“haýyşym kalbyňy arassa sakla!”

“haýyşym kalbyňy arassa sakla!”

haýyşam, kalbyňy arassa sakla:
seniň, gör, nähili ajap kalbyň bar.
ýagtylýar ol, gökde ýyldyrym çaksa,
ýeke söze umman bolup tolkunýar,
salkynlara ol, säher ýylgyryp baksa..
 
haýyşym kalbyňy arassa sakla:
sakla ony desterhan deý päkize.
sen iýen...

Dowamy »

875 7
Köneler, 8 years ago


Sawcylar baybersinmi?!


sawçylar barybersinmi?!
has gińelsin söygimiziń cäkleri,
erkanalyk cäklendirmez cäk ÿeri.
günde düwüp- dañyp toÿ düwünçekler,
enem toÿ harydyn alybersinmi.
baharda sawçylar barybersinmi?!

gözleriñ göwünsiz bakmady herne,
haÿyş,şu päkligñi eliñden berme
edil meniñ sygman ÿörşim...

Dowamy »

987 15
Köneler, 8 years ago


Gabanjanlyk!!

Gabanjanlyk Salam! Talyplar comyń agzalary men bu temamy dine gabanjaňłyk hakynda sora jogap alyşasym gelya! Men diňe gabanjaklyk esasanam aýal adamlarda bolýamyka diýädim ýöne esasanam erkek adamlarda köp eken! Siziň pikirňizçe gabanjaňłyk gowy zatmy!!!...

Dowamy »

785 10
Köneler, 8 years ago


Kemine"Garyplyk"

kemine" garyplyk"
günde müň gussam bar ýüz elem bilen,
derdimiň baryndan beter garyplyk.
soragy men boldum gaýggy-gam bilen,
geler düşer hatar-hatar garyplyk.

pany dünýä äynat bilen, harç bilen,
ýüregim maddadyr, bagrym berç bilen,
wadasyz şum ölüm bergi-borç bilen,
ýylba-ýyldan gaýym...

Dowamy »

1754 2
Köneler, 8 years ago


Kerim Gurbannepesowyn goshgysyBerilen Baha    (0 baha)
Näçe gezek okaldy? 284
Halanlaryň Sany 26

“Döwür beýle däldir”
(Kerim Gurbannepesow)
“Dünýe döräp, heniz şeýle ajaýyp döwür bolan däldir. Emma käbir naýynsaplar özleriniň ähli aýyplaryny döwrüň üstüne atýalar” (Ýaşulylar sowetynyň maslahatynda bir gojanyň aýdanlaryn...

Dowamy »

655 3
Köneler, 8 years ago


Salam talyplar.comyn agzalary

salam talyplar.com yň agzalary,! men täze agza! menem siziň araňyza goşarsyňuz diýip umyt edýän!! Maňa soragyňyz bar boksa beriberiň men bulduğundan jogap berjek bolaryn!!!

Dowamy »

1423 102
Köneler, 8 years ago