Fransuzlar türkmenlere meňzeýämi ?

Meniň bilen işleýän fransuzlardan 3 sanysy bar, edil turkmen ýaly keşbi. 3-sem oglan. Gyzlaryndan entak menzeyanini gormedim. Esasanam shol 3-usunden 2 sanysyny turkmenistanda goraysen turkmen diyer gecersin.
3 kisini gorup umumylasdyramok bu yagdayi, basga-da kan gordum. Belki-de mana sheyle dogry gelendir.
gaty saryyagiz oglanlara...

Dowamy »

1291 10
Köneler, 10 years ago


Lost serialy söýerleri

aramyzda men yali lost serialynyn soyerlerinin barlygyndan shupham yok. In gowy goryan serialymyn, her hepde 1je sagat (az we saz) keyp alyp seredyan serialymyn 23une finaly bolya we gutarya. Nahili gutarjagyny gaty bilesim gelya welin gutarmagynam islamok. Blaaa .. lost

yerine tay tapilarmika gutaranson ? :(

Dowamy »

1376 9
Köneler, 10 years ago


Täsin ýagdaý


Nireden aklyma geldi bilemok. Shugun irden aklyma Eloise diyen at geldi. Lost serialyndaky ayalam gozegime geldi oytyan. Son bir nace gezek aklyma gelip giden yali boldymy namemi.. Son bugun ek$ide otyrkam eloise sozi bilen baglanshykly entry cykdy garshyma (tapmadym shuwagt). Shuna menzes yagdaya ozumde kop gabat gelyan. Bir soz colasar ak...

Dowamy »

1189 4
Köneler, 10 years ago


şu pilçeden her hojalyga biri gerek

Hytaýlylar bir goşun pilçesi çykarypdyrlar, pilçe diýer ýaly däl, ýerine ýetirmeýän işi ýok. Bazara bir girse azyndan 10 söwda pudagyny bankroda sokar.

Hytaý pilçesi

Dowamy »

1144 2
Köneler, 10 years ago


Kolhozda androidly bolmagyn keypi

33 manada 150lik mtc net paket aldym. 24 sagat online, kolhozda malyatagyn yaninda, tuwaletde, nahar iyip otyrkam, yatirkam. Bu duygulary yashamak gaty gen zat bizin kolhozda. Gecen yilam ynanmazdym shu yil shu mumkinciligin boljagyna. Kim diyer eshek annyryp durka linuxda androide application yazip, islan zadyny gozleg etmek mumkinciligi dorejegin...

Dowamy »

1238 8
Köneler, 10 years ago


Türkmen tagamlarynyň atlary

Meniň kämahal özüm nahar pişirip iýmek keýpim bar. Pişiremde lezzet alýan (gap-gaçlary ýuwmany halamok), her hili fantaziýalar goşuşdurup pişirmäni halaýan, üýtgeşik zatlar taýynlamany gowy görýän. Youtube-dan köp wideo seredýän bu barada. Beýle diýsem her gün pişirýändir diýmäň, hepdede belki 1 gezek. Meniň üçin hobby diýseňem bolýar.

Dowamy »

1565 3
Köneler, 10 years ago


Taze passport almak barada

Bilyaniniz barmy? taze passporty turkmenistana barman ilcihana dokument tabshyryp alyp bolyarmyka? alyp goren, eshiden yokmyka? Eger bolyan bolsa nace wagtda alyp bolyarka?

Turkmenistandan almak ucin name dokumentler gerekka dashary yurtly student ucin? nace wagtda alyp bolyar?

Dowamy »

1875 16
Köneler, 10 years ago


Söýgümi ýa mätäçlik?

Turkiyanin Konyasinda 80 yashlarynda bir dayza pensiyasyny almaga baranda nobatda garashyp durka oz yashlarynda bir yashuly bilen tanyshya, Yashuly muna ozune durmusa cykmagyny teklip edyar, dayza islese-de cagalary razy bolmaya. Sheydip dayza yanky yashula are gacya.
Menin pikirimce bu soygi dal, gaty tebigy adamcylyk zerurcylygy. Belkem da...

Dowamy »

1761 26
Köneler, 10 years ago


Albom poster ýasan rappermi?

