AntiSpyware - ComboFix, SpywareTerminator

Men Windows Server 2008 ulanyan. Turkmenistana gidip geldim welin içine virus ketegine döndürüpdür oglanlar. Düyn dalirap antivirus gözlap başladym. Server üçin hany adam yali tapyp bolsa. Kaspersky gurdum crackini tapyp bilmedim server üçin çykarlan versiyasynyn.

Onson çukjalap oturşuma spyware terminator diyip bir programma tapdym....

Dowamy »

2434 4
Köneler, 11 years ago


Mail yazmagyn dessurlary

Bu gysgaça makala 32 yildan bari mail ulanyp yören adamyn yazan maslahatlary.

İlkinji we esasy maslahat: Gaharly wagtynyz mail yazmakdan gaça durun. Sebabi gaharyndan sowaşanson hemişe puşman bolarsynyz.

Aşakdaky maslahatlara bolsa yakin dostunuz bolmadyk biri bilen mailleşeninizde üns berin.

Mailde hiç...

Dowamy »

1295 1
Köneler, 12 years ago


gözüme linza dakdym çykaryp bilemok

Gözüme linza dakdym şugün, dakman geçeyin. Çykaryp bilemok we yatip bilemok :(. Internetden köp sapak tapdym öwredyan yöne başaramok.


Uff çykaryp bolanogay, yüregim bulaşyp gitdi. Nametsemkam?

Dowamy »

2018 17
Köneler, 12 years ago


Mozilla Firefox 3 çykdy. Download Day

Bu gün Mozilla Firefox 3 browseri çykdy. Dünyanin 24 sagatda in köp download edilen programmasy rekordyny edip Guinnese girjek bolyalar. Gelin sizem kömek edin. FF is the best :)

Dowamy »

2338 20
Köneler, 12 years ago


Kompýuterçiler gülüň!

Maňa bir hosting firmasyndan mail geldi. Okap keýp edip güldüm. Her kim düşünmez ýöne kompýuter bilen az-da kände gyzyklanýan bolsaňyz we türkçe bilýän bolsaňyz düşünersiňiz :-)

Firmamız 1988 yılından başlayarak 12 yıl aylık ******dergisini yayınlamış olup 8 yıldır www.****.com adresi ile sektörel yayıncılık yapmaktadır.
...

Dowamy »

1460 1
Köneler, 12 years ago


Muhacir ýaşyň uzak bolsun

Muhacir agzamyz bugün 20 yaşaýar. Oňa men hem dost, hem talyparyň agzasy hökmünde Alladan uzyn, haýyrly, gyzykly, keýpli we bereketli ömür dileýän. Durmuşuňda saňa keýp berjek ýar, göwnünden turujy bir kär dileýän.

Dowamy »

2092 19
Köneler, 12 years ago


Türkiye Futbol Federasiyasy Super Kubok Finaly Türkmenistanda oynalya

Türkiye Futbol Federasiyasy Super Kubok Finaly Türkmenistanda oynalyamyş diyip habar gördüm. Gitmeli :-)
Lig şampiyonu ile kupayı kazanan takımı yeni sezon öncesinde karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinin bu sezon Türkmenistan’da oynanmasının planlandığı öğrenildi. Futbol Federasyonu’nun daha önce iki kez Almanya’nın çeşitli kentlerinde...

Dowamy »

2204 19
Köneler, 12 years ago


Talyplar.com taze servera göçürüldi

Talyplar.com serveri tazelendi. önki girip bilmeyanler indi girip bilyalermika? girip bilmediklerden hayiş edyan girip bilyan bolsalar şu yere jogap yazaysalar gaty hoşal bolardym.

Dowamy »

2488 29
Köneler, 12 years ago


Talyplar Google Mahabat barada

Şu temany açaýynmy açmaýynmy diýip köp pikir etdim. Açmakçy.
Sizden ýönekeýje haýyşym goooogle reklammalaryna her gün birje gezek basyşdyrsaňyz diýýän kyn görmän. Talyplar.com-a eden kömegiňiz bolsun, ýöne bu ýere gireniňiz üçin bu haýyşy edemok. Mejbur dälsiňiz, diňe bassaňyz hoşal boljagymyzy aydýas.

Kyn zat haýyş eden däldi...

Dowamy »

1767 14
Köneler, 12 years ago


Uçara yetişmedim :-)

Bugün Türk Howa Yollary bilen uçmalydym, gynansak-da İstabulyn propkasy sebapli taksi bilen gitsemem aeroporda yetişmedim. 20:55 de aeroporda bardym welin uçar 21:10-da bolanson meni almadylar registrasiya. Ay bor-da bahbit bolsun. Taksa 65 dollar berenie gynanyan. Şumat aeroportdan yazyp otyryn, bazardan gaydyp gelen öküz yaly yüzümi sallap. Hany...

Dowamy »

2298 32
Köneler, 12 years ago


Talyplar.com 1 ýaşynda

26 yanwarda talyplar.com 1 yaşady. Köpden bari yazmaga-da we okamaga-da wagt tapamok barsini. Şuny habar berayin diyip gelayipdim :-)

Onda name, talyplara uzak yaş arzuw edyan, hemmamize peydaly bolmagyny arzuw edyan.

Dowamy »

2998 44
Köneler, 12 years ago


The Turkmen Names

While observing the developments in Turkmenistan and reading about that country I have always wondered about the characteristic, often very long and difficult to pronounce Turkmen names. Recently, I have come across a very interesting article which helped me understand this phenomenon. I highly recommend it to everyone who reads Russian. It was pub...

Dowamy »

3628 8
Köneler, 12 years ago


Ministrlerimizi tanalyň!

1.Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministri – Hojagurbanow Resulberdi Amangeldiýewiç

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygy – Abilow Geldimyrat Ýazmuhammedowiç

3.Türkmenistanyň bilim ministri – Annaamanow Muhammetgeldi Bähbidowiç

4.Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary,...

Dowamy »

11982 20
Köneler, 12 years ago


Türkmenistan Eýrana gaz goýbermegini bes etdi

Türkmenistan düyn Eyrana gaz goybermegini bes etdi (kabir yerde %50 azaltdy) diyilyar. Türkmenler Eyranlylara kabir tehniki problemalar sebapli kesmeli bolduk diyipdirler welin emma Eyranyn mediasynda 2008-de Türkmenistanyn gaz bahasyny yokarlandyrmak (2 esse)isleyandigi aydylyar. Eyran daşardan alyan gazynyn %5-ini türkmenistandan alyar.

Dowamy »

1904 23
Köneler, 12 years ago


Talyplar.com degişme: Tayyar dal :)

bu degişmani teswirlemeginizi sizden uly hayış edyarin.

ilki bilen şu yere seredin

Onson mana gelen şu maili okan:

KARDEŞİM,BENİM ADIM TAYYAR DAL SİTENİZDE TAYYAR DAL İSMİNİ GÖRÜNCE DÜNYADAKİ BU İKİNCİ TAYYAR DAL\'I ÖĞRENMEK VE TANIMAK İSTEDİM ONUN İÇİN SİZE YAZDIM.İNSAN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞSİNİZ SİZİN İÇ...

Dowamy »

2414 20
Köneler, 12 years ago


The lack of political choice does not seem to mean lack of fun

Türkmenistan barada üytgeşijek habarjagaz ekeni.

A night on the town - Turkmen
On a recent trip to Turkmenistan, the BBC\'s Natalia Antelava saw signs of a nation preparing to open up - and discovered a vibrant party scene in the nation\'s capital, Ashgabat.

A man working behind a bar in Ashghabat
Ashgha...

Dowamy »

2514 37
Köneler, 12 years ago


Http://www.sloganmaker.com/

gyzykly bir saýt tapdym. İňlis dilinde mugt şygar döredip beryar. Gaty gowy zatlaram çykyar. Men talyplar.com üçin bir göreyin diydim. Bir sanysyny gaty haladym. Ine ol:
As necessary as talyplar.com

http://www.sloganmaker.com/

Dowamy »

1871 3
Köneler, 12 years ago


ýylyň suraty (reuters)

Bugün ýylyň suratlaryna seredip otyrdym birden türkmenlere gözüm düşmezmi :)

ine ol surat:

Dowamy »

3638 85
Köneler, 12 years ago


на данном направлении перегрузка

Talyplar на данном направлении перегрузка şuny aýdýan gelnejäni tanayan barmy? Bizar etdow şul öýe jaň alyp bermän :-)

Oýun oýun welin meniň kakam şuny aýtýany çyn bir aýal ors daýza öýdüpdir men öýe jaň edemde şeýle diýýä düşenok diýsem kakam halysalla ol aýal gaty erbet alyp bermeýä diýýä menem gülüp hezil edipdim.

Dowamy »

3253 26
Köneler, 12 years ago


Ayran içmek (Türkçe Prikol :-) )

Tema: İňlisçe çal içmek (ingilizce ayran içmek)

Alttaki metni sesli okuyun ve kendi agzinizdan cikani bir dinleyin! (:

-I run each teen me?
-A wet each team.
-I run each make is tea your sun each.
-Higher them in each team.
-Catch bar duck each teen?
- On bar duck each team.

Dowamy »

2771 6
Köneler, 12 years ago


Adam beýniniň işleýşi barada gyzyklandyňyzmy?

Adam organizmasynda nähili işleýänligi barada iň az bilinýän organlardan biri beýindir. Men bu barada öwrenen maglumatlarymy size ýazasym geldi. Sebäbi bulary bilmegi bir zat öwrenmek üçin gaty peýdaly görýän.

Hipkamp we öwrenmek:
Beýin iç-içe 3 bölümden ybaratdyr. Hipokamp (hippocampus) orta beýindedir we muňa beýniň ýazyjys...

Dowamy »

2095 22
Köneler, 12 years ago


Soňky suratlarymyz - 1

Dostlar geliň bu ýerik herkim soňky suratlaryny goýsun. Öňem suratlarymyz bardy welin indi täzeläli. Öňürti bilen men öz suratymy goýjak. 2 gün öň düşüren suratymy.

bellik: surat goýanyňyzda width 360pixel edip goýsaňyz gowy görner.

Dowamy »

20624 367
Köneler, 12 years ago


Gulluk žydoow, häzir goýberseler ýene gitjek

Meniň hemme deň-duşum watan gulluguny berjaý etdiler. Orta mekdepden klasdaşlarym, türkmen-türk mekdebinden klasdaşlarymyň köpüsi eýýam gulluk borjuny tamamladylar. Gullukdan gelenler bilen köp söhbetdeş bolýan men. Gulluk ýagdaýyny soraýan, başyndan geçiren wakalaryny aýdyp berýäler welin ap-aýry dünýä gulluk. Ol ýerde ne modern kanunlar, ne adam...

Dowamy »

5240 93
Köneler, 12 years ago


Atabaý-a edilen surpiz

Meniň dostum Prezident çastyň (gulluk) ansamblda tüýdükçi başy bolup işleýär. Şol çastda bagşy Atabaý Çarygulyýewiň ogly hem gulluk edýän ekeni. Bir gün Atabaýyň oglynyň yzyndan zyýarata geljegini eşidipdirler. Sagat näçede geljeginem öwrenip bütin ansambl bolup 1-2 gün öňünden Atabaýyň Serdara kuwwat diläliň aýdymyna taýýarlanypdyrlar. Şol gün...

Dowamy »

2959 42
Köneler, 12 years ago


Belli bagşy Palwan Halmyradow öýlenýär.

Bagşylarymyzdan Palwan Halmyradow öýlenýärmiş. habaryň doly görnüşi network sahypamyz turkmenpress.com-da

Dowamy »

4149 26
Köneler, 12 years ago