Türkmenistanyň biržasynda bir hepdede 21 mln 250 müň dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jemi bahasy ABŞ-nyň 21 million 250 müň dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Owganystanyň telekeçileri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen uçar kerosinini hem-de dizel ýangyjy,...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.
Maslahatyň barşynda welaýatlaryň häkimleri ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, hususan-da, gowaça meýdanlarynda bar bolan...

Dowamy »

76 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Arnold Şwarseneggeriň «Terminatordaky" motosikli auksionda satylýar

Amerikan filmlerinde ulanylan 400-den gowrak rekwizit zatlar Nýu-Ýorkdaky Heritage Auctions auksionynda goýuldy. Bu barada anna güni söwda öýüniň metbugat gullugy habar berdi.
Heritage Auctions-yň wise-prezidenti Jo Maddaleniň sözlerine görä, "agzalan auksion - taryhy filmleriň çagalykda bizi begendiren we häzirki zaman filmleriniň öňe gitmä...

Dowamy »

127 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Dünýädäki iň garry pişik Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Britaniýadan Flossi atly pişik dünýäde häzirki wagtda ýaşaýan iň garry pişik diýlip ykrar edildi. Häzir onuň ýaşy 26 ýyl we 316 gün. Bu barada moya-planeta.ru habar berýär.
Flossi 1995-nji ýylda Mersisaýdda doguldy. Ilkibaşda onuň öýi hem ýokdy we ol ýerli hassahananyň golaýyndaky pişikleriň “koloniýasynda” ýaşaýardy. Flossini köçeden bir iş...

Dowamy »

182 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll maýyplygy bolan ilkinji astronawt bolar

Ýewropanyň kosmos agentligi (EKA) 17 sany täze astronawtyň adyny mälim etdi, olaryň arasynda britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll hem bar. EKA-nyň 41 ýaşly täze astronawty taryhda maýyplygy bolan ilkinji astronawt bolar. Bu barada Reuters agentligi habar berýär diýip, forbes.kz belleýär.
Jon Makfoll 19 ýaşynda motosikl heläkçiligi...

Dowamy »

229 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

HBS: Samsung Galaxy S23 hemra aragatnaşygyna eýe bolar

Samsung-yň Galaxy S23 flagman seriýasynyň smartfonlary hemra aragatnaşygyna birikmek funksiýasyna eýe bolar. Bu barada Etnews koreý neşiri habar berdi. iPhone 14-den tapawutlylykda, Galaxy S23-däki hemra aragatnaşygy maglumatlary diňe bir gyssagly ýagdaýda geçirmäge mümkinçilik bermän, "tekstli habarlary we şekilleri ýüzlerçe Kbit/s tizlikde" geçi...

Dowamy »

229 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Dünýä çempionaty — 2022-niň 8-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 8-nji oýun güni tamamlandy. 27-nji noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň 4 sany duşuşygy geçirildi.
E topar
Er-Raýan, «Ahmed bin Ali» stadiony
Ýaponiýa – Kosta-Rika 0:1 (0:0)
Gol: 0:1 – Fuller (81).
El-Haur, «Al-Baýt» stadiony
Ispaniýa – Germaniýa 1:1 (0:0)
...

Dowamy »

121 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetine Karard...

Dowamy »

51 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň ady üýtgedildi, käbir häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap häkimligi diýip atlandyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Şeýle hem resminama laýyklykda,...

Dowamy »

81 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Daşoguz welaýatynyň birnäçe häkimlikleri ýatyrylyp, Şabat etrap häkimligi döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Daşoguz welaýatynyň Şabat etrap häkimligi diýip atlandyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Daşoguz welaýatynyň...

Dowamy »

84 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Lebap welaýatynyň Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, welaýatyň Farap we Döwletli etrap häkimliklerini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetine Karardan gelip çyký...

Dowamy »

70 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Mary welaýatynyň Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, welaýatyň Serhetabat we Oguzhan etrap häkimliklerini ýatyryldy hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetine Karardan gelip...

Dowamy »

82 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Amazon film önümçiligine ýylda 1 mlrd dollardan gowrak serişde sarp etmegi meýilleşdirýär

Amazon.com Inc. film önümçiligine ýylda 1 mlrd dollardan gowrak serişde sarp etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Bloomberg agentligine salgylanyp, interfax.ru habar berýär.
Kompaniýa bu filmleri akym hyzmatlarynda çykarman, adaty premýeralary geçirip, olary kinoteatrlarda prokata goýbermekçi bolýar. Amazon bu pullara ýylda 12 – 15 film surata d...

