Alymlar dokuzynjy planetanyň gözlegini dowam etdirýärler

Alymlar Gün ulgamyna düşünmäge kömek edip biljek Plutonyň orbitasynyň daşyndaky gipotetiki jisim bolan dokuzynjy planetanyň gözlegini dowam etdirýärler. Alymlar Gün ulgamynyň gurluşyna, şeýle-de onuň emele gelşine we ewolýusion proseslere düşünmekde kömek edip biljek obýektiň ýerleşip biläýjek ýerlerini azaltmak maksady bilen gözleg geçirdiler. Bu...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 15 hours ago

Pinterest 2024-nji ýyl üçin bäş esasy reňki saýlady

Pinterest-iň hünärmenleri 2024-nji ýylda haýsy reňk palitralarynyň öňdebaryjy boljakdygyny çakladylar. Olar hem platformada, hem tutuş internet ulgamy boýunça medeniýetde, modada, dizaýnda trendleri öwrenip, beýlekilerden ýygy-ýygydan gaýtalanýan reňkleri tapawutlandyrdylar.
Pinterest bäş öwüşgini aýratynlandyrdy – “Mämişi çöl” (Desert Orang...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 15 hours ago

Türkmen talyby Belarusda hassany kliniki ölümden soň halas etmäge kömek etdi

Minskde Türkmenistandan lukman-talyp Aman Alymow geljekki şepagat dogany hökmünde ýerli hassahanada kliniki ölüm ýagdaýynda bolan hassanyň janyny halas etmäge kömek etdi. Onuň taryhyny ýerli neşir “SB BELARUS SEGODNÝA” gürrüň berdi.
Belarus döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň (BDLU) altynjy ýyl talyby Alymow Minskdäki N.Ý.Sawçenko adyndaky 4-...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 15 hours ago

Ethereum-yň bahasy soňky 2 ýylda ilkinji gezek 3000 dollardan gymmatlady

Ethereum (ETH) kriptowalýuta tokeniniň bahasy, maýa goýujylaryň ululygy boýunça ikinji kriptowalýuta gyzyklanmasynyň artmagy sebäpli, soňky iki ýylda ilkinji gezek 3000 dollardan geçdi. CoinGecko-nyň maglumatlaryna görä, ETH bir hepdäniň dowamynda 12 göterim we şu ýylyň başyndan bäri bolsa 30 göterim ýokarlanyp, 22 göterim ýokarlanan bitkoinden (B...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 15 hours ago

Beýnä ornaşdyrylan Neuralink implanty pikiriň güýji bilen syçanjygyň görkezijisini dolandyrmaga kömek etdi

«X» platformasynda geçirilen audiomaslahatda Ilon Mask dünýäde ilkinji bolup «Neuralink» kompaniýasynyň neýrointerfeýsi ýerleşdirilen hassanyň gazanan üstünligi barada habar berdi.
«Neuralink» kompaniýasyny esaslandyran milliarderiň bellemegine görä, el-aýagyny ulanmak mümkinçiligini ýitiren adam beýnisine ornaşdyrylan «Telepathy» (Telepatiý...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 15 hours ago

365 güne derek 9 günde. Bezos Amazon-nyň 50 million paýnamasyny 8,5 milliard dollara satdy

Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos şu aýda yglan eden kompaniýanyň 50 million paýnamasyny satmak baradaky meýilnamasyny tamamlady. Bloomberg-iň habar bermegine görä, umumy girdeji 8,5 milliard dollara ýetdi.
Soňky günlerde, takmynan, 2,4 milliard dollarlyk 14 milliondan gowrak paýnama satdy.
Deslapdan telekeçi gymmatly kagyzlaryň s...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 15 hours ago

Tomas Tuhel “Bawariýanyň” baş tälimçisi wezipesinden gidýär

Germaniýaly hünärmen Tomas Tuhel häzirki möwsüm tamamlanandan soň Mýunheniň “Bawariýasynyň” baş tälimçisi wezipesini terk eder. Bu barada futbol klubunyň saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
Tälimçi bilen baglaşylan şertnama 2025-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli hereket edýär. Ýöne Tuheliň 2024-nji ýylyň 30-njy iýunynda gitmegi barada...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 15 hours ago

“Mançester Ýunaýtediň” 1/4 bölegi resmi taýdan milliarder Jim Retkliffe degişli boldy

INEOS kompaniýasynyň geňeşiniň başlygy jenap Jim Retkliff Gleýzerler maşgalasyndan Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” futbol klubunyň A we B klasynyň paýnamalarynyň 25%-ini satyn aldy. Bu barada klubuň metbugat gullugyna salgylanyp, RBK habar berýär.
Milliarder klubuň egindeş eýesi bolmagyň uly hormatdygyny we uly jogapkärçilikdigini aýdyp, şer...

Dowamy »

1 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 15 hours ago

Apple Samsung bilen bäsdeşlikde düýbünden täze dakylýan gurluşyň üstünde işleýär

Apple fitnes trekeriň analogy hökmünde çykyş etjek we ulanyjynyň saglygy barada maglumat ýygnajak “akylly” ýüzügi döretmegiň üstünde işleýär. Bu barada MacRumors neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
Neşiriň maglumatlaryna görä, Apple şeýle ýüzügiň konseptiniň üstünde birnäçe ýyl bäri işleýär, muny birnäçe patentler hem delillendirýär...

Dowamy »

1 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 15 hours ago

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti Ýaponiýada bilim alýan türkmen ýaşlary bilen duşuşdy

22-nji fewralda Türkmenistanyň Parlamentiniň wekiliýetiniň Ýaponiýa iş saparynyň çäklerinde, Tokio şäherinde Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň Mejlisiniň agzalary Ýaponiýada bilim alýan türkmen ýaşlary bilen duşuşdylar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.
Duşuşygyň barşynda...

Dowamy »

1 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 15 hours ago

Google Android 15-i çykardy

«Google» täze operasion ulgamynyň ilkinji synag nusgasy bolan «Android 15 Developer Preview 1-i» yglan etdi. Bu gurluş diňe işläp düzüjiler üçin niýetlenendir, ol durnuksyz bolup biler we işleýşinde kemçilikler bolup biler diýip, «Rozetked» portaly habar berýär.
«Android 15 Developer Preview 1» «Pixel 6» seriýaly we ondan ýokary smartfonlary...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

«Apple» animasiýa döretmek üçin emeli aň guralyny döretdi

«Apple» kompaniýasynyň maşyn öwreniş boýunça hünärmenleri emeli aň (AI) esasynda animasiýa döretmek üçin «Keyframer» goşundysyny döretdiler. Gözlegiň netijeleri «arXiv» ylmy neşirleriň platformasynda ýerleşdirildi.
Täze işiň dowamynda «Apple-iň» kompýuter boýunça hünärmenleri GPT-4-iň AI modeliniň tekst düşündirişlerine görä, SVG formatyndak...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Marvel 2026-njy ýylda “Bleýd” film franşizasyny täzeden goýberer

Meşhur wampir awçysy baradaky hekaýaty gaýtadan başlatjak Marvel-iň täze “Bleýd” filminiň ilkinji görkezilişi 2026-njy ýyla çenli yza süýşürildi. Bu barada WorldofReel portaly insaýder Jeff Snaýdere salgylanyp habar berdi.
Taýýarlanyp başlanandan bäri taslama köp sanly kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz boldy, alty gezek ssenariçini üýtgetdi we heniz...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Agaçlar global ýylamany saklap biler. Alymlar ABŞ-nyň gündogaryndaky täsin hadysany gürrüň berdiler

Alymlar ABŞ-nyň gündogar böleginiň beýleki ýerlerden tapawutlylykda global ýylama hadysasyna sezewar bolmandygyny anykladylar. Gözleglere görä, bu täsin hadysanyň sebäbi bu ýerde tokaýlaryň giň gerimde dikeldilmegi boldy diýip, gazeta.ru habar berýär.
ABŞ-da kolonial döwri başlanaly bäri tokaýlar oba hojalygy we gurluşyk işleri üçin işjeň ça...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Aziýada hek döwrüniň iň uly dinozawry anyklanyldy

RYA-nyň A.A.Borisýak adyndaky paleontologiýa instituty öz saýtynda Sibir psittakozawrynyň kelle süňküniň öwrenilişiniň netijelerini habar berdi. Gözlege görä, Aziýada hek döwründe (129,4-113,0 mln ýyl mundan ozal) psittakozawrlar giňden ýaýran we agalyk ediji jandarlar bolupdyr. Bu barada news-m.ru belleýär.
Sibir psittakozawry 1953-nji ýyld...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Kosmos zibili bilen göreşmäge gönükdirilen ýapon hemrasy Ýeriň orbitasyna çykaryldy

Kosmos enjamlarynyň döwük bölekleri we beýleki kosmos zibilleri barada maglumat ýygnamak üçin niýetlenen ýapon hemrasy orbita üstünlikli çykaryldy. Bu barada Astroscale Japan işläp düzüji kompaniýa salgylanyp, TASS habar berýär.
ADRAS-J enjamy Täze Zelandiýanyň Mahiýa ýarym adasynda ýerleşen Rocket Lab hususy kosmodromyndan uçuryldy. Beýikli...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Alymlar ilkinji gezek Gün energiýasyny orbita hemrasyndan Ýere geçirdiler

Kaliforniýanyň Tehnologiýa institutynyň (Caltech) alymlary beýleki guramalardaky hyzmatdaşlary bilen kosmos energiýasy pudagynda üstünlik gazandylar. “Extremetech” portalynyň habaryna görä, olar ýörite enjamyň kömegi bilen energiýa toplap, orbita emeli hemrasyndan Ýere iberip bildiler.
Alymlaryň ulanan enjamyna Microwave Array for Power-tran...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Eminem aýdym-saz muşdaklary hakynda dokumental film döreder

Meşhur hip-hop aýdymçysy Eminem çendenaşa muşdaklyk hadysasy hakynda «Sten medeniýeti» atly dokumental film döreder. Bu hadysa «Sten» (2000) atly aýdym çykandan soň internetde şeýle atlandyrylyp başlandy: onda Eminem Sten atly özüni gödek alyp barýan muşdagyň adyndan rep okaýar, muşdagy oňa yzly-yzyna haýbat atýan hatlary iberýär.
Film repçi...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji Ferrari «Magtymguly Pyragynyň parahatlyk ýörelgesi we Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy» atly halkara maslahatynda eden çykyşynda aýt...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

"Türkmenhowaýollary" 4 sany halkara gatnawlaryna arzanlaşyk yglan etdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy täze açylan we hereket edýän Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat, Aşgabat – Milan – Aşgabat, Aşgabat – London – Aşgabat we Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat halkara ugurlary boýunça awiabiletlere arzanlyşyklaryň girizilendigini habar berdi.
Arzanlaşyklar 2024-nji ýylyň mart aýynyň ahyryna çenli hereket eder diýlip, gullugy...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago