Talyplar на данном направлении перегрузка şuny aýdýan gelnejäni tanayan barmy? Bizar etdow şul öýe jaň alyp bermän :-) Oýun oýun welin meniň kakam şuny aýtýany çyn bir aýal ors daýza öýdüpdir men öýe jaň edemde şeýle diýýä düşenok diýsem kakam halysalla ol aýal gaty erbet alyp bermeýä diýýä menem gülüp hezil edipdim.

Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir