.....

Ozune rowa gormedik zadyny ilede rowa gormegin. Bir adam yagdayy yetenok diyip geymeyan eshiklerini berjek diymeklik yalnyshlykdyr. Sebabi ozune mynasyp gormedik eshigini birine nadip berjek:). Sadaka in gowy zat berilmeli. 10 goynun bar bolsa shonun icinde in gowsuny sadaka berilmelidir Ayagy dowlen oljek bolup yatany sadaka berilmez. Sadakanyn ma...

Dowamy »

89 8
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 5 hours ago

Hosh gorduk :)

Gic yagshy agzalar. Ahyry bir tanshymyn komegi bn nik tapdym. Sagbolsun kop kop omri uzak bolsun. Men sho onki ertirdaki kone talyplardaky hazirki islenendaki dostlukdaky shahrukh khan agza. Ozumi tanatmak ucin @shahrukh khan diymerin. Dine shu nikden girerin poctama aktiwasiya kod gelincha :)

Dowamy »

132 13
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 6 hours ago

.......

Bizde gybat,internetdenem çalt ýaýraýan zat."Amaliya ölenmişin" diýip,internede ýazyp goýuň,birnäçe sekuntdan Wes Türkmenistan habar tapýar.Iň täsin ýeri,bu habary eşiden Amaliyaň özem:"Men ölenmişim"-diýip,gynanyp aglap oturýar.

Dowamy »

201 5
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 15 hours ago

.......

Okuwçy bilen mugallymyň arasyndaky dialog.


-Mugallym,bäşilige ozalky ýaly,Soltan Sanjarly temamy?

-Näme,keloglan göterilip gitdi,zat gymmatlady,bu Soltan Sanjarly bilimiňe,saňa bazarda arabada sürdürmeýärler.Ine,Görogly beg dessanyny başdan-aýak aýdanlara,ikiden ýokary baha goýmadym.Bäş baha geregiň çyn bolsa,O...

Dowamy »

220 7
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 16 hours ago

Iň ýokary internet rekordy: sekuntda 319 terabit

Iň ýokary internet rekordy goýuldy. Ýapon inženerleri sekuntda 319 terabit tizlige ýetdi. Maglumat geçirilýän 2 nokadyň arasyndaky aralyk 3000 kilometre deňeçer boldy. Şol iki nokadyň arasynda ýokary çaltlykda maglumat geçirmek mümkinçiligi döredildi.

Dünýä döwletleri internetiň iň ýokary tizligini gazanmak üçin özara bäsleşýärler.<...

Dowamy »

184 16
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 17 hours ago

Türkmenistan-Özbegistan: täze ylalaşyklara gol çekildi

Şu gün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde gepleşikler geçirdi. Wise-premýer Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň premýer-ministriniň orunbasary, maýa goýum we daşary söwda ministri Sardor Umurzakow bilen duşuşdy. Bu barada Özbegistanyň M...

Dowamy »

77 0
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 17 hours ago

Toý dabaralarynda artistleriň hyzmatlarynyň hukuk ýagdaýy

Türkmenistanda toý we beýleki dabaralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda Düzgünnama tasssyklandy we şol Düzgünnama bilen Bu habar-analizimizde bolsa bu barada has anyk maglumatlary Size ýetirýäris.

Düzgünnamanyň esasy maksady toýlarda ýokary hilli medeni hyzmatlaryň edilmegi üçin bu...

Dowamy »

149 1
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 17 hours ago

Kem galaýmayyn!!!

Https://funtriviaquiz.com/tr/d20/quiz/83413922

Dowamy »

155 14
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Habar

Şu gün 2 ball ýer titiräninden habaryňyz barmy?

Dowamy »

278 7
Täzelikler, Men_ve_Sen tarapyndan 1 day ago

Gyzgynjak habarlar 🔥🔥🔥

Soňky wagtda taze açylyan saytlara kan üns hem beremokdym şol bir dizayn şol bir görnuş bir atlary uytgeya diyp. Yöne şu gun ýurekden aýakýalaňaç ýoräp gitýän sayda duşdym. Işleýşi ýeňil mobil internetden gireňde-de amatly mb tygşytly. Içi sada diňe çat şahsy hat mumkinçiligi ba hemme taraplayyn gownume yarady talyplar.comyn agzalaryna hem myhmanla...

Dowamy »

300 9
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Är-aýalyñ arasyndaky jynsy gatnaşyklar 3. (dowamy)

5). OGŞAŞMAK

Jynsy hyjuwa täsir edýän esasy faktorlardan biri hem ogşaşmakdyr. Diñe ogşaşmak bilenem aýal bilen erkegiñ orgazma (jynsy islegi kanagatlandyrmak) baryp bilýändigini göz önünde tutsak, onda ogşaşmagyñ jynsy hyjuwa edýän täsirine gowy düşünersiñiz.

Pygamberimiz (s.a.w) şeýle diýipdir:

"Siz ha...

Dowamy »

268 4
Täzelikler, Beyaz gölge tarapyndan 1 day ago

Är-aýalyñ arasyndaky jynsy gatnaşyklar 2. (dowamy).

2). BEDEN ARASSALYGY.

Jynsy hyjuwa täsirini ýetirip bilýän esasy faktorlaryñ biri hem beden we diş arassalygydyr. Dinimiz arassalyga juda ähmiýet berýändir. Munuñ sebäbi bolsa, köpçülik ýerinde ýakymsyz ys döredip adamlary birahat etmezligi we ýassykdaşlaryñ biri-birlerine bolan mähir-muhabbetleriniń berkemegi üçindir. Uýat ýerlerini...

Dowamy »

165 0
Täzelikler, Beyaz gölge tarapyndan 1 day ago

Är-aýalyñ arasyndaky jynsy gatnaşyklar.

"Ýanýoldaşyñyz bilen bolanyñyzda özüñiziñ lezzet alyşyñyz ýaly onuñam jynsy kanagatlanmasyny üpjün etmän ondan aýrylmañ". ("Feýzül-Kadyr", I-nji tom)

JYNSY GATNAŞYKDA BOLMAK HUKUGY

Maşgalada bagtly durmuşyñ we agzybirligiñ iñ möhüm faktorlarynyñ biri hem erkek bilen deñ derejede aýalyñ hem jynsy taýdan lezzet almagydyr...

Dowamy »

212 0
Täzelikler, Beyaz gölge tarapyndan 1 day ago

Azat DONMEZ (biografiya)

Mahribanlarym! Sizin her biriniz bilen ayratynlykda yazyshmak men uchin Oran bagt.. Yone welin Her biriniz bilen ayratynlykda yazyshmak mana gaty agyr gelya yalanym yok. Shonun uchinem shul yerde kop berilyan soroglara jogap bermekchi:
1.nireli diyen soroga kop dushyan: aslym Tejenli yone paytagtda kop yyl bari yashamson paytagtlydyr oydyale...

Dowamy »

250 1
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Hany meniňem testimi jogaplaň (kyn görmeseňiz)

Kim nä dereje-de meni tanaýarka)) daže özüme gyzykly boldy.

https://funtriviaquiz.com/ru/d20/quiz/83377030

Dowamy »

303 25
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 2 days ago

Essalawmaleykum!!!

Essalawmaleýkum millet! Ýene siz bilen wirtual älemde görüşýänimä örännn şat.

Dowamy »

238 28
Täzelikler, AlyIlamanow tarapyndan 2 days ago

Onlineler ucin chats

Salam agzalar gowmysynyz
gelin tansalyn dostlasalyn jora bolalyn
by:sazanda gyz ili skripacka 🎻

Dowamy »

164 23
Täzelikler, #Yigit tarapyndan 2 days ago

Konferensiya gijesi #1

Salam hormatly saytdaşlar!!! Ilki bilena hemmejäňize giç ýagşy diyesim gelýä, sebäbi kän wagt galmady gije düşmegine 😁. Şu gun şu saytda konferensiya gecirmegi meyillesdiryan biraz gurruň edeliň degişeliň-guluşeliň virtualdaky dostlugymyzy berkiteliň taze agzalarmyz bilen tanyşalyň!!
Goşulmak un:
+99361414709
+99361883873

Dowamy »

333 26
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

...

oñem biri "9 gezek durmusha çykdym, bir gezegem ikilik edip goremok" diyyamishin...

Dowamy »

268 6
Täzelikler, soho tarapyndan 2 days ago

💐💍

Söhbet Jumaýyewiñ toýyndan...

Dowamy »

567 56
Täzelikler, yyldyz. tarapyndan 2 days ago