Bu nebela how hergün bir rapçi döreýäle. Hergün üýtgeşijek albom posterli temalar açylýa. Geň galaýmaly. Rap aňsatmyka şeýle ýa-da ukyply känmi?

Dowamy »

1192 13
Köneler, 10 years ago


Androide application

Yanyja htc hero android telefonuma bir sany application yazdym :) we ishledi sag-aman, shona begenip gijan shu wagtynda talyplara bir yazgy yazayin diyip girdim we yazgynam yazdim yone su sozlem gaty uzyn we dushnuksiz boldy oydyan. Ertir ishe gitmeli bolmasa gowy tema yazjakdym android barada, yatmaly wagtym gecip baryar.

Dowamy »

1205 8
Köneler, 10 years ago


HTC Hero ve Google Android

Belkem eşidensiňiz Google öňräk Android atly mugt mobile OS çykardy. Her kim gaty gyzyklandy, sebäbi Google bir zat etse iň gowysyny edýär we konkurentlerinden has gowy edýär. Android çykanynyň yzy ýany bilen uly el telefony kompaniýalary Android OSly telefonlar çykarmaga başladylar. Şolaryň iň gowysy HTC Hero. Men şu bir hepdelikde bir hero aldym...

Dowamy »

1558 4
Köneler, 10 years ago


Moderator bolmaga howesli?

Moderator bolmak isleyan barmy? Sayt bilen gowy gyzyklanyp biljek, internetde koprak online bolmaga mumkunciligi bolan?

Eger programmirleme ugrundan dushunyan bar bolsa, ya-da taze bashlan we moderator bolasy gelyan bolsa, elimden geldigice programmirleme owredip bilerin bosh wagtym boldugycha.

Menina hic hili wagtym...

Dowamy »

1625 19
Köneler, 10 years ago


In suyji uky

Duyn ishde men ishlap otyryn welin sheyle bir ukym gelya, chydap bilemok. Kofe icdim, chay icdim ay yok jymp yok shol bolshy. Kompyuterde ashak oka basyp yazgyny ashak gecirip otyrdym welin shol aralykda uklap galypdyryn we barmagymam ashak oka basygly, kompyuterem dyyyyyk edip ses cykarya kop bassan. Bir hili kompyuterin sesini eshidyan-de yone tu...

Dowamy »

1263 6
Köneler, 10 years ago


Prison break ýaman gynandyryjy bolup gutardy :(

Prison break serialy düýnki seriýalary bilen gutardy. Menä ýaman gynandym, hem gutaranyna hemde gutaryş şekline. Michael pahyr şonça azap çekdi iň soňuda beýin tumoryndan öldi. Pahyr bu dünýäde hezil edip ýaşap bilmedi. Senaristleri depeýin beýdip gutarmaň ahyry :(((

Dowamy »

2285 54
Köneler, 11 years ago


Hytaýda Türkmenistany tanatdym

Hytaýda Hytaýlylar bolsun, daşary ýurtlylar bolsun nirelidigimi soranlarynda Türkmenistan diýsem ol haýsy ýurt diýip soraýalar welin gaharym gelýär. Owganystanam bilýäler welin bizi bilenoklar.

Bugün klasda çykyş etdim, hergün biri gürleýär. Bugünem meniň gezegimdi. Suratlar bilen gowy edip tanatdym. Menden gowy edip çykyş eden bolm...

Dowamy »

1711 26
Köneler, 11 years ago


Hytaýdaky türkmen talyplar üçin dert döküşme ýeri

Hytaýdaky türkmen talyplar geliň şu temada gürrüňleşeliň, sebäbi beýleki temalary zaýalaýas. Şu ýerde birek birege maslahat, birek-birek bilen tanyşlyk ýaly gürrüňler edeliň.

Dowamy »

5767 254
Köneler, 11 years ago


"Gülüm saňa seredip..." aýdymynyň sözleri

Gülüm saňa seredip,
gara gözüm doýmady.
Mende dörän bu söýgi,
hat ýaz diýip goýmady (x2)

Şu aýdymyň doly sözleri gerekdi. Bilýän barmyka araňyzda? gaýrat edip bilýänler ýazsaňyzlaň. Nury Hudaýgulyýew aýdýamy şu aýdymy?

Dowamy »

4253 4
Köneler, 11 years ago


Salam dostlar, agza atlary bulaşanlardan ötünç soraýan

Salam dostlar,

men nesip bolsa ýeňimi çermäp şugünden başlap düzedýän. Gaýtalanan täze atlary aýyrýan nesip bolsa. Düzelýänçä kän problema etmejek bolup duruň. Men girjek däldim bärik, ýöne gowy agzalar gowy ýazgylar bar, şolaryň hatyrasyna täzeden gelmekçi. Nesip bolsa daş bolar, dişiňizi ýene gysyň azyrak.

Problema ş...

Dowamy »

1594 13
Köneler, 11 years ago


再见 - Hoş galyň

Men şugün şu saýt bilen doly baglanşygymy kesýärin. Kimiň näme ýazany bilenem işim ýok, ýazgylaryňyz pozulmazam. Gaty ýadadym. Size üstünlükler arzuw edýärin. Admin bolmak isleýänler bolubersin.

Hormatlamak bilen shahyr.

talyplar.com-yň ...

Dowamy »

1575 0
Köneler, 11 years ago


Talyplardan edebiýat we sungat eserleri


İne tapjangul atly agzamyz öz çeken ajaýyp suratyny şu ýerik goýmagymy menden haýyşt etdi. Bu surat diýseň ajaýyp çekilipdir. Menem şu pursatdan peýdalanyp ýokaryk talyplardan sungat eserleri diýip täze link goýjak. Eger sizde hem şeýle ukyp bar bolsa we size degişli eserleriňiz bar bolsa onda şu ýerik goýup bilersiňiz, ýöne belläýin bidere...

Dowamy »

3069 27
Köneler, 11 years ago


Talyplar.com statistikasy

talyplar.coma hergün nireden näçe adam girip çykýanyny,iň köp tema açany, iň köp jogap bereni bilesi gelen barmy?
bar bolsa ine size maglumat.

Ortaça aýdanda saýtymyza her gün 71* ýurtdan 320 sany adam girýär.
Saýta girýälerin 60.92 % -i gözleg motorlary arkaly, 27.93%-i göni, 11.15%-i bolsa başga saýtlar arkaly gelýär...

Dowamy »

2452 35
Köneler, 11 years ago


Gmailde Video ve Audio chat döwri

Gmail topary her gün gmaile bir funksiya goşyar we gmail gün geçdikçe ulanmaga diýseň oňaýly ýagdaýa geldi. 2 gün öň gmail bilen özleşdirlen video ve audio funksiyalaryny goydyu. Men-a şeyle begendim. Sebabi Mac OS X daky msn messengerin video funksiyasy yokdy, kösenip yördüm. Gmailin toparyna ullakan minnetdarlygymy bildiryan.

Gmail...

Dowamy »

1533 21
Köneler, 11 years ago


ýolöten - osman gaz ýatagy we potansiýal howplar

ýolöten-osman gaz ýatagy ulylykda dünýäde 2nji hem bolmagy hem mümkin diýýäler. Muňa hemmämiz begenmeli, yöne bir makala okadym. Gynandyryjy taraplaram bolup bilermiş. Dost görnüşli taze duşmanlarymyzyn peyda bolup ugramagy mümkin. Potansiyal howplar:
The United States
The Big Power Rivalry
Afghanistan
Religious Organiz...

Dowamy »

2120 13
Köneler, 11 years ago


Turkmenpress.com taze görnüşi

Turkmenpress habar sayty tazelendi. Indi köprak habar yazyljakmyş. Taze habar köp goyuljakmyş.

Dowamy »

4133 7
Köneler, 11 years ago


Eýsem öýlenmek sosial durmuşyňy öldürýärmi?

Ençeme ýyl Türkiýede, Türk milletiniň medeniýetine, kulturasyna, maşgala durmuşlaryna, köp gaýtalanýan wakalaryna, futbola bolan fanatizmine, durmuşdaky wakalara nähili garaýyşlaryna bir eýýäm öwrenişdim. Meniň ýaly müňlerçe türkmen oglan bar Türkiýede. Türkleriň kelle gurluşy umuman aýdanda türkmenlere gaty meňzeýär, ýewropadaky beýleki milletle...

Dowamy »

4463 71
Köneler, 11 years ago