Dowamy »

78 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Nikkei: Ýaponiýanyň banky 2023-nji ýylda sanly iýeni iş ýüzünde synagdan geçirip başlar

Ýaponiýanyň banky (merkezi bank) 2023-nji ýylyň ýazynda üç sany iri milli bank bilen hyzmatdaşlykda sanly iýeni synagdan geçirmegiň soňky amaly tapgyryna başlamagy meýilleşdirýär. Bu barada penşenbe güni Nikkei gazeti ýazdy diýip, TASS habar berýär.
Onuň maglumatlaryna görä, ýapon milli sanly walýutasyny synag etmegiň iki ýyllyk maksatnamas...

Dowamy »

45 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

GTA 6-nyň çykjak ýyly belli boldy

Microsoft-a ygtyýar berlen, Activision-Blizzard-y satyn almak boýunça geleşigiň Beýik Britaniýada dowam edýän derňewiniň çäklerinde GTA-nyň 2024-nji ýylda çykjakdygy aýdylýar. Bu barada Gamesradar habar berýär.
Microsoft kompaniýasy tarapyndan Activision-Blizzard-yň satyn alynmagy Call of Duty-niň işläp taýýarlaýjylarynyň maksatly platform...

Dowamy »

63 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Binance kriptowalýuta bazaryny dikeltmek üçin gazna döretdi

Dünýädäki iň uly kriptowalýuta biržasynyň operatory Binance Holdings Ltd. ýylyň başyndan bäri 1,4 trln dollar töweregi ýitiren kriptowalýuta bazaryny dikeltmegi maksat edinýän gaznany döretdi. Industry Recovery Initiative (IRI) adyny alan gazna maýadarlar üçin açyk bolup, 6 aý töweregi hereket eder. Şol bir wagtyň özünde Binance munuň maýa goýum ga...

Dowamy »

145 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Jonni Depp «Karib deňziniň garakçylary» seriýasynyň täze filminde surata düşer

Amerikaly aktýor Jonni Depp kapitan Jek Serçäniň başdan geçirmeleri barada “Karib deňziniň garakçylary” seriýasynyň soňky filminiň çykanyndan bäş ýyl geçenden soň, onuň altynjy filminde surata düşer. “The Sun” gazetiniň habar bermegine görä, Deppiň ady filmiň surata düşürilişine gatnaşmak üçin çagyrylýan artistleriň we tehniki işgärleriň sanawynda...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Mask bilen Obama Katardaky dünýä çempionatynyň myhmanlary bolmagy mümkin

Katardaky dünýä çempionatynyň guramaçylary futbol turniriniň myhmanlary hökmünde Ilon Masky we Barak Obamany garşylamaga taýýarlyk görýärler. Bu barada TASS agentligine gizlinligi saklamak şerti bilen, penşenbe güni Dohanyň myhmanhanalarynyň biriniň işgärleri gürrüň berdiler.
"Myhmanhanamyzda Maskyň, Obamanyň we beýleki hormatly myhmanlaryň...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

DÇ — 2022: Eýran 90+9 minutda gol salyp, Uelsden üstün çykdy

Katarda dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň Uels bilen Eýranyň arasynda duşuşygy tamamlandy. Er-Raýanda «Ahmed bin Ali» stadionynda geçirilen dartgynly duşuşykda Eýran 2:0 hasap bilen ýeňdi.
Duşuşygyň barşynda eýranlylaryň 2 urgusy derwezäniň sütünine degdi: ilki Serdar Azmun, soňra bolsa Golizade.
86-njy minutda duşuşygyň emini...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

BAE-niň roweri 30-njy noýabrda Kanaweral burnundan Aýa tarap ugrar

Birleşen Arap Emirlikleri (BAE) 30-njy noýabrda «Raşid» lunohodyny ABŞ-daky Kanaweral burnundan uçurmagy meýilleşdirýär. Bu barada penşenbe güni Muhammed ben Raşidiň Kosmiki merkezi habar berdi.
“BAE-niň birinji aý missiýasyny ABŞ-nyň Kanaweral burnundaky kosmiki güýçleriniň bazasyndan goýbermegiň täze senesi 30-njy noýabra bellendi” – diýip...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago