@Jeksparro, Doglan günüňiz gutly bolsun!

Doglan güniň bilen @Jeksparro dostum! Aslynda doglan günüň 29-y eken, gijä galan bolsam hem. Ýaşyň uzak bolsun, görjegiň diňe gowluk bolsun, iýjegiň hem süýjülik bolsun! Iň agyr ýüküň abraýyň bolsun! Saňa geljekde tapylmaýan, tapylsa-da satylmaýan bagt arzuw edýän! Mydama sylap hemem sylanyp ýaşa! Maşgalada, durmuşda üstünlik, abraý, rowaçlyk, bagt...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 10 minutes ago

@VPNLARTM Telegram kanaly

Hemmä salam! Telegram üçin Proksi serwerleri, Kompýuter we Telefonlar üçin VPN-lary, OutLine, Intra kodlaryny https://t.me/@vpnlartm kanalyndan tapyp bilersiňiz!
Özüm şu kanaldan alýaryn, gaty gowy, gündä täzeleri çykýar ekeni, sizde maslahat berýärin.
Kömegi der diýip umyt etýärin.. ;)

Dowamy »

5 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 hours ago

Seýrek duş gelýän “mawy dolan aý” hadysasyna garaşylýar

ABŞ-nyň asman jisimlerini öwrenýän guramasy NASA, 31-nji oktýabrda seýrek duş gelinýän “mawy dolan aý” tebigy hadysasynyň boljakdygyny habar berdi.
Her ýyl 12 sany dolan aý ýüze çyksa-da, 2020-nji ýylda 13 sany dolan aý görüner. Şu ýylyň 1-nji we 31-nji oktýabrynda iki sany dolan aý hadysasy amala aşar. 31-nji oktýabryndaky dolan aý “mawy do...

Dowamy »

134 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 day ago

KESA

Essalowmaleykum talyplar.com agzalary menem oz aranyza kabul edersiniz diyp umyt etyan men kesa

Dowamy »

70 1
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 1 day ago

Öý işlerini etmegiň 10 usuly

Köplenç çaga dünýä inenden, göni uniweritete düşýär. Ol uniwersitet—çaga gundagdaka zehin ösdürip başlaýan ene-atadyr.
Mysal edip Gelan Domanyň bir ýaşly körpejelere okamany öwredýän usulýetini ýatlalyň. Wagty ýeňmekçi bolýan ýaly we durmuşa geçirip bilmedik umytlaryny we arzuwlaryny çagalarynda amal etmekçi bolýan ýaly, ene-atalar çagala...

Dowamy »

114 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 days ago

Öý işlerini etmegiň 10 usuly

Köplenç çaga dünýä inenden, göni uniweritete düşýär. Ol uniwersitet—çaga gundagdaka zehin ösdürip başlaýan ene-atadyr.
Mysal edip Gelan Domanyň bir ýaşly körpejelere okamany öwredýän usulýetini ýatlalyň. Wagty ýeňmekçi bolýan ýaly we durmuşa geçirip bilmedik umytlaryny we arzuwlaryny çagalarynda amal etmekçi bolýan ýaly, ene-atalar çagala...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 days ago

Dünýädäki 7 sany hakykat, Eger bilmeseň gel oka!

1.Gözüñiziñ içine sabyn çalyp bilmersiñiz.
2.Saçyñyzy sanap gutaryp bilmersiñiz.
3.Diliñiz daşyndaka burnuñyzdan dem alyp bilmersiñiz.
4.Edil şu wagt siz 3-nji hakykady edip gördüñiz.
5.Siz munuñ dogrydygyna göz ýetirdiñiz (ýöne şonda-da siz kiçijek güjüjige meñzediñiz )
6.Siz şu wagt gülýäñiz sebäbi oýlandyrd...

Dowamy »

330 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Kärler hakynda degisme äheñli...

Bu durmushda her bir adam bir karden corek iyer.
Chasawoy durup iyer,boksyor urup iyer.
Komersant satyp iyer, garawul yatyp iyer.
Serhosh surjuni post gai-da milisya tutup iyer.
Doktor ukoldan iyer bagbanam gulden iyer.
Temmakini kule garyp nas satan kulden iyer.
Futbolist depip iyer waratar gapyp iye...

Dowamy »

300 2
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Smile :-)

Rus orta mekdepleriniñ birinde rus dili dersinden sözleriñ dürs yazuwy boýunça diktant gidip dur.
Mugalym diktovat edýar:
"Народы мира борятся за свое освобождение"
Maşajyk mugalymdan sorayar: Mariya Iwanowna setire syganok welin "На" bir setirde "роды" bolsa aşaky setire geçirsem bolyamy?
- Howa.
Mugalym yene do...

Dowamy »

388 3
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

«Pacific Biosciences of California» strategiýasyny işläp düzdi

«Pacific Biosciences of California»
strategiýasyny işläp düzdi


Pacific Bi­osciences of Cali­for­nia Inc.» bio­teh­ni­ki kom­pa­ni­
ýa söw­da­la­ryny gi­ňelt­mek bo­ýun­ça me­ýil­na­ma­sy­ny iş­läp
düz­di. Şo­ňa la­ýyk­lyk­da, «Pacific Bi­osciences of Cali­for­nia
Inc.» di­ňe bir ABŞ-da däl, eý­se...

Dowamy »

49 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

«SPAC» bi­len bi­rik­mek­çi bol­ýar

«SPAC» bi­len bi­rik­mek­çi bol­ýar


Elekt­ro­mo­bil­ler üçin ba­ta­re­ýa­la­ry ön­dür­ýän «Ro­meo Sys-
tems Inc.» «(SPAC) RMG Acqui­si­ti­on Corp.» kom­pa­ni­ýa­sy
bi­len bi­rik­mek ar­ka­ly, iň iri kom­pa­ni­ýa­la­ryň bi­ri­ne öw-
rül­mek­çi bol­ýar. Ge­le­şik «Ro­meo»
kom­pa­ni­ýa­sy­na 384 mi...

Dowamy »

50 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

«For­tive» girdejisini artdyrar

«For­tive»
girdejisini artdyrar
ýer: ABŞ wagt: 17.10.2020

For­tive Cor­po­ra­tion» se­na­gat kom­pa­ni­ýa­sy 2020-nji ýy-
lyň üçün­ji çär­ýe­giniň öňün­den be­r­len netijesi ba­ra­da ha-
bar ber­di. Çär­ýe­giň je­mi bo­ýun­ça «For­tive» ge­çen ýy­lyň şol
döw­ri bi­len de­ňeş­di­re­niň­de, ga...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

«Twi­lio» ösüşe ga­raş­ýar

«Twi­lio» ösüşe ga­raş­ýar
Ýer: ABŞ wagt: 15.10.2020

Ge­çen hep­de «Twi­lio Inc.» kom­pa­ni­ýa­sy özü­niň ga­zan­jy
bo­ýun­ça gel­jek dört ýy­la çak­la­ma ber­di. Şo­ňa la­ýyk­lyk-
da, üçün­ji çär­ýek­de alyn­ma­ly ga­zanç öň­ki be­r­len çak­la-
ma­dan, ýag­ny 401-406 mil­lion ABŞ
dol­lar...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

Lomaçenkonyň guşaklary Lopesde

Lomaçenkonyň
guşaklary Lopesde

Bi­ziň wag­ty­myz bi­len düýn ir­den ABŞ-nyň Los-An­je­les şä­
he­rin­dä­ki «MGM Grand» are­na­syn­da pro­fes­sio­nal boks­da
«ýy­lyň tut­lu­şy­gy» bol­ma­ga da­laş ed­ýän gap­ma-gar­şy­lyk bo-
lup geç­di. Ýe­ňil ag­ra­myň bir­leş­di­ri­ji çem­pion­lyk sö­we­şin-
de...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

APL-DA ŞENBE ŞÜWELEŇI

APL-DA ŞENBE ŞÜWELEŇI


«Ewerton» bilen oýunda iki
gola awtorlyk eden Muhamed
Salah «Liwerpul»-yň
lybasyndaky gollarynyň
sanyny 100-e ýetirdi.

Şen­be gü­ni Ang­li­ýa­nyň prem­
ýer-li­ga­sy­nyň 5-nji tap­gy­ry­nyň
çäk­le­rin­de 4 du­şu­şyk bo­lup
geç­di. Du­şu...

Dowamy »

50 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

«Advanced Micro Devices» «Xilinx»-i sa­tyn al­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýär.

«Advanced Micro Devices» «Xilinx»-i
sa­tyn al­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýär.
ýer: ABŞ. wagt: 15.10.2020

«Advanced Micro Devices Inc.» (AMD, NAS­DAQ)» kom-
pa­ni­ýa­sy «Xilinx Inc.» (XLNX, NAS­DAQ)» kom­pa­ni­
ýasy­ny sa­tyn al­mak ba­ra­da gep­le­şik­le­re baş­la­dy.
Ge­le­şi­giň ba­ha­sy 30 m...

Dowamy »

35 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

«Et­han Al­len» oňat ne­ti­je­le­ri ga­zan­dy

«Et­han Al­len» oňat ne­ti­je­le­ri ga­zan­dy
ýer: ABŞ. wagt: 17.10.2020

Ge­çen hep­de me­bel ön­dü­ri­ji «Et­han Al­len In­te­riors
Inc.» kom­pa­ni­ýasy tä­ze ma­li­ýe ýy­ly­nyň bi­rin­ji çär­
ýe­gin­de ýokary gir­de­ji ga­zan­mak­ly­ga umyt bag­la­
ýan­dy­gy we söw­da­la­ry­nyň «Uoll-Strit»-i...

Dowamy »

34 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

«Tes­la» 500 müň aw­tou­lag sa­tar

«Tes­la» 500 müň aw­tou­lag sa­tar

Ýer: ABŞ. wagt: 14.10.2020

«Tes­la Inc.» 2020-nji ýy­lyň ahy­ry­na çen­li müş­de­ri­le­re
500 müň aw­tou­lag sat­mak­ly­gy me­ýil­leş­di­rip­di. Hä­zir-
ki wagtda kom­pa­ni­ýa öz mak­sa­dy­na go­laý­laş­dy di­ýip
aýt­sa bo­lar. «Te­sla» bren­di­niň üýt­g...

Dowamy »

52 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

Ba­zar ynam­ly ösü­şini gör­kez­di

Ba­zar ynam­ly ösü­şini gör­kez­di
Ýer: ABŞ wagt: 16.10.2020

Ge­çenhepdede bo­lansöw­da­nyňdo­wa­myn­daABŞ-
nyň gaz­na in­deks­le­ri ösüş­de bol­dy we söw­da­la­ry
0,9-2,5% ösüş bi­len ta­mam­la­dy­lar. Ösü­şiň köp
bö­le­gi­ni iri teh­no­lo­gi­ýa kom­pa­ni­ýa­lar —
«Ama­zon», «App­le» we beý­...

Dowamy »

38 0
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

TURKMENISTANYÑ DÖWLET WE PAYDARLAR TÄJIRCHILIK BANKLARY TAZE "OWERDRAFT KARTY"ATLY TAZE KARTY ULANYSHA GIRIZER

16-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny işjeň ornaşdyrmagyň, halk...

Dowamy »

216 1
Täzelikler, bank tarapyndan 2 weeks ago