorlara TOP 3 reýting hasaplanylýar!

Bäsleşige islendik agzlar gatnaşyp biler! Bäsleşik şertleri!
bäsleşik üçin b...

Dowamy »

175 6
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Salam dostlarrrr!!!!!

☺😊😀😂😃😄😆😮😯😉😡😅

Dowamy »

102 4
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 week ago

Manyly Sözler #2 (11.01.2021ý) Täzelerinden...

11. Eger sen kimdir birine ýardam bermekçi bolsaň, oňa pul bermegin! Sen onuň kalbynda tamakinçilik duýgusyny we ýaltalyk oýararsyň. Eger sen oňa bir iş ynanyp, ol ony ýerine ýetirenden soň hakyny töleseň, onda seniň bu adama uly ýardam etdigiň bolar.

12. Wagty sarpaly tut! Ähli ýitirilen zadyň öwezini dolup bolar. Emma wagtyň öwezi...

Dowamy »

133 6
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Salam agzLar ertiriniz haýyrly bolsun😀

Hemmanizede salam gowymynlar dostlar.
Agşamky konfresya gowy gecdi.Hemmanizin janlarynyz sag bolsun.
Meni konfresya gosanynyz ucin minnetdar size.

Dowamy »

71 1
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago

Uns Berip Okamagynyzy Hayst Etyas!

Asakda
Azan Sesinden Son,eden Doga Dilegleniz Kabul Bolsun,hemmanizin Ertiriniz Hayrly Bolsun,isiniz Ugruna Bolsun,bu Gun Sowly Gun Bolsun! Bu Maksat

Dowamy »

131 8
Täzelikler, ODINOKIY tarapyndan 1 week ago

Virtual Gepleşik No_1 (11.01.2021ý)

Salam www.talyplar.com-yň mähriban agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Meniň şu mowzugy açmagymyň sebäbi meni sylap telefon arkaly gepleşip konfersiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Konferensiýa gelen agzalar
@Rakuten.
@Dowlet Ashyrow
@Yekejam.
@Fanatik B ýagny, öňki Rakuten dostumyz.
@...

Dowamy »

298 19
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Tizara men araňyzda

Salam dostlar. Men birnäçe gün bäri saýtda ýokdum. Ýene birnäçe günem bolmaryn. Şol sebäpli. Tekiz ýer teoriýasyna degişli nähili soraglaryňyz bolsa teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Soň elimden geldigini jogaplap blog açaryn. Hemmäňize jan saglyk arzuw eden halda Hanture.

Dowamy »

181 9
Täzelikler, Khanture tarapyndan 1 week ago

Eger garşy bolmasaňyz...

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun!
Şuwagt kelläme bir pikir geldi, eger garşy bolmasaňyz şugün agzalar bolup konferensiýa geçiräýsek nähili bolar telefonda jaňlaşyp?
Siziň pikiriňiz bilmek meniň üçin gyzykly!

Dowamy »

372 44
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Hepdäniň Jemi #2 (10.01.2021ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 10-nji ýanwar hepdäniň ýekşenbe güni, Hepdäniň Jeminiň şu sanyny okamaga çagyrýaryn.
Bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalaryny we iň köp mowzuk açan agzasyny tanyşdyryp geçmekçi.
3-10-nji ýanwar aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi...

Dowamy »

295 40
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Durmusdan alynan.4

Howa meni gorkezdin. Mana yarym 25yyl jeza kesdiler. Yene mary welayat bayramaly saherjigin berk gorag turmesine saldylar. Men uzak wagt pikir edip hemme zada dusundum. Men yalnyslyk edenime. Men jezamy cekyardim. Turmedeki adamlara owrenisdim. Urga cydamanam owrendim. 1yylam gecip baryardy. Dostum heziret kakasynyn yzyndan geler durardy. Dususykda...

Dowamy »

238 10
Täzelikler, aynura tarapyndan 1 week ago

Durmusdan alynan.3

Gapydan girdim.
Senin aglanjyrap gurleyan sesin esidilyadi.
~Dusun, men senki bolup biljekdal. Barzat caga ucindi. Men sana bu zatlary aydypdym. Dusunay hays edyan.
Senin yanyndaky oglan bolsa seni gynayardy. Halamasanam elinden tutyardy. Dinlemeyardi. Gujaklayardy. Birden bolsa el galdyrdy. Men bolsa seredip durup bldm. Senin yol...

Dowamy »

141 0
Täzelikler, aynura tarapyndan 1 week ago

Durmusdan alynan2

Sen bolsa essayja sesin Guwancjan oye gaytyas oglum diydin.
Wah sesin esidip durup blmn agladym. Onku gunler bir birden yatladym. Yuregimin sen diyip ursy meni seni diyip gunume goyanokdy. Oguljygyna men adym dakypsyn. Bilyadim meni yatdan cykaran dalsin. Men sen yanyna barmakdan cekindim. Sonra men dostymyn yanyna gaytdym. Dostum heziretin h...

Dowamy »

147 1
Täzelikler, aynura tarapyndan 1 week ago

Durmusdan alynan.

Salam. Bu yene men. Bagysla yene sen bn dususan yerimize gelip seni yatlayan. Bu gun howada sowuk. Yadyndamy senem gaharlyja mana garasyp duranyn, men bolsa gija galsamda gyrmyzy gul alyp sen yanyna barsym. Sen koseserdin yylgyrardyn. Sen bn oturyp elinden tutjak bolamda sen menden cekinsin yadyma dusya. Ah, yarym sana wadalar beripdim. Emma menin...

Dowamy »

158 2
Täzelikler, aynura tarapyndan 1 week ago

Salam agzalar men yene talyplara geldim.

Salam hemmaniz onatmynlar jan saglyk gowymy men yene size gosuldum

Dowamy »

123 8
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago

Aksaray - ählisi birde

Essalawmaleýkum, hormatly internet ulanyjylary!! Soňky gezek internetde saýt reklama edip açan mowzugyma hem eýýäm iki ýarym ýyl bolaýypdyr. Ine, bugün hem size öz şahsy web saýtymy tanyşdyrmak isleýän. Ýagny, aksaray.ru.com ...

Gürrüňi köpeldip oturjak däl, galany özüňiz görüp baha berersiňiz.

Dowamy »

231 8
Täzelikler, AlyIlamanow tarapyndan 1 week ago

Talyplar.com 😳😲

Eňňere edäýipdirler bärsini. Hemişede şu ýeri käbir saýtlaň razborka çözýän ýeri bolup hyzmat edýädi. Ertir.com döwrem şeýledi. Iki gün şotaýy ýapylsa bärik çozup, aňyrda agzyny hapalamaýanlar bar awusyny bärik döküp giderdiler. Taryh gaýtalanyp dur.

Gaýrat edip diliňize eýe çykaweriň, eşitmedik hapa sözler bilen okajylaň aňyny zaýa...

Dowamy »

191 6
Täzelikler, messibet tarapyndan 1 week ago

Sorag.jagaba sps

Zoom prilozenya 4 versiya tel skacat bolman dur? (pusk berende ozi cykmady sona 4 versiya tel dogry gelmeyan diyip oyladym.4 versiya dogry gelyan cykdy yone dusundirya dine zoom edip ulanyp bolmayar.)

Kompuyuterde programa girman Lua5.1.dll diyar? (Yagny lua5.1dll yoklygy ucin dusmedi diyar?)

Kitaphana prilozenya...

Dowamy »

108 5
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago