Hawa dostlar, doganlar, daýylar, daýzalar, bajylar, ýeňňeler, agalar, iniler, jigiler, uýalar, duşmanlar, duşman däller, düşünjesi barlar, düşünjesi ýoklar, bilimi barlar, bilimi ýoklar, akyly barlar, akyly ýoklar, ýokary bilimliler, orta bilimliler, ýörite orta bilimliler, okap ýörenler, okuwdan bizar bolanlar, işleýänler, işlemäge ýaltanýanlar, atalar, eneler, ogullar, gyzlar, şu sanalanlara girmeýänler üçin ýene-ýeneler... bir soragym bar. 14-nji fewral matwienko, wiý walentino daýzanyň gününe kim näme sowgat aldy (alyp bermedik bolsaňyzam bolýa). gyn görmän şony ýazagaň.

Köneler, sukomoto tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir