Dört gylyk


"ulumsulyk-erbet gylyk" diýýdiler.
beterräk diýseňem rastyr rast.
ýöne ulumsylyk etmejek bolup,
ýyrşaryp ýörmegem gowy däldir,dost

"geplemseklik"-erbet gylyk" diýýdiler.
beterräk diýseňem rastyr rast.
Ýöne geplemseklik etmejek bolup,
dommaryp ýörmegem gowy däldir, dost.

...

Dowamy »

818 10
Köneler, 8 years ago


Köçämizdeköçämizde iki çaga urśdy:
yglap çykdy her gapydan bir aÿal.
gök gapydan orta boyly ogulśat,
ak gapydan uzyn boyly aÿjemal.

"seniñ mañkalyña urdurmak üçin
ÿolda ÿatan düÿbi gopan tañka ÿok!"
gök gapyly goÿar ÿerde goÿmady,
o goÿmasa ak gapylam goÿanok.

ogulśadyñ...

Dowamy »

1477 16
Köneler, 8 years ago


Ahal  agzamyzyñ doglan güni...

doglan güniñ gutly bolsun! janyñyz sag, görjegñizem elmydama gowlyk bolsun, durmuşyñyz ak gûlleri ýaly owadan we päk bolsun. sagamanja okuwuñyzy gutaryp ene-ataña, watanyna peydaly adamlañ biri boluñ. 
durmuşda diñe üstünlik we şowlylyk yar bolsun....
uly- uly arzuw bn merw92.....

Dowamy »

1831 63
Köneler, 8 years ago


Saylanan goşgy setiri...
goşgy okamagy söyyanler üçin...


***

bir gowşak goşgy deý unudylan söýgim,
bu gün meni mugallymym deý okatdy,
ak kagyza düşen bir damja gözýaş
biziň söýgimize goýlan nokatdy...

***

eger-de aldansaň ilki söýgiden,
galar ýüregiňde öm...

Dowamy »

2130 32
Köneler, 8 years ago


Goşgy....


bilipdir
gam-gussasyz çagalygmy tapmaryn,
tapman senem ene ýabyň boýundan.
birçak biz çagakak, her dürli gurjak
ýasardyk eýlenen, gyzgylt toýundan.


dolsa-da, gurjakdan şowhunly güzer,
diýerdiň sen: "ýene birin ýasaly!"
şol gün sen ýasadyň bir garry aýal,
küýkerip durdy...

Dowamy »

864 11
Köneler, 8 years ago


ýetim oglanyñ oýlanmasy


ir säher oýandym. ýerbe-ýer bar zat.
göýä meñ gözlerim $atlykdan doly.
asmana garadym $eýle päkize,
$onda-da göwnüme bir zat kem ýaly.


ýuwundym, ardyndym, garbandym biraz,
howlukman ugradym dükana sary.
mähirli görü$dim adamlar bilen,
$onda-da göwnüme bir zat kem ýaly.
...

Dowamy »

1100 20
Köneler, 8 years ago


Aşyk ÿigidiñ arzuwy.

alladan diledim bir päkize ýar
seni tapdym, indi söýmek arzuwym
köp garaşdym saňa eý ýüreksiz ýar
indi gadryň bilmekdir meň arzuwym

nesibämiz bolsa bir gün öýlensek
bir birimize mynasyp taý bolsak
pelekden ýyllarmyz yzyna alsak
seniň bilen bagt tapmakdyr arzuwym

hudaýdan dilegi...

Dowamy »

920 12
Köneler, 8 years ago


Soygudaki aragatnashygyn problemalary...(psihologiya taydan) 

( bu yazgy  ÿagny teswiri -rezin galosh-
(02, oktýabr-2010ý) agza tarapyndan yazylan menem size yetirmegi makul bildim.....))

men bilyan, sizin hemmaniz shu soygi temasyndan bizar bolansynyz...menem soygi barada yazmajak bolyan...bu tema edil soygi barada dalde, iki soyushyan adamyn aragatnashygy barada, yagny biraz psihologiy...

Dowamy »

1349 16
Köneler, 8 years ago


Bagt nämedekä?!


bagt kopetdagynyň aňyrsyndamyka?! :d
biziň köpimiz bagty uzak ýerlerden gözleýäris. ýöne biz hakyky bagty nämedigni bilmeýäris. çünki biz “bagt” sözi lenç bolan derejede aňymyzda köp aýlap, biperwaý bolupdyrsmy, nämemi, ony köplenç duşumyzdan geçiräýýän bolmagymyz hem bagty uzak ýerlerden, gymmat bahaly zatlardan gözlegimizdir... biz...

Dowamy »

805 11
Köneler, 8 years ago


Oÿlanma....

  ýene seni ýatladym.


ýene seni ýatladym. bu ýere ýerleşenime bir ýyla golaý boldy, emma şuwagt ilkinji gezek otagym dar ýaly bolup görünýär. kalbymy gemirip gelýän öý-pikirlerinden özüme gaçybatalga tapmadym. penjiräni açyp, daşarynyň sowuk howasy bilen ýüregimde baslygyp ýatan, döşümi ýalyn ýaly ýalap barýan duýgulamy doňdu...

Dowamy »

918 9
Köneler, 8 years ago


Goşgy.....

janymyň jananasy


sen-sen mennň dilberim,
janymyň jananasy;
iki jahan serwerim,      
köňlümiň gamhanasy.

ýüzleriň gül-gülmüdir,
owazyň bilbilmidir,
zülpleriň sünbülmidir,
dişleriň dür dänesi.

yklym perizady sem,
gamgyn köňlüm şady sem, .
sen...

Dowamy »

816 7
Köneler, 8 years ago


Bagt hakynda

       ähli arzuw-islegleriň maksady, her bir adamyň ýaşaýşynyň
maksady bagtdyr. hemmeler onuň gözlegindedir, sadaka diläp elini serýän
gedaýdan başlap, elýetmez şöhrat bilen gurşalan monarha çenli hemmeler onuň
ugrunda ser-sepildir. ýöne köplenç adamlar nähak azara galýandyrlar, ony ýok
ýerinden gözleýändirler. şöhrat,...

Dowamy »

549 2
Köneler, 8 years ago


Ÿaşaÿyś ucin göreş!

durmuşyň, ony ýaşap geçmek üçin

mynasypdygyny ýa-da mynasyp däldigini

çözmek – pelsepäniň düýpli soragyna jogap

bermekdir.

alber kamýu.

 

statistiki barlaglaryň habar bermegine görä, her ýylda dünýäde 1,1 mln. adam  öz janyna kast edip, ömür tanaplaryny üzýär....

Dowamy »

1362 24
Köneler, 8 years ago


Maşgala-Bagty

maśgala bagty üçin altyn kanunlar.

är-aýal söýgilerini her sebäp bilen hemişe bir-birlerine bildirmelidirler. uly ýa-da kiçi säwliklerinde gynandyryjy ya-da göwne degiji tankytlardan ähmiýetlik bilen uzak durmalydyrlar. 

tejribeleri netijesinde alymlaryň we psihologlaryň maşgalalaryň batgly durmuşa eýe bolmagy üçin bel...

Dowamy »

1227 20
Köneler, 8 years ago


Keminäñ omri Döredijiligi


mämmetweli kemine (1770-1840)


kemine xix asyr türkmen edebiýatynyň ajaýyp söz ussadydyr. onuň eserleri özüniň sadalygy, çuňňur ideýalylygy we ötgür ýumory bilen tapawutlanýar. kemine türkmen halkynyň ýüreginde gündogaryň beýik ependisi hökmünde ýaşaýar.
mämmetweli kemine saragt töweregine 1770-nji ýylda garyp d...

Dowamy »

958 8
Köneler, 8 years ago


Gyz

"gyz"

ýa melek, ýa peri, bile bilmedim,
näz eýleýip messan basyp gelen gyz.
ýüz sorap, bir jogap ala bilmedim,
sözlemezmi adamzatdan bolan gyz!

ýufar-zagpyrandyr goýnunda nary,
boýnumda zynjyrdyr zülpüniň tary,
örülen saçlaryň daglaryň mary,
serkeş köňlüm owsun eýläp alan gyz.<...

Dowamy »

961 12
Köneler, 8 years ago


Söÿgi nagmasy

söÿgi nagmasy
men bir sada ÿigit- obada doglan,
söÿginiñ lezzetin bilemok juda.
söÿdürip,  söÿmegi bilmeÿän oglan,
boldy señ ugruñda intizar geda.

sabyrly garaşyp erteki daña,
ynan, görüşmäge degmedi elim.
"söÿÿärin" hem diÿip bilemok sańa,
sen  meni bagyşla, näzenin gülüm.

