umuman meň mowzuk açmak niýetimdä ýokdy, ýöne açaýyn diýdim, näme hakda açjagymy gaty bir pikirlenmän şu mowzugy açdym. menuň bu ýerde kepi köpelden bolup, gürrüňi süýndürmegimiň sebäbi, mowzugyň uzynrak bolmagy üçin, sebäbi mowzuk uzyn bolmasa baş sahypa çykanda mowzugyň hemme ýeri görnüp durýar we onuň içine girenoklar daraý. Eger mowzuk uzyn bolsa, onda dowamyny okajak bolup içine girýärler. Indi mowzuk barada, bir sorag bar. aşakda bir sözlem ýazýan. şol sözlemde bir sany ýalňyşlyk bar. şol ýalňyşlygy düzedip, sözlemiň manysyny ýazmaly indä mowzugyň hemme ýeri görünmese gerek. onda aşakda ýazýan şol sözlemi: mallar köpölýär. ýokardaky sözlemdäki bir sany ýalňyşlygy tapyp, sözlemiň hakyky manysyny ýazyň.

Köneler, sukomoto tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir