Erkek gördüm, Meni gördüm Erkek gördüm, Seni gördüm Aslyň seniň Daşoguzdan Ýöne men däl Daşoguzdan Adam çyksa Daşoguzdan Arasynda Seni gördüm. Dostummy sen Ýa-da dälmi Ony özüň Çözde bally! Ýazmaga hiç, Tapman zady, Düşdi ýada, Pikkiň ady. Doly ady Prkolmrat. Özi gurat, Sözi gurat. Niçe ýyldan Ýatlanylsaň Hezil borda At tutulsaň. Indi borlaý Söz gutardy Pikki bärden Dawno jyrdy. Ýöne goýdy Ýatda ýady Jukkiň ady Pikkiň ady!

Köneler, sukomoto tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir