Täze ýyla dynç günler 4 gün.

Watan habarlar gullugynyň habarlaryna görä bu baýramçylyga 4 gün dynç güni bolar. Dekabryň 30-y bazar güni, 31-i karar bilen boş etdiler, ýanwaryň 1-i, 2-si baýramçylyk.

Täze ýylyňyz duşümli bolsun!

Dowamy »

399 7
Täzelikler, messibet tarapyndan 5 months ago

Orazgeldi aga Annamyrat ogly

2018-nji ýylyň dekabr aýynyň 22-sine asly Herrikgalaly bolan, Aşgabadyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda ýaşaýan Orazgeldi aga Annamyrat ogly ýurduny täzeledi. Alla rahmet etsin!
Il-günüň toýuna, ýasyna ýarap ýören hormatly ýaşuly anyk bolmadyk maglumata görä 1941-nji ýylda doglan bolmaly.
Çary ahunlaň zynjyryndan ýene bir ýaprak "şahasyn...

Dowamy »

271 1
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 5 months ago

TM Zakaz etmeli

Salam Talyp.com agzalary Men Dasary yurtdan nowbugyn klaweturasyny zakaz edesim gelya yone nadip bir dasary yurtda yasayan bar bolsa mana gerekli zatlarymy tapyp berse men azaby bilen tolemage razy kim bar bolsa komek edin menin nowbugymyn ustine suw dokildi dine klawetura isleman galdy ozim asgabat buzmeyinde bolyan asgabadan niresine dusse baryp...

Dowamy »

277 4
Täzelikler, bayramhanogul tarapyndan 5 months ago

Habar ýok-la?!

Şu talyplar komda biri bardy, budilnik ýaly belli wagtdan soň "salamçik talyplar" diýip tema açýady. Şol görgüli soňky wagtlar görnenok welin ýurduny täzeläýdimikä? Logini "rugaya" mydy, nämemi. Doly logini ýadyma düşenok.

Dowamly gabat gelip otyran zat, biderek zadam bolsa görünip durmasa kem ýaly bolaýjak eken.

Dowamy »

330 5
Täzelikler, messibet tarapyndan 5 months ago

Www.kitapcy.ml saýty

kitapcy.ml saýtynyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!
Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcylar.ml saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler saýtyñ elektron salgysyna ugradyp bilerler.
Şeýle-de saýtda halypa ýazyjylar Osman Ödäniñ, Agageldi Allanazarowyñ, Öwezdurdy Nepes...

Dowamy »

369 1
Täzelikler, wagt tarapyndan 5 months ago

Galla—halkyň rysgaly

Ýurdymyzda oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin ähli şertler döredilýär. Şonuň netijesinde eziz Diýarymyzda ýylyň-ýylyna güýzlük bugdaýyň bol hasyly ösdürilip ýetişdirilýär.
Uly iliň soltany hasaplanylýan bugdaý türkmen halkynyň mukaddes baýlygydyr, saçaklarymyzyň mele-myssyk çöregidir. Ak bugdaýyň Watany bolan eziz...

Dowamy »

198 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 6 months ago

Admin! Soňky jogaplary görner ýaly edip bolmazmy?

Saýtyň admini bar bolsa, soňky jogaplanan temany görkezer ýaly edip bolmazmyka? Öňki, köne ýagdaýynda görkezýädi, sag gapdalda. Eger bolýan bolsa soňky jogaplanan temalary goýayda!

Dowamy »

271 3
Täzelikler, messibet tarapyndan 6 months ago

"Maşgala mekdebi" diýip saýt bar eken.

Çaga terbiýesi hakynda peýdasy degjek saýt bar eken, MAŞGALA MEKDEBI diýip. Özüm-ä gowy gördüm. Size-de peýdasy deger diýip adresini goýjak, girip görseňiz.

https://masgalamekdebi.com

Dowamy »

323 2
Täzelikler, messibet tarapyndan 6 months ago

TMCELL-DE Taze Nyrh Meyilnama

Salam Talyplar.comyñ gadyrly agzalary

Size Tmcelde taze nyrh meyilnamanyñ açylanlygy barada habar beryaris.

Sowgat-1000+

Içinde

1000minut
300Sms
500Mb

Musderi tolegi 25manat
Nyrh meyilnama gecmegin bahasy 1 manat
"Sowgat-1000+" nyrh meýilnamasyn...

Dowamy »

919 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 6 months ago

Gowaçanyň bol hasyly ýygnaldy

Gowaçadan hasyl almagyň köp zähmeti talap edýän işdigine garamazdan eziz ýurdumyzda her ýyl pagtanyň 1 million 50 müň tonnadan gowragy öndürilýär. Öndürilen pagta hasyly Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalaryny, azyk senagatyna degişli zawodlary çig mal bilen üpjün edýär. Pagta arassalaýjy zawodlarynda işlenen pagtanyň özümizden a...

Dowamy »

204 1
Täzelikler, kitaphanachy tarapyndan 6 months ago

Dostluk.ru — Dostlaryň bilen bile bol

Essalawmaleýkum, Hormatly Türkmen internet ulanyjylary!! Ine bugün Size täze Türkmen web saýty barada habar berýäs. Elbetde, köp funksiýalar ýok bolup biler. Emma, dama-dama köl bolar diýlişi ýaly, hemme zat assa ýuwaş bolar. Indi bolsa Size, saýtyň käbir mümkinçiliklerini tanyş etsem. Ýagny:

1. Forum - bu bölüm saýtymyzyň esasy böl...

Dowamy »

290 0
Täzelikler, AlyIlamanow tarapyndan 6 months ago

Coca Cola içgileri satuwdan aýryldy

Meshhur içgileri öndüriji Coca-Cola shereketiniñ Ýaponiýadaky bölümi öz öndüren içgisiniñ satuwdaky 830 müñ sany çüýshesini yzyna aldy. Muña içginiñ ýedi görnüshiniñ düzüminden az mukdarda metal külkäniñ tapylmagy sebäp boldy.

Shereketiñ Ýapon bölüminiñ wekili Kota Takasuginiñ aýtmagyna görä, müshderilerden saglyk ýagdaýyñ ýaramazlas...

Dowamy »

414 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 6 months ago

Uly Buş dünýeden ötdi.

ABŞ-nyň 41-nji prezidenti Jorj Buş 94 ýaşynda dünýeden gaýtdy. Onuň ogly hem ABŞ-nyň prezidenti saýlanansoň muňa Uly Buş diýýädiler.

Şu ýylyň aprel aýynda Uly Buş aýaly Barbarany ýitiripdi.

Dowamy »

308 1
Täzelikler, messibet tarapyndan 6 months ago

BITARAPLYK – BAGT ÝOLUNA ŞAMÇYRAG

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli parasatly syýasatynyň netijesinde Bitarap Türkmenistan sebitde parahatçylygy we durnukly ösüşi berkitmäge, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga uly goşant goşdy we goşmagyny dowam edýär. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň ähmiýeti amala aşyrýan paraha...

Dowamy »

195 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 6 months ago

AJAP ÝOLLAR ÖSÜŞLERI NAZARLAÝAR

Garaşsyz hem hemişelik Bitarap Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan hoşniýetli goňşuçylyga, dünýäde parahatçylygy goldamaga, durnukly ösüşi, howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilen daşary syýasaty netijesinde Türkmenistan bu gün dünýäniň ençeme döwletlerini, halklaryny birikdirýän, dost-doganlyk gatnaşyklaryna,...

Dowamy »

180 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 6 months ago

Turkmen NEWS

“Emi­ra­tes” awia­kom­pa­ni­ýa­sy 38 sa­ny “Air­bus-A380” ky­sym­ly uçar­la­ry sa­tyn al­mak ba­ra­da de­giş­li yla­la­şy­ga gol çe­kiş­di. Yla­la­şy­gyň ba­ha­sy 16 mil­liard dol­la­ra deň­dir. Hä­zir­ki wagt­da kom­pa­ni­ýa­nyň uçar flo­tu­nyň dü­zü­min­de 101 sa­ny “Air­bus-A380” ky­sym­ly uçar bar. Sar­gyt­lar 2020-nji ýyl­dan baş­lap, awia­kom...

Dowamy »

299 0
Täzelikler, Elman2412 tarapyndan 6 months ago

Turkmen NEWS

— Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy Azer­baý­ja­nyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ne 770 mil­li­on dol­lar­dan gow­rak ma­ýa go­ýum goý­dy. Bu ba­ra­da ýur­duň yk­dy­sa­dy­ýet mi­nist­ri Şa­hin Mus­ta­fa­ýew ha­bar ber­di. Mi­nist­riň aýt­ma­gy­na gö­rä, ma­ýa go­ýum­la­ryň ag­ram­ly bö­le­gi ne­bit pu­da­gyn­da öz­leş­di­ril­di.

Dowamy »

251 0
Täzelikler, Elman2412 tarapyndan 6 months ago

Turkmen NEWS

Ser­bi­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Alek­sandr Wu­çiç Hor­wa­ti­ýa ta­ry­hy sa­pa­ry­ny ama­la aşyr­dy. Ol Zag­reb­de Hor­wa­ti­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­wiç bi­len du­şuş­dy. Bu du­şu­şyk iki ýur­duň döw­let Baş­tu­tan­la­ry­nyň 2013-nji ýyl­dan soň­ky il­kin­ji res­mi du­şu­şy­gy bol­dy.

Dowamy »

205 0
Täzelikler, Elman2412 tarapyndan 6 months ago

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystanda täze metjidiň we demir ýoluň düýbüni tutmaga gatnaşdy

21-nji noýabrda Owganystan Yslam Respublikasynyň Farýab welaýatynyň Andhoý etrabynyň Akina şäherçesinde Türkmenistanyň serişdeleriniň hasabyna gurulýan 500 orunlyk metjidiň we bu ýerden geçýän demir ýoluň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasy boldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, degişli ministrlikleriň...

Dowamy »

245 0
Täzelikler, Elman2412 tarapyndan 6 months ago

TmNet gaty icgysgync

Ertir.com yapylany bari tmnet gaty icgynsgyc bolday

Dowamy »

404 6
Täzelikler, Iskenderoff tarapyndan 6 months ago