Dowamy »

2111 114
Köneler, 8 years ago


Bagt køśki

27-nji oktÿabrda "bagt køśki" acylyar śoña regestrasiÿa durmana çagyrÿan talyplar.comyñ ÿaślaryny!! :-)

Dowamy »

799 19
Köneler, 8 years ago


Parawbibi

parawbibi
türkmen halkynyñ mertligi gahrymançylygy hiç bir halkyñkydan peslär ÿaly däldir. başarjañlygy zähmet söÿerligi, myhmansöÿerligi, on barmagyndan dür dökülÿän gelin gyzlarynyñ gudratly gollary bilen dünÿä inderÿän ajaÿyp halylary, olaryñ mukaddes maşgala ojagyna, ÿanÿoldaşyna wepadarly-da bir başga.
ene toprak üçin ar- namys...

Dowamy »

2128 11
Köneler, 8 years ago


Oňarsaň, bar zady oňatlyga ýor

oňarsaň, bar zady oňatlyga ýor


oňarsaň,
bar zady oňatlyga ýor.
belki-de, ýorgudyň  ýerine   düşer.
ikibaşdan,   gündogarda   gün   dogar,
ikibaşdan,   gunbatarda   gün   ýaşar.

ikibaşdan,   ýigreniler,  söýüler,
kimse ýere gider, kim  dörär  ýerden.
ikibaşdan,   biziň  ...

Dowamy »

698 6
Köneler, 8 years ago


çagyrma meni!

sen bu gün düÿnüm çagyrma meni,
sen sesiñ barybir ÿüregme ÿetmez.
güneşi başyña täç edinseñem ,
dolanman aÿagym yzyna ätmez.

indi giç geçeni geçdi bilmeli,
uzagyndan bary çykar ÿadymdan.
aÿdan sözüñ ÿürek sözi bolmaly,
söz hak däldir diÿseñ özgäñ adyndan.

şindem köşeşonok ÿürek...

Dowamy »

711 9
Köneler, 8 years ago


Gic gelen soygi

giç gelen söÿgi
küÿselen çagyñda nirdediñ ahyr,
düÿn- öññinem göwnüm saña maÿyldy.
indi diñe dost tutmaklyk galypdyr,
bu ÿollarda çydam bilen kaÿylny.

munda soñ sen oÿanarsyñ öÿtmezdim,
ÿüregiñde maña bolan ymtylyş.
diÿmek, ykbal bahar bolup bakypdyr,
diÿmek duÿgylañdan daşlaşypdyr gyş...

Dowamy »

535 1
Köneler, 8 years ago


Nahana geldiñ! (jahana geldiñ)

nahana geldiñ! (jahana geldiñ)
bu nakyldyr, adamzat, sen bu mekana geldiň,
 owwal ataň bilinden syzyp nahana geldiň,
atadan enä baryp, bir katra gana geldiň,
enede surat bolup, bu şirin jana geldiň,
dokuz aýy ötürip, inip jahana geldiň,
emip enän süýdüni, gundalyp, dona geldiň.
 
 
ýara...

Dowamy »

767 5
Köneler, 8 years ago


Utanjañlyk

utanjañlyk
mähirli gyz gözleri,
magnit ÿaly çekip dur.
topar gyzlar içinde,
maña ogrym bakyp dur.

ak ÿüzli, gara gaşly,
burma zülpi oÿnaÿar.
gaşyn kakyp näz edip,
öz erkime goÿmaÿar.

ol utanjañ, men utanjañ,
diÿjegim dile gelmeÿär.
jadyly gözlerinden,
...

Dowamy »

511 0
Köneler, 8 years ago


Dünýede her  kimiň öz gylygy bar!

dünýede her  kimiň öz gylygy bar,
oňatlary   saýlap-seçgin — diýdiler.
edep-sypaýçylyk   adamy   bezär,
mydam  gödeklerden  gaçgyn— diýdiler.

diýişleri  ýaly,  gaçdym-da   ýördüm,
gödekligem   meni   kowlap   ýörmedi.
ol  öňümden  çyksa,  ýüzüm  öwürdim,
oň  nä  derdi — asyl   gaty   görmedi....

Dowamy »

834 2
Köneler, 8 years ago