Sorag

Chrome songy versiyasyny nadip veb gornisde peydalanyp bolya?

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 17 minutes ago

Sorag.jagaba sps

Seydi instutda psihologiya acylsa govy bolardy

Tocny acyljagy bilyan bamy

Direktrne fakultet acmasyny hayys edip bolmazmy😆

Dowamy »

36 3
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 hours ago

,,Altyn asyryň altyn zehinleri" atly bäsleşik

Bu bäsleşigiň etrap tapgyry 1 hepde yza süýşürilipdi. Indi bolsa onuň geçiriljek güni belli boldy. 29-njy ýanwar anna güni bäsleşigiň etrap tapgyry 11-10-9-njy synplarda geçiriler. Ähli okuçylara şowluly arzuw edýän, üstünlik hemraňyz bolsun!!!

Dowamy »

45 2
Täzelikler, Lagly tarapyndan 5 hours ago

27-nji ýanwar !!!

27-nji ýanwar - bu gün Watan goragçylarynyň güni. Ähli esgerlemiziň bu baýramçylygyny gutlamak bilen, olara jan saglyk, maşgala abadançylygy, işlerinde okuwlarynda üstünlik, bagt, şatlyk we ýene birnäçe gowy dilegleri olara arzuw edýän. Ähli WATAN goragçylaryň baýramy gutly bolsun!!!

Dowamy »

32 1
Täzelikler, Lagly tarapyndan 5 hours ago

Hayys

Bu temany achmagymyn sewawi nm ucin inni urus dawanyzy goyanyzok ilingyzy bn szn nm ishinz bar hemem kim nahilidigini yeketak Alla bilya nm ucn yetim ene atan mahrine zar gyza mununyaly gepleri dogunc sozleri aydyp dawa turuzyanyz . Palwan. Yolagchy agza . Nazarhan. Mahri bir birinzden otunc soran bir birinden otunc soramak ayyp ish dal peselmeya...

Dowamy »

251 32
Täzelikler, kalbynur... tarapyndan 5 hours ago

Gutlag

Salam mahriban agzalar we urus dawa diyseler 2 (o_o) sany garaja gôzi has ulalyanlar(O_O).Gowmy yagdaylarynyz? Hic birinizin yadyñyza dûsmânkâ men ilki acayyn diydim temany.Bilsimiz yaly bu gun yurdumyzda bayram.(okuwcy wagtymyz bayramcylyk bolsa begenerdik oturushlyk etyas diyip).Menem sizi ilkinji bolup gutlayan su bayram bilen.Esasanam esgerjikl...

Dowamy »

166 19
Täzelikler, yekejam. tarapyndan 9 hours ago

Pul işlemek

Meniň pikirimçe häzirki döwürde köp pul we zat tapmak örän zerur. Şeýle diýsem bu zatlary galp ýollar bilen tapmaly diýdigim däl. Elbetde işläp tapmaly. Munyň üçin mümkinçilikler ýok däl. Aýratynam ýokary okuw jaýlaryndan diplom alyp hem sowatly bolsaň has köp pul tapyp bolýar. Ýokary tölegli işlere girip bolýar. Adamyň zähmetine tölenýän pul adamy...

Dowamy »

233 11
Täzelikler, BeýikÝazyjy tarapyndan 17 hours ago

Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bu günki guran konferensiýamyza:
1. Perhat Sabirovv
2. Khanture
3. BeZZaT.
4. ZET-PRO2003
5. Ahmedik_97
6. Zalymm

Dowamy »

250 18
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

😒🔫

Bizar etdinizay urusalar ozleri ursar size namay gosulmada nam adminmi siz haky bar her kimin nm etse sony eder halanokmy sonyn acan blogyny girme gorme gapdalynda gecip git

Dowamy »

103 4
Täzelikler, umitkhann tarapyndan 1 day ago

Konferensiýa gijesiniñ 4-nji hepdesi #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Golaýlaýan agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ýakynda biler bolsaňyz saýtymyzda konferensiýa geçirip başladyk. Şu gün konferensiýamyzyň 4-nji hepdesi.
Bu günki konferensiýamyzyñ myhmany bolsa - Khanture.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşm...

Dowamy »

252 21
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Peýdaly programma

Men size bir peýdaly programma barada maslahat bermek isleýän. Ol programma Play Marketde ýok. Ýöne siz Google ýa-da Yandex brauzerlerden alyp bilersiňiz. Ady Aptoide. Bu-da edil Play Market ýaly içinde programmar we oýunlar bar. Bu programmanyň iň peýdaly ýeri — Play Marketdäki hemme platnyý programmalar mugt. We lýuboý programmanyň öňki versiýala...

Dowamy »

164 4
Täzelikler, #_YLHAM™ tarapyndan 1 day ago

2005-lerrr

Gelene salam
Gidene hoş
Biz 2005
Galany boş
2005-lerden kimler su sayta giryan bolsa komentariya yazsynnn!!!

Dowamy »

132 8
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 day ago

:-D

Mosheyniklardan seresap bolun! Taze yyla gelnim uchin Oriflame - in gymmat kremi bilen Shanelin duhisyny zakaz etdim, Bayram krem bilen Playstation 4 getirdiler... :-D

Reanimasiyada yatan oglana dostundan sms gelyar: "Ayalym sorasa, men sen yanyndadyryn, gotumi yap"

Hargulak Myrat guychli shemal:da it yenjilen yaly uruldy....

Dowamy »

263 13
Täzelikler, soho tarapyndan 1 day ago

Millioner ÝekeTäk-den kiçi täzelik #täzelik

Essalowmaleýkum hormatly ÝekeTäk.Ru agzalary! Millioner ÝekeTäk-den kiçijek täzelik :-)
Indi-den berilýän bonuslar 1-25 points aralygynda bolar! Ýagny pikirler bölüminde @Bonus daýymyz 1-25 aralygyndaky tahmyny sanlarda Pointslary her sagatda siz bilen paýlaşyp başlar!
100 point => 1TMT

Ählijäňize üstünlik arzuw etýärin...

Dowamy »

136 8
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Sylagly bolaly

Karocy br gysga geplayin ahli adam agzybirlige cagyrya menem solan arasynda tema acayyn diydim.kalbymda erbetligim yoklygy ucin sizem agzybirlige cagyryan

Agza bolmadykla cotki komentariya yazjak bolsa 64503558

Neto komentariya yazyanla govsy yazma

Dowamy »

183 6
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 days ago

Pul islemek

Karocy kim govy kitap yazyp bilse habarlasyn. Elektron gornisde goybersem bolya. Gorogly eposy yaly cotki yazyp bilse anyg pul tapya 64503558 tel hic bolmasa imo habarlas

Dowamy »

158 6
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 days ago

Sorag

Kitapcy.coma nahili agza bolup bolyara men e-mailym ishlemeya

Dowamy »

211 11
Täzelikler, kalbynur... tarapyndan 2 days ago

Alymlar minudy bir sekunt gysgaltmak isleyarler

Wagt düşünjesi alymlar tarapyndan uzak ýyllaryňdowamynda öwrenilip gelinýär we alymlar dünýä ylmyna barha köp täzemaglumatlary goşýarlar. Elbetde, wagtyň geçişi planetalar bilen bolup geçýänhadysalara gönüden-göni baglydyr. Muňa mysal edip, günüň uzynlygynyň Ýerde,Marsda, Plutonda tapawutlydygyny görkezip bileris. Ýöne alymlar Ýeriň wagtynaöz düzed...

Dowamy »

144 1
Täzelikler, umitkhann tarapyndan 3 days ago

Hemmäňize salam!

Hemmäňize salam! Men bu saýta şu gün ilkinji gezek girip görýän. We saýt örän göwnüme ýarady. Men entek talyp däl. Geljekde programmist ýa-da astronomiýa ugurlaryndan instituda girmegi arzuw edýärin. Men 16 ýaşymda adym Ylham. Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Duşak şäherçesinden. Şu wagt programma düzmek işleri bilen meşgullanýan. 1 programma döretd...

Dowamy »

201 12
Täzelikler, #_YLHAM™ tarapyndan 3 days ago

Kä-te şeýlede bolýar.

14.Günüň gyzgynlygy näçe gradus?
Meniň şahsy teoriama görä onuň gyzgynlygy bary ýogy +10-15 gradus. Muny bir blogymda düşündirerin. Astronomiýada güniň gyzgynlygy 5,778 Kelwin.

Gün -15 gradusa çenli sowap bilýärmi?Günde sowuk howaň bolup biljegini birinji sapar eşidýän.Gaty geň ýagdaý.Bolýar gün -15 gradus sowaýar diýeli,ol ha...

Dowamy »

225 11
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 3 